BKRENDMARING. No 1812. Woensdag 27 September 1882. Jaargang. LAGER ONDERVIJS. BINNEN LAND Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanaeren abonnement. Per drie maanden binnen Ter Neuien f 1,—. Door hel geheele Rijk 1,10. Door gebeel Belgie f 1.40. Men abonneert «oh bij aUe Boekhandelaar., Poatdireo- teuren en Brievenbuskouders. advertentiLv. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sendap niterlijk Dinsdag en Vrijdag ■amiddaf BRIE area. Bit hl*d vcrsMrtaliat Blnadac- e« Vrljda*avond bij R. "HOST te Ter Nesuen. Tot het doeu van aanvragen om toelating van kinderen op de openbare scholen dezer gemeente, zal gelegenheid bestaan op Donderdag, 28 dezer, des namiddags van 34 ure, op het Gemeentehuis. Ter Neuzen, 25 September 1882. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Polities Overzicht. In afwachting der dingen die koraen zullen, is het op 't oogenblik rustig in Esrvptenland, voor zoover namelijk een land rustig genoemd worden kan, waar de vreemdeling met geweld is binnen- gedrongen en waar, een week geleden nog, een groot deel der bevolking de wapenen had opgevat, om hem dat te beletten. Thans is aller aandacht weder gevestigd op 't noorden, waar een nieuwe acte van bet groote treurspel der Europeesche Nebelungen wordt afgespeeld. Sederfc weken en maanden werd er gesproken over de aanstaande kroning van den Russischen Keizer, doch men lette scbier niet meer op die berichten, daar zij geregeld weer kwameu en geregeld werden tegen- gesproken. Ouverwacht verneemt men nu, dat de Keizer met zijn gezin werkelijk te Moskou is rangekomen en verwacht men, dat de achtdaagsche vasten, die de kroning moet voorafgaan, weldra 7il worden uitgeschreveu. Of tegelijkertijd met de plecbtige ceremonie der zalving en kroning van den monarch het in voortdurende gisting verkeerende Rusland ook staatsinstelliugen zal bckomen, die het volk tot deelneming roepen aan wetgeving en bestuur, wie zal dit met zekerheid zeggenZeker is het de wensch van alle ontwikkelden in den lande en van de meerderheid der geburen van het Czarenrijk. Een gunstig voorteeken is het echter niet voor de vervulling van dezen wensch, dat hetzelfde bericht, dat de tijding van Js Keizers reis bracht, tegelijkertijd meldt, dat de termijn voor den afloop der verleden jaar genomen ver- scherpte maatregelen voor de openbare veiligbeid in verscheidene gewesten, waaronder die van St. Petersburg en Moskou, opnieuw met een jaar is verlengd. In elk geval blijft het nog de vraag of de kroning werkelijk zal kunnen plaats grijpen, en of de nihilisten de plechtigheid niet zullen op- luisteren met wat vuurwerk en dynamiet verras- singen, want het zijn juist geen drangredenen van bemoedigenden aard, die noopten van den dag der kroning een //Strikt geheim te maken." Turkije heeft aan Rusland ophelderingen gevraagd over de saraentrekking van troepen op de grenzen van Armenie. In haar antwoord gaf de Russische regeering toe, dat er in Ardahan en Kars vele troepen bijeen waren geweesthetgeen echter uitsluitend met 't oog op de militaire oefeuingen was geschied. Griekealand heeft met Turkije een wapenstilstand gesloten. De troepen zullen de betwiste grens- plaatsen ontruimen, de Turken blijven voorloopig te Karalih Dervent en de Grieken te Platania. Intusschen worden de onderhandelingen over de grenslijn voortgezet. Oostenrijk's Keizer heeft bij zijn bezoek aan Triest en zijne tentoonstelling blootgestaan aan een aan- slag op zijn leven, die nog tijdig verijdeld werd. Twee personen, die in 't bezit waren van Orsini- bomrnen, zijn in hechtenis genomen. In Zwitserland zal 20 October, op verzoek van 180,000 onderteekenaars, een volksstemming ge- houden worden over het besluit van den Bondsraad, waarbij tot algemeene invoering van neutraal onder- wijs is besloten. Men gelooft niet, dat het bouds- besluit gehandhaafd zal worden, met 't oog op 't groot aantal, die de aanvraag om volksstemming ondeiteekenden. Omtrent de watervloeden luiden de berichten uit Zwitserland ook voortdurend on- gunstig. Het ongunstige weder houdt steeds aan. Zware sneeuwvallen in de hoogere streken hebben de postverbindingen over de Spliigen, Lukmanier, Oberalp en Bernhardin gestremd. De Alpen hebben bun wintertooi reeds aan en daar de wegen onbe- gaanbaar zijn, hebben de reizigers die in Zwitserland voor hunne uitspanning vertoefden, het land reeds verlalen. Uit Egypte wordt gemeld, dat de soldaten te Damiate ook de wapens hebben neergelegd en naar hunne haardsteden zijn teruggekeerd, De opperbevelhebber der vesting Abdelah en nog een generaal, Aboulata, zijn echter met eenige ge- trouwen in de richting van Kairo verdwenen. Waarschijnlijk zal men uit Opper-Egypte den strijd tegen den verrader Khedive Tewfik voort- zetten. Deze vertrouwt zich nog niet te best op zijn juichend en onderworpen volk en heeft zijn reis naar Kairo uitgesteld. De toestand blijkt nog verre van rooskleurig te zijn. De Engelschen schijnen verlegen met hun overwinning, want het vertrapte Egyptische volk zal slechts zoolang zich lijdelijk schikken als overraacht en geweld het dwingen tot werkeloosheid. Arabi ligt ziek. Hij deelt thans het lot van den machteloos geworden leeuw uit de fabel, die zelfs door den ezel wordt geschopt polder: Nieuwe Neuzen, van: het maken van werken tot verdediging van den oever. Hiervoor Ter Neuzen, 26 September. Zooals wij vroeger meldden heeft Neuzens Man nenkoor in Juni jl. deelgenomen aan het festival, gegeven door de maatschappij Vooruit te Gent, bij gelegenheid der eerste steenlegging voor de kade van den voorhaven aldaar. Ter herinnering daaraan ontving bovengenoemd Mannenkoor verleden week van het gemeentebe- stuur van Gent een prachtig, net bewerkte medaille; de bewerking daarvan was toevertrouwd aan den kundigen stempelsnijder en graveur te Gent, den beer Lemaireaan de voorzijde vertoont zich de Maagd, gezeten bij den Belgischen leeuw, de stad Gent beschermende aan de achterzijde leest men wZeevaart-inrichtingen der stad Gent. Heden 11 Juni 1882 werd gelegd de eerste steen der kaai- muren van de voorhaven." Heden heeft alhier in het Nederlandsch logement de aanbesteding plaats ge'nad door het bestuur der waterkeering van den calamiteusen waren inschrijvingsbiljetten ingekomen van de heeren I. van Male, te Breskens, voor f 29998, C. Ros- kam, te Sliedrecht, voor f 28535, G. Bolier, te Scherpenisse, voor f 28270, A. van Popenng, te Scherpenisse, voor f 28000, A. van der Beek, te Zaamslag, voor f 27890, L. Koole, te Ter Neuzen, voor f 27800, V. de Clercq, te Selzaete, voor f 27800, M. de Yriend, te Borssele, voor f 27776, J. Tollenaar, te Ter Neuzen, voor f 27750, G. D. Bolier, te Sliedrecht. voor f 27631, H. Hage, te Middelburg, voor f 27480, J. de Witte, te Vlis- singen, voor 27380, D. de Jong, te Ter Neuzen, voor f 27300 en C. van der Hooft, te Ter Neuzen, voor f 27185 aan wien het werk, onder nadere goedkeuring van Ged. Staten is gegund. De be- grooting bedroeg f 25990,31. Jl. Zaterdag heeft de stuurraan van de Duitsche brik Eingkeit, kap. Wallis, van Riga naar Gent bestemd met cene lading boat, alhier in het kanaal liggende, bij het verwerken der lading een been gebroken, hetwelk aanvankelijk met goed gevolg door Dr. C. Steketee is gezet. Het schip nu naar Gent opgevaren, zal hij aldaar in het burgerlijk hospitaal verder worden verpleegd. Axel, 25 September. De heer J. A. Goedbloed, predikant bij de Christelijk gereformeerde gemeente alhier, heeft voor het op hem nitgebracht beroep naar die gemeente te Yrijhoeve Capelle bedankt. De 18jarige dochter van schipper H. welke met haren beminde en eene dienstbode in den nacht van 20 op 21 dezer het gehucht Paal, gemeente Graauw, heimelijk verlaten had, is volgens de Belgische bladen te Antwerpen opgespoord. De som welke zij uit de ouderlijke woning had mede- genomeu bedroeg f 800, en een belangrijk deel daarvan was door haar, die blijkbaar de kassierster van h8t reisgezelschap gebleven was, reeds in 3 passagebiljetten naar New-York belegd. Tegen de uitvoering van dit reisplan is haar vader zich echter komen verzetten, en kort v6ax het vertrek der boot is, op zijn verzoek, de politic het geluk van het jonge paartje komen storen, hetwelk in een hotel aan de Vlaamsche kade te Antwerpen als tortelduifjes koosde. De dochter werd aan den vader toevertrouwd, die terstond met haar vertrnk de beide andere leden van het reisgezelschap, die wegens het vertrek der kassierster zonder eenig middel van bestaan waren, werden als landloopers in hechtenis genomen. Welk eene ontgoocheling voor den jonkman na vier dagen der zoetste droomen Naar de Amst. Ot. verneemt, is aan Mr. C. Tli. Baron van Lijnden van Sandenburg door den Koning de titel van graaf verleend. Z. K. H. de Prins van Oranje is volgens de N. Rott. Ct. niet naar Pau vertrokken, maar bevindt zich voortdurend in de residentie. In de zitting der Tweede Kamer van giste- ren bood de Minister Van Lijnden aan de Kamer de staatsbegrooting voor 1883 aan. De tekorten van het vorige dienstjaar bedragen 27£ millioen. De begrooting voor 1883 bedraagt 137 millioen in uitgaaf, of 6'/s millioen meer dan 1882. Het tekort is 26 millioen, waarvau 20 voor buitengewone TER NEUZENSCHE C0UR4NT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1