No. 1811. Zaterdag 23 September 1882. 22e Jaargang. Algemeen Nieuws- on Advertontioblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen* BINNENLAND ABONNEMENT. Per drie maandea binnen Ter Neusen l,—. Door het <cheele Riik 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men alxmneert rick bij alle Boekhandelaare, Poetdirec- teoren en Brievenbustoudere. ADVERTENTliN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel mser f 0,10. Grootere letters worden naar plaateruimte berekend, Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te lendan uiterlijk Dinedag en Vrijdag nnmlddag BRIE area. Dit blad Ter»«btjni Bla-dag- er. VrlJdatavo.»d btj J. R. ft. B H O H T U> Ter Weoaen. Bij deze conrant behoort ecn bljroegsel. Politiek: Overzicht. Arabi's gevangenneming heeft al zeer weinig moeite gegeven. Toen de Engelsche ruiterij na den versnelden marsch Kairo bereikte, omsingelde zij dadelijk Arabi's woning, waar ook zijn krijgs- bevelhebber Toelba zich bevond. Arabi trad toen met Toelba te voorschijn en zeide^Ik ben Arabi en deze is Toelba." Na aldus met al de kalmte, die den Muzelman in oogenblikken als deze ken- merkt, zich in de handen zijner vijanden te hebben overgegeven, schijnt Arabi zoo niet den moed ver- loren, dan tot zich onder't noodlot geheel gebogen te hebben, strikt overeenkomstig Oostersche opvat- ting van beloop der dingen. Zoo wordt verklaar- baar dat de mannen, die nog juist bunne beveleu badden gegeven tot den terugtocht der troepen uit Salalieh op Damiate, tot het doorsteken der zeedijken teneinde het land onder water te zetten, tot het samentrekken van alle troepen bij Kairo oin den strijd tot 't uiterste te voeren en dus nog voor een paar dagen te vuur en te zwaard tegen den Khedive stonden, thaas dienzelfden onderkoning schriftelijk of mondeling hebben verzocht om vergeving, daar zij een groote misdaad hadden begaan, met erken- ning van schuld en berouw. Zeker is zulk een kandelwijze vau de leiders eener groote volksbewe- ging ver van verbeven. Doch men beoordeele deze dingen niet naar Westersche begrippen. De poging wordt gedaan om den vreeindeling in zee te drijven. Allah heeft het niet gewild Allah is groot en men buigt voor zijn onweerstandelijken wil. Arabi had, nadat hij zich had laten verrassen, te Tel-El-Kebir en te Kairo geen keus. Hij kon zich niet eens dood vechten zooals vele zijner dapperen te Tel— El-Keber hebben gedaan, want in de eerste verde- digingslijn lagen de Egvptenaren bij hoopen, en daar moeten zij dus op hun post zijn gevallen, terwijl in sommige bastions zij zich tot den laatsten man verdedigden. Uit Turkije wordt gemeld, dat een raad van priesters, Ulema's, verzet heeft aangeteekend tegen Arabi's muitelingverklaring door den Sultan, daar het onwaar is dat Arabi den Khalif bevochthij streed slechts tegen den verrader, Khedive Tewfik. De Engelsche gezant Dufferin heeft aan de Turksche regeering medegedeeld, dat de krijgsverrichtingen in Egypte geeindigd zijn en dat Engeland een ge- deelte zijner troepen huiswaarts zendt. Hij laat den Sultan beslissen of het nog wel raadzaam is eene overeenkomst te sluiten tot het zenden van Turksche troepen naar Egypte. De Times schrijit, daar de Khedive weer rechten van regeereud vorst uitoefent, zoo schijnt Egypte weer in't bezit te zijn van zijn volledig zelfbestuur, gelijk het bij de ver- dragen gewaarborgd is. De komst van Turksche troepen in Egypte zou mitsdien in strijd met de etaatsregeling en onwettig zijn. Er moet dan ook tusschen Turkije en Egypte overeengekomen zijn, dat het zenden van Turksche troepen naar Egypte niet zal plaats hebben. In Frankrijk moet de zegepraal der Engelsche wapenen de regeering niet bizonder aangenaam hebben aangedaan en het bericht, dat de Minister- President de Engelsche regeering daarmede geluk gewenscht zou hebben, wordt met eenigen ophef bepaald tegengesproken. De France vreest, dat de overwinning te Tel-El-Kebir de Oostersche kwestie weder in haar vollen omvang op het tapijt zal brengen en het eenig lichtpunt, wat het blad daarbij vindt, is, dat Frankrijk zijn krachten daaroij niet verspild heeft bij het knevelen van een vrij volk, doch onverzwakt de gelegenheid kau afwachten om voor zijn eigen belangen op te treden. Griekenland heeft het grensverschil met Turkije nog alles behalve bijgelegd. De Grieksche Kamers zouden reeds 27 October bijeenkomen, dus drie weken vdor den gewonen tijd. Te Athene spreekt men volgens de Tribune openlijk over de hervatting der vijandelijkheden en het feit, dat er steeds troepen bij bet betwiste dorp verzameld worden, en men toebereidselen maakt er geheele regimenten heen te zenden, doet het gevaar voor een botsing sterk toenemen. De Turksche regeering heeft in een nota aan de Grieksche tegen dit voornemen geprotesteerd, doch zonder eenig gevolg. Volgens een andere lezing zou het geschil rneer en meer een voor Griekenland ongunstige wending nemen, omdat de mogendheden de uittartende houding van Griekenland afkeuren. Rusland zou voorgesteld hebben om het geschil op een congres te brengen, wat meda gelegenheid zou geven om zich met de Egyptische zaken te gaan bemoeien. TerNeuzen, 22 September. De kermis is in vollen gangnog een paar dagen en zij is weer voorttij, vreugde gegeven hebbende aan de eenen, teleurstelling aan de anderen. Vreugde en genoegen verschafte vooral het Hal, gisteren avond gegeven, door het zanggezelschap Neuzens Mannenkoor in het Logement van den heer Batenburg; de mime zaal was vol en tot in den morgen werd er lustig gedanst. Ook het cafe chantant bij den beer A. Tholens, op de markt, trekt vele bezoekers, de liederen daar gezongen, genieten een gunstigen bijval, ter wijl de Hollandsche komiek, de heer Soesman, onbetaalbaar is in zijn geestige liederen, die dan ook hartelijk doen lachen. De schouwburg Frascati van den heer Nieuwen- huis heeft hare voorstellingen Woensdag geopend met het tooneelspel »de Voddenraper van 1 arijs, een vrij talrijk publiek woonde deze opvoering bij. Met den opbouw van het cirque Beige wil het maar niet gelukken, ofschoon men vanji. Woensdag daaraan bezig is. Het Nederlaudsch panorama van J. Datnman valt een druk bezoek ten deel. Het getal kramen is dit jaar zeer gering; beziens- waardig is dat van Uauwers van Hoorn, bet is weder ruim voorzien van goede en goedkoope brillen, barometers, thermometers, enz. enz. Smits van Middelburg bakt even als het vorige jaar smakelijke wafelen en broedertjes. Woensdag jl. werd te Nisse aanbesteed het bouwen eener school met speelulaats, ameublemenl enz. voor 144 leerlingen. Hiervan zijn aannemers geworden de heeren P- Duivestein en P. J. Wisse, te Zaamalag, voor f 12665. De aandeelhouders van de stoomvaartmaat- schappij Zeeland hebben Dinsdag jl. met algemeene stemmen hunne goedkeuring verleend aan het voor- stel, om de op 26 November 1876 tusschen wijlen Z. K. H. Prins Hendrik en de maatschappij geslo- ten overeenkomst en den daarbij verleenden waar- borg voor de 4£ pets, leening, groot f 3,200,000, te doen eindigen en in verband daarmee de statuten te wijzigen. Het adres van antwoord op de Troonrede is gisteren in de Eerste Kamer behandeld. Bij de behandeling daarvan vroeg de heer Borsius eenige inlichtingen omtrent de afgeloopen Minis- terieele crisis. De Minister Van Lijnden deelde de reeds bekende feiten mede, waaruit blijkt dat hij de herhaalde opdracht tot Kabinetsformatie niet aanvaard heeft zonder zich te vergewissen dat de aanbieding aan den heer Tak ernstig had plaats gehad en het slagen daarvan was afgestuit op de door den heer Tak gestelde voorwaardsn. Voor het niet aannemen dier voorwaarden aanvaardt het Ministerie de voile verantwoordelijkheid. Tegen- over de geformuleerde voorstellen tot grondwets- herzieuing koesterde het Ministerie de overtuiging, dat een degelijk en grondig onderzoek vooraf moet gaan. Het Kabinet kon daarna zijne taak weder aan- vaarden met dezelfde voornemens als bij zijn op- treden in 1879, afdoening namelijk van nuttige zaken, zonder uitsluiting van noodzakelijke her- vormingen. Uit de verklaringen van den Minister van bin- nenlandsche zaken blijkt verder dat het plan is, reeds in de volgende maand een voorstel tot wijziging der kieswet in te dienen en na afdoening daarvan tot de benoeming der commissie voor de grondwetsherziening over te gaan. Overigens werd geen debat van belang gevoerd. Het adres werd aangenomen, waarna de Kamer op reces uiteenging. Bij het Departement van Kolonien is het volgend telegram van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indie ontvangen Op 13 September te Samalangan belangrijk succes door flinke houding van leger en vloot verkregen. De talrijke vijand werd met groot verlies uit zijne stelling verdreven. Onzerzijds tien gekwetsten. Samalangan, Passangan en Palenk door de marine getuchtigd. In Groot-Atjeh werd door patrouille Nja Kassan zwaar gewond eu zijne bende uiteen- gedreven met achterlating van zes dooden terwijl de patrouille zes gewonden bekwam. Toestand verbeterd. Volgens een telegram uit Hammerfest aan den heer Boisevain te Amsterdam, was de ^Willem Barents" den 6 September ten westen van Nova- Zembla in de Barents-zee gepraaid op 74 gr. breedte en 49,5 gr. lengte. Aan boord was alles wel. De heer Te Winkel, lioofd eener openbare lagere school in de gemeente Haaksbergen, is aan 't station Hengelo door den trein overreden. Hij had zijn brooder, die eenige dagen bij hem gelogeerd was geweest en die nu naar Amsterdam, alwaar hij woonachtig was, wilde terugkeeren, naar 't station Hengelo gebracht. Bij 't afrijden van den trein heeft hij zijn broeder nog de hand willen geven en is toen gestruikeld en onder den trein geraakt. Hij was terstond een lijk. Wie do ffSt. Paulusrots" van den dichter ter Haar kent, kent ook den daar met eere vermeldea TER NEUZENSCHE C0UR4NT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1