BINNEN LAND No. 1803. Zaterdag 26 Augustus 1882. 22e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzen, 25 Augustus. abgnnement. Per drie maandsn binnen Ter Nenzen 1,—. Boor hel feheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh bij alle Boekhandelaars, PoBtdireo- .euren en Brievenbuskouders ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendan uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddng DB1E area. bUd veriMshtjnt BlmMlag- en VrlJda*avo«id bij J. ik. <B. bHOMT te Yea- Mcmsca, Slj deze conrant behoort een bljjyoegsel. FoIitioK ttv«rziebt. Sedert wij het laatste overzicht sehreven, hebben tal van berichten de ronde gedaan in de pers over het sluiten der overeenkomst tusschen Engeland en Turkije, over het werk der conferentie te Kon- stautinopel tot bewaking van 't Suez-kanaal en, last not least, over den uittocht van Wolseley uit De tegenover Ramleh bij Alexandrie verlegd naar Tantah, een belangrijk kruispiint der spoorweglijnen, die alien in 't bezit zijn van Arabi. Voorloopig zal dus waarschijniijk de eentoouigheid en de tegen- strijdigheid der berichten uit 't Oosten slechts afgebroken worden dour mededeelingen over de gewone niets beduidende voorvailen in de Engelsche stellingen, tenzij Arabi plan mocht hebben de Engelschen te verrassen voor de aankomst van t tweede Engelsche legerkorps in Egypte, want Alexandrie naar een onbekende ladingsplaats. -r o— overeenkomst, die reeds gesloten heette en waarvan alvorens naar Egypte te vertrekk.en, had W olseley bedragende in ontvangsten de bepalingen reeds medegedeeld werden, is ondanks verscheidene regimenten aangewezen, om ingeval y 32655,19^, goed slot verzoek eervol ontslag te verleenen als Minister van Kolonien, met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, door hem aan den Koning en aan den lande bewezen 3o. te benoemen tot Minister van Kolonien jhr. mr. W. M. de Brauw, thans adminisi rateur van de Generale thesaurie aan het Departement van Financien. In de heden gehouden zitting van den gemeen- teraad is de gemeenterekening over 1881 vastgesteld, f 34911,98, in uitgaven uo oo 2286,784. de veelvuldige beraadslagingen van den Turkschen j van noodzakelijkheid daarvan deel uit te maken. j)oor Burgem. eu Weth. is den Raad de gemeente- ministerraad en samenkomsten van de Turksche Het Engelsch oorlogsbestuur heeft nu aan die bsgrooting over 1883 aangebodeu. Bij de behande- gevolmachtigden met den Engelschen gezant, de regimenten bevel gezonden om zich tot vertrek ]jng is besloten de hoofdtlijke omslag te verhoogen eerste zelfs vergezeld van twee secretarissen om gereed te maken. Het is dus vrij zeker, dat met y JOOO; de verschillende posten der begrooting de overeenkomst" op te stellen, nog niet tot stand generaal Wolseley zijn drie weken, benoodigd voor zunen wij in een volgend nuinmer mede deelen. gekoraen. De Engelsche gezant kon de voorgestelde het herstel der orde, overschrijden zal. Besloten is voorloopig af te zien van het ge- rtijzigingen ten slutte niet goedkeuren. Men hoopt In Duitschland, vvaar de oorlogskans der Lngel- uomen besluit, om een nieuw brandspuithuis te nog altijd op een schikking, maar het is zeer on- schen in Egypte nauwkeurig nagegaan wordt, met- stichten nabij de Axelsche brug, en in verband rschijiilijk, dat er Turksche troepen zullen landen 't oog op het staatkundig belang, dat men daar bij het al of niet zegevieren van Arabi heeft, was men reeds tot de uitkomst gekomen, dat de strijd lang kan duren en achtte men het zeer waarschijniijk, dat generaal Wolseley, als bij met den stand der zaken bekend was geworden, op aanzienlijke ver met die beslissing bepaald, dat de beurs tijdelijk daarvoor zal worden ingericht. Op eene vraag of het gemeentebestuur genegen zou zijn om concessie te verleenen voor de exploitatie van een gasfabriek is vooralsnog ontkennend ge- antwoord. Tevens is besloten voor de politiediensten aan de gemeente bewezen, aan de brigade raarechaussee waarschiji in Egypte, al komt men ook tot eenig vergelijk. Zoo zal het ook gaan met de maalregelen te neraen tot bescherming van het Suez-kanaal door een com- missie van twee officieren vail Turkije en de mogend- heden. Het stukwaarbij de conferentie deze eommissie in 't leven roept, is door Turkije en de sterkingen zou aandringen, alvorens met de bewe- gezanten geteekend. De Engelsche gezant echter gingen een aanvang te maken. Het is dus zeer met de bepaling, dat hij 't geval van overmacht gelukkig, dat Arabi geen Duitsch leger vcor zich au,jer eene gratificatie toe te kennen, ten bedrage van +r n i- i,„. j,guj(jen en aan 3en rijksveldwachter, opziener der jacht en visscherij te Sluiskil, ten bedrage van 10 gulden. Van den heer S. J. Roosma, onderwijzer te Kloetinge, is bericht ingekomen, dat hij de benoe- ming tot lioofd der openbare school te Sluiskil aanneemt en vermoedelijk 1 October a. s. in functie zal treden. Door den storm zijn jl. Woensdag alhier in de haven gekomen de Noordsche schooner Susanne, kapt. Martinssen, van Gent naar Horneborg, de Duitsche schooner Anton, kapt. Pankow, van Leuven naar Dantzig en de Engelsche stoomboot Mona, kapt. Grandt, van hier met stukgoederen naar Londen. De twee eerste waren van hunne ankers geslagen op de reede van Vlissingen en beide zijn op het kanaal gebracht. voorbehield. Voorloopig kan er dan ook niets van heeft. Men verzekert dat Bismarck het met zijn komen, zoodat het eenige stuk dat de conferentie binnenlandsche staatknnde weder eens over een afleverde, nog zal blijken een doodgeboren kind te andere boeg zal wenden, om de goedkeuring te zijn. Do conferentie, die dus eigenlijk niets tot verkrijgen van zijne voorstellen tot omwerking en stand heeft kunnen brengen, is daarop uitgegaan verhooging der bestaande belastmgen. Een ver- als een liacbtkaars. Nopens de bestemming der meerdering der rijksinkomsten moet bij boogst troepen, die met Wolselev op zeventien transport- noodzakelijk acbtenmaar waar is dit niet scbepen, bebalve de pantservloot, Alexandrie ver- 't geval. Toch zal bet moedijk gaan om ten be- lieten, beerschte de grootste geheimzinnigheid. Aan hoeve van de staatskas op bet geheele voortbrengings- gissingen was geen gebrek, want niemand geloofde verinogen van t volk beslag te leggen. dat Aboukir zou worden aangevallen, zooals Wol- In Frankrijk begint onder tie partij die met de seley had te kennen gegeven. Het door velen geuitte tegenwoordige inrichtiug der maatscbappij geen vermoeden, dat de expeditie door bet Suez-kanaal vrede kail hebben weder beweging te komen. In naar Ismalia (halfweg dit kanaal) zou gaan om van de provincie Saone-et-Loire hebben ernstige on- daar naar Kairo op te rukken, heeft zich dan ook lusten plaats gebad, die in soramige plaatsen tot bewaarbeid. De transportscbepen en de oorlogsche- een volslagen oproer deden verkeeren. Onder de kreet: Leve de sociale revolutie! ontstond er een pen zijn te Ismalia bereids aangekomen. De Engel schen hebben alle plaatsen langs bet kanaal als- mede het kantoor der kanaalmaatschappij bezet. Tevens hebben zij bezit genomen van de tele- graalliju van Port Said naar Suez en is het ka naal tijdelijk voor koopvaarders gesloten. Het is te verwacbten, dat tegen deze eigenmachtige han- delingen van Engeland met den eigendom van een bizondere maatscbappij door de Lesseps en 't geheele Fransche volk uitdrukkelijk verzet zal worden aangeteekeud. Iutusschen is de beslissende slag, die met zooveel ophef aangekondigd werd, uitgebleven. Integcudeel bepalen zich de Engel sche wapenfeiten tot bet gevangennemen van een paar overheden en tot het bezetten van een paarkleine plaalsjes, die de Egyptenaren ontruimd hebben. Deze zijn op Damiette en op bet reeds vroeger besproken versterkt kamp bij Ismalia teruggetrokken, waar reeds een scbermutseling heeft plaats gehad. Arabi, die reeds bier een aanval verwacht bad, wat zeer pleit voor zijn veldheerstalent, zit iutusschen ook niet stil. Hij heeft zijn hoofdkwartier te Kafrdowra een Bt: Leve de'sociale revolutie! ontstond er een haddeR a algemeenen aanval op verschillende plaatsen op de M* isleren wedet naar zee vertrokken. overheid en de geestelijkheid, die men gevangen nam, terwijl de kerken vernield en eenige bemiddel- - Tot onderwijzer aan de openbare school te da personen in hunne huizen werden belegerd en Wemeldinge is Dinsdag jl. benoemd de heer F. met brandstichting bedrcigd. Soldaten zijn de rust J- Bruggeman, thans militair, vroeger onderwijzer komen herstellen, maar het zal nioeilijk zijn de ware scbuldigen te ontdekken, aangezien biljetten zijn aangeplakt, waarin een ieder, die de aanstokers bekend raaakt, met den dood wordt bedreigd. Door Z. M. is goedgevouden lo. niet te verleenen bet door de Ministers van Financien, van Marine, van Waterstaat, Ilaudel en Nijverheid, van Justitie, van Oorlog, van Buiten- landsche Zaken en van Binnenl. Zaken gevraagde ontslag en voorts met ingang van den 1 September e. k. 2o. aan car. W. baron van Golstein, op zijn alhier. Door Z. M. is benoemd tot controleur der dir. bel., invoerr. en acc. te Valkenburg L. de Fouw, tbans adj. contr. dier middelen te Rotterdam. Axel, 23 Augustus. De heer J. A. Goedbloed, predikant bij de Cbristelijk gereformeerde gemeente alhier, heeft voor het beroep naar die gemeente te. Medemblik eu Opperdoes bedankt. Eervol ontslag verleend, op zijn verzoek, aan den In luit. bij bet 3e bat. van de rust, scbutterij in Zeeland J. Welleman, en benoemd bij die scbut terij bij het 4e bat. tot kapt. E. A. Pateer, tbans le luit., tot In luit. J. J. Pateer, tbans 2a luit., tot 2n luit. M. Lucieer, tbans scbutter. Uit Berlijn wordt bericht, dat een aantal TER NEDZENSCHE COURANT. Oil 1 X fix 1 ,11. lillrUn.rl flnn.irn.i /lool Hit 4 P VYl OK on T\ T* WT _iL

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1