No 1800. Woensdag 16 Augustus 1882. 22e Jaargang, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. abonnkment. Per drie maandsn binnen Ter Nenzen f f, - Door het jeheele Bijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert lioh bij alle Boekbandelaart, Poatdueo- leuren en Brievenbuikoudera ADVERTENT!*^. Van 1 tot 4 regels f 0,40, Voor elke regel meer f O,10< Qrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te rendu uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE area. Dit biad versehljnt Blaadag- en Trijdngavond bij J. K. fi. DIIO IK T te Ter Nenxen. JPolitieU (Jverzicht. Europa staat tlians weder tegenover de herhaalde verklaring der Engelsche staatslieden, dat Engeland in Egypte geen ander doel najaagt, dan het herstel van den vroegeren toestand, onder volkomen eer- biediging der bestaande verdragen. In gewone niets zeggende volzinnen en met groote woorden, de gezwollen taal van een lord Eeaconsfield waardig, is dit onderwerp nog eens omgewerkt door Gladstone in zijn toespraak bij het jaarlijksch feesimaal ten stadhuize te Londen gehouden. Vooropstellende dat de keur van Egypte's invloedrijke en toon- gevende mannen, met Arabi en zijn honderddui- zenden vrijwilligers in hun gevolg, volstrekt geen eJcren belangen hebben en dwaien in hun opvattiug, als zij alles veil hebben om zich aan de onder- drukkende en bloedzuigende voogdij der Europeanen te ontworstelen, spreekt de vroegere reus van Midlothian als volgt: ,/De Engelsche land- en zeemacht is naar Egypte gezonden om de be langen des rijks te verdedigeu, maar ik zeg het openlijk aan de beschaafde wereld, deze belangen zijn niet alleen die van Engeland, maar ook die vau alle staten van Europa. Door Egypte loopt de handelsweg der twee halfronden; Egypte is de poort voor den wereldhandel. Het is allernood- zakelijkst, dat deze poort open blijve, dat het land rustig zij. Wij voeren geen oorlog met het Egyptische volk, maar willen het bevrijden van de onderdrukking. Het ligt volstrekt niet in onze bedoeling de toenemende vrijheid, welke Egypte geniet, te bedwingen, want wij verlangen Egypte vrij en welvarend te zien. Engeland gaat er heen met zuivere bedoelingen en zonder geheime bijoog- merken. Wij hebben voor andere volken niets te verhelen, maar zijn dan ook gerechtigd te eischen, dat zij ons haar vertrouwen schenken en den goeden uitslag onzer pogingen wenschen. Het is te vreezen, dat bij kalmer nadenken de aanvankelijk gunstige indruk, die deze toespraak geinaakt heeft, zal plaats maken voor een groote teleurstelling, vooral als men hier tegenover plaatst het open schrijven door Sir Wilfrid Lawson's Egyptische vereeniging tot het Engelsche volk gericht, oin verzet aan te teekenen tegen de #inmenging in Egypte's binnenlandsche aangelegenheden, tegen den oorlog, die nu begonnen wordt in 't belang van uitheemsehe beambten en fondshouders.' De vereeniging acht den oorlog ^onnoodig, onverstaudig en onbillijk." Uit Turkije wordt verder bericht, dat de onder- handelingen over eene overeenkomst, betreflende het bezettingsplan van Egypte, weinig vorderen. De Sultan heeft nog eenige vau die oude gemoeds- bezwaren te overwinnen. Intusschen had de Turk- sche Minister aan den Engelschen gezant bekend gemaakt, dat de Sultan plan had om de eerste Turksche troepen, ongeveer 6000 man, voorloopig naar Egypte te laten gaan. Een leger van 10,000 man kan dan later volgen. In Aziatisch Turkije was het onder de Mahomedanen tot een uitbarsting gekomen. Uit de stad Beyroet wareu de christenen naar de bergen gevlucht. In Damascus was een priester gevangen genomen, die uit Cairo was ge zonden om daar oproer te prediken en uit Ismid in Anatolie, aan de zee van Marmora, melden de overheden, dat een Russisch oorlogsschip peilingen doet in de Sacheria-rivier. Rusland heeft in Odessa maatregelen genomen om bij het uitbreken van den oorlog tusschen Turkije en Engeland, dadelijk Konstantinopel te gaan be- zetten en maakt daarom in den Kaukasus en Bes- serabie groote toebereidselen. Met 't oog op den gespannen Europeeschen toestand zou luidens berich- ten in verschillende bladen de keizerskroning toch nog in den loop van dit jaar plaats vinden. Vooraf zou de Czaar een reis ondernemen naar Kopen- hagen, Weenen en Berlijn. Er zijn echter lieden die beweren, dat deze geruchten slechts worden verspreid om do nihilisten om den tuin te leiden. Er moeten reeds voorbereidende werkzaamheden ziin verricht om de kroning in Moskou hoogst eenvoudig en als 't ware bij verrassing te doen plaats hebben. Vele troepen zijn in't geheim daar- heen vertrokken. In Engeland heeft het Lagerhuis de wet der achterstallige pachten in Ierland op nieuw behan- deld en de voornaamste door Salisbury voorgestelde wijziging met groote meerderheid verworpen. Glad stone deed als tegenzet een bemiddeliugsvoorstel en dientengevolge moet de meerderheid in't Hoogerhuis besloten hebben om de wet nu onveranderd aan te nemen, wat met 't oog op de dreigende buiten- laudsche omstandigheden volgens latere berichten ook gebeurd is. In Erankrijk zijn de Kamer en Senaat gesloten, om, zoo er niets bizonders voorvalt, niet weer voor November bijeen te komen. Men beschouwt de optreding van het ministerie Duclerc als een over- winning van Gambetta, die langzamerhand zijn vorigen invloed begint te herwinnen. Ter Neuzen, 15 Augustus, Terwijl wij dit schrijven is de plaats onzer inwoning in feestgewaad van den gemeentetoren waait de driekleur evenals van de meeste woningen der ingezetenen. De spoortreinen hebben reeds duizende feest- vierenden in onze kleine veste aangebracht om heden het internationaal festival voor muziek- en zang- gezelschappijeu bij te wonen. De verschillende gezelsckappen staan reeds op het exercitieplein aan de Oostkolk geschaard, om zich ten half twee ure in optocht naar het ge- meentehuis te begeven, teneinde aldaar den eerewijn te ontvangen. Ten twee uur heeft de groote kampstrijd van hongelaars plaats op het kanaal, ook de gaaischie- ting aan het spoorwegstation neemt dan een aanvang. Het festival zal ten half drie uren beginnen, zoowel op de estrade op het Marktplein, als in die geplaatet in de Nieuwstraat. Ten 8 uur hebben de volksspelen plaats, als: mastklimmeu bij de Axelsche brug, wit- en zwartloopen in de Nieuwstraat, voor het Arsenaal. Gedurende den namiddag zullen elk uur een paar stoombooten van de Westsluiseen tocht op de Schelde maken; tegen betaling van 50 cent de persoon kan men dat watertochtje mede maken. Des avonds ten half zeven zal het weldadigheids- concert plaats hebben in den tuin vdor de infirmerie, ten voordeele van het Ter Neuzens ziekenfonds. Het groote vuurwerk wordt ten negen uurafge- stoken; tusschen de tweede en derde afdeeling zal de opstijging van den luchtballon plaats hebben. Ten gemakke deelen wij hier nog mede, de vertrekuren der bizondere treinen van de spoorwegen, Vertrek van Ter Neuzen naar Selzaete, Gent en tusschen gelegen stations 's avonds 8 uur en 10 u. 40 m. Vertrek van Ter Neuzen naar St. Nicolaas, Mechelen en tusschen gelegen stations, 's avonds 8 u. 40 m. en 10 u. 15 m. Op 11 Augustus 1857 koos de gemeenteraad alhier tot liaren secretaris, den heer J. Dieleman Wz., den 17 daaraanvolgende werd hij als zoodanig plechtig beeedigd. Was de keus van den Raad ook de keuze vau de ingezetenen? Wij zullen het antwoord daarop aan het publiek overlaten. Donderdag a. s. toch is het vijf en twintig jaren geleden, dat de heer Dieleman zijne betrekking vervult, zijne daden zijn dus aanwezig om te oor- deelen. Velen zullen, naar wij vernemen, dien dag door het uitsteken der Nationals driekleur, blijk geven van hunne belangstelliug. Znamslag, 14 Augustus. De naar de Nederl. hervormde gemeente alhier beroepen predikant, de heer C. E. Crull, thans te Tholen, heeft voor dat beroep bedankt. Axel, 14 Augustus. De heer J. A. Gloedbloed, predikant bij de Christelijk gereformeerde gemeente alhier, heeft een beroep ontvangen naar die gemeente te Medemblik en Oppcrdoes. Wij vernomen, dat Z. M. de Koning na het antwoord van den heer Tak van Poortvliet de op- dracht aan den heer Van Lijriden van Sandenburg tot een Kabinetsformatie heeft vernieuwd. Bij beschikking van den Minister van Bin nenlandsche Zaken zijn o. m. tot kweekelingen aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Middel- burg benoemdA. Kohler te Groede, J. Risseeuw te Schoondijke, H. de Hullu te Zuidzande en I. Karels te Cadzand. Vau de werf der Kon. maatschappij de Schelde, zijn met goed gevolg te water gelaten, de twee kleinste der in aaubouw zijnde sleepbooten, gebouwd voor rekening van het Departement van kolonien ten dienste ven werkzaamheden tot verbetering van het vaarwater in de straat Madura. HH. Ged. Staten hebben het besluit van den Goeschen gemeenteraad tot niet-toelating als raads- lid van den heer C. Risseeuw gehandhaaft. Genoemde heer komt thans weer in hooger beroep bij den Koning. De heeren Boucquie, baron van den Bogaerde, te Brussel, Goethals te Antwerpen en Verhaege te Blankenberghe hebben aan de gemeentebesturen van Middelburg en Vlissingen vergunning gevraagd voor het aanleggen van telefoongeleidingen in en tusschen de beide gemeenten onderling. De prijs van een abonnement is f 120 'sjaars, betaalbaar bij de opening van den dienst, welke uiterlijk een jaar na de bekrachtiging der concessie geschieden moet, voor een afstaud van ten hoogste 2 kilometers van de woning van den geabonneerde tot het centra?!- TER NEIIZENSCHE C011RANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1