B1K.EB2DM AKIN 6. No 1799. Zaterdag 12 Augustus 1882, 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- on AdvertentiQblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen BINNENLAND. BU1TENLAND. abonnement. Per drie masndea binnen Ter Nensen 1|—Boor kev geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men ebons eert licit bij »Ue Boekhendelaare, PoBtdirec- tenren en Brievenbustouders ADVERTENTliN. V*n 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel maer f 0,10, Grootere letters worden neer plaateruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendes uiterlijk Dinedag en Yrijdag namlddag DRIE area. ..r^kiia. »l(wl*7- .rl)d«.;o.d bij 1. K. BOOWT 1. Ter treffen dan met behoud van den grondslag, zooals die tot dusver vaststond. Er zijn geen Turksche troepen naar Alexandria gezonden. De Turksche regeering verklaarde dat de reeds ingescheepte troepen bestemd waren naar Candia (Creta) en llhodus. Aan den Sultan is gesn ultimatum (laatste In verband met de door de Commissie voor het feest van 15 dezer alhier voorgenomen afsteking van een KUNSTVUURWERK in den avond van dien dag, op het marktplein, en daartoe vooraf aanmauing) overhandigd om Arabi vogelvrij te te nemen maatregelen, kan aan anderen, zoolang verklarenook heeft men hem met gedreigd me dat vuurwerk niet afgestoken is, geene vergunning worden verleend aldaar eveneens vuurwerken af te steken, maar is zulks ten strengste verboden. Ter Neuzen, 10 Augustus 1882. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitien Uverzictit. Terwijl de staat van zaken in 't Oosten steeds onrustbarender wordt in weerwil van alle vredes- verklaringen, zijn de berichten daarover ontvangen even tegenstrijdig als zij veelvuldig zijn. De toestand in 't algemeen is er verre van helder op heer Francois presideerde; de heer proc.-generaal Van den Bergh nam het O. M. waar. De beschuldigdedes gevraagdheeft ter terecht- zitting stellig en bepaaldelijk zijn daad ontkend. Een groot aantal getuigen en deskundigen zijn verschenen, die alien bezwarende getuigeuissen hebben afgelegd. De beschuldigde bleef ecbter pertinent ontkennen, het, teru^roepen van lcrd Dufferin, den Engelschen maar kon de tegenstrijdigheden tusschen zijn ver- gezant te Konstantinopel, noch is hem medegedeeld, schillende verklaringen niet oplossen. Ilet O. M. dat de landing der Turksche troepen zou worden heeft dit uitvoerig uiteengezet en eischte ten slotte be let. De korte zin van die lange ontkennende schuldigverklaring aan lo. manslag met voorbe- verklaring is dat de kwestie nog zeer lang kan dachten rade 2o. diefstal3o. poging tot brand- duren, tenzij de omstandigheden aan 't Turksche stichting, met veroordeeling tot leveuslange tucht- stelsel van tijdwinnen en dralen een einde maken. huisstraf. Frankrijk heeft thans een nieuw ministerie ge- Na pleidooi van den aavocaat Volgraff, hetwelk kregen. Duclerc is Minister-president en belast strekte tot vrijspraak en dupliek van het O. M., met° buitenlandsche zaken. De tijd moet leeren of is de uitspraak bepaald op Woensdag a. s.'s mid- de nieuwe Ministers zullen kunnen voldoen aan dedags ten 3 ure. De rechter-commissaris uit Zwolle, vergezeld van den officier van justitie en een beeedigd klerk ter griffie, zijn naar Genemuiden vertrokken, ten einde een onderzoek in te stellen nopens den eischen der meerderheid, die verklaard heeft dat het gemeenschappelijk belaug der republiek gebie- dend eischte een staatkunde van vrede naar buiten en eene van hervormingen van binnen. In de Kamer geworden, nu de mogendheden, om Engeland te is een verklaring voorgelezen dat het Ministerie ten brand, die in den nacht van Zaterdag op Zondag dwarsboomen, Turkije met een bezetting van Egypte opzichte der buitenlandsche zaken niet op't verle- daar gewoed heefthet onderzoek heeft geen dene wil terugkomen. Het wil vrede, doch mocht gronden opgeleverd voor de meening, dat hier in er iets gebeuren, waardoor aan Frankrijks waardig- eenig opzicht aan moedwil zou te denken zijn. heid afbreuk kon worden gedaan, dan zal het on- Men begroot de schade, door den brand veroor- middelijk de Kamer bijeenroepen om over de noodige zaakt, op ougeveer f 180,000. maatregelen te beraadslagen. jjej jfederl. Panopticum, kort geleden te Uit Bus',and, en wel uit St. 1 etersburg, won t ^mg^er(}am geopend, is een Wassenbeeldenspel der het bericht bovestigd, dat de regeering een spoedi- willen belasten. Dagelijks worden wij nu onthaald op berichten, die breedvoerig de plannen van uitvoering beschrijven en de wijzigingen opgeven, sedert de laatste opgaaf door den Sultan daarin ge- bracht. Tevens worden dan de mondelinge en schrif- telijke mededeelingen behandeld, die de Turksche en Engelsche gezanten over en weder wisselen en de belangrijke verklaringen bekend gemaakt, die dezelfde beereu op de conference hebben af te leggen. De voorzichtige bcrichtgever voegt er ecbter gewoonlijk bij, dat deze of gene zaak r/the previous question" nog onopgelost is, zoodat de ,/bestaande schikkingen" licht weder voor andere, nog niet bestaande, kunnen plaats makcn. Wat in de laatste dagen dan ook gemeld is over de Turksche tusschenkomst en de Egyptische kwestie, beboort thans weder tot de hoofdstad gen oorlog tusschen Turkije en Engeland tegemoet ziet en daarom in den Kaukasus en Besserabie groote toebereidselen maakt. Met 't oog op de spanning tusschen Engeland en Turkije verdient vermelding, dat Rusland zicb bereid zou hebben verklaard om Turkije uitstel te verleenen van bet betalen der drie eerste termijnen van de verschul- digde oorlogsschatting, waarvoor het geld thans bijeengebracht wordtop deze wijze zou Turkije aan geschiedenis. Het is of tegengesproken, bf door de zoo noodige fondsen komen en in staat zijn om nieuwe even onbepaalde berichten derinate gewijzigd, werkelijk handelend op te treden. dat bet niet meer waar is. Zoo melden de laatste berichten nu uit Konstantinopel, dat de Turksche gevolmachtigden in de laatste zitting der conference verklaard hebben, de voorwaarden aan te nemen die de mogendheden in hare uitnoodiging ter conferenCe hebben gesteld en de Turksche Minister, Said-pacha, ook aan den Engelschen gezant, lord Dufierin, heeft toegezegd een openlijke verklaring, waarin Arabi tot muiteling en vogelvrij wordt verklaard. Tevens zou een schikking tusschen Engeland en Turkije aanstaande zijn. In Engeland zijn in het Lagerhuis de gewone vragen over de gebeurtenissen van den dag gedaan en heeft Gladstone verklaard, dat de eenige vraag, bij het Suez-kanaal van gewicbt, de vraag is of bet open blijft. Het vaarwater nu blijft open. De onderhandelingen over de Turksch-militaire tusschen komst waren nog niet zoo ver gevorderd dat daar over mededeeling kon worden gedaan. Er is over geenerlei bescbermbeerscbap over bet Suez-kanaal eene overeenkomst getroffen. Er is enkel voorge- steld bet kanaal te beveiligen door een regeling waaraan alle mogendheden zullen declnemen. Aan lord Dufferen is last gegeven, geen schikking te Ter Neuzen, 11 Augustus. Bij Koninklijk besluit van 25 Juli no. 28 is vrijstelling van zegelrecht verleend voor de verzoekschriften om ontheffing of teruggave van hoofdelijken ornslag of andere directe plaatselijke belastingen, ingevolge art. 245 der wet van 29 Juni 1851 (Stsatsbl. no. 85), te verleenen aan ben, die niet het geheele belasting-dienstjaar in de gemeente verbleven, zoomede voor de beschikkingeu op die verzoekschriften en voor de kwitar.tien van teruggave diar te veel betaalde belasting, onder voorwaarde dat op die stukken worde aangeteekend Vrij van zegel, ingevolge Koninklijk besluit van den 25 Juli 1882 no. 28. Ten aanbooren van een zeer talrijk publiek is Woensdag jl. voor bet gerechtshof te's Graven- hage aangevangen de behandeling der zaak van L. J. J. Roland te Veere, beschuldigd van den moord op Cornelis Hendrik Snijders, een alleen wonende grijsaard, op 2 Oct. jl- te hebben gepleegd. De waardig, maar toch ontbreken, zegt een bezoeker, te veel de beeltenissen van voorname Nederlanders, die een sieraad hebben uitgemaakt van ons aan de baren ontwoekerd plekje gronds. De figuren van een Thorbecke, Groen van Prins- terer, Ten Kate, Beets, Godefroi, Michiel Adriaans- zoon de Ruijter, Tromp, Van Galen, Da Costa, De Genestet, Potgieter, om er maar niet meer te noe- men, zoeken wij in het Panopticum te vergeefs, terwijl b. v. in het museum van madame Tussaud te Londen al de afbeeldingen van de Engelsche vman- nen van den dag" gevonden worden. Ook de zoogenaamde ^gruwelkamer" in het Amsterdamscbe ,/wassenbeelden-museum" draagteen te erg Duitscbe tint. We vinden er geen enkele Nederlandscbe ,/boef." Niet dat we nu met het tentoonstellen der beeltenissen van mannen, die eigenlijk ons land haast ten schande strekken, zooveel op hebben, maar nu het Nederlandsch Panopticum er ook een #gruwelkamer" meende op na te moeten houden, daar o. i. de figuren van den schurk Pin- coffs en moordenaars als De Jong, c. s. niet ontbreken. Edoch, wie weet wat wij in het Panopticum nog te zien krijgen, als de directie daarvan eens goed op dreef is. Te Brussel zullen de nationale feesten den 20, 21 en 22 Augustus gevierd worden. De groote schietwedstrijd begint Zondag 20 en eindigt Maandag 28 Augustus. Den 20 en 21 heeft bet groote muziekfeest plaats en den 20 en 23 zullen wed- rennen plaats hebben in het hippodrome van het j. 11 - m 4|r TEU IVEUZEIMSEHE COLRAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1