4 i No. 1796. Woensdag 2 Augustus 1882- 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen BINNENLAND •*4 abonnkment. Per drie maandea binnen Ter Neuien I,-Boor het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars, Postdireo- tenren en Brievenbuskoudera triad Terwhtjnt Blnaiia*- en Vrtjdagavond ADVEBTENTliN, Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te leaden niterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag BB1E area. J. 6. BR8NT te Ter Neuzen. (Jverzicht. De loop der gebeurtenissen in ;t Oosten zoowel als in 't Westen neemt met den dag de zonder- lingste wendingen. Voortdurend brengt de telegraaf beoordeeling over alle berichten de feiten worden verwrongen en vervalscht om vergrijpen tegen het volkenrecht te beinautelen. Engeland volhardt bij zijne eigene expeditie, niettegenstaande de Turksche regeering zich bereid voorkomen; het werkvolk van de beide aannemers aan het kanaal werkzaam werd gesommeerd, met alle krachtsinspanning den dijk te versterken, die met der tijd dienst zoude doen voor het nieuwe kanaal. Voorbijgangers moesten raede worden ge- nieuwe tijdingen, dock nauw is men gereedomtot ^f7Verk7aard~ cm Turksche bezettingslroepen naar prest om arbeid" te verrichten, ook werden geladen eemge gevo gtrekkmg te geraken,.door het n g NijldelU te zenden. De besprekingen bij de wagens met hooi benut om eventueele gaten, die der verschillende berichten die vooraf gmgen, ol J millioeI)en >t Hooger^ en 0,itstaan mochten, te dampen. Het water daalde andere berichten van andere belanghebbenden wor- i daarover geen twijfel meer. Het zoo plotseling, dat verschillende zoo in lossing als d» ont.angen en t. gelijkert.jd .ede,o„ ^.nSlndeHngen .til Cggende ...rtnigen, op zijde »iele„ en voor vragen, raadselen, waar het scherpsu vernuft mQet zjjn ontstaan te danken hebben aan liepen van om te slaan of te vervullen; gelukkig de schouders bij ophaalt. Het zijn vooral de staat- P herhaling der vorige krijgslist van Arabi om vond dit geen plaats, daar uurs daarna het water kundige vragen d.e op bet oogenbl.k dre gend ^X Jn door 'f hijschen eener witte vlag weder tot het normaal peil was gerezen. boven den Oosterhemel als onweerswolken bijeen brengen. Werkelijk moeten 600 Dat de aamiemer bierdoor eene belangnjke schade trekken. Zoo is vooral moeilijk te ontraadselen hRnrJ<\ h„V,W dnch Zioo is vuurai """>"11* """T'Zu 1 Egvptenaren een verrassing beproefd hebben, doch ondervindt, behoeft wel geen betoog vermits alle zijn gevolgen verreikend t laatste bericlit, ^aoitanhnw(1 „nfimlRn Engelschen het vuur op machmerien, die in gebruik waren m het ontgraven water zijn geraakt. De last schijnt ren om het water op het kanaal 3 en'zeker'^rr met^een'bizondere'bedoe-1 ling®11 pleats vonden, maar dat deze naar't schijnt decimeter te laten vallen, waardoor de mogelijkheid als 't zich bevestigt, dat Engeland met Arabi wij dzi° terugvieten. Van een andere gedeelte, onder water zijn geraakt. De last schijnt overhandelen naar aanleiding van zijn aan Glad tone J MJ dat er wel onderhande-1 te zijn gegeven genchten brief, die na de beschieting beet ontvan- B BChiint decimeter te lat< gen te zijn en zeker wel met een ™dere bedoe- dew;j1 Ar'abi>s VOorwaarden onaanneem- bestaat het ontstane gat te dempen en het onder ling is openbaar geinaakt. Pas toch is eemeld, water geloopen vak leeg te pompen. Tot lieden TerNeuzen, 1 Augustus. dat Engeland en Frankrijk beide hunne legers naar lijk waren. Egjpte zenden, om daar de orde te herstellen en J Itaiie door beiden uitgenoodigd is hierbij om te belpen, tarwijl Turkije, eindelijk aan de oproeping gehoor gevend, mede zijn heirscharen zal zenden. Tuikije stelt daarvoor geen voorwaarden, maar spreekt slechts den wensch uit, dat nog eenige weg alhier de volgende zeeschepen ingekomen om zaken van ondergeschikt belang zullen behandeld aldaar te los3en of te laden worden. De eerste afdeeling troepen vertrekt reeds i in de allereersle dagen. De regeering heelt daarbij geen plan om rekenschap te houden met de houding, geloopen vak leeg te pompen. 1 avond 10 uur bestond nog steeds de vrees, dat de nieuwe dijk zoude bezwijken. Van een andere zijde schrijft men ons heden 1 het volgende Gisteren namiddag omstreeks half drie had alhier Godurende het loopende jaar zijn aan en spoor- een ^oorbraak jer bestaande kanaaldijkplaats tusschen Selzaete en Sas van Gent, waardoor het ganscbe werk van de aannemers de heeren Wiegerinck Van Haaren bezuiden Sas van Gent in weinige K. m. inhoud. oogenblikken onder water stand. Door veel inspan- Maart. April. Mei. Juni. Juli. die Engeland tbans aanneemt, zoolang ze daarom- j.inuarj trent geen bepaalde mededeeling outvangt. Zij zal pebruarj voortgaan met toebereidselen te maken voor het afzenden van troepen. Men hoopte nu in Turksche hooge kringen, dat Engelands toebereidselen voor een tocbt naar Egypte onverwijld zouden worden gestaakt en de Sultan zond reeds telegrammen aan den Turkschen gezant te Louden, ora hem te vragen of de Britsche regeering niet reeds de noodige togen- bevelen haeft gegeven. Zou er na al hetgeen reeds is voorgevallen, wel veel kans bestaan dat die hoop in vervulling treedt en Engelands regeering halver- wege zal willen stilstaan, om de bekende vlugge maatregelen te Konstantinopel af te wachten In Erankrijk vindt de Egyptische expeditie, op zdo kleine schaal als waartoe de regeering hr.ar thans heeft teruggebracht, hoe langer hoe minder 26 20 31 29 29 38 32 205 10 r.ij., 6s., 5k., 4m., 11. 7 r. ij7 s., 3 m., 3 k. 11 r.ij ,9s., 7 m.,3k., lh. 10 m.9s.,5 r.ij.,4k.,1 h. 12 m.,9s.,5 r.ij 2h., 1 k. L4m.,10s.,8r.ij.,5h.,lk. 10 m., 9 r.ij., 8 s., 4k.,lh. 35665 27926 42496 38378 39178 46498 41274 271415 ning mockt men er in slagen den nieuwen dijk voor doorbraak te bevrijden, hoewel het water op twee verschillende plaatsen reeds met geweld door den ouden dijk drong. Was men niet geslaagd den nieuwen dijk te behonden, dan ware de schade onberekenbaar gewoest, daar dan de geheele Cauis- vlietpolder zou ondergeloopen en de daarin staande oogst verwoest zou geworden zijn. Ilontenisse, 31 Juli. Gisterenavond omstreeks elf ure werden wevooral te Kloosterzande en te Walzoorden, weder versckrikt door het geroep van /brand!" Bij onderzoek bleek het, Zoo als aan onze lezers reeds is medegedeeld, heeft de Commissaris des Konings eene coinmissie benoerad om voor Zeeland werkzaam te zijn ten bijval in de Kamer, waar men opcnlijk zegt, dat J behoeve der in 1883 te Amsterdam te houden Uitgevaren zijn: in Januari 24, Februari 17, Maart 32, April 29, Mei 27, Juni 35 en Juli 37 dat de aaneengebouwde woning en scliuur van zeeschepen Engeland alleen de vruchten van deze onderneming Internationale koloniale— en uitvoerkaudel tentoon- plukken zal en Erankrijk zich blootstelt aan allerlei stelling. Bij het lid der coinmissie Mr. 1. Ooster, plukken zal en Erankrijk onzekere gevolgen. De coinmissie uit de Kamer, belast met het onderzoek van de nieuwe geldaan- vraag van 10 millioen, besloot dan ook eenstemmig tot verwerping, op grond dat de Minister Ereycinet in hare bijeenkomst had verklaard, dat liij een daad- werkelijke inmenging in de Egyptische aangelegen- heden niet noodzakelijk oordeelde en Erankrijk zich slechts bepalen zou tot bescherming van den noor- deringang van 't Suezkanaal. Itaiie zal in 't geheel geen deel nemen aan den tocbt naar Egypte. Integendeel betoont men er zich zeer ontevreden over Engelands optreden. ,/Vertrouwt de Engelsche berichten niet!" dat is de vermaning, die dagelijks van Italiaansche bericht- gevers komt. Engeland heeft de telograaf te Alex andria in beslag gcnomen en oefent een drukkende BiJ burgemeester van Axel, zijn tbans verkrijgbaar prograinma's en inschrijvingsbiljetten voor gezegde tentoonstelling, ook beeft ZEd. ons te kennen gegeven, dat hij bereid is in deze zaak de verlangde inlich- tingen te verstrekken. Sas van Gent, 31 Juli. Heden namiddag onge- veer 2£ uur werd ons overigens rustig plaatsje op eens in rep en roer gebracbt door de tijding dat de dijk, die het oude van het nieuwe kanaal scheidt, was doorgebroken. De aanleiding daartoe was wellicht, dat die dijk to veel was afgegraveu en niet meer bestand om de daarvoor staande ontzettende waterimssa te keeren. Dank zij de loffelijke houding van den officier der marechaussee werd het gevaar, dat eene iuundeering vau den Canisvlietpolder bedreigde, oogenblikkelijk Job. den Tenter in den Perkpolder eene prooi der alles vernielende vlammen werden. Met uitzonde- ring van eenen hond en eene kip is al het vee geredook vele meubelen, kleederen en landbouw- gereedschappen, zelfs een mandje eieren. Alles was echter tegen brandschade verzekerd bij de Brusselsche maatschappij op premien. Zoo als altijd is de oorzaak ook van dezen brand voor alsnog onbekend; doch de justitie doet nauw- keurig onderzoek. Bij bet gsmeentebestuur van Zaamslag is door de Vereeniging van Christelijk schoolonderwijs al daar een adres ingediend, houdende verzoek tot heffing van sclioolgelden op de openbare lagere scholen in die gemeente. De genoemde gemeenteraad heeft gunstig beschikt op een verzoekschrift van het boofd der school te Othene tot verhooging van zijne jaarwedde en die jaarwedde met /"100 verhoogd. Het hof te 's Gravenhage deed gisterenna- middag uitspraak in de zaken, welke jl. week werden behandeld. De gewezen directeur van het liuis van arrest TER NEIIZENSCHE COUBANT. Bit Maand. Getal. 1 Geladen met: In deze kolom beteekenen de letters: r. ij. raw ijzer, s. stukgoederen, k. kolen, m. menerie, b. hont, 1. ledig. I Tl» H/vn i rx H an IJawlrtVAmav coiaa UVAOl non

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1