ii i: w u a. No. 1793. voor BLNNENLAND Zaterdag 22 Juli 1882 22e Jaargang, Algem oen Olieuws- on Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Per drie maendsa binnen Ter Neuien 1,Door ket geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Bolgie f 1,40. Men abouneert rich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- tenren en Brievenbuskouder* iDVERTENTllN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letter* worden naar plaatsrnimts berekend. Advertentieu gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinedag en Vrijdag namlddag BRIE area. Bit blad versehljnt Blnedag- en Vrljdagavond bij J. K. B H 0 N T te Ter Nenrea. Slj deze courant behoert een bljroegecl. De herijk der msten en gewichten zal in deze gomeente plaats hebben in bet OUDE SCIIOOL- LOKAAL, den 1 4 Augustas a. s,, telkens des vooriniddags van 8—12, en des namiddags van 18 ure; van maten en gewichten ten verkoop in magazijnen voorhanden, uitsluitend den 1 Au gustus, des vooriniddags van 812 ure. Ter Neuzen, 20 Juli 1882. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitieix Overzicht. Het heet nu, dat hot zeer ernstige geval met Alexandria tot geen bizondere gedachtenwisselingen tusschen de mogendheden aanleiding zal geven, als Engeland maar voortgaat met de beteekenis daarvan te ontkennen. Het is een veeg teeken voor kleine stateu, dat de heeren op de conference te Kon- stantinopel het voldoende rekenen, dat zij hunne verwondering te kennen geven over 't platschieten van Alexandria. Men doet het nu voorkomen alsof het van Egyptische zijde een schending van het volkenrecht was, dat op Egyptisch grondgebied aardwerken opgeworpen en forten bewapend werden. Alsof niet veeleer het optreden der Engtlsche vloot in strijd is met het volkenrecht en alsof niet ieder volk volkomen het recht heeft zich tegen een inval te wapenen. Deze laatste opvatting blijkt men de Egyptenaren zeer euvel geduid te hebben en daarom ging men hen straffen, toen zij door de Engelsche vloot bedreigd, op tegenweer bedac'at waren. Hoewel, volgens Engelsche be- richten, de orde in Egypte langzauierhand wordt hersteld en Arabi's kracht gebroken is geworden tengevolge van Engelandskrachtdadig optreden, zetde Engelsche regeering haar krijgstoerustingen gestadig voort. Verder heeft het zich bevestigd, dat Arabi, die men gevluclit waande, bezig is, op weg naar Kairo zijn legioenen te herstellen, en eerlang met een ontzaggelijk heir in't veld zal staan. Zijne voorhoede, bestaande uit 6000 man infanterie en 800 man cavallerie, met 36 Krupp-kanonnen en 12 mitrailleuses, bevindt zich op drie ureu afstands van Alexandria, waar elk ongenblik een aanval der Egyptenaren verwacht wordt. Uit Ka'iro zijn alle Europeanen onder geleide van hunne consuls en van Arabi's soldaten vertrokken en veilig naar Ismailia en Port-Said gebracht. De Engelschen zullen met goedkeuring van den Khedive alle forten bezetten. Daar dit een feitelijke inmenging is in 't Egyptische bcstuur, hebben de matrozen en soldaten van da schepen der andere mogendheden, die politiedienst deden, zich teruggetrokken. De Khedive, door Eurooa als onderkoning erkend, en gesteund door Britsche kanonnen en bajonetten, heeft eveneens een open sclirijven uitgevaardigd, natuurlijk door den Engelschen vlootvoogd opge- steld, waarbij Alexandria's bevelhebber wegens bet misbruik met de witte vlag afgezet wordt en Arabi als Minister van oorlog wordt ontslagen en tot oproerling verklaard, omdat hij weigert te gehoor- zarnen aan den Khedive, die Arabi opontboden heeft naar Alexandria, terwijl de soldaten worden uitgenoodigd hem te verlaten. Arabi van zijn kant vaardigde een schrijven uit, waarin bij den Khedive vervallen verklaart van de regeering omdat hij een stroopop der Engelschen en een vijand der Egyptenaren is. Turkije is uitgenoodigd geworden door de conference om troepen te zenden naar Egypte tot herstel der orde. Het is echter te verwachten, dat de Sultan zal weigereD, onder de tegenwoordige omstandigheden en wegens de beperkende voor- waarden die hem gesteld zijn, om aan de uit- noodiging gevolg te geven. Daarbij is de Sultan niet vnj in zijn staatkuude. Ingeval hij zich al tegen Arabi zou willen of durven verklaren, dan nog zou hij het moeten nalaten omdat de geheele Mahomedaansche wereld tegen hem in opsiand zou komen en hem vervallen zou verklaren van het Khalifaat. In Frankrijk is men onder den indruk der gevolgde staatkuude in Egypte in de Kamer zeer gunstig gestemd voor eeu regeling der verschillende takken van dienst in Tunis, die volgens de ver- klaring van enkele afgevaardigden veel van een inlijving heeft. Na een aanbcveling van De Freycinet keurde men het ontwerp in zijn geheel goed. Men heeft nu natuurlijk geen verzet van Engelands zijde te wachten. In Italie heeft de beschieting van Alexandria groote beweging veroorzaakt. De regeering werd zeer onaangenaam verrasl door dit plotseling vijandig optreden van Engeland. De Ministerraad vergaderde onmiddelijk, waar van het gevolg was dat maat- regelen genomen werden om op alle gebeurteuissen voorbereid te zijn. In Duitschland is de pers ook niet ingenomen met het Engelsche held.enfeit, en heeft Engelands hanaelwijze aan scherpe aanvallen blootgestaan. Dit heeft Bismarck aanleiding gegeven om in zijn blad, de Nordd. Allg. Ztg., te laten verklaren, dat de regeering vreernd is aan het partijkiezen der pers en dat zij met alle mogendheden goede betrekkingen wil onderhouden. Daar Engeland dit laatste blijk- baar ook wil, zal Duitschland zijn terughouding niet laten varen, teneinde in staat te blijven om op het geschikte oogenblik een besliesend woord mede te spreken. Ter Neuzen, 21 Juli. "Van wege de directie van den spoor weg Meche- lenTer Neuzen heeft den 15 dezer de verpachting plaats ge'aad van het buffet in het stationsgebouw j albier voor den tijd van 2 jaren, daarroor waren twee inschrijvingsbiljetten ingekomen. De hoogste inschrijver was C. Leunis Az. te Ter Neuzen voor 480 'sjaars, aan wiengistercn het buffet is gegund. Gedurende de tweede helft der inaand Juni zijn door het postkantoor alhiar de volgende onbestel- bare brieven verzonden, aan het adres vanP. Leerdam, te Nieuwer Amstel en Dr. C. Steketee, te Rotterdam. Ilontenisse, 20 Juli. In de laatst verloopene week heeft te Utrecut plaats gehad het admissie- examen lot student op 's Rijks veeartsenijschool aidaar. Vijf en veertig adspiranten namen daaraan deel. Onder de 27, welke voldoende bewijzen van be- kwaaraheid hebben gegeven, telt men den heer L. A. J. Deijer van Kloosterzande, laatstelijk leerling aan 's Rijks Hoogere Burgerschool te Middelburg. Boscllkapelle, 21 Juli. Zondag den 23 dezer des namiddairs 4£ ure, zal de harmonie Amphion van Sloppeldijk alhier eene muziekuitvoering geven. Het houten kerkgebouw der Christelijke gere. formeerde gemcente te Heinkenszand, dat bij d8n laatsten storm veel heeft geleden, zal nu vernieuwd worden. Maandag is nl. bij onderliandsche inschrij- ving aanbesteed het afbreken dier kerk en het opbouwen en vergrooten ervan in steen, waar van aannemer is geworden M. Weststrate, timmer- man aldaar. Bij de jl. Dinsdag gehouden verkiezing van een lid der Tweede Kamer, in het hoofd-kies- district Maastricht, ter vervanging van wijlen don heer Mr. Nijst, werd gekozen de heer Mr. G. Straetmans met 1490 stemmen. Volgens het offic;eele blad der tentoonstelling 1883, zal het hoofdgebouw der tentoonstelling een Hiudoesch paleis voorstellen. De hoofdingang zal rechts en links door twee torens van groote afme- ting worden bezet naar Hindoeschen stijl; elk dezer torens wordt gesteund door eenige olifanten. Amsterdam is op nieuw een inrichting rijker geworden. Den 17 dezer is het Nederlandsch Panopticum, in het fraaie gebouw in de Amstel- straat, geopend en zal, evenals de verzameling van madamo Tussaud te Louden, weldra wereldbekend zijn. Een rijke schat van beelden en groepen is daar aanwezig, in de eersto plaats het Vorstelijk gezin en verder tal van Vorsteiijke personen en beroemde mannen. Hoogst interessant zijn verder de groepen, waaronder o. a. een binneuhuis op Marken enz., de maskers van beroemde personen, de gruwelkamer, de folterwerktuigen en tal van andere merkwaardigheden, die het museum bevat. Zr. Ms, Rammonitor Adder. De zekerheid, dat het wrak van de Adder" wer- kelijk gevonden is, ontbreekt nog steeds. Men is nog aan 't onderzoeken op de plek, waar het wrak ontdekt is, die volgens miswijzeud kompas ongeveer s/. mijl Noord-West van Monster ligt, op 10 vadem diepte. Die plaats komt ongeveer overeen met die, waarop, volgens de verklaring van stuur- man van Dulk en zeven andere Scheveningsche visschers, het schip zou gezouken zijn. Te Sche- veningen houdt men echter algemeen het wrak voor 't overblijfsC vau een sc'iip, dat, met asch geladen, jaren geleden op die hoogte gezonken is, eu dat nog onder de visschers als het asclischip bekend islieden, die met de kust en de stroomin- gen goed bekend zijn, beworen, dat, zoo de t, Adder" op de bewuste plek gezonken was, velen der schip- breukelingen in de nabijbeid van Scbeveniugen haddeu moeten zijn aangespoeld. Dinsdagmorgen kruiste den schepen in meer westelijke richting dan de vorige dagen, waarachijn- lijk op aanwijzing van stuurman Maarten Keus, flOTMiTTSi'1 ifTTTT-n-in >Tn- n»nitii i m ni~l'iii'ii TRR NEIZENSCHE COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1