No 1792. Woensdag 19 Juli 1882 22e Jaargang, Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND I ABONNKMKNT. Per drie maandea binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars, Poatdireo- waren en Brievenbuskouders tttt bind rereehljnt Blnidag- en Vrljdagnvond 81| dezc courant behoort een bljmgsel. handelae iDVS JTENTlSN. Van 1 tot 4 regelg f 0,40. Voor elke regel meer 0,104 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sen dan uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE area. ft. IHONT te Ter Neuea. tgeving uit gevenhoewel Engeland. Turkije heeft verzet aangeteekend tegen de in- tJVHrzicht. Er is geen twijfel meer, of de sciioone stad Alex- menging van Engeland in Egypte en het is te andrie, de parel van't Oosten, is door de Egyptenaren voorzien, dat het weigeren zal gevolg te geven aan verlaten, en overgeleverd aan brandstichters, plan- de uitnoodiging der conferentie oin namens deze derende Bedouinen en Arabisch gepeupel. Mijlen de orde in Egypto te gaan herstellen. Integendeel ver strekken de vlammeu zich uit. Duizenden is uit de houding van den nieuwen Minister Said- Christenen zijn afschuwelijk vermoord en verminkt pacha af te leideu, dat Turkije zelfstandig in Egypte gewordenslechts honderd Europeanen, die zicli wil gaan optreden. Een bericht uit Konstantino- manmoedig verdedigden, drongen al vechtend door pel meldt, dat een groote raad, alle oud—Ministers tot de kaden, waar Engelsche booten hen opnamen. omvattende, op het paleis van den Sultan vergaderde Heeft Engeland beslcten Egypte aan den moloch en beraadslaagde over het zenden van troepen. der staatkunde ten offer te brengen, de Egypte- In Erankrijk houdt men zich natuurlijk ern- naren schijnen besloten te hebbeu tot een strijd op stig bezig met de Egyptische zaken. Het optreden leven en dood en geven in hun verzet dien alles 1 van Engeland is met verwondering, en, naar hot opofferenden moed en die edele doodsverachting te schijut, ook met wantrouwen gezien; de regeering aanschouwen, die wij nog slechts kennen uit de heeft altbans onmiddelijk bevel gegeven om nog gesehiedenis, uit den tijd toen bij de volken de stalling ,/macht gaat boven recht" nog geen burger- recht verkregen had. De Egyptenaren hadden met groote, hardnekkige dapperheid ongereer twee dagen tegen het overweldigend vuur der Engelschen ge- vochten. Deze getuigen zelf dat de Egyptische batterijen het Engelsche vuur gestadig en flink beantwoorden, het gedonder der zware kanonnen even geregeld als ontzettend was, en terwijl het acht pantserscbepen uit te rusten en de reserve— vloot te versterkendeze laatste wordt echter vooreerst niet zeewaardig gemaakt of bemand, omdat men anders alle marine—reserve zou moeteu oproe- pen waardoor de geheele visschersvloot zonder bemanning zou komen. Rusland gaat steeds voort met zoogenaamde hervormingen en het nemen van maatregelen, die steeds in de pen blijven hangen. De bericbten geruiscb der projectielen door de lucbt het verre over de bewegingen der nihilisten zijn echter ver rollen van den donder geleek en het ratelend geraas van bevredigend. der Gatling mitrailleuses beheerschte, die overal dood. en verderf verspreidden, de Egyptische offi- cieren hun soldaten een edel voorbeeld gaven, door herhaaldelijk op de borstweringen te springen, ten- einde over het vuren te kunnen oordeelen, en de Egyptische kanonniers hun stukken zeer goed be^ Ter Neuzen, 18 Juli. Op Zaterdag 15 Juli jl. werd door den heer dienden. Zij bleven op hun post, tot dat de forten Affairous Spinelli alhier, voor rekening van de tot bouwvallen waren geschoten. Eerst toen bee- Societe anonyme des gram es umrieres e o ai schen de Egyptenaren de witte vlag om onderhan- aanbesteedhet stichten van een ge ouw o wac 1 ers delingen aan te knoopen over een wapenstilstand, woningen en magazijn. die wegens de gestelde eiscben van den Engelschen Hiervoor waren uige -omen rie insc rijvm3s vlootvoogd tot niets geleid hebben. Het heel nu'biljeUen: van A- Klaassen te Ter Neuzen, voor B -6 - - - - - 1 6444; van M. D. de Putter te Ter Neuzen, voor f 6375 en van J. Scheele en R. Walraven te Ter Neuzen voor f 5977. Daar de minste inscbrijving de raming overtrof, werd dit werk niet gegund maar op Dinsdag 18 Juli herbesteed; toen waren ingekomen twee bil- jettenvan J. Scheele en R- Walraven te 'ler Neuzen, voor f 5650 en van M. D. de Putter te Ter Neuzen voor f 5141,14^, aan wien het werk werd gegund. De raming bedroeg f 5150. Mede werd op 18 Juli aanbesteed door genoemden heer L. Affairous Spinelii, voor rekening van dezelfde maatschappijhet verrichten van aarde- en metsel werk tot vorming van oesterputten voor den Noord- polder bij Ter Neuzen. Hiervoor waren ingekomen vier biljetten: van A. Tholens te Ter Neuzen, voor f 8999; van L. Koole te Ter Neuzen, voor f 8990; C. van der Hooft te Ter Neuzen, voor f 7800 en van P. J. Visser te Hansweert, voor f 7659, aan wien het werk werd gegund, De raming bedroeg f 7900. Zaterdag jl. is albier aanbesteedhet afbreken van de bestaande en het bouwen van een6 con- sistorie der hervormde kerk. Hiervoor waren 5 inschrijvingsbiljetten ingekomen, van de beeren: Gi J. Balkensteiin voor f 2273; dat er een schandelijk gebruik is gemaakt van de witte vlag, omdat gedurende dien tijd de troepen de forten verlaten en de stad ontruimd hebben. In den omtrek der stad buiten bet bereik van het geschut der vloot hebben Arabi's troepen zich nu teruggetrokken, gereed om den Engelschen bet verder voortrukken te betwisten, terwijl het bran- dende en ondermijnde Alexandria uren in den omtrek met een rossen gloed het tooneel verlicht waar opnieuw een schending van het volkenrecht plaats vond, want waarom de Egyptenaren niet met het- zelfde recht als Rusland elke buitenlandsche inmen- ging in hun eigen zaken kunnan weigeren, is slechis duidelijk voor hen, die weten, dat zwakke stateu zich veel moeten laten welgevallen, wat een groote, die erger zondigt, brutaal kan afwijzen. In Engeland heerscht een groote opgewondenheid en geestdrift over de wapenfeiteu voor Alexandrie. De bladen verklaren, dat de regeering nu wel gaarne bereid is den bijstand van deze of gene mo- gendheid tot verdere tusschenkomit aan te nemen, maar het is niet te verwachten, dat iemand Engeland zal volgen in 't wespennest. Althans aan een uitnoodiging van den Engelschen vlootvoogd aan de Europeescbe schepen om mede te werken tot bezetting van Alexandrie is geen gevolg ge- A- Verlinde voor f 2136; D. van den Ouden voor f 2035D. Herrebout voor f 2083 en M. Klaassen Az. voor f 1885; alien te Ter Neuzen. Het werk is aan den minsten inschrijver gegund. Op 14 dezer is van Ylissingen uitgezeild, de Russische schooner Amanda, kapt. Sjorund, naar Zweden, na in het droge dok te Middelburg te zijn hersteld van de scbade, in de haven van Ter Neuzen bekomen. Men schrijft uit Baarland Vrijdag jl. had alhier de jaarlijksche tiendverpachting plaats, bij welke gelegenheid tevens een soort van kermis gehouden werd. De draaimolen ging lustig rond en in de dorpsberberg, bewoond door J. de Jonge, klonk nog tot laat in den nacht de viool, om de jongeren ten dans uit te noodigen, toen de sterke rook, die zich in het dansvertrek verspreidde, het vermoedcn deed ontstaan dat er brand was. Weldra sloeg de vlam dan ook naar buiten en werd het huis een prooi der vlammen, terwijl de draaimolen, die in de nabijheid stond, zwaar beschadigd werd. Wat bet ongelukkigste was, is de dood van een vlaakoop- man uit Ridderkerk, die in de dorpsherberg lugeerde en dien men vergeten had te wekken, daar bij zich reeds ter ruste had hegeven, zoodat zijn lijk geheel verkoold is gevonden. De jus'itie uit Middelburg heeft Zaterdag een onderzoek ter plaatse ingesteld, doch geen bewijs van kwaadwilligheid kunnen vin- den. Gisterennacht is echter de eigenaar en bewoner der dorpsherberg naar de gevangenis te Goes overgebracht. Naar men verneemt, heeft de heer Van Lijnden van Sandenburg de opdracht van Z. M. den Koning tot vorming van een nieuw Ministerie niet aanvaard. Met andere woorden, de opdracht nedergelegd. Wij zijn dus verder van een oplossing van de crisis verwijderd dan een drietal weken geleden, toen de heer Van Lijnden zijn mededeelingen aan de Tweede Kamer deed. In het weekblad de Amsterdammer noemt de beer J. A. de Bergb, jhr. mr. E. A. P. C. van Karnebeek, '"s kouings commissaris in Zeeland, als den toekomstigen burgemeester in 's Gravenhage. De heer Six, oud-minister van binnenl. zaken zou dan weder als vertegenwoordiger van den Koning naar Middelburg terugkeeren. De werkzaamheden aan den inlaagdijk in den polder Nieuw-Noord-Beveland zijn geeindigd. Het oogenblikkelijk gevaar, indien de zeedijk op het gevaarlijkste punt mocht bezwijken, is dasrdoor voor cen groot dsel weggenomen. Weder zijn 11,000 daaraan besteed geworden. Aan deze som zullen nog eenige duizenden guldens toegevoegd worden tot versterking der zwakste punten in den nog bestaanden zeedijk. Mevrouw R., geb. P., een dame uit den zeer gegoeden stand, omstrceks 33 jaar, moeder van uegen kinderen, heeft te Amsterdam Vrijdagnamid- dag haar woning verlatenkort na haar vertrek zond zij aan hare familie een brietje, inhoudende, dat zij uit zwaarmoedigheid de haren verliet, met bet voornemen, nimmer terug te kearen den echt- genoot beval zij in het bizonder de zorg voor de goede opvoeding hunner oudste doehters aan. Duizeud gulden zijn uitgeloofd voor bet terugbe TER NEUZENSCHE (KIIIUANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1