No 1791. Zaterdag IS Juli 1882, 22e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen BTNNENLANP ABONNEMENT. Per drie maandea binnen Ter Neuzen 1,Door hel geheele Bijk 1,10. Dcor geheel Belgio f 1,40. Men abonneert zioh bij alle Boekhandelaars, Poatdireo- tenren en Brievenbuakoudera. IDVESTENTlly. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatarnimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendan uiterlijk Dinadag en Vrijdag namlddag DRIE urea. PolitiAB Uverzicht, Bij dezc eourant bcboort een bljvoegsel. vertrokken. Welke geheime onderhandelingen zij De levering van Duitsche stoomkolen, ten gevoerd hebben, is niet uitgelekt. dienste van 's Rijks stoomschip Argus" gedarende In Rusland wordt de onverwachte dood van ge- een jaar, van 1 Juli af, is aangenomen door de neraal Skobeleff vooral in militaire kringen als heeren F. Wibaut Zoon te Vlissingen, voor een groote nationale ramp beschouwd en de ver- f 7,25 per 1000 kilogr. slagenheid is er algemeen. Ook in 't buitenland De opening der jacht op waterwild is door wordt recbtmatige hulde gebraeht aan de talenten Gedeputeerae Staten onzer provincie bepaald op den van den overledene. De komende revolutie verloor 22 Juli a. s. Alexandria is gebombardeerdde forten rondom de stad zijn grootendeels vernield en van weerszij' den zijn slachtoffers gevallen. Engeland heeft alzoo zijn wil doorgevoerd en is alleen handelend opge- treden. A1 is dit op zichze'.f reeds een ernstig feit, de gevolgen dreigen nog van ernstiger betee- kenis te zullen zijn. Met belangstelling ziet men nu te gemoet welke maatregelen Arabi-pacha nemen zal tegenover de aanvallers. De Fransche scbepen zullen niet aan den strijd deelnemen. Overeenkomstig een vroegere schik- king met de Engelschen ging de Fransche vloot, op twee schepen na, naar Port-Said, ter bescherming van het Suez-kanaal. De berichten uit Eaypte- land zelf zullen nu wel uiterst scbaarsch worden, daar de telegrafische verbinding met den vasten wal is afgesneden. Het admiraalschip onderhoudt de telegrafische gemeenschap met Europa, (de telegraaf- kabel was reeds vooraf opgeviscbt en op boeien in zee drijvende gehouden.) Frankrijk toont zich, nu het op handelen aan- komt zcer aarzelend, al beeft de minister Freycinet bij de aanvraag van 8 millioen ter versterking der vloot in de Kamer ook zeer kras gesproken en niet onduidelijk te kennen gegeven dat Frankrijk voorkomen zal, dat de tusschenkomst in Egypte sllcen van Engeland uitgaat en in dat geval zal toonen dat bet er ook nog is. De goede verstand- houding met Engeland wordt dan ook sterk betwij- feld en een der laatste berichten uit Alexandria geeft daaromtrent eenig licht. Het heet daarin, dat de Fransche vlootvoogd niets bemerkt beeft van het werken der Egyptenareu aan de forten en dat in staatkundige kringen de hooge toon van den Engelschen vlootvoogd sterk afgekeurd werd. Hieruit zou blijken, dat Engeland geheel op eigeu verant- woordelijkheid handelt. Men vraagt zich af wat de waarscbijnlijke gevolgen van een en ander zullen zijn. Engeland schijnt dan ook werkelijk besloten te hebben orn alleen met zijn eigen belangen te rade te gaan en gaat met de oorlogstoebereidselen op groote schaal voort. Opnieuw zijn pantserschepen met troepen en kanonnen en andere scbepen met krijgstuig en steenkolen naar Cyprus vertrokken. Jammer dat Beaconsfield dit niet beleven mocht. Aden, aan den ingang der Roode Zee, wordt door de Engelschen versterkt en in Engeland zelf is het reserve-leger onder de wapenen geroepen. Turkije heeft met nadruk elke deelneming aan de conference afgeslagen en gaat voort met gunstige berichten mede te deelen over den toestand in Egypte. Zeer zeker zal de Sultan, die evenals Arabi zich niet aan zijn Ministers stoort, de mu- gendheden verantwoordelijk stellen dat de gebeur- tenissen in Egypte dezen loop nemen. Men verwaeht dat de Turksche vloot onmiddelijk naar de Egyptische wateren zal gezonden worden, maar het is de vraag of Engeland die nu daar zal duldeu. De Sultan blijft overigens in z;jn rol, nu bij Arabi uitdruk- kelijk bevel zondorn naar Konstantinopel te koinenl Dat Arabi geweigerd beeft hieraan te voldoen is 0ok juist van pas. De twee boodschappers van den Sultan zijn ook weder uit Egypte naar Konstantinopel Yrij algemeen is, naar men uit Yerseke meldt, de klacht over de nadeelige gevolgen van het weder voor de oester-kultuur. Van het dit jaar uitgezaaide broed moet verbazend veel zijn omgekomen en de aanslag op de reeds te water in Skobeleff baar knapsten en invloedrijksten leider. In Spanje heeft de regeering besloten de zittingen der Kamer niet te sluiten, doch eenvoudig te ver- dagen, teneinde terstond weder bijeen te kunnen komen als de loop der zaken in 't Oosten dit wenschelijk maakt. Men vreest te Madrid, dat het gebrachte nieuwgekalkte pannen is tot lieden gering. uitbreken van de vijandelijkheden in Egypte terug Met bet oog op dien aanslag is een spoedige om- zal werken op de geheele noordkust van Afrika, keering van het weer hoogst wenschelijk. daar Turksche zendelingen de Mabomedaansche Met 1 Juli is op de postkantoren in de be- bevolking aldaar reeds geruimen tijd bewerkt hebben. handeling van aangeteekende brieven een wijziging De opgewondenheid zou zich dan licht van Tripoli gekomen. In plaats van met den stempelafdruk Tunis en Algiers kunnen uitbreiden tot Marokko, //aangeteekend," worden de brieven thans voorzien waarop Spanje reeds geruimen tijd wantrouwende van een kleine strook op rood papier, waarop de en begeerige blikken werpt. Of Spanje zieh bij letter R, en het nommer van inschrijving in het voorkomende gevallen ook bepalen zal tot verde- register zijn afeedrukt, terwijl er ruimte is gelaten digingsmaatregelen, dan wel of het de gelegenheid zou voor de vermelding van bet gewicht van dsn brief, aangrijpen om verder strekkende plannen te ver- De genoemde wijziging brengt meer gemak aan wezenlijken, ziedaar een vraag, waarop het antwoord dan de vroegere Sehandeling. voorloopig nog acbterwege moet blijven. Intus- j Door het Pharm. Weekblad werd onlangs een schen dreigt dan een nieuwe, de Marokkaansche uitnoodiging tot de apotbekers gericht om huu be- kwestie vinding over vrouwelijke hulp in onze apotheken rnee te deelen. Tot nog toe kwamen slechts vier berichten in, een uit een apotheek op een dorp, getuigend van groote tevredenheid, gedurende den tijk van twee jarentwee uit een stad van kleiueren In de heden gehouden zitting van den gemeen- getuigend van tevredenheid, maar van teraad is besloten eene subsidie van 500 franken uum er v ughei, dan >ij het mannehjk personeelbet toe te staan aan de feestcommissie voor het albier vlerueiUit een groote stad, daarentegen tal van klach- te houden groot iuternationaal festifal op 15 Au- ten e" over sl°ribgheul en onoplettendheid. gustus a. s. De vereen,ging ter bevordering van de be- tt langen van den bandel, de scheepvaart en de nii- - Het vergebjkend examen voor boofd der school verheid te Dordrecht is vcornemens eene kaart te te Sluiskil is bepaald op ~ti dezer. doi3n J^^kon, waarop de gunstige ligging van Door de jury voor de Zeeuwselie tentoonstel- Dordrecht als zeehaven en hare verbinding met de ling en den wedstrijd zijn de volgende bekrooningen, verschillende water- en spoorwegen duidelijk is voor zooveel Zeeuwsch-Vlaanderen betreft, toegekend: afgebeeld, en waaronder de grootte voordeelen van Voor de tentoonstellingDe tweede prijs, eene de haven in het breede worden vermeld. De be- medaille, uitgeloofd door den Commissaris des doeling is die kaart in ruime mate te verspreiden, Ter Neuzen, 14 Juli. Konings, aan W. J. Leenhouts, te Schoondijke, voor draineerbuizen enz.een getuigschrift aan M. J. van Arenthals Pz., te Hontenisse, voor gezaagde houtsoorten en Mej. C. Beuns Fd., te Sluis, voor breiwerk. Voor den wedstrijd: Een eerste prijs van tien gulden aan de gebr. J. en A. van de Sande, te Breskens, voor 27 stuks lengtematen; een tweede prijs, vijf gulden, aan A. Marcelis, te Hontenisse, voor een ovaal vat met twee tusschenbodems; een derde prijs, twee gulden en vijftig cent, aan Joh. Karels Iz., te Groede, voor twee scherphamers voor molenaars; een getuigschrift aan Mej. E. van de Vclde, te Hontenisse, voor een geknoopt servieskleedje; Th. Weemaes, te Hontenisse, voor een achtkante salon- kachel; D. van Iloute Jacz., te Nieuwvliet, voor twee stoofjes en B. Daelman, te Ter Neuzen, voor mans- en vrouwenklompen. Door Z. M. is aau C. Bsrgsma, thans te Schiedam, op zijn daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag verleend als kantonrechter plaatsvervanger te Hulst. ook door tusschenkomst onzer consuls in de ver schillende werelddeelen. Landboawberichten. Gedurende de verledene week was de midden- prijs van het vette vee op de voornaamste markten van Belgie als volgt: Ossen 91 centimen tot fr. 1,12, stieren, koeien en vaarzen 79 centimen tot 1 fr., kalveren 89 centimen tot fr. 1,30. Vette varkens fr. 1,05 tot fr. 1,09; alles berekend per kilo levend gewicht. De markten waren flauw bezet. Voor vlas werd per 3 kilo besteed: te Waregem fr. 3,54 tot fr. 5,25, Aalst fr. 3,60 tot fr. 5,20. Mechelen fr. 4,89, Thielt fr. 4,50, Daiuse fr. 3,09 tot fr. 3,75, St. Nicolaas fr. 410 en te Brugge fr. 4,56. De veestapel in Noord-Brabant telde op 1 Januari 1882, 31,763 paarden, waaronder 58 dek- bengsten; 278 ezels en muilezels; 96,705 stuks hoornvee, waaronder 913 springstieren en 4207 trekossen; 4578 schapen en 52,314 varkens, big- gen hierouder niet begrepen. TEB NEUZENSGHE COHANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1