No 1790. Woensdag 12 Juli 1882. 22e Jaargang. Algem oen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen- B1NNENLANP ABONNEMENT. Per drie maandea binnen Tar Neuzen 1,Door kel jeheele Bijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekbandeluri, Poatdireo- tearen en Brievenbuskouders. advebtentijSn. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,16, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te rendu niterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE area. D£t blad vemhijnt Slnadag. en Vrljdagavond bij J. H. 6. D H O N T te Ter Neuen. F'olitieii tJverziclit, Het spreekt tot verleden tijden en het gecft een denkbeeld van de tegenwoordige verhouding der groote" mogendheden, als men leest, dat de con- ferentie te Konstantinopel beraadslaagd heeft over de wijze, waarop de uitnoodiging aan Turkije, om in Egypte tusschenbeiden te komen, zal ingekleed worden, en dat in de stemming van Turkije ten opzichte der conferentie een merkbare verbetering gekomen is. De mogendheden moeten wel verlegen met de zaak zijn, dat zij zooveel zorg aanwenden moeten om het den Sultan smakelijk te maken en van zijne tizondere stemming daarbij melding maken, Voor een paar dagen nog had de Turksche regeering door een vertrouwelijke mededeeling der voorwaarden, waarop zij geneigd is tot de conferentie toe te treden, beproefd tijd te winuen. De ooste- lijke mogendheden, die zichzelven verstrikt zien in hun eigen netten, wilden daarover een gedachten- wisseling beginnen, maar Engeland en Erankrijk schijnen elk afzonderlijk of te zamen besloten te hebben om zich niet verder op sleeptouw te laten nemen. Van daar dat de conferentie eindelijk be sloten heeft den Sultan tot eene tusschenkomst in Egypte uit te noodigen, onder de voorwaarden, waaromtrent de mogendheden het zijn eens gewor- den. Volgens verschillende bladen zou de Turksche regeering nu nopens haar toetreding tot de confe rentie aan het wankelen zijn gebracht en de confe rentie daarom hare voorgenomen handeling tegenover den Sultan verdaagd hebben. Intusscben houden de berichten omtrent den kritieken stand van zaken in Egypte aan en is het handelend optreden van Engeland, 't zij alleen, 't zij met Frankrijk, slechts een kwestie van tijd. Iu weerwil der stellige eischen van den Engelschen vlootvoogd om met het opwer- pen van forten en het opstellen van kanonnen of andere de vloot bedreigende werkzaamheden niet langer voort te gaan, en ondanks de waarschuwing van den Sultan, dat hij den Khedive en zijn minis ters aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen zoo de Engelsche vloot door die werken aanleiding gegeven wordt om tot vijandelijkheden over te gaan, werden de forten van Alexandria toch voortdurend zoodanig gewapend en de haven zoodanig geblok- keerd, dat een laatste aanmaning is verzondeu tot onmiddelijke staking der werken, onder bedreiging dat onverwijld tot het plat schieten der werken overgegaan zal worden. Vooraf hebben zich alle Engelsche onderdanen aan boord der schepen bege- ven. Arabi heeft nu, schijnbaar althans, het werken doen staken. In Engeland duurt de militaire bedrijvigheid voort. Twee regimenten iufanterie vertrokken naar Gi braltar. De uit Afghanistan bekende genera&l Wolseley zal bij de Egyptisehe expeditie het leger- kommando aanvaarden en Wood, laatstelijk bevel- hebber in de Transvaal, zal den generalen staf kommandeeren. De Britsch—Indisc'ne Qnderkoning heeft bevel gekregen om een afdeeling troepen met drie battcrijen gereed te houden tot vertrek naar Egypte, terwijl in Agra en Bombay groote belege- ringstreinen worden uitgerust. Het eerste Engelsche legerkorps is samengesteld uit 15000 man Engel sche troepen en 10000 man uit Indie, Aden, Cyprus, Gibraltar en Malta. In Frankrijk heeft De Frevcinet in den Minister- raad medegedeeld, dat het zoo goed als zeker was, dat de Turksche regeering weigerde om in Egypte gewapenderhand tusschenbeiden te komen, en dat een Europeesche tusschenkomst dus voor de deur staat. In dat geval zal Frankrijk voorstellen dat, behalve Engeland en Frankrijk, ook Italie en Griekenland aan de expeditie deelnemen. Dat het de regeering ernst is blijkt, dat na den gehouden Ministerraad onverwijld drie klassen der marine- resarven per telegraaf werden opgeroepen en met sneltreinen naar Toulon vervoerd. De werkelijke sterkte der opgeroepen matrozen is bel&ngrijk. Uit Busland wordt gemeld, dat de Russische ver- tegenwoordiger te Konstantinopel in last heeft, steeds hand in hand met de vertegenwoordigers van Duitschland, Oostenrijk en Italie te gaan om aan de twee westelijke mogendheden elk voorwendsel te ontnemen om afzonderlijk handelend tegenover Egypte op te treden. Over de nihilistenbeweging kwamen weder nieuwe veronlrustende berichten. Verscheidene hooggeplaatste personen zijn weder gevat en de kroning van den Keizer is daardoor uitge- steld tot 1883. Griekenland heeft met 't oog op de mogelijkheid, dat het ook geroepen wordt om aan de expeditie tegen Egypte deel te nemen, 5000 man te Athene samengetrokken. Ter Neuzen, 11 Juli. Naar wij vernemen, zal, tengevolge van onver- wachts opgekomen verhindering, de voorgenomen zeil- en stoomwedvaart dit jaar alhier niet kunnen plaats hebben. Intusscben heeft de Commissie voor eene aan dien wedstrijd te verbinden feestviering op 15 Augus tus a. s. besloten, toch aan haar voornemen uit- voering te geven en zal nu een luisterrijk Muziek- en Zangfeest worden gehouden. Daarbij wil men verschillende kampstrijden, als met den handboog, met den hengel en dergelijke uitschrijven, en uit- stapjes met stoom- en andere vaartuigen op de Schelde organiseeren. Des avonds zal een weldadigheids-concert worden gegeven door de Koninklijke koorzangmaatschappij uit Gent, terwijl het geheel door een vuurwerk zal worden besloten. Bereids hebben de spoorwegmaatschappijen eenige speciale treineu toegezegd. Wij twijfelen niet of duizende omwonenden en vreemdelingen zullen dien dag onze plaats bezoeken. Overslag. 9 Juli. Gisteren gaf onze bevolking door het doen wapperen der nationale driekleur van hare belangstelling blijk over de herbenoeming van den heer D. Mattele tot burgemeester dezer gemeente. De zangvereeniging /Concordia" dezer plaats bleef ook aan hare plichten niet te kort en bracht haren president des avonds eene schitterende serenade. Hier op onze grenzen mag men te recht zeggen dat het eene gelukkige gemeente is, waar eendracht bestaat en waar de bevolking hare overheid weet te vieren. Kloosterzande, 10 Juli. Gisteren was alhier een gerucht verspreid, luidende, dat de stoumboot Castor, met welken drie weken geleden, eenige personen uit deze gemeente naar Noord-Amerika verhuisd zijn, vergaan was dit gerucht werd heden voormiddag voldoende gelogenstraft door de ont- vangst van een telegram, berichtende, dat de Castor Zaterdag jongstleden te New-York is aangekomen. i Hij of zij, die dergelijke voor soinmige familien 1 verontrustende geruchten (als uien in de wereld brengen, moesten bedenken, dat het publiek daarvan niet gediend geliefd te zijn, en zoodanige grappen- makerijen ten hoogste afkeurt. In de jl. Vrijdag gehouden zitting der Pro- vinciale Staten van Zeeland zijn de volgende voor stellen van Ged. Staten aangenomen. 1°. Om aan de vereeniging ,/de Ambachtsschool" te Middelburg een jaarlijksch subsidie van f 500 te verleenen gedurende 5 jaren, te beginnen met 1882. 2°. Om aan het bestuur der vereeniging tot oprichting eener ambachtsschool te Zierikzee een jaarlijksch subsidie van f 800 te verleenen ge durende 5 jaren, in te gaan met 1883. 3<>. Om aan de vereeniging//de Ambachtsschool" te Goes over de jaren 1882 1885 een Provinciaal subsidie van f 600 te verleenen. 4°. Tot toekenning eener subsidie van f 500 voor de Zeeuwsche lentoonstelling voor nijverheid met daaraan verbonden wedstrijd van handwerks- lieden te Goes. 5°. Om af to wachten omtrent de subsidie— aanvraag van den heer A. Nijssen, te Kapelle, voor eene proefneming op het gebied der zuivelbereiding. 6°. Tot vereeniging van den Oranjepolder, be- noorden Yzendijke, en den Dierentijdpolder tot 6eu waterschap. 7°. Om aan de gemeente Philippine eene subsidie van f 3600 te verleenen, onder bepaalde voor waarden, ter aflossing der geldleening voor de ver betering van de posthoornstraat. 8°. Om te voldoen aan het verlangen van C. de Blaeij Cz. en anderen, om aanleg van een veerdam bij de aanlegplaats van de Provinciate stoomboot te Borssele. 9°. Het voorstel tot opheffing van het water schap voor de Nol van Ouwelek. 10°. Tot vaststelling van een reglement op het beheer der uitwatering door de sluis aan den Oosterlandpolder. Het voorstel omtrent de ingekomen adressen, houdende bezwaren tegen het reglement op de wegen en voetpaden, en omtrent de dour de heeren Risseeuw en Hammacher ingediende voorstellen tot wijziging van bedoeld reglement. Na het door den heer Snijders uitgebracht uit- voerig algemeen verslag der afdeelingen deelt de voorzitter mede, dat Gedeputeerde Staten hun voorstel hebben gewijzigd en thans voorstellen om in art. 89b in plaats van //min9tens 0,15 meter" te lezen z/minstens 0,12 meter;" art. 99 2 zoodanig te wijzigen, dat aan de bestaande bezwaren omtrent het toezicht wordt tegemoet gekoman en art. 101 het voorschrift betreffende de kruislijn in te trekken. Dit gewijzigde voorstel wordt met 32 tegen 7 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Snouck Hurgronje, Yan Berlekom, Van Teijlingen, Van der Vliet, Fransen v. d. Putte, De Glopper en Bolier. TER NEEZENSCHE C01JRANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1