No, 1789. Zaterdag 8 Jul! 1882, 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen, BFNNENLAND ABONNEMENT. Per drie maandsn binnen Ter Neuzen 1,Door het jeheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhandalwri, Poatdireo- teuren en Brievenbuskoudere. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatarnimte berekend, Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendtn uiterlijk Dinedag en Vrijdag nanalddag DB1E urea. mt btad rersehljnt Blnaiag- en TrijdafaTond bij A. it. 6. ROOST te Ter Neaaei BIJ deze coorant beboert een bljroefsel. Jr*oliti©K Overzicht. Overal, waar men den blik in de wereld wendt ontwaart men gistiag en vervolging, geweld en willekeur, opstand en verdrukking, verzet en rais- bruik van gezag, overal is de geest vaardig om bf met bet oude te breken en misbruiken af te echaffen, bf wel bet nieuwe af te breken en terug te keeren tot de oude gebruiken van bet onbe- perkte gezag. lleeft Rusland daarbij zijn nihilisme als vrucbt eener door en door zieke maatschappij; Engeland zijn lerscbe kw#3tie als straf voor vroeger begaan onrecht; hebben Duitschland en Oostenrijk eveneens hunne binnenlandsche vraagstukken, die in verband staan met hunne zorgen om bet geld te verschaffeu voor de kostbare staatsinrichtingen en staaude legers, die een gevolg zijn van Bismarck's midden—Europeesche staatkunde; worden de be- langen van Engeland en Frankrijk en bun overwicht in Europa door dit streven van midden—Europa naar de wereldheerschappij, tevens ernstig bedreigd en is dit vooral bet geval in 't Oosten, zoo heeft het toch alien schijn dat, in weerwil van de on- rustige en bewogen tijden en de onzekere toestanden van voortbrenging en bezit, die in Enropa heer- schen, de eerste stoot aan de gebeurtenissen voor de nieuwere geschiedenis uit 't Oosten zal moeten komen. De Oostersche volken schijuen tot het bewustzijn te zijn gekomen, dat de overmacht der Westersche volken slechts denkbeeldig is geworden, nu hunne boog geprezen Westersche beschaving aan hetzelfde euvel mank gaat, al is het ook in eenigszins gewijzigden vorm, als hunne Oostersche, zoodat de Westersche maatschappelijke toestanden aan de mogendhedeu geene verwikkelmgen of krachts- vertoon naar buiten meer kunnen toelaten. Daarbij moeten zij bekend zijn met de verdeeldheid en het wantrouwen, die onder de mogendheden heerschen, en daarin hunne kracht zoeken, anders is hunne tegenwoordige houding onverklaarbaar. Turkije is en blijft meester van den toestand, en het wordt met den dag duidelijk dat de Sultan en Arabi naar een vast plan in het Egyptische vraagstuk te werk gaan. De gezanten der mogendheden kunnen te Konstantinopel met de conferentie niets vorderen. De Turksche regeering blijft bij hare weigering om er deel aan te nemen en volhardt bij haar besluit om slechts datgene te doen, wat het belang van Turkije haar voorschrijft, en zij zal dan ook geen oogenblik aarzelen dienovereenkomstig te handelen. In het Lagerhuis heeft Gladstone een strijd van 32 achtereenvolgende uren gestreden voor de aan- neming der Iersche dwangwet. Alle artikelen zijn ten slotte aangenomen, maar daarentegen zijn bijna alle Iersche Kamerleden geschorst wegens moed- willige belemmering der debatten. De moorden en het lijdelijk verzet tegen de regeering worden in Ierland intusschen onafgebroken voortgezet. Uit Itusland komen berichten, waaruit blijkt, dat oe reeks van nieuwe ontdekkingen van booze plannen der nihilisten nog niet afgesloten schijnt te zijn. In Nowogorod hebben een aantal inhech- tenisnemingen plaats gehad en men vermoedt, dat de spoorweg tusschen die stad en Moskou onder- mijnd is. Ook in Twer is men nihilistische complotten op 't spoor gekomen en het blijkt, dat men den armen Czaar niet alleen bedreigt in zijn tegenwoordige verblijfplaats en in Moskou, doch dat men hem ook een reis in het binnenland on- mogelijk maken wil. Intusschen worden door de overheid maatregelen genomen om met alle ge- strengheid de nihilisten te vervolgen en de beweging te onderdrukken, maar het gaat er mede als met de geschiedenis van den reus met zeven hoofden, slaat men er een af, dan komen er zeven voor in de plaats. In Duitschland had Bismarck het al niet best staan met den Rijksdag en den Landdag, maar nu zal hij het ook met den Berlijuschen gemeen- teraad aan den stok krijgen. Reeds lang bestaan er twisten tusschen het Berlijnsch gemeetebestuur en Bismarck omdat deze meent, dat het hem met boos opzet te hoog in de plaatselijke belasting aanslaat. De Koning wilde echter van een ont- binding van den gemeenteraad niets hooren. Bis marck moet nu in de wet iets gevonden hebben, dat de regeering het recht geeft om zonder de onderteekening van den Koning, een eigen besluit tot ontbinding van den gemeenteraad uit te vaar- digen. ,/Bravo!" roepen de vrienden. Maar ten raadhuize wordt hun geantwoord: als de regeering dat durft te doen, zal de gemeenteraad ten plechtigste en krachtigste bij den Koning daar- tegen in verzet komen! Ter Neuzen, 4 Juli. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoor weg alhier de volgende zeeschepen ingekomen om aldaar te lossen of te laden: Januari. Februari. Maart. April. Mei. Juni. 26 20 31 29 29 38 173 10 r. ij., 6s., 5 k., 4 m., 11 7 r. ij., 7 s., 3 m., 3 k. 11 r. ij ,9s., 7 m., 3 k., lh, 10m.,9s.,5r.ij.,4k.,l h, 12 m.,9s.,5r.ij2h.,l k 14m.,10s.,8r.ij.,5h.,lk. 35665 27926 42496 38378 39178 46498 230141 Uitgevaren zijn: in Januari 24, Februari 17, Maart 32, April 29, Mei 27 en Juni 35 zeeschepen. Uit bovenstaande opgave blijkt, dat de scheep- vaart in dit jaar zeer belangrijk is toegenomen. Sedert 22 Januari tot 28 Juni van dit jaar zijn niet minder dan 50 stoomschepen alhier gelost met menerie, welke te zamen 48000 Engelsche tonnen inhielden. Gisteren kwam alhier de Engelsche stoomboot Longueil, kapitein Mitchel, van Bilboa aan de los- plaats van den spoorweg te liggen, om zijne lading van pi. m. 2000 tonnen te lossen. Sedert het bestaan van het kanaal is dit het grootste stoom- schip, hetwelk alhier door de sluizen zonder te zijn gelicht, is geschud. De Duitsche schooner Joseph, van deze plaats in ballast op avontuur, eu de Engelsche bark Revella, van Antwerpen naar New-York, zijn op de hoogte van Steenbank met elkander in aanvaring geweest. Beide schepen hadden geen loods aan boord. Eerstgenoemde is met averij te Vlissingen in de haven, gekomen. Ter Hole (Hontenissc), 7 Juli. De harmonie St. Cecilia, die gedurende den zomer op ver- schillende plaatsen in deze gemeente muziek- uitvoeringen geeft, zal ook Zondag den 9 dezer alhier voor het eerst een concert geven. Wij vertrouwen dat de bewoners van ons gehucht de komst der harmonie op prijs zullen weten te stellen en wenschen der harmonie een talrijk ge- hoor toe. In de jl. Dinsdag gehouden zitting van de Provinciale Staten is tot waarnemend griffier ge- kozen mr. W. Pol man Kruseman, met 37 van 38 stemmen. Ten behoeve van de ambtenaren, belast met het toezicht op de visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, wordt een ijzervaste, snel- varende hotter vervaardigd, waarvan de levering opgedragen is aan den beer Klaas Kater Cz., te Monnikendam. Tegen 10 dezer is door de Kon. maatschappij De Schelde te Vlissingen eene buitengewone alge- meene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen tot behandeling van het namens de Ministers van waterstaat en financien door den Commissaris des Konings in de provincie Zeeland met de maat schappij gesloten contract tot overneming der ha ven werken aldaar. Het wetsontwerp betreffende deze zaak zal, naar men verneemt, binnen kort worden ingediend. Naar men verneemt liggen al de wetsontwerpen, benoodigd voor de invoering van het nieuwe wetboek van strafrecht, aan het Ministerie van justitie gereed. Het eerste daarvan, strekkende tot aanwijzing van de gestichten waar gevangenisstraf en van die waar hechtenis wordt ondergaan, is, zooals men weet, reeds bij de Tweede Kamer ingediend en in de afdeelingen „vrij algemeen" gunstig nntvaugen. De indiening der overige wetsontwerpen aan den Raad van State wordt tot dusver door de ministerieele crisis belet. De Leidsche Ct. bevat het volgende De werklieden van de weverij der firma De Heyder Co. leverden heden bij ons een protest in tegen hetgeen in ons vorig nommer was opge- geven als reden van de plaats gehad hebbende werkstaking. Zij verklaarden, dat door hen geen eisch tot verhooging van loon was gedaan; zij waren tevreden met het sedert jaren vastgestelde loon, maar ontevreden over de nu en dan, zonder opgave van redenen door de uitbetalers, op dat loon gedane kortiugen. Nu wij in den kersentijd zijn, raadt Semper- virens aan om de stelen van dit thans zoo overvloedig gebruikt wordend ooft niet onbedachtzaam weg te werpen. Integendeel, bewaart ze en legt ze op zolder tusschen een paar vellen papier ter vrijwaring tegen stof; droog zijnde, bergt men ze op in een bus of trommel en zet die op een drooge plaats. Deze gedroogde kersenstelen als thee getrokken, zijn volgens gemeld blad een voortreffelijk middel TER NEIJ7,EI\ISEHE GOIMT Maand. Getal. Geladen met: K. m. inhoud. In deze kolom beteekenen de letters: r. ij. raw ijzer, s. stukgoederen, k. kolen, m. menerie, h. hoot, 1. ledig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1