No 1788. Woensdag 5 Juli 1882. 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen BTNNENLAND ft ABONNKMENT. Per drie msandsn binnen Ter Neuzen f 1,—Door het jeheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh bij alle Boekhandelaara, Pontdireo- tenren en Brievenbuebouders. veroetiljnt 31iuda|- eu Vrljdagavoud iDYEBTENTliN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te ten din uiterlijk Dinadag en Vrijdag namiddag RBR1E area. J. H. G. BHONT te Te? Neusea. Sij deaee conrant behoort een bljroegscl. JPolltieit Overzicht. In weerwil van alle zoetpraterij over Egyptische toestanden door Russische en Duitsche bladen, ver- ergert de toestaud met den dag en drijven wij langzamerhand naar een bloedige ontknooping. Sedert maanden willen die bladen den ernst van den toestand wegraotfelen onder den deken van den alver- mogenden Rijkskanselier, die volgens hen wel mid- delen zal weten te vinden om de zaak te scbikken, maar men begint genoeg te krijgen van die rede- neeringen over zijn almachtig geknutsel en in te zien, dat met Berlijnsch lapwerk van 1879 geen degelijke zaken zijn te doenhet wantrouwen in de staatkundige wereld en de onzekerheid in de gewone maatschappij zijn toegenomen. De tijd van ijdele woordverspilling is voorbij on de conferentie volkomen nutteloos geworden, schrijven de voor- naamste Engelsche bladen en zij geven daarmede vrij getrouw de stemming van het algemeen terug. Te Londen is een volksvergadering gehouden om over de zaken van Egypte te spreken. Vele pairs en afgevaardigden waren tegenwoordig en het publiek was talrijk. Lord Salisbury veroordeelde met leveu- digheid de houding der regeering, als stellende de wezenlijke belangen van Engeland achter bij die van vreemde mogendheden. Hij wees er op, dat Engeland zich verboud den Khedive te steunen en Arabi te verwijderen Als bet te kort komt in de vervnlling dezer verbintenissen zal het zijn gezag in 't Oosten, vooral in Indie, verliezen. Het volk moet dus invloed uitoefenen op de regeering teneinde dien uitslag te voorkomen. Daarna werd een voorslel aangenomen om de regeering te verzoeken, dat zij tot geen oplossing toetreden die met's lands belangen in strijd is. Ook in Frankrijk wordt de geest wakker en begint men het geknoei en de opgedrongen vreemde voogdij in de Oostersche kwestie lastig en onman- nelijk te vinden. De laatste verklaring in de Kamer door De Freycinet gegeven over den loop der Egyptische zaken, werd slechts door de midden- manneu goedgekeurd en door de overige leden met spottend gelach ontvangen. In Rusland worden zooveel maatregelen genomen en uitgevoerd, besluiten ingetrokken of weder ge- wijzigd om den gistenden toestaud te bezweren, dat het niet te verwonderen is, dat de ontevredenheid in alle kringen toenemende is. De voortdurende persoonsverwisselingen in de hooge staatsambten kan niet anders dan nadeelig op den algemeenen gang der zaken inwerken. Daarbij voert men nog een struisvogel—staatkunde wat de binnenlandsche zaken betrelfen, en het is in dit licht, dat de mededeeling te beschouwen is, die het regeerings- blad inhoudt omtrent de laatstelijk plaats gevonden inhechtenisneming van verscheidene aanzienlijke nihilisten. Het regeeringsblad geeft een nieuwe lezing en een andere rangschikking der feiten, om den indruk te willen maken, dat men den toestand volkomen meester is en de nihilistische woelingen geen beteekenis hebben of bezorgdheid verwekken. In Noorwegen openbaart zich groot misnoegen over den loop, dien het verschil tusschen de volks- vertegenwoordiging en de regeering dreigt te nemen. De redevoering waarmede de Koning de Kamer sloot, wordt als een rec'ntstreeksche bedreiging be- schouwd. Te Christiania is men grootendeels op de hand des Konings, doch overigens is bijna overal de wensch levendig om de persoonlijke unie met Zweden te verbreken en Noorwegen tot een republiek te maken. Men vreest voor ernstige ongelegenheden. Guiteau is jl. Yrijdag middag te 12£ ure op- gehangan. De dood volgde onmiddelijk. Ter Neuzen, 4 Juli. Zatunslag, 2 Juli. Gisteren werd alhier in het Directiegebouw van de calamiteuse polders Marga- retha c. a. aanbesteed het maken van werken tot verdediging van den oever van den Eendragtpolder. Voor dit werk waren ingekomen 10 inschrijvings- biljetten, als van de heeren C. Boot, te Ter Neu zen, voor f 8900 H. Klaassen, te Zaamslag, voor 1/8700; V. de Clerq, te Selzaete, voor 8589 I C. van der Hooft, te Ter Neuzen, voor 8589 A. van der Beek, te Zaamslag, voor f 8550 J. Tollenaar, te Ter Neuzen, voor f 8550 L. F. Willems, te Selzaete, voor f 8500A. Tholens, te Ter Neuzen, voor 8467 J. Jansen, te Hoek, i voor f 8466 en D. de Jong, te Ter Neuzen, voor /8125. De rawing bedroeg 8465. Sas van Gent, 3 Juli. De heer K. H. ter Winkol, ongeveer 42 jaren predikant bij de her- vormde gemeente alhier, in combinatie met Philip pine, die met 1 dezer zijn emeritaat vroegen verkreeg, legde gisterennamiddag zijne bediening als zoodanig neder, sprekende over Handelingen 20 32. Het aantal opgekomen toehoorders, zoowel van hier als I uit de omliggende gemeenten, was zoo groot, dat in het ruime kerkgebouw voor velen geen plaats meer was te vinden. In plaats van P. Jansen van Roosendaal, brievenbesteller te Axel, die met iugaug 1 Juli eervol is ontslagen wegens voortdurend ziekelijken toestand, is benoemd K. R. van Tatenhove aldaar. De Hooge Raad heeft Vrijdag het beroep in cassatie van de wed. A. Dieieman, geb. De Feijter, te Zaamslag, tegen het arrest van het gerechtshof te 's Gravenhage, verworpen, waarbij hare vordering tegen de provincie Zeeland en de gemeente Zaamslag, wegens het wegnemen van een voetpad van den legger en het feitelijk ver- nietigen van dat voetpad, haar was ontzegd. De officier van gezondh. le kl. bij de marine Ph. A. Risch, dezer dagen benoemd tot gemeente- geneesheer te Aardenburg, is thans ook benoemd tot tweeden geueesheer aan het burgergasthuis aldaar. Door don heer Hammacher, lid der prov. staten, is aan die vergadering het volgende voor- stel gedaan, dat ondersteund wordt door de leden m" Brevet en Hennequin. »De ondergeteekende heeft de eer aan de ver gadering der provinciale staten van Zeeland voor te stellen, in het reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland, vastgesteld door de staten in hunne vergaderingen van 5 November 1880 en 8 Juli 1881, en afgekondigd bij besluit van ge- deputeerde staten van Zeeland van 12 Augustus 1881, Prov. blad no. 85, te brengen de volgende wijzigingen lo te doen vervallen het art. 86; 2° eveneens te doen vervallen het art. 87; 3° artikel 89^ te lezen als volgt: voorwerpen le vervoeren met zoogenaamde mallejans, teuzij de voorwerpen zoo zijn geladen, dat zij over den weg niet slepen eu slechts bij uitzondering op den weg stooten;" 4o te doen vervallen het artikel 101; 5° in verbaud met de vooralgaande wijzigingen, in artikel 113 1 a te doen vervallen, het cijfer 101 1, in artikel 113 16 de cijfers 8689 te vervangen door 88 en 89, in de artikelen 113 j 2, 117 en 118 3e alinea, te doen vervallen de getallen 86 en 87, en in artikel 118 4b alinea te lezen in plaats van 86 tot 89, 88 en 89. Verbod om met den korten diitel te rijden. Verbod om met twee of metr aan elkander gekoppelde beladen roertuigen te rijden. Voorschrift betrekkelijk de krnislijn. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben, wegens onregelmatigheden bij de verkiezing, ver- nistigd de benoeming van den heer A. Kouijzer, tot dijkgraaf van het waterschap Willem Hendrik en Klein Kieldrecht. Zoo spoedig mogelijk zal in eene vergadering van ingelanden tot eene nieuwe benoeming worden overgegaan. De lijst der ingezonden voorwerpen voor de nijverheidstentoonstolling te Goes bevat 288 nom- mers, waarvan uit de gemeente Ter Neuzen 3, Hulst 5 en Honteuisse 17, die van den wedstrijd voor den handwerksman 227. Voor dezen wedstrijd zijn uitgelonfd 10 prijzen van /10, 10 van 5, 20 van f 2,50 en 120 getuigschrifteu. Het aantal inzenders voor de tentoonstelling be- draagt 133; dat der deelnemers aan den wedstrijd 136, totaal voor de 515 inzendingen 269 inzer.ders. De tentoonstelling is gisteren geopend in tegen- woordigheid van den Commissaris des Konings in Zeeland en vele andere autoriteiten. De dtalage der ingezonden voorwerpen maakt een zeer gunstigen indruk. Bij vonnis der arrondissements-rechtbank te 's Hertogenbosch van 1 Juli is A. Kievits te 's Bosch, brander, handelende onder de firma Kievits Hamer aldaar, veroordeeld tot eene geldboete van f 5425,82^ of een jaar en 7 dagen celstraf wegens bij afstoking bevonden overwaat, bet hebben van eene verborgen neerlaag en geheime afleidingen in de slang. Naar uit Assen wordt medegedeeld zijn in de bedelaarsgestichten Ommerschans en Veenhuizen gedurende de maand Mei jl. niet minder dan 200 personen opgenomen, waarvan meer dan 150 voor de tweede of derde maal. Hieronder moet zich een betrekkelijk hoog cijfer bevinden van hen die in het voorjaar wcrden ontslagen. Daaruit zou men kunnen opmaken dat men het daar nog niet zdo erg vindt als wel eens gezegd wordt. Bij het faillissement der kassiers-firma Wolters te Venlo, zijn, behalve honderden particuliere personen, ook verschillende R. K. instellingeu van liefdadigheid betrokken; zelfs de fondsen van het armwezen waren aan die firma toevertrouwd. De raad van Venlo heeft besloten de beheerders der laatstgenoemde fondsen aansprakelijk te stellen voor de hun ter hand gestelde kapitalen. Rsa TER NEUZENSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1