BEKEIUOMAKING. No. 1787. Zaterdag 1 Juli 1882. 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen BINNENLAND. ABONNEMENT. Fer drie maandea binnen Ter Neuzen f 1,Door h«t geheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh by alle Boekhandelaari, Poatdireo- teuren en Brievenbuzkoudera, ADVERTENTllN. Van 1 tot 4 regels f 0,40, Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letter, worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendeo uiterlijk Dinadag en Vrijdag aaaanlddag ISSUE nreis. ISit blad versebljnt iilnsdag- en Trljdagavond bij A. A. Bij deze conrant beboort ecn bljvoegael. BHOMT te Ter KJeasaeso. De BUEGEMEESTER der getneente GRAAUW, provincie Zeeland, brengt ter kennis der beiang- hebbenden, dat, ter nitvoering der wet van 10 Mei 1882 (Staatsblad no. 67), de ingevolge art. 10 der wet van den 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125), benoemde commissie hare zitting zal houden op Dinsdag den 11 Juli a. s., des voor- middags ten elf ure, in bet raadhuis dezer gemeente tot htt aanhooren van de bezwaren, welke bij de belanghebbendeu mochten bestaan tegen de ver- betering der waterloozing in den Willera Hendrik- polder. Tevens worden belanghebbenden opgeroepen hunne bezwaren alsdan mondeling of schriftelijk in te dienen. Dat de stukken ter voldoenirg aan de artt. 11 en 12 van laatstgenoemde wet, van af Tl naming den 3 full a. S,, ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage liggen en als zoodanig zullen blijven liggen, lot dat de commissie bare werkzaamheden binnen deze gemeente beeft vol- bracbt. Graauw, den 29 Juni 1882. De Burgemeester voornoemd, P. VERHAEGEN. I I-'oIitieii Uverzicht, Over 't algemeen zijn de beriehten niet bemoe- digend. Ilet borrelt en kookt nog steeds in den heksenketel, en terwijl de een het vuurtje stookt, ziet de ander met bezorgdhe.id't oogenblik komen, dat bet ziedend vocbt overloopen of het vat bersten doen zal. De conferentie tot bespreking der Egyp- tische aangelegenheden heeft haar zitting nog kun- nen houden. Ofschoon de gezanten zich tot geheim- houding hebben verplicht, is er als gewoonlijk iets van het verhandelde uitgelekt. Dasr de heeren tegen den uitdrukkelijken wensch van Turkije bijeen zijn gekomen en met hun eigen Cguur verlegen schijnen te zijn, hebben zij de gewone beleefdheids- vormen en plichiplegingen maar achterwege gelaten en beeft men voorzichtigheidsbalve maar geen secre- taris benoemd. Onverwijld heeft men de werk zaamheden begounen met het opstellen en teekeuen van twee stukken, een waarin de gezanten verklaren belangeloos werkzaam te zullen zijn tot een bevre- digende oplossing van het Egyptische vraagstuk en tot liandhaving van den toestand zooals die verleden jaar was, met bindende kracht der bestaande ver- dragen, en cen ander gericht aan de Turkscbe regeering, waarin zij hun leedwezeti uitdrukkcn over haar onthouding en hopen haar gezant weldra nog met hen aan de werkzaamheden te zien deelnemen. Niettegeustaande deze onthullingen blijven de ge- voelens van onrust haerschen en bestaat er alle kans, dat de conferentie te Konstantinoptl nog een minder figuur maakt dan in 1878 en daarbij grootere en ingrijpender gevolgen voor Europa beeft. Engeland althans wapent zich, en het schijnt wel, dat een bloedig drama in het aan bloedige drama's zoo overrijke Egypte aanstnande is. Engeland maakt zich ten strijde gereed. In alle garnizoeu- steden, rijkswerven en tuighuizen heerscht veel bedrijvigheid. Alle pogingen worden aangewend om de regimen'en tot hun voile sterkte aan te vullen, De oefeningen, vooral de schietoefeningen, worden onafgebrokeu voortgezet. De Minister van oorlog heeft een rondschrijven uitgevaardigd, waarbij hij gelast dat geen reservainan het vereenigd koninkrijk mag verlaten zonder bizondere vergunning van den bevelvoerenden officier in zijn district. Omvangrijke maatregelen worden genomen voor de vorming van een leger, dat zoo noodig ter bescberming van bet Suez-kanaal gebruikt zal worden. Te Chattam rust men het nieuwe pantserschip Orion uit. Van daar worden duizend man infanterie en mariniers ingescbeept om de troepen in de Middellandsche Zee te versterken. Andere vaartuigen beviuden zich reeds op weg naar de Middellandsche Zee, waar een ontzachlijke pantservloot te Alexandria en te Malta voor anker ligt. In Frankrijk weigerde de Minister ook aan de Kamer inliehtingen te geven omtrent den toestand in Egypte. Alleen deelde bij mede, dat de terug- roeping van den Pranschen zaakgelastigde te Cairo geen verandering van Frankrijks staatkuude wil te kennen geven. Het is anders wel opmerkelijk, dat Engeland en Frankrijk onder deze omstandigheden hunne zaakgelastigden in Egypte laten vervangen door andere ambtenaren. De Kamer heeft met groote meerderheid de wet aangenomen tot wijziging van den oed der getuigen en gezworenen voor de rechterlijke colleges. Het eedsformulier luidt nu: op mijn eer en geweten. Tevens is bepaald, dat de kerkelijke symbolen uit de rechtzalen verwijderd moeten worden. Griekenland zal een leening sluiten uitsluitend voor de uitrusting en uitbreiding van de zee- eu landmacht. Konir.g George, die volgens gerucbt kroon en shepter zou willen nederleggen, beeft besloten zich voor eenige maanden uit ziju staten te verwijderen. In de Yereenigde Staten van Noord-Amerika breidt de werkstaking zich ook uit tot vreemde worklieden. Onder de spoorwegbeambten te Albany werd het werk door 220 Italianen gestaakt. De mililaire macht was noodig om ongeregeldheden te voorkomen. De werkstaking van de sjouwerlui in de dokken van New-York heeft zich uitgebreid tot het werkvolk van den Jersey-City-Elevator, tot de Italianen en negers aan den Iersey Shore Railway, tot de Italianen aan den West Shore en Buffalo Railway. Aan de Erie-Railway-Elevator is een loonsverhooging toegestaan, gelijk mede aan bet werkvolk bij het station van den New-York central. De dagloonen der gemeentewerklieden te New-York zijn van 1£ op 2 dollar gebracht om een werkstaking te voorkomen. Guiteau, de moordenaar van Garfield, wordt heden opgehangen. Ter Neuzen, 30 Juni. Woensdag jl. werd publiek verkocht de alhier bestaande scheepstimmerwerf met hellingen, loodsen en verdere gebouwen, benevens eenige gereedscbappen en houtwaren. Hiervan werd kooper de firma Den Bouwmeester, Borsius Yan der Leije, voor de sorn van f 4600. Gisteren is alhier door het Bestuur der water- keering van den calamiteusen polder Nieuwe Neuzen aanbesteedhet herstel, de vernieuwing en bet onderhoud tot 30 April 1883, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken en van bet maken van werken tot dijksverbetering enz. Hiervoor waren inschrrjvingsbiljetten ingekomen van de heerenC. Boot Wz., te Ter Neuzen, f 20900 A. van der Beek, te Zaamslag, f 19680; H. Klaassen, te Zaamslag, f 19450 D. de Jong, te Ter Neuzen, f 19340 en D. Tholens, te Hoek, f 18946. De raming bedroeg f 19875,88. Onze vroegere stadgenoot, de heer W. den Hollander, thans hoofd aan de openbare lagere school te Nieuwerkerk a/d IJssel, is jl. Woensdag door den gemeenteraad van Amsterdam als zoo danig benoemd aan de openbare lagere school 2e klasse letter M. Sluiskil, 30 Juni. Heden verliet ons gehucht een inwoner, die door alien werd vereerd en gesteund als ouderwijzer en opvoeder der jeugd. De heer G. L. P. van Ham, hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school vertrok naar zijue nieuwe woonplaats Oostburg. Ruim vier jaren mocht hij hier werkzaam zijn en de achting en vriendscbap, welke hij steeds in dien tijd ondervond, zullen hem overtuigd hebben, dat zijn onderwijs door de Sluiskillenaren op bi- zonder hoogen prijs werd gesteld. Onze beste wenschen vergezelle hem en zijne familie in zijne nieuwe betrekking. Moge zijne plaals hier spoedig en waardig vervuld worden. Da beer Yan Karnebeek, wiens bezoek deze week aan 's Gravenhage in verband is gebracht met de Ministercrisis, heeft, volgens het Rott. Nbl., geen ander doel gehad, dan evenals alle jaren, ook ditmaal een dag of wat te gaan door- brengen bij zijne familie, die voor een deel ge- ilureude den zotner te Scheveningen haar intrek heeft genomen. In de gehoudene zittingen van de Tweede Kamer zijn verscbillende ontwerpen aangenomen, waaronder dat tot voorziening in geneeskundige hulp bij de zeemacht., tot voorziening tegen aau- varingen op zee, de onteigeningswet voor den spoor- weg RotterdamMaassluis en het handelverdrag met Rumenie. Bij het laatste stelde de heer Van Kerkwijk dankbaar tegenover de onverdraagzaamheid in Rumenie en de jodenvervolging in Rusland de geloofsvrijheid in Nederland, die toeliet dat ook Israelieten de hoogste betrekkingen konden bekleeden zooals de beer Godefroi deed, aan wiens nsgedachtenis hij hulde bracbt. De centrale sectie heeft besloten het leenings- ontwerp niet in de afdeelingen te onderzoeken met het oog op bet demissionair karakter van het kabinet. Het wetsontwerp tot afschaffing van den ijk op de weegwerktuigen is onveranderd aan genomen. Het wetsvoorstel van den heer Lohman is aangenomen, na aanneming van een amendement van de heeren Beaufort c. s. om voor gesubsidieerde TER NEUZEINSCHE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1