Mel der taenuall naar Oest-Iidie. IlKkLND.MAKIMl. No. 1782. Woensdag 14 Juni 1882. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch Vlaanderen* BINNEN LAND. 22e Jaargang, AB0NNEM8NT. Per drie maandea binnen Ter Neuten 1,Door het geheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie 1,40. Men abonaeert zich by alle Boekh*ndelwr«, Poatdireo- tenren en Brievenbusboudere. ADVERTENTlfcN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor clke regel meer J 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te ten dan uiterlyk Dinsdag en Vrydag naeifddag BBIE area. 1>U tola* verswhljnt Dta.dft*- en Vrtjdaga.otid bij hi. G. B B O N T SI] deze coorant beboort een bljroegsel. De be- s teeds anderzijds onderling zullen gaan twisten. dueling der Wtstersche tnogendheden wi oin te voorkomen dat en i'urkije en de overige mogendheden gebruik maakten van de watiorde om te Ter Hetueo. Hiervoor waren 5 biljetten ingekomen, ran de heeren: I. van Male Dz.te Breskens, voor f 6520; V. de Clercq, te 8elzaete, voor f 6497 D. de Jong Azte Ter Neuzen, voor f 6180; De BURGEMEESTER en WETHOUDER3 der ;nbreuk te maken op de eenmaal door hen verkregen C. van der Hooft, te Ter Neuzen, voor 6476; ..mi .n (7...,,.^ 1 rechten in Egypte. on J- de Witte, te Viissingen, voor /6.00. In Duit sell land heeft de Rijksdag zijn werkzaam- 2. D. II. de bisschop van Breda heeft be- heden hervat. Bismarck is uit i riederichsruhe na- noem(] tot kapelaaa te Oostburg den heer E. N. A. genoeg geheel hersteld te Berlijn teruggekeerd, ten yau Rompu. einde tegsnwcordig te zijn bij da verdere behaudeling van het tabaksinonopolie. Ook moet ziju terug- komst in verbond staan met den loop van het Egyptische vraagstuk. Ilet verdient opmerking, dat de Duitsche bhiden over t algeween ingenoinen te worden> Nabij de haven gekomen zijn met het denkbeeld dat de voorgestelde bijeen- ®ergchrok ppn Apr komst in sake Egypte te Konstantinopel wellicht „ejei(Jer niet tot stand kornt; tevens wijzeu zij op den gemeei te ZAAMSLAG, provincie Zekland maken bekend 1°. dat de gewone jaarlijksche paarden- en veemarkt alhier zal worden gebouden op Diltsdng den 4den Juli 1883, aanvangende des voormiddags te 9 nren en eindigende des namiddags te 3 uren. Van wege de gemeente worden, te dier gelegen- heid, uitgeloofd elf verschillende pTemien, naar welke echter geene mededinging wordt toegelaten aan de eigenaren van het grootste getal paarden en vee, die te dezer zake in het vorig jaar zijn be- kroond, alsmede voor de paarden en het vee, wegens welke alhier, reeds vroeger eene premie is toegekend, en voor de paarden en bet vee na 11 uren wordende aangebracht. Qeen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken worden, gedurende den tijd der paarden en veemarkt toegelaten. 2°. dat de kermis of jaarmarkt in deze ge meente, zal plaats hebben op Dinsdag den 4den Juli 1883, tot en met Donderdag den 6deu dier maand. Zaamslag, den 9 Juni 1882. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. folitieu. ov^rzicht. Turkije blijft meester van den toestand. Derwisch- pacha met de overige Turksche commisarissen zijn in Egypte aangtkoinen en met de noodige eerbe- wijzen ontvangen. De ontvangst door de troepen en de inboorlingen te Alexandria liet niets te wenschen over. Turkije zal nu op eigen gelegenheid en langs den weg van overreding den gewonen stand van zaken in Egypte trachten te kerstellen. Engeland en Frankrijk blijven echter weinig uit- werking van dezen stap verwachten en dringen aan op het houden der bijeenkomst te Konstantinopel. Tot nog toe echter met weinig kans op slagen, want juist, wat deze mogendheden met zooveel ophef aankondigden, dat zij niet zouden dulden, heeft zondtr eenig bezwaar hunnerzijds plaats kunnen hebben. Niet alleen dat er van hun gesteld ulti matum verbanning van Arabi-bey geen sprake meer is, doch zelfs ds later daarvoor in de plaats gestelde eisch, dat de Sultan bedoelden generaal naar Konstantinopel zou ontbieden om zich te verantwoorden, wordt eenvoudig over't hoofd gezien. De meening, dat de zaak geen aanleiding tot Europeesche verwikkelingen zal geven, wordt dan ook door den loop der gebeurtenissen gelogenstraft, al beweren ook de overige mogendheden, dat zij met of zonder Engeland en Frankrijk wel zullen zorgen, dat Turkije in Egypte niet verder gaat dan de uitoefening van haar wettige rechten, terwijl een nauwkeurige afbakening van Egrpte's sttdliug aan de beslissing van het Europeesch concert moet voorbehouden blijven. Maar het is juist over deze rechten en over die afbakening van Egypte's stelling, dat Turkije eenerzijds en de overige mogendheden Zaterdag werden twee vette koeien van den landbouwer De Miliiano van Groede naar Breskens gebracht om daar, als verkocht aan een koopman uit Walcheren, met de stomrboot over de Schelde een Het eindelijk in een het te kunnen der beesten spron5 het het vest het en ontsnapte aan zijn over alles been en kwam mestput terecht, waar men meende vangen. Doch ook dat mislukte; beest sprong over de mestput-heining door volk heen en van den vrij hoogen kant der het water in, met het ongelukkig gevolg, dat in een oogenblik was verdronken. Men zegt Voor de voorwaarden zie St.-Ct. SulUn als een groot staatkundige en waar vader- lander, die zich tegen Engeland en Frankrijk op- gewassen toont. In Engeland houdt het Lagcrhuis zich nog vooit- durend bezig met de Iersche dwangwet. Intusschen is bij Galway weder een grondbezitter gedood door vefkocht wag yoQr f m een geweerschot, toen hij uit de stad hu.swaarts men verneemt; zullen de bejde Kamers keerde. De ragom tr le lem ge ei e, is mec e eejdang worden bijeengeroepen tot afdoening van gedood. Geen gevangenneming lee er p ai s ge 1a eenjge aanhangige onderwerpen van drinsenden aard. In Rusland 1. weder een stad aan de Caapische J* m ja*r6 kunnen vfjftien surnuSmerair8 der zee door brand venue 11 een rijgsraa 011 er djrecje be]astjnw invoerrechten en accijnzen worden voorzitterschap van den Ozaar, is besloten om de - vestingwerken op de weslehjke grenzen in behoor- lijkeu staat van tegenweer te brengen en een spoor- weg aau te leggen om zoo noodig groote troepen- massa's aan de Duitsche en Oostenrijksche grenzen in korten tijd bijeen te trekken. In Oostenrijk heeft men eindelijk do hand gelegd op een nieuwen Minister van Financien voor de beide rijkshelften. Hij is tevens tot stadhouder benoemd over Bosnie en Herzegowina, Met de regeling van de Donauvaart wil het maar niet opschieten, in weerwil der bemoeiingen van den bekendeu Walkenstein. Men heeft nu plan een gezantenbijeenkomst Jaarover te houden. Te Lem- berg en Brody is thans een aanvang gemaakt met de terugzending der Russische vluchtelingen, die ougeschikt worden geacht voor landverhuizing. Uit Spanje wordt nu in verband met de onlangs ^zondeu voorgekomen woelingen in de provincie Catalonie, 0 die destijds zoo spoedig onderdrukt werden, geseind dat men gisteren een geheime bewaarplaats van geweren en patronen bij Barcelona heeft outdekt. Zij, die met de bewaking daarvan belast waren, zijn in hechteuis genomen. De toestand schijut dus niet gebeel zuiver te zijn. TerNeuzeD, 13 Juni. In de heden alhier gehouden zitting van den gemeenteraad is aan den onderwijzer S. Stratemeijer, op zijn verzoek, met 1 Augustus a. s. een eervol ontslag verleeud. Aan het gebouw van het gewestelijk bestuur te Middelburg i3 jl. Vrijdag aanbesteed: Het levereu en storten van steen tot voortze'ting der oeververdediaiug voor Ter Neuzen. (Raining 6500). aangesteld. no. 136. Men berioht, dat de vergissing, die in de eerste dagen na 't in werking treden van het nieuwe Fransche tarief van in- en uitvoerrechten omtrent postduiven werd begaan, die aan hetzelfde inkomend recht werden onderworpen als gewone duiven, nl. 20 frs. per 100 kilo bruto, is hersteld. Er zal ook voortaan voor de uit ons land over de Fransche grenzen vervoerde postduiven geen inkomend recht geheven worden, en voor zoover er heffing heeft plaats gehad, zal daarvan terug- gave geschieden. Eenige burgemeesters in Friesland, alsmede do voorzitters der Kamers van koophandel en fa- brieken en van afdeelingen der maatschappij van landbjuw en veeteelt dier provincie hebben een adres aan Z. M. den Koning, waarin de wensch wordt uitgesproken, dat de regeering weldra moge overgaan tot het aanleggen, althans subsidieeren van staatswege, van een systematisch net van stoom- tramwegen. Als redenen worden opgegeveu, voor- eerst dat de staat veelal beter dan partikulieren bij machte is de zaak tot stand te brengen, on- danks de moeielijkheden met kommissarissen van wegen, polderbesturen, enz. Doch vooral, omdat daardoor de staat in de gelegenheid zal komen om door de winsten uit de produktievo lijnen, het ver- lies op de minder voordeelige te dekken. Ook kan de staat langs dezen weg beter zijn invloed doen gelden op de tarieven en op de veiligheid der wegen in het algemeen belang, tegenover eventueele wille- keurige handelingeu van particuliere ondernemingen. POSTER IJ EN. Vi^ Brindisi, 15 Juni 5,35 'savonds. Via Marseille, (Maats. Ned.) 19 Juni 7,30 'savonds. TER NEIIZENSOHE OIIRANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1