A No 1780. Woensdag 7 Juni 1882 22e Jaargang, AIge m oen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen BINNEN LAND i ft ABONNKMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door bet jebeele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert rich by xlle BoeUtandelurs, Poatdirec- ■euren en Brievenbuskouders. adveutentiBn. Van 1 tot 4 regsls f 0,40. Voor elke regel meer 0,10, Grootere letters worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendac niterlijk Dicedag en Vrydag nasmlddag DHIE area. 9St blad remliljnt Dinsdag. en Yrijdagavond blj A. 14. ft. BH9ST te Ter NenxeB. F"oHtie»£ 0>v*»rzicht. Het zwaartepunt der geheele Egypt ische kweslie ligt niet meer te Kairo, doch te Konstantinopel. Deze uitspraak is de slotsom der gcschiedenis tot heden, want onzekerheid blijft tot nog toe in alles heerschen. Maar dit is zeker, dat, moge het aan- zien der Westersche mogendheden met hun onbaudig betoog ook met den dag minder worden, Turkije overigens een ruim gebruik maakt van't voordeel dat de loop der gebeurtenissen in Egypte het geeft. De Sultan, door alle partijen aangeroepen, door den Khedive, door Arabi en door de Westersche, zoo niet door alle groote mogendheden, laat zich than9 bidden om een zedelijken druk op de macht- hebbenden in Kairo te oefeuen en stelt, geheel op ziju gemak, met de gewone Oostersche kalmte en onverstoorbaarheid, zijne voorwaarden. Van de voorgestelde beperkte tusschenkomst wil de Sultan niets weten. Wil men zijn goede diensten inroepen, dan wil hij vrij blijven in het bezigen der middelen waardoor zijne medewerking doel kan treffen. Voorts wordt verzekerd, dat de Turksche regeering nog geen bepaald voorstel tot het afvaardigen van een commissaris naar Egypte heeft gedaan. Erankrijk en Engeland hebben slechts onbepaalde roededee- liugeu ontvangen van haar voornemen tot die zeuding. Daarover heeft thans tusschen hen een gedaohtenwisseling plaats, alsmede over de bevoegd- heid van den commissaris en over 'tjuiste doel der hem te verstrekken opdracht. Op het verzoek van Engeland en Erankiijk, waarbij deze nog wel door de andere mogendheden gesteund werden, dat de Sultan een verklaring zou doen ten gunste van den Khedive, waarin de houding van Arabi en de zijnen wordt afgtkeurd en zij naar Konstantinopel worden omboden om zich te verantwoorden, ant- woordde de Turksche regeering zeer behendig, dat zulk een //platonisch betoog" stellig geene uitwer- king zou hebben en juist daardoor het aanzieu van den Sultan, het eenige gezag dat de Egyptische aan- voerders nog in bedwang houdt, zou verzwakt worden. De Sultan wil dus, zooals duidelijk. blijkt, als oppermaehtig heerscher, zonder vooraf gemaakte beperking, in Egypte optreden, waarvoor Erankrijk en Engeland echter hun goede redeuen hebben om dat niet te gedoogen. Engeland neemt den toestand als hoog ernstig op. V ijt Engelsche oorlogschepen hebben met verzegtlde orders de Suda—baai bij Candia verlateu met bestemming naar Alexandria en de kanaalvloot te Plymouth kreeg bevel naar Gibraltar te stevenen, waar zij verdere orders zou ontvangen. In Devon* port worden schepen uitgerust om ter bewaking naar t Suez—kanaal te gaan. In het Booger— en Lagerhuis werden nu weder geruststellende verklaringen gegeven over den uitslag der te houden bijeenkomst, even als iudertijd over de zeu ding der vloten. Gladstone bevestigde, dat Arabi Halim als Khedive had aangesteld. Erankrijk is nog meer verlegen met de zaak dan Engeland. Met spanning ziet men daar den uitslag van de besprekingen in de Kainer over de Egyptische aaugelegeuheden tegemoet. Kusland alleen schijnt den Egyptisclien toestand rooskleurig in te zien, wat jnet't oog op Russische toestanden niet te verwonderen is. Uit St. Peters burg verneemt men wel tweemaal, dat een vol- ledige overeenstemming tusschen Frankrijk en Engeland en de overige mogendheden bestaat en deze alle vcrwikkelingcn zal voorkomen. Duitschland is verrast met bet bericht. dat Bis marck thans weder nagenoeg geheel hersteld is. Hij vertrekt 6 Juni uit Eriederichsruhe naar Berliju. Of hij echter wel aan de werkzaamheden van den Rijksdag zal deelnemen, durft men niet verzekeren. In Belgie is de verkiezingstrijd in vollen gang. Het land weergalmt van redevoeringen. Ter Neuzen, 6 Juni. De heer S. Stratemeijer, onderwijzer aan dc openbare school alhier, is als zoodanig benoemd aan Nederlandsch Mettray, eene inrichting voor I verwaarloosde knapen te Rijsselt, bij Zutphen. Voor de rechtbank te Middelburg werd Vrijdag jl. de zaak behandeld van J. Brugge man, vroeger logementhouder te Ter Neuzen, thans te Antwerpen wonende, beklaagd van in de zitting dier rechtbank valschelijk te hebben gezworen, dat de landbouwer De Buck een bedrag van f 267,50, aan hem ver- schuldigd, wegens de levering van een dorschmachine, niet had betaald. De beklaagde was niet ter terecht- zitting verschenen; het O. M. eischte zijn ver- oordeeling bij verstek tot 183 dagen celstraf en f 10 boete. Uitspraak 9 dezer. Z. M. heeft herbenoemd lot burgemeester van Philippine, ingaande den 13 Juni aanstaande, A. Taelman, secretaris dier gemeente. Philippine, 4 Juni. Nadat in den vroegen morgen van heden bet bericht bekend was, dat Z. M. de Koning onzen burgemeester, den beer A Tael man, opnieuw tot die waardigheid had herbenoemd, wapperde oogenblikkelijk van bijna alle huizen, benevens van de in de haven verblijf houdende vaartuigen de nationale driekleur als blijk van inge- nomenheid met die herbenoeming. Hontenisse, 5 Juni. Met de fanfaren-maat- schappijen van Cortgene, St. Annaland, Lepelstraat en Stand-daar—buiten, alsmede met de mannen- zangvereenigingen van Zaamslag, St. Annaland en Scherpenisse, heeft onze harmonie St. Cecilia dee) genomen aan het door de fanfaren-societeit van Kruiningen op den 29 Mei laatstleden gegeven festival; zij zal tevens deelnemen aan de festivals op den 18 Juni te Kieldrecht en op den 6 Augustus te lJzendijke. Voorts is bepaald, dat concerten zullen worden gegeven: Zondag aanstaande, 11 Juni op het dorp Groenendijk, den 9 Juli op Ter Hole, 30 Juli op Walzoordeu, 13 Augustus te Kloosterzande en 17 September te Lamzwaarde. Het adres van ingezetenen van het kanton Oostburg aan de Prov. Staten, houdende hur.ne bezwaren tegeu het op 1 Januari jl. in werking getredeu reglement op de wegen en voetpadeu in deze provincie, is than?, voorzien van 836 hand- teekeningen, ingediend. De strekking ervan is te betoogen, dat verscliil- lende artikelen in het uieuwe reglement noodeloos drukkend en belemmereud voor den landbouw en vhet vracbtvervoer zijn. Men schrijft uit Borssele: In de maand Mei zijn 276 personeu met de provinciale stoomboot van en naar hier vervoerd. Ilet opwerpen van een flinken vcerdam, waardoor het mogelijk zou worden om ten alien tijde de passagiers op de boot te brengeu of aan den wal le halen, zou de drukte van ous veer nog aanmerkelijk doen toeneraen. Zaterdag werden te Bergen op Zoom ver- pacbt de oester-perceelen 131 tot en met 176 voor f 82017. l)e geheele opbrengst met die der vorige dagen bedroeg f 150912. Gisteren zijn verpacht de oester-perceelen 177 tot en met 228. Doze brachten op f 84,456. Indieu de nog te verpachten perceelen opbrengen in evenredigheid naar de thans verpachte, barekent men de geheele opbrengst op a 3 ton. De vorige pacht beliep pi. m. f 26000. De telegraaf is thans reeds zulk een onmis- baar hulpmiddel in onze samenleving, dat men zich verwondert, als men hoort, dat eerst 80 jaar geleden, bij besluit van 8 Juni 1852, en met ingang van dien dag, de eerste ambteuaren bij de rijkstelegraaf (10 leerlingen-telegrafist) door den Minister Thorbecke werden aangesteld. Van die 10 zijn er thans nog 4 in leven en dezen zijn nog aauden telegraafdienst verbonden; het zijn de beeren: J. de Jager, lijn-inspecteur Leeuwarden, W. E. Ringer, idem Groningen, C. Brieve, idem Roosen- daal, en W. Brinck, onder-directeur te Hoorn. Deze vier ambtenaren zullen dus over eenige dagen den dag herdenken, waarop zij vbor 30 jaar in 'a lands dienst traden bij een nieuwe rijksin- stelling, die in die jaren een buitengewone vlucht genomen heeft. Naar wij vernemen is de toestand van den afgetreden burgemeester van's Gravenhage, Jhr. Mr. E. G. A. Gevers Deyuoot, Lopeloos en kan het einde spoedig worden verwaeht. De zieke nam reeds afscheid van zijn betrekkingen. Oak in Eriesland neemt het gebrek aau geneeskundige hulp toe. Dat er daar zieken sterven zonder geneeskundige hulp, is geen zeldzaamheid. Vooral in den Zuidoosthoek is het gebrek nijpend. In de gemeente Ooststellingwerf, met elf zeer ver- spreide dorponis slechts een geneeskundige. Herhaalde oproepingen, tegen f 1000 jaarlijkxch tractement, waren te vergeefs. Een detachement mineurs is door den Mi nister van Oorlog ter beschikking gesteld van dea aannemer der werken vau den spoorweg Zaandam Hoorn. Bravo! bravo! Beter dan dat doelloos marcheren; dat ^promenade" maken; dat loopea met zak en pak in de brandende zonnestraleu en eenzame heidevelden; dat slenteren langs de stra- len; dat zuipen in de kroegen en dat schermea met banjonetten en sabels tegen eerbare burgers en het rot der natie, of dat korfje loopea voor dezen of genen superieur. Keizer Probus bezigda de Romeinsche soldaten ook al reeds tot het aaa- leggen van wegen en het droogmaken vau moerassen. Duizenden van onze jongens, die zich in de kazernes vervelen, zouden wel gaarne eenigen anderen arbeid verrieliten en er zich wel bij bevinden. Al ge- schiedeu deze werkzaamheden met verhooging van soldij, men zou er niet op tegeu hebben. TEI! neuzensche coubant

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1