No, 1778. Woensdag 31 Mei 1882 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen BINNENLAND, Per ABONNEMENT. drie maandea binnen Ter Neuien 1,Door het geheele Bijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert sick bij alle Boekkandolaars, Foetdireo- teuren en Brievenbuskoudera. adveetentiEn. Van 1 tot 4 regale f 0,40. Voor elke regel maer f 0,10. Grootere letters worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te read#B niterlijk Dinsdog en Vrijdag saaiasSddag ®E£E nrea. bind Terseiitjnt Slitsdsg- en Vrljdagavond bij J!. It. B H 0 M1 te "Ssr Nsszcs. JPolitieii <J»verzieht. Minister van oorlog Miljutin zal, zegt men, naar Aller aandacht blijft op Egypte gevestigd. Zooals Petersburg terugkeeren. wij reeds in het vorig overzicht opmerkten, Arabi— Spanje zal, zoodra de geldmiddelen het toelaten, bey heeft de Westersche mogendheden op echt. zij11 leger op een sterkte brengen, die het in staat Oostersche wijze schaakmat gesteld en blijft in zijn stellen om in den raad der groote mogendheden rol nu hij met veel ophef het voorstel der consuls zitting te nemen. an Koning Alfonso zelf gaat van Engeland en Erankrijk verwerpt en weigert j Ait gelukkige denkbeeld uit. te onderhandelen zoolang de vreemde vloten niet I" Italie is met groote plechtigheid als een vertrokken zijn. Zij haddeu Arabi-bey en zijne zegepraal der beschaving en der wetenschap de vrieudeu voorgesteld het land te verlaten onder voltooiing gevierd van den St. Gotthard—spoorweg. genot van vaste jaargelden. Maar Arabidie Uit Tunis wordt bericht, dat de Eransehe vloot, bekend staat als een eerlijk man, heeft dien die te Goulette voor anker lag, de reede heeft naam met eer gehandliaafd en onomkoopbaar als verlaten en naar een onbekende bestemming ver- de Romein Fabricius, alle voorslagen beslist afge- trokken is. wezen. Tkans heeft hij het leger bijeengeroepen en alle officieren genoodzaakt te zweren, dat zij bet bewind verdedigen zullen tegen vreemde tusschen- korast. Aan 's lands verdediging wordt met alle kracht gewerkt en de krijgstoerustingen op groote sckaal voortgezet. Door de mislukking der ondcr- handelingen is het aanzien van Engeland en Frankrijk zeer gedaald en de aanhang van Arabi en zijn vrienden zeer toegenomen. Op een nadere uit- noodiging van de consuls om af te treden, heeft Ter Neuzen, 30 Mei. Begunstigd door schoon weder heeft gisteren- middag het reeds vroeger aangekondigde concert alhier plaats gehad van het muziekgezelschap „de Eendragt" van Selzaete. Omstreeks 3 uur werd dit gezelschap aan de Arabi-bey geantwoord, dat deze kwestie met de we,stbruS verwelkomd door het hier bestaande go- mogendheden maar enkel Turkije aangaat. Indieu ze scbaP en al spelende van pas redoubles Turkije hem daartoe uitnoodigde, zou hij aftreden. 8el®ld d° kiosk op het marktplein. En zoo zou Arabi dan blijken iemand te zijn, Het F^^mma we^d flmk en tot aller ge- die zeer goed weet, wat hi zegt en hoever hij n"eSen a\e3Pee]d- Daarna. brach\ bet i sehap een bezoek aan den vice-consul van tfelsne gaan kan. r In Engeland blijft men gunstig gestemd voor ®n aan den voorzitter-secretans-penmngmeester van een vreedzame oplossing. Luidens bericbten uit F Londen blijft de verstandhouding tussci.en de mo- Omstreeks 8 uur des avonds vertrok in de beste gendheden ter zake van Egypte voortreffelijk. Ook stemQJlrF het gezelschap weder naar Selzaete. in 't Lagerhuis verklaarde de Minister Dilke, dat Naar wij vernemen zal de zangvereeniging de Engelsche en Fransche regeering blijven gelooven //Neuzens Mamienkoor" Zondag 11 Juni a.s., deel- dat de staatkunde, waaromtrent zij voor toekomstige nemen aan het festival te geven door de maat- mogelijke gebeurtenissen in Egypte zijn overeen- echappij: ,/Voortuit" te Gent. gekomen, de goedkeuring van de groote mogendheden en de Turksche regeering zal verwerven. Nadat er over en weer besprekingen hadden plaats gehad of om de Iersche dwangwet met al^emeenheden te verdedigen of ora haar te bestrijden, waarbij de Ieren steeds op welsprekende wijze te werk kunnen gaan, is het Lagerhuis tot Donderdag uiteengegaan. In Frankrijk is de aftreding van den heer Leon Say weder bijgespijkerd. Groot was de meerderheid niet, die voor een bewijs van vertrouwen in den Minister stemde. Bijna 200 leden ontbielden zich van stemming. Hierdoor is opnieuw getoond hoe weinig eenheid, hoe weinig vaste richting de tegen- woordige Kamer in haar denkbeelden heeft. In Rusland schijnen weder veranderingen op til te zijn in de hoogste staatsbetrekkingen. Uit bet verslag, dat in de Keizerlijke familieraad is voorgelezen, omtrent de werkzaamheden van de nihilisten voor het kroningsfeest, moet blijken, dat de nihilisten meer moed hebben dan de Czaar. De indruk was ook zoodanig dat onmiddelijk besloten werd de kroning tot 1883 uit te stellen. Of men nu weder eens de proef wil nemen met een ander stel Ministers, na de reeds Lerhaaldelijk mislukte proefnemingen, is zeer goed mcgelijk. Loris Melikoff heeft zich althans gisteren naar het verblijf van den Czaar te Peterkoff begeven. Hij is pas terug- gekeerd van eene buitenlandscbe reis en heeft eenige dagen te Berlijn verloefd. Ook de oud- Ztiamslag, 28 Mei. Heden namiddag omstreeks half vier uur is in deze geineente, nabij het ge- hucht Poonhaven, het zoontje van E. Schieman, oud 19 maanden, terwijl bet zonder tcezicht nabij de woning zijner grootouders spelende was, in eene sloot gevallen en eenige oogenblikken later daaruit levenloos opgehaald. Zaamslag, 30 Mei. Op voorstel van het bestuur hebben ingeianden van den Zaamslagpolder, in liunne gewone jaarlijksche vergadering, gehouden den 23 dezer maand, aan Leendert van Dixhoorn, die over 50 jaren in dienst des polders is gekomen en nog als vasten arbeider werkzaam is, eene gratifieatie van f 25 toegekend, als blijk van voldoening voor de goede trouw en eerlijkheid, door hem in zijn werkzaamheden jegeus den polder aan den dag gelegd. Hoek, 30 Mei. In de zitting van den gemeente- raad alhier van Zaterdag jl. is besloten tot het aanstellen van een tweedeu hulponderwijzer aan de gemeenteschool. De heer J. F. Calon, gekozen raadslid te Biervliet, zal zich bij de demonstreerende partij voegen en dus zijne geloofsbrieven niet inzenden. Omdat zijn naamgenoot, in het buitenland gc- boren, niet genaturaliseerd is, heeft men het be- zwaarschrift tegen de gehouden verkiezing ingetrokken. De ambachlsschool te Middelburg mag zich, na een bestaan van zeven maanden, in een aan van- kelijk succes verlieugen. Over de afgeloopen 7 maanden bedroegen de uitgaven f 3405,81tegen een ontvang van 4203,47^. Het ledental beraagt 94 en dat der begunstigers en belangstellenden 116, terwijl tal van corporation belangrijke giften ineens of jaarlijksche bijdragen leveren. De kerkvoogdij der Ned. Herv. gemeente te Vlissingen heeft van de kinderen, beliuwd-en klein- kiudercn van wijlen dr. J. W. Callenfels, oud- burgemeester en voorzitter van genoemd collegie, f 1000 ten geschenke ontvangen, als een aanden- ken aan den afgestorvene. Gedurende de maand April 1882 is in de Rijks-postspaarbank ingebracht f 142,102,78, terug- betaald f 83,067,23£. Aan het einde der maand April was ten name der verschillende ingeschrevenen een bedrag van f 1,172,759,96, zoodat de som der inlagen op 30 April bedroeg f 1,231,795,50£. In den loop der maand werden 1746 nieuwe boek- jes uilgegeven288 boekjes werden geheel afbe- taald, zoodat het getal der in omloop zijnde boekjes aan het einde der maand 32,254 bedroeg. Of de uitlegging, door den Minister van Justitie dezer dagen gegeven art. 13 der drankwet, dat namelijk de tappers enz. kunnen volstaan met den afsc'nrift der vergunning op te hangen, al tappen zij in meerdere localiteiten van eenzelfde gebouw, door den rechter gedeeld wordt, zal weldra blijken. De comm. van pol. te Goes heeft proces-verbaal opgemaakt tegen een koffiehuishouder, die o. a. ook vergunning had voor de stoep zijner inrichting en daar zoowel het afschrift als een exeraplaar der wet had hangen, doch deze beide heeft verwijderd. Naar het schijnt is men aan het ministerie van finantien druk bezig met ontwerpen van eene nieuwe zout-wet. Onlangs heeft de Minister eenige der voornaamste zoutzieders van Nederland uitge- noodigd tot eene conference aan zijn department, om liunne zienswijze te doen kennen aangaande de voorgenoaien beginselen voor het heffen van den zoutaccijus en hun tevens de gelegenheid te verschaffen de zaak, ook wat de bizonderheden betreft, met de hoofdambtenaren van het departe- ment te bespreken. Deze bijeenkorast is Ziterdag jl. gehouden. De lieer J. van Hassen, te Kampen, heeft aan het Laudhuishoudkundig congres in overweging gegeven, bij adres aan Z. M. (len Koning de oprichting van een ministerie van landbouw te vragen. Dinsdag 11. werden van de vischkweekerij de Zwaansprong, te Apeldoorn, afgeleverd en bij Dieren in den IJssel losgelateu ongeveer 88,000 jonge Rijnzalmeu van het broed 1882, terwijl buitendien ongeveer 32,000 afgeleverd Werden aan de vischkweekerij te Velp. Bovendieu werden er in de beken en vijvers aan de Zwaansprong ongeveer 40,000 geplaatst om aldaar een jaar ta verblijveu. Het gerechtsbof te Arnliem heeft Hcndrika Arissen wegens kiudermoord veroordeeld tot 5 jaar tuohthuisstraf. TER IVEUZE1VSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1