Geiepnteerie Staten van Zeelanl, JNo. 1777. Zaterdac 27 Mei 1882. 22e Jaargang. h AI g e m o e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen BINNEN DAM) abonnrment. ait adyebientiLn. Ter Neuzen, 26 Mei. RECHTSZAKEN. Arrondissenients-rechtbauk te Middelburg. r TER IMEUZENSCHE OIIRAM Per drie maandea binnen Ter Neuien 1,—Door bet jeheele Rijk 1,10. Dcor geheel Bclgiij f 1,40. Men abouueert zioh bij tile Boekhaudelaars, Poatdireo- tenren en Brievenbusfcouders. bla4 versehtjnt Biaawlaj- ea Trlidajarond Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Qrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien geiieve men aau den Uitgever in te rendaa niterlijk Dinadag en Vrijdag raanslddag OKIE area. e. B II O W T tc Ter Kcasea. brengen ter kennis van de ingelanden vau den SEIJDLITZPOLDER, dat door hun Collegie, overeeukomstig artikel 9 van bet Algemeen regie- went voor de polders of waterscbappen, is opgewaakt een staat van de over de gronden in genoemden polder om te stellen kosten van eene van hun- nentwege kraehtens art. 7 van bet voorschreven Reglement in Augustus 1881 gedana peiling van den vooroever van dien polder, en van de kosten op de invordering gevallen of nog te vallen, welke staat aan den Ontvanger-Griffier van dien polder is uitgerei'kt om in te vorderen vdor 20 Juni aanstaande. Middelburg, 1882, Gedeputeerde Staten voornoemd, v, KARNEBEEK, Voorzitter. KRUSEMAN, L° Griffier. Potitleii tjvvrziclit, De lange lijst van dwangwetten voor, of liever gezegd tegen Ierland is wederom met ecu nommer verrijkt. Na beftige besprekingen in 't Lagerbuis werd met groote meerderbeid tot de tweede lezing of nrtikelsgewijze behandeling overgegaan De voornaamste sprekers voor bet ontwerp waren Glad stone en Frevelyan, de nieuwe minister voor Ierland. De Iersche leden waren tegen het ontwerp en voor een staatkunde van verzoening en recbtvaardigheid. Hun toon was over 't geheel ook nu weder zeer waardig en gematigd. Dit maakt indruk, maar trots hun onvermogenden tegenstaud zal het ont werp spoedig kracbt van wet liebbeu erlaugd. Dan wordt den onderkoning een willekeurige macht toe- gekend, eene macht veel grooter dan die van de Koningin of van eenig minister, iets, waartegen Parnell en zijue vrienden met nadruk waarschuwden, omdat geen minister, hoe volmaakt, geschikt was om zoo groote macht in handen te hebben. In- tusgchen mogen de Engelscben, en zij alien, die beil zien in geweld, vrijelijk in de handen klap- pen. Nieuwe ketenen worden er voor Erim ge- smeed, zwaarder en kneilender dan sinds lange jaren het geval was. De steeds voortsmeulende liaat en verbittering der Kelteu tegen de Saksen zullen door dezen maatregel van willekeur en ver- drukking verscb en krachtig voedsel bekomen, want wie baat verwacht uit een wet vol geweld en on- gerechtigheid, die de leenpachters andermaal en meer dan ooit aan de macht der leenbezitters over- levert, hceft nooit te rade gegaan met de gescbie- denis van dit ongelukkige volk. Wei teekenen de gebeurtenissen der laatste tijden in Ierland ver- scbrikkelijke maatscbappelijke toestanden, maar men moet, om billijk te wezen, nooit vergeten, dat bet roode schrikbewind van den huidigen tijd louter de bittere vrucht is van de vroegere scbrikbewinden der Engelscben in Ierland. Den Britten van 1882 valt de afschuwelijke oogst ten deel, gesproten uit het bloedige zaad door Cromwell en Willern den Derden zoo roekeloos gestrooid. Er zal geen beter- schap komen, tenzij de Engelsclieu in Ierland opbouden Engelsch te ziju en als zoodarr.g te handelen. Zij kunneu Ierland blijveu verdrukken, maar dan zal ook Ierland als een kanker in bun boezem voortwoekeren, van kwaad tot erger. Van uitzicht op de vangst der Iersche moordenaars verneemt men nu niets meer. Het is of de politie in wanhoop zelfs het zoeken heeft opgegeven. In Rusland was de kroning van den Czaar te Moskou reeds vastgesteld. Tbans moet ecliter de Keizerlijke familieraad besluten hebben de kronings- plecbtigbeden voor goed tot 1883 uit te stellen, tengevolge bij den Minister van het Keizerlijke huis ingekomen waarscbuwingen vail de politie in verschillende buitenlandscbe hoofdsteden, dat de nihi- listen omvangrijke komplotten smeden, teneinde op den dag der kroning moorddadige aanslagen ten uit veer te brengen. Te Moskou gaat ecbtcr de groote tentoonstelling door, die eerst was bestemd ter opluistering der kroningsplechtigheid. Zij be- antwoordt echter niet aan de venvachtingen. In Erankrijk was de Kamer in den laatsten tijd nog al bizonder vreedzaam en zeer volgzaam tegenover de tegenwoordige regeering. Tbans heeft zij° tegen den zin van Leon Say, Minister van financien, een voorstel betrelfende do belasting op de geestrijkc dranken in cverweging genomen en beslist, dat het voorstel een onderwerp van een nader onderzoek zal uitmaken. Daar hierdoor een bate van 180 millioen voor de schatkist verloren zal gaan, heeft Say zijn verzoek om ontslag ge- zonden aan den President van den Ministerraad, teneinde dit aan den President van de Republiek over te brengen. Door Z. M. is benoemd tot ontvsnger der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Sas van Gent c. a. L. Eranken, tbans ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Bladel c. a. Gedurende de tweede helft der maand April is door het hulppostkantoor te Axel de volgende onbestelbare brief verzonden, aan het aares van Kolbeijer te Vceudam. lJzeudijke. De enorme massa's zoogenaamd kunstmeel, die hier van Selzaete worden ingevoerd, en welk product door de bakkers alhier veel wordt gebruikt, gaven oris gemeentebestuur aanleiding, naar bet gebalte van dat meel een onderzoek te doen instellen. Brood en meel, van iedereu bakker aangekocht, is daartoe naar het bureau voor schei- kuudige onderzoekingen te Middelburg gezondem Dd uitslag is nog niet bekend. In 't belang van onze gezondheid willen we hopen, dat geene scha- deli;ke bestanddeelen zullen worden ontdekt. Door de albier gevestigde afdeeling van de Maatscliappij tot Nut van 't Algemeen, zijn ter vervulling der vacatures in bet lloofdbestaur gekozen de beeren A. Moens en Dr. 11. C. Rogge. De Minister vau Oorlog heeft aan den gc- meenteraad van Middelburg medegedeeld, dat bij met het oog op de militaire belangen en de goede oefening der troepen tot zijn leedwezen geen vrijheid heeft kunnen vinden, aan den Koning in overweging te geven om, met wijziging van het Kon. besluit van 5 Dec. 1881, bet verzoek om de gemeente Middelburg in bet bezit te lateu van garnizoen, in te willigen. Mr. J. W. Lasonder, advokaat en prokureur te Middelburg en tevens leeraar aan de R. H. B. S., zal zicb eerlang metterwoou in de Transvaal gaan vestigen, vermoedelijk over drie of vier maanden. De Londen-Cbatbam-Dovermaatschappij neemt maatregelen, teneinde den dienst van Queensborough binnen drie weken to bervatten. Woensdag jl. is te Goes door bet bestuur van het waterschap Breede watering bewesten Yerseke o. m. aanbestced het leveren en storten van Door- niksche steen aan den oever aan den noordzijde van het waterschap. Aangenomen door den heer L. F. Willems, te Selzaete, voor 14857. Nog scbreven in de heeren F. Mouthaan, te Zierikzee, voor f 16900 J. Tollenaar te ier Neuzen, voor f 15469 D. de Jong Az., te 'Ier Neuzen, voor f 15418 P. A. v.d. Velde, te'ler Neuzen, voor f 15400, en A. de Clercq, te Sel zaete, voor f 15300. De arrondissements-rechtbank te 's Bosch heeft den notaris J. G. L., die den 26 Nov. jl. zijn woonplaats 's Bosch heimelijk heeft verlater. zonder orde op zijne zaken te stellen, verklaard in staat van kennelijk onvermogen, als staande tegenover een passief van ongeveer f 45,000 slechts een actief van /"4500. Door den militairen arts W. H. L. Borger- hoff Mulder, werd dezer dagen met het besle gevolg bij eene vrouw, die door bloedverlies dreigde te bezwijken, in bet hospitaal te's Hage de transfusio sanguinis toegepast, met bloed welwillend door een gezonden milicien verstrekt. De vrouw is welvarend. Met 1 Juni is tot geagreeerd klerk aan bet post- en telegraafkantoor te Hengelo benoemd Mej. H. K. Veuema, op eene bezoldiging van 700 per jaar. Wanneer men weet dat deze jonge dame nog slechts sedeit 11 maamden hare opleiding op het post- en telegraafkantoor te Wildervank heeft genoten, dan blijkt het, dat de vooruitzichtsn voor de dames, die zich aan dezen tak van administratie verbindeu, niet onbevredigend zijn. De rechtbank heeft in hare zittkg van 23 Mei de volgende vonnissen uitgesproken: J. d. D., werkman te Zaamslag; C. d. P., baerenzoon te Zaamslag; M. W., werkman te Zaamslag, J. v. L., werkman te Zaamslag de eerste en vierde in dienst bij het derde regiment infanterie, zijn wegens mishaudeling door vier personen te zamen en in vereeniging gepleegd, ieder veroordeeld tot eeu celstraf van 3 dagen en solidair in de kosten. P. v. d. V., boerenkueeht te Axel, is wegens mis haudeling veroord. tot 16 boete of 4 dagen gevang. P. M. v. T., arbeider te Hontenisse, is wegens mis handling veroord. tot 16 boete of 4 dagen gevang. A. v. N., landbouwerszoon te Zuiddorpe, is wegens mishandeling, hem bij acte vau dagvaard ten laste gelegd, vrijgesproken. E. v. N„ landbouwer te Zuiddorpe, is wegens mis handeling veroord. tot f 8 boete of 3 dagen gevang. H. J. E., metselaar te Hulst, is wegens beleedi- ging met woorden aan een bevelhebbor van de gewapende macht, veroord. tot eeu celstraf van 3 dagen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1