No. 1776. Woensdag 24 Mei 1882, 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen B1NNENLAMD 1 ABONNKMENT. Ter drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonceert zich bij alle Boekhandelaare, Poatdirec- tenren en Brievenbusboudera. advertentiEn. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Orootere letters worden naar plaatsruimte berakend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te ten dan uiterlijk Dinsdag en Vrijdag Btaraldldag; EJS.5E urea. Oil bind verveMjnt Blnadag. en Vrljda«aTo«d bij A. H. C. BB9NT to Ter Keaasa. Si] deze conrnnt beboort ecu bljroegatl. FolitteJi iJverzicUu Iedereen houdt zich thans bezig met de Egyptische kwestie. Er wordt in die zaak veel comedie ge- speeld, zoodat scbijn en waarheid bijna niet te onderseheiden zijn. Houdt men echter in het oog dat het Oosterlingeu zijn, die de eerate rollen vervulien, dan kan men zich ook voorbereid houden op bespottelijke wendingen en onmogelijk geachte uitkomsten. De loop der gebeurtenisseu in Egypte- land geeft redenen te over om vast te stellen, dat aan de verrassingen nog geen eind is. Intusschen loopt het met de crisis in Egypte niet zulk een vaart als men op het eerste bericht van den opstand der Ministers tegen den Khedive verwacht had. Volgens de jougste berichten uit Kairo is de goede verstandhouding tusschen den Khedive en de Ministers hersteld, en biijven zij alien op hun post, zelfs de Minister-Voorzitter Mahmud-pacha, die den vorst persoonlijk beleedigd heeft. Op een bijeenkomst, die zij ten hove hadden, ging het zelf3 volgens een telegram van Reuter zeer roerend toe en verklaarden //de oproerlingen" van den vorigeu dag, dat zij zich volkomen onderwieipen. Zij kusten de handen en kleederen van den Khedive en smeekten om vergiffenis. De Khedive, men herinnere zich zijn laffe houding bij het eerste soldaten- oproer der kolonels, was blijkbaar niet weiuig ge- streeld, maar hij liield zich goed en ontving, zooals de telegraaf meldt, heu koel, seggende dat hij voor het oogenblik hun geschilleu zou laten rusten en met hen zou atbeiden om het land te redden. De Ministers wareu uatuurlijk geheel onder den indruk van die „moedige" houding van den Khedive, want Reuter voegt er nogmaals bij, dat zij bij het heengaan zeer ootmoedig gestemd waren. Hiermede zou dus de Egyptische zaak in hoofdzaak als op- gelost kumien worden beschouwd, maar het volk bevindt zich echter den laatsten tijd niet in een goed geloovige stemming en is niet gerust niet- tegenstaande alle geruststellende berichten. Luidens berichten uit Egvpte gaan de Europeauen voort Kairo te verlateu, daar niemand de bestendigheid van de gedwongene verzoening tusscheu den Khedive en de Ministers vertrouwt. De eisciien, die Frank- rijk en Engeland zullen stellen bij de aankomst hunner vloten, doen ook niet verwachten, dat er zich geen ongewenschte gebeurtenissen zullen voor- doen. Onder meer zullen zij verlangen, dat het leger uiteen gaat en dat de koloneis, die aan de jongste soldatenoproeren deelnamen, verbarmen worden. Van deze laatste eischen had men echter, volgens een later bericht uit Alexandrie, in wel- ondernchte kringen nog niet3 vernomen. In Engeland is nog voortdurend het Iersche vraagstuk en de dwangwet aan de orde. In't La- gerhuis hadden naar aauleiding daarvan heftige besprekingeu plaats. In Duitschland blijft het onderwerp belastingen in verband met het staats-socialisme steeds aan de orde. De vooruitzichten voor de regeering worden met den dag duisterder. Bij al hare voorstellen lijdt zij de nederlaag. Bismarck zal er niet op- gewekter door worden. Oostenrijk zal nog deze maand een proef nemcn, die wel op een beproeving zal uitloopen. Er zal uamelijk een aanvang gemaakt worden met de reciuteering in Bostiie en de Ilerzegowina. Niemand ontveinst zich het gevaarlijke van dozen stap, noch de staatkundige en staatsrechterlijke bedenkingeu, die er tegen te maken zijn. Rusland heeft een zijner uitstekendste veldheeren verloren in den generaal Kauftuann, gouverneur— generaal van Turkestan, die 16 Mei aldaar over- leden is. Graaf Loris Melikoff is thans werkelijk op reis naar Petersburg. Graaf Ignatieff, die zich de bizondere vriend der Joden noetnf, heeft aan alle bladen in Rusland verboden iets meer over Jodenvervolging te schrijveu. In Odessa is men tot de erustige ontdekkiug gekomen, dat drie hoogere artillerie-officieren deelgenooten der nihilisten waren. Twee daarven onttrokken zich door zelfmoord aan inhechtenisneming. Een afleiding in't buitenland, een oorlog alleen zal in staat zijn om daar een uitbarsting te verdagen. Uit Spanje zeer slechte tijdingen. Geldscbaarste, slechte oogst, hongersuood en opstaud. Het woelt en werkt overal. Ter Neuzen, 23 Mei. De heer G. H. Jonkers, te Ooltgensplaat, be- noemd tot gemeente-geneeskundige te Hoek, heeft, volgens een ingekomen bericht, voor die benoeming bedaukt. De gemeenteraad van Vlissingen heeft het verzoek van de maatschappij de Schelde, om eenige door lraar aan te leggen wegeu achter het groot arsetiaal van gemeentewege te bestraten, rioleeren en verlichten, in verband met den door haar aangenomen aanbouw van 91 woonhuizen van werklieden, ingewilligd en aan B. en W. een crediet van f 4000 voor Hat doel toegestaan. Op het adres van 82 steeufabrikanten, waariu zij hun bezwareu maken tegen het voorschiijven van het gebruik van Belgischen steeu bij den bouw der scholcn van Krabbendijke en Ilansweert, heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken ge- antwoord, dat de beoordeeling der bestekken, en dus ook van de te bezigen materialen, opgedragen is aan de districts-schoolopzieners. Ingevolge dit antwoord hebben adressauten zich thans tot den daarbij betrokken districts-schooiopzieuer geweud. Door Z. M. is aan den Oost-Indischen koofd- ambtenaar H. J. Bool, laatstelijk directeur der burgerlijke openbare werken in Ned.—Indie, thans met verlof hier te lande, op zijn verzoek, met ingang van 1 Juni e. k., eervol ontslag verleend uit 's lands dienst, met toekenning van pensioen. Jl. Zaterdag is ten huize van den heer Baron Van Lijnden te 's Gravenhage npnieuw Minister- raad gehouden. Naar men meedeelt, zouden de Ministers besloten hebben om aan den nader door Z. M. uitgedrukten wensch gevolg te geven en voorloopig aan te biijven tot na 'sKoningsterugkoinst uit het buitenland. De acte-exainens in vreemde talen, omtrent welker tijdstip nog ouzekerheid bestond, zullen dit jaar, evenals het vorige, in October worden af- genomen. In het vorig jaar werden op de oesterbanken te Yerseke, bij wijze van proef, de houten bakken met ramen van hout en gegalvaniseerd ijzergaas, vervangen door gemetselde bakken met ijzeren ramen en bambue. Thans hebben de uitkomsten geleerd dat deze verandering gunstig heeft gewerkt op de aankweekiug en bewaring van oesters. De zeilschoener Argus, liggende te Willemsoord, is met 21 dezer in dienst gesteld, met bestemming voor buitenlandsche dienst en meer bepaald de bescherming van de Nederlandsche visschersvloot in de Noordzee, en het bevel over dien bodem opgedragen aan den luit. t. z. 2e kl. Jhr. H. M. Speelman. Van goed onderrichte zijde sckrijft men naar itanleiding van het opleggen van 5000 pd. st. boste aan den gezagvoerder van het stoomschip Surrey, wegens overbevolking van dat vaartuig met landverhuizers, dat de gezagvoerder van alle boete en verilere vervolging is vrijgesproken, daar het is gebleken dat het aantal landverhuizers niet te groot is. Te Queensboro is Vrijdagavond de steiger, waar de booten der maatschappij Zeeland aankomen en vertrekken, door brand vernield. De vlammen barstten met zulk geweld uit, dat niets kon gedaan worden om ze te stuiten. De lange, sterke steiger, die op dikke balken en palen rustend uit de rivier oprijst, werd met station, i goederenloodsen en douane-kantoor geheel verbrand. De schoone boot van de maatschappij „Zeeland," de Prins Hendrik, waarop de heer Greenfield was, werd, dank zij der waakzaamheid en vlugheid van kapitein en bemanning, bijtijds losgemaakt en met nagonoeg geen schade van het vlammend haven- hootd verwijderd. De grootte van het gevaar blijkt nog uit de omstandigheiJ, dat een klein zeilschip, de brigantijn Census, niet bijtijds verwijderd kon worden en een prooi der vlammen werd. De brand barstte uit in het station en de sterke costewind dreef do vlammen over den steiger. De beambten, die in de goederenloodsen aan de Westzijde waren, moesten eveneens door ijlings de vlucht te nemen hun leven redden. Zij konden noch geld, noch boeken redden en moesten de goederenwagens aan de vlammen over laten. Indien de nieuwe asbest— verf welke in Nederland de firma Leur te Haarlem met veel succes bereidt slechts gebruikt ware, zouden loodsen en station er beter zijn af- gekomen, doch de steigers waren met kreosoot doordrongen, wat de vlammen aanmoedigde. De regeerings-ambtenaren uit de dokken te Scheerness hie.lpen krachtig met drijvende stoom- spuiten en verhinderden dat drie slachthuizen voor hst afmaken van geland vee vernield werden. De steiger en het station kostten der spoorweg— maatschappij 60,000 pond sterling. Ofschoou de ramp zeer plotseling en slechts ongeveer vijt uren v<5or het vertrek der mailboot plaats had, zoo heeft niettemin de personendienst tusscheu Engeland en het vasteland via Vlissingen huegenaamd geene stagnatie ondervonden. De trein die ten half negen uit Londen vertrekt, werd reeds denzeltden avond naar Dover geleid, alwaar de reizigers overgingen op een stoomboot der Londen— Ckattam-Dover maatschappij, die hen tijdig in s •nmrnmrnmrnm TER NEUZENSGHE COLIRANT ■MWOMMRn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1