No. 1775 Zaterdas; 20 Mei 1882, 22e Jaargang, Algemoen tNieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch Vlaande»*en BINNKNLAM) ABONNKHKNT. TerNeuzen, 19 Mei Per drie masndea binnen Ter Neuien 1,Door het geheele Bijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men alwmneeri zich bij alle Boekhsndelaars, teuren en Brievenbu»houder«. Pootdireo- ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel me»r f 0,10 Grootere letters worden naar plaats ruimte berekend Advertentien gelieve men aan den Uitgeve- in te zendsn uiterlijk Dinsdag en Vrijdag raamiddag B5S5IE npt-a. ■Jit tola* vens«h&jr»i Bliu4a|- ea VrlJda*»»ou<« bl, It. >31] dezc coaraat bchoort ecu bljroejsel. Poinif>K Uv^rzicbt Zonwel Arabi-bey met de overige ministers en de Kamer van notabelen, als de zes groote inogend- bedcii zijn met de Egyptisohe zaak verlegeu. De eerstgenoemden scliijnen verdeeld te zijn en de laatst- genoemden zijn bet blijkbaar onder eenig voorbe- houd ecus Ruslai d, Duitscbland m Oustcnrijk bebben als bun gevooien te keunen gegeven, dat zij in het Egyptische vraagstuk gekend willen zijn en zij slecbts onder die voorwaarden aan Engeland en Frankrijk willen toelaten, dat zij de kastanjes uit het vuur halm. Deze laatsten zijn op dit punt tot overeenstemuiing gekomen. Zij hebben aan hunne gezanten bij de groote mogendheden eens- luidende bericnten gezonden, waarin ken u is wordt gegeven van de genomen maatregelen. De Fransche vloot uit de Piraeus zal zich in de wateren van Candia aansluiten bij de Engelsche vloot, die van Corfu komt. De tocht zal dan gezamenlijk naar Egypte voortgezet worden. Ook Oostenrijksche en Italiaansche schepen zullen naar de wateren van Alexandre verlrekken om voor de veiligheid hun- ner onderdanen te waken. In de Europeesche nederzettingen in Egypte begint inmiddels groote ongerustbeid te heerschen en vele gezinnen maken zich gereed om naar elders te vertrekken. In Servie's hoofdstad heeft een oploopje van stu- denten plaats geliad, omdat de Kouing zich op zijn rondreis door het land bij zekere gclegenheid zeer ongunstig over de gezamenlijke professoren en stu- denten heeft uitgelaten. Zij doen te veel aan niet- koningsgezinde staatkunde, en voldoen daardoor niet aan de bun opgelegde heilige plichten volgeus den Koning. In Rusland zal men weder het hoofdgeld voor de zooveelste maal afschaff'en. Het ontwerp is in bewerking. De Czaar is met zijti gezin uit Gat- schina te Peterhof aan de Oostzee aangekornen. In Duitschland is in den Rijksdag door den afgevaardigde Eugen Richter, na een rede die drie uren duurde, den genadeslag toogebracht aan het ontwerp tabaks—alleenhandel. Het is verzonden -naar eene commissie van 28 leden, dat is zoo goed als verwerping. De rede was eigenlijk voor Bismarck bestemd geweest, maar die is steeds lijdsnde aan rheumatisme op Friederichsruhe. In Engeland is Ierlands toestand nog steeds aan do ortle. De nieuwe beteugelings-wetten zijn uitersl kras. Slechts de bloote mededeeling en de kennisneming van het ontwerp lokt in het Lagerhuis hettige besprekingen uit. De afgetreden Iersche Minister Forster was er zeer mede inge- nomen, maar vrij heftig werd het bestreden door de Ieren, die Forster een bloedhond noemden, welk woord zij op last van den voorzitter moesten herroepen. Parnell sprak kalmer. Hij betreurde bet, dat de regeoring de geest van bezadigheid niet deelde van het Engelsche volk. De moord op Cavendish gaf der regeering geen recht om bet leven en de vrijbeid van het Iersche volk over te leveren aan de genade van wreede en willekeurige rechters. Dit ontwerp voorspelde hij zou eveuzeer scbipbreuk lijden als Forsters geweld. Yervlogen is dus nu reeds bet uitzicht op verzoening, nauwelijks acht dagen oud. Het noodlot, roept de Pall Mall Gazette, die deze dwangwet evenzeer afkeurt als de vorige, het nood lot brouwt over Engelaiid en Ierland het ergste. In de zitting van den gemeenteraad van heden is besloten tot 1°. Het aankoopen van 1400 vierkante meters grond, gelegen in de Vlooswijksche straat voor de som' van f 2200 voor het stichten van ceil tweede openbare school in de kom der gemeente, echter onder voorwaarde, dat de plaats door de bevoegde autoriteiten wordt goedgekeurd. 2° Het verkoopen van het nieuw gebouwde "edeelte brandspuilhuis, aan Jde Smidt Jz., voor de som van 500,00 en tot wederopzegging een jaarlijksch recht te h.ffen van 1,00 voor een uitgang onder de beurs. Het overige gedeelte der bears j te behouden oin het teverhuren voor bizonder gebruik. 3o. Het bouwen van een nieuw brandspuithuis" op den grond, gelegen aehler de woningen van P. G. Maandag c. a., nabij de Axelsche brmr. 4o. Het plaatselijk toezicht op het onderwijs te brengen op 5 leden. Burg, en Weth. zijn tevens uitgenoodigd in eene volgende zitting eene aanbe- vsling van personen aan de vergaderuig overte leggm. 5°. Op verzoek een ecrvol ontslag te verlee- nen aan den beer G. L. P. van Ham, hoofdonder- wijzer aan de school te Sluiskil, mgaande met 1 Juli a. s. en tevens eene oproeping te doen, in overleg met den districts-schoolopziener, van sol- licitanten naar de opengevallen betrekking. i Wegens het overlijden van C. de Smidt is als gemeenteweger, meter en teller, keurmeester en afslager van visch benoemd diens zoon J. de Smidt, onder voorwaarde, dat het gewicbt dier betrekking hem nadrukkelijk zal worden onder het oog gebracht. Wij vernemen, dat Maandag 29 dezer de fanfaren maatschappij Eendracht van Selzaete, vooizitters de lieeren D. Martens en L. de Cock, en onder direclie van den beer L. de Wacle, ues namiddags ten 2 uur alhier zullen aankomen om op het Marktpleiu een concert te komen geven. Zuiddorpe, 18 Mei. Op de gistereu gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 10 paarden, 75 stuks rundvee en 12 varkens. De handel was zeer levendig; er werden verkocht 2 paarden, 40 stuks hooruvee en 3 varkens. De prijzen zijn behaald als volgt lo. Voor het raeest in waarde zijude werkpaard door C. L. d'Hert, te Zuiddorpe. 2°. Voor de schoonste baatgevende koe door L. van Hijfte, te Zuiddorpe. 3°. Voor de vetste os door F. Dierick te Koewacht; dit door vetbeid uitmunteud beest is aangekocht door Livinus de Moor, vleeschhouwer te Zuiddorpe. 4o. Voor het grootste getal ter markt gebrachte paarden door Leop. van Laere, te Overslag, met 3 stuks 5o. Voor bet grootst getal ter markt gebracht boornvee door Leopoldus de Sij, te Roodcsluis, met 8 stuks. 1 H HI T te Tfer fo'euaess. 6°. Voor het grootst getal ter markt gekochte boornvee door Leo Lambrecht, te Ertvelde, met 6 stuks. Door Z. M. is benoemd tot outvanger der reiristratie en domeinen te Schiedam C. Bergstna, thans in dezelfde betrekking te Hulst. Tegen de verkieziug van het raadslid I. F. C ilon te Bicrvliet, is een bc.zwaarschrift bij Gedep. Staten van Zeeland iugediend op grond dat er twee personen van denzelfden naam, een landbouwer en een schaapherder, in de gemeente zijn. De raad hnf. tot wetkouder bememrt 111 plaats van den beer Vyrplanke, den heel P Lijbaard. Door de directia der Koninklijke mcntschappij „De Schelde" te Vlissingen, is bet besluit genomen tot den aanbouw van ongeveer honderd arbeiders- wonir.gen, waartoe het terrein rond->m bet voor- malige arscnaal in gebrnik zal worden gesteld. Aldaar zal nu de aanleg van twee a drie nieuwe straten door de gemeente noodzakelijk worden. De oplossing der ministerieele crisis is nog in een nevel gehuld. Wei is er overrloed van ge- ruchten, voortkamende uit „goed ii.gelichte," vge- woonlijk goed ingeliohte"en „vertrouwbare kringen." Daar de tijding»n uit die verschillende soorten van kringen volstrekt niet rijmen, of zelfs elkander tegenspreken, staat men wel eenigszins verlegen waar geloof aan te slaan. Dit alleen is zeker, dat de toestand zoo verward mogelijk en het maken eeuer gegronde berekening voor eene mogehjke oplossing lot de onmogelijkheden beboort. Door den Minister van oorlog is bepaald, dat de toelating van knapen tot de pupillenschool voortaan in plaats van eeninaal 's jaars in den regel driemaal per jaar zal plaats hebben en wel den eersten Dinsdag der maand April en den derden Dinsdag van de maanden Juli en October. Aan de Kolnisclte Zeitung wordt uit Parijs gerneld, dat de Nederlandsche regeering pogingen doet om de onderhandelingen met Frankrijk over een handelstractaat weer aan te knoopen. Het schijut, dat de handel niet zoo afkeerig is van een tractaat, als sommige vootstanders van volkomen handelsvrijheid in de Tweede Kamer. Men zou dit althans opmaken uit een advertentie in het Ilbl., waarbij bandelaren met Frankrijk, die geneigd mochten zijn door gemeenschappelijk overleg en export via Belgie, te trachten de gevolgen der verwerping te ontgaan en indien mogelijk van het Begiscb tractaat te profiteeren, verzoclit word 11 zich tot een expeditie-kantoor in Amsterdam te wenden. De burgemeester van 's Gravenhage, de beer Gevers Deynoot, deelde aan den Raad mede, dat hij om gezoudhetdsredenen tegen 1 Juni zijn ontslag als burgemeester heeft moeten vragen. Het groote vraagstuk van luchtverversching zonder tocht en zonder te groot verlies van warmte scbijnt een aanmerktlijke schrede nader tot oplossing te zijn gebracht door den heer Jeen te Groningen. Zijn stelsel bestaat boofdzakelijk hierin, dat eeu buis, die versche buitenlucbt aanvoert, in de kacbel wordt geleid, zonder evenwel in aanraking met het vuur te komen. De proeven, met het „systeem Jeen" genomen, 0. a. in een der scboolgebouwen 4 a?

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1