No- 1774. Woensdag 17 Mei 1882. Aigemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BEKENDM AKINCT BIN-NENLAED 22e Jaargang, ABONNEMENT. Ter Neuzen16 Mei. Per drie maanden binnen Ter Nensen 1,Door ket geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh bij alle Boekbaodelaars, tenren en Brievenbuskoudera Poetdiree- ADVEBTENTlSN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10, Qrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te ze?d«i niterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag; DRIE area. Dit blad Tenwhljnt Dinsdag- en Vrtidagavond bij J. K. C>. D H O W T te Ter Nenxvn* 8li deze conrant behoort een bljvoegsel. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL, makeu bij dezen bekond, dat de KklMlIS alhier dit jaar zal aanvangen den 28 Met a. 8. en eindigen den 3 Juni tiaarnit. Axel, den 16 Mei 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. O O S T E R. De Secretaris, J. v. D. SCHOONAKKER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op den 5 Juni aunstnande van wege de geiceente eene algemeene opneming zal worden gebouden van de wegen en voetpaden met de kunstwerken. Axel, den 16 Mei 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. O O S T E R. De Secretaris, J. v. D. SCHOONAKKER. Uvtrzicht, In Engeland neemt de beweging tegen de re- geering toe, omdat zij tot nog toe niet in staat was paal en perk te stellen aan de moorden in Ierland. Gladstone heeft echter in 't Lagerhuis nieuwe dwangmaatregelen voorgesteld. Onder an- deren zullen de gemeenten verantwoordelijk gesteld worden voor misdaden binnen hare grenzen gepleegd en wel zoo, dat de bevolking beboet wordt voor elken moordaanslag. Wel een maatregel om het vuurtje aan te wakkeren. Intusschen is er al een nieuwe minister, Trevelyan, voor Ierland benoemd en naar zijn post vertrokken. Het is een radicaal en zijn benoeming maakt algemeen een goeden iudruk. Van de moordenaars is nog niets bekend. In Duitschland is de groote strijd over vorst Bismarck's ontwerpalleenhandel in tabak door den staat, in den Rijksdag begonnen. Verder is er nog over thl van andere belastingontwerpen en herzieningen gehandeld. Nu de milliarden, die de Franscho oorlogsvergoeding verschafte, verbruikt zijn, is men overal aan nieuwe inkomsten toe, wat maakf, dat de toestand over het algemeen niet bevredigend is. De Pruissisclie landdag is gesloten onder mededeeling, dat de regeering van de verdere beraadslaging over hare belastingontwerpen niet eenig goed gevolg zich voorstelt. Ook in den JRijksdag zal men tegen de regeering stemmen en zelfs een verhoogde tabaksbelasting verwerpeu. Bismarck ligt dan ook ernstig ongesteld te Frie- derichsruhe. Uit Rusland hoort men nog steeds van nieuwe Jodenvervolgingen, in vveerwil dat men schrijft, dat de regeering nlles doet om ze te voorkomen. De Keizer zou van de kroning te Moskou hebbeu afgezien, omdat de zaak levensgevaarlijk zou zijn. Andere berichten sprekcn echter van groote en kostbare toebereidselen, alsmede van buitengewone veiligheidsmaatregclen iangs den geheelen weg die de Keizer en de Keizerin van Gatschinaaf moeten vol- gen. Intusschen heeft de regeering besloten tot versterking van haar vloot in de Zwarte Zee en de lichtiug voor 1882 op 210,000 man bepaald. Generaal Skobeleif is weder geheel hersteld van zijn ziekte en keert, wel verre van in ongenade gevallen te zijn, dezer dagen naar Minsk terug om het bevel over zijn legercorps weder op zich te nemon. In Frankrijk juiciien de bladen der uiterste rich- ting, in tegenstellmg met de algemeene heftige verontwaardigiug der overige pers, over den moord op de twee hooge staatsambtenaren te Dublin ge pleegd. Zij zijn van ineening, dat de voiken zicli met alle iniddelen tegen hunne onderdrukkers moeten verzetten en zich niet door list tot onderwerping laten overhalen. Evenals 't kanou de ultima ratio der vorsten is, zoo is de dolk de ultima ratio van het volk. De staatkunde der onderdrukking heeft i overal en aLijd wrange vruchten gedragen. De taal dezer bladen zal natuurlijk in Engeland veel kwaad bloed zetten. Uit Noord-Amerika komt het bericht, dat presi dent Arthur het wetsontwerp geteekend heeft, waarbij de landverhuizing der Chineezen in de Vereenigde Staten voor 10 jaar wordt verboden. Met de Egyptische rusie ging 't als met den berg en de muis de vrede is gesloten tusschen den Khedive en de Ministers; de eenige verandering is de vervanging van den President-Minister Mahmoud door Mustapha, thans Minister van buitenlandsche zaken; ook Arabi blijft. Sommigen vertrouwen echter 't spel niet en ineenen, dat de Khedive schijnbaar toegeeft om tijd te winnen. Jl. Zaterdag is door de arrondissements-recht- bank te Middelburg benoemd tot deurwaarder bij het kautongerecht te Hulst, ter standplaats Hulst, de beer W. A. da Bidder, candidaat-notaris te Ter Neuzen. De heer L. Aifairous, directeur de l'exploitation de la societe anonyme des grandes huitrieres de Zelande, besteedde jl. Zaterdag in het Nederlandsch logement van den heer A.. Batenburg alhier in het openbaar aan: het omkaden van de buitengronden vdor den Noordpolder bij Ter Neuzen met eenige bijbehoorende werken. Bij deze besteding, die bij inschrijving en opbod plaats had, liep het laagste briefje aan, het was van den heer P. J. van Remortel Nz. te Hontenisse, die voor een bedrag van f 13800 aanneiner werd. Hoezeer de begrooting niet op de bestekken was aangegeven, weet men toch zeker, dat de aauneem- som nog iets boven de raming is. Het werk is onmiddelijk gegund. Nog waren biljetten ingekomen van de heeren L. Koole, te Hoek, f 30000; A. Tholens, te Ter Neuzen, f 24000; P. A. van de Velde, te Ter Neuzen, f 19000; D. Tholens, te Hoek, f 18000 en C. van der Hooft, te Ter Neuzen, 1 7500. Jl. Vrijdagavond is van de locomotief van een goederentrein, op den spoorweg van Gent naar Ter Neuzen, in de nabijheid van eerstgenoemde plaats, een as gebroken. De trtin is dientengevolge blijven staan; de laatst afkomende trein van Gent naar Ter Neuzen ondervond daardoor vertraging, mits- dien de passagiers moesten overstappen op een van Selzaete afgezonden trein, die eerst 's nachts half twaalf ure te Ter Neuzen aankwam. Volgens besluit van den Commissaris des Konings in onze provincie zal het onderzoek vau de verlofgangers der nationale militie plaats hebben in de gemeenten en op de dagen en uren als volgt: Te Axel, Dinsdag 6 Juni, des voormiddags ten 10 uur, voor Axel, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sas van Gent, Ter Neuzen, Westdorpe, Zaamslag en Zuiddorpe. Te Hulst, Woensdag 7 Juni, des voormiddags ten 10 uur, voor Boschkapelle, Clinge, Graauw, Hengstdijk, Hontenisse, Hulst, Ossenisse, St. Jan- steen en Stoppeldijk. Te IJze.ndijke, Zaterdag 10 Juni, des voormid dags ten 10 uur, voor Brcskens, Biervliet, Groede, Hoofdplaat, Nieuwvliet, Schoondijke, Waterland- kerkje en IJzendijke. Te Sluis, Dinsdag 13 Juni, des voormiddags ten 10 uur, voor Aardenburg, Cadzand, Ede, Oostburg, Retranchement, St. Kruis, Sluis en Zuidzande. Gedurende het eerste kwartaal 1882 is door het postkantoor alhier de volgende onbestelbare brief verzonden, aan het adres van: M. L. Mertens te Gent. Door het hulpkautoor Axel: A. vau Boom te Boom. De volgende hulpkantoren der posterijen in Zeeland worden met ingang van 1 Juni a. s. van den dienst der ll'jkspostspaarbank opengesteld: Hoedekenskerke, Hoek, Nieuwdorp, Nisse, Noord- gouwe, Rilland, Waarde, Waterlandkerkje, West- kapelle, Zuiddorpe. Door den raad der gemeente Eoek is benoemd tot gemeente-geneeskundige de beer G. H. Jonker te Ooltgensplaat. Zaamslaff, 13 Mei. Ileden werd aan het Direc- tiegebouw van de calamiteuse polders Margaretha c. a. bij enkele inschrijving, onder nadere goed- keuring van Gedep. Staten van Zeeland, a.xnbesteed: het gewoon jaarlijksch onderhouds- en vernieuwings- werk aan de zeewering en oeververdediging van dit waterschap, waartoe ingekomen waren 9 insehrij- vingsbiljetten, die de navolgende inschrijvingen behelsden J. Yerkuijl Quakkelaar, te Vlissingen, f 12300; I. van Male, te Breskens, f 12298; J. Jansen, te Hoek, f 12200 P. J. van Remortel Nz., te Hontenisse, 11970 j D. de Jong, te Ter Neuzeu, f 11900 A. van der Beek, te Zaamslag, f 11900 J. de Jonge, te Ouddorp, f 11880 H. Klaassen, te Zaamslag, f 11718,50 en A. Tholens, te Ter Neuzen, f 11597. Benoemd tot ontvanger der directe belast. en acc. te Coevorden C. J. Buwalda, thans te Aarden burg. Verder is verplaatst de controleur der be- lastingen W. H. Houwing, van Middelburg naar Amsterdam. Door Z. M. is benoemd tot burgemeester van St. Maartensdijk N. Polderman, en tot burge meester van Hoedekenskerke J. Welleman.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1