No $775. Zaterdag'13 Mei 1882 22e Jaargang. AI ge m o 0 n Nieuws- en AdvertentieblacJ v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen R INNENLAND ABONN1MENT. Per drie masndsa binnen Ter Nsnzen f 1,Door het gekeele Kijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh bij alle Boekh&ndalaars, Postdireo- tenren en Brievenbuskondera. ADVSBTENTlfcN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor eike regel meer f 0,1(1, Grootere letters worden r.iar plaateruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendan uiterlijk Dinsdag en Yrijdag ERnnldrSR® OE5.3E ctwa. iiSit kind vemti'kljat SlRsdag- eta Trljdngavoitd bij Jl. ®BOKT te Ter Wenacai; PoIitioK tJ(v«rzicht. Was de algeineene tocstand van landen en volken in den iaatsten tijd reeds aller'nachelijkstnog nooit echter is de aanleiding tot ernstige ver- wikkelingen zoo groot geweest als thans. In het oosten en in het westen, in Egyptenland en Ierland, ontvrikkelen zicli gebeurtenissen, die Turkije groote zorgen bartn en Engeland met ontzetting vervullen. Wij vonden reeds geiegeuheid in het vorige over- zicht om over de nieuwe staatkunde van Gladstone tegenover Ierland eeuige bizonderheden mede te deelen, an ook dat de benoeming van Lord Frede rick Cavendish tot Minister van Ierland in de plaats van Forster, een slechten indruk op de Leren had gemaakt. De verschrikkelijke gebeurteuis, die overal de grootst inogelijke opschudding heeft veroorzaakt, de dubbele moord ais bloedig verzet tegen deze benoeming, kwam dit nader bevestigen. Van de daders van den moord op Lord Cavendish en Burke is tot nog toe nog geen spoor ontdekt. A1 de dagbtaden betuigen het diepste afgrijzen en verontwaardiging over het gruwelstuk en eischen thaus de scherpste maatregelen tot liet beteugelen der wetteloosheid in Ierland. Sommigen stellen het Landverbond voor den misdaad aansprakelijk, audere zeggen,dat zij een gevolg is van een vooraf boraamd komplot der Ameiikaansche leren, di9 Parnells partijverzoening met de regeering afkeuren. In Egypte is het thans tusschen Arabi-bey en den Khedive tot een openlijke breuk gskomen. De Khedive wtigert de veroordeeling der Circassi- sche officieren goed te keuren en heeft de uitspraak van den krijgsraad naar den Sultan van Turkije verwezen. Deze heeft op zijn beurt zich beroepen op de gezauten der mogendheden en hen tevens verzocht om hunne regeeringen te polsen op 'i stuk van een Turksche tusschenkomst in Egypte. Deze hebben echter ontwijkend geantwoord, want de neiging tot een militaire tusschenkomst in Egypte, door wie en onder welken vorm ook, is sterk af- gekoeld. Doch inplaats daarvan heeft zich een niet minder gevaariijke neiging geopenbaard. Men wil namelijk den troon van Egypte door een ander doen bezetten als de groote mogendheden dit een- parig verlangen en de tegenwoordige Khedive nog langer toont niet opgewassen te zijn voor zijn taak. Een en ander heeft Arabi-bey aanleiding gegevon om aan de vreemde consuls-generaal te Kairo te verklaren, dat hij zijn best deed oin verwikkelingen af to wenden, maar dat de inmenging van Turkije, gewapenderhand zou worden belet. Men achtte het gezag van den Khedive merkbaar versterkt door zijn besliste houding sedert het vonnis van den krijgsraad. Er liepen echter geruchten van een verandering van ministers. Bij dit alles kwamen ouverwaeht ernstige berichten uit Soudan, die op den loop der zaken veel invloed kunnen hebben. Latere berichten melden, dat Egypte in staat van revolutie is. Het ministerie, de organieke wetten scliendende, heeft de Kamer van notabelen bijeengeroepen boven het hoofd van den Khedive been. De afzetting van den Khedive ten bate van een gouvernement onder Arabi-bey is in T wezen der zaak tot stand gekomen. In Oostenrijk raoge de opstand ambtelijk onder- drukt heeten, feitelijk is dit zeker nog niet h8t geval. Te Weeuen werdeu dezer dagen altbans twee eveneens ambtelijke berichten bekend gemaakt, waarin gemeld wordt, dat de troepen op verschei- dene plaatsen gevechten geleverd badden, natuurlijk alien met schitterenden uitslag, maar toch ook met verlies van eenige officieren en manscbappen aan de zijde der Oostenrijkers. Pogingen om de wet op den verplichten militairen dienst met geweld ten uitvoer te brengen, stuilen tot nog toe geregeld op het verzet der bevolkiug af. Er inoet nu eindelijk een nieuwe minister der rijksmiddelen gevonden zijn, van wien men natuurlijk gunstige verwach- tingen heeft. Zijn naam is Tizza. In Turkije heeft de Sultan met het oog op de bestaande en nog komende moeielijkheden den Minister Said-pacha, niet dien bij in de vorige week afzette, maar een naamgenoot van deze, aan het hoofd der regeeiing geplaatst. Hij is ook belast met de hervormingen in Klein-Azie. Het heet thans, dat de overeenkomst omtrent de te betalen oorlcgsschatting aan Rusland zal geteekend worden. In Bulgarije wordt de afwezigheid van den Vorst, die nog te Petersburg is, door de ontevredenen te baat genomen om de boel in de war te stureu. De Ministerraad dacht er sterk over om den staat van beleg te doen afkondigen. Het is ook moge lijk dat Vorst Alexander niet meer terugkeert van zijn plezierreis. Ter Neusen, 12 Mei. Vraeger meldden wij, dat de gemeenteraad alhier, in eeno zitting met gesloten deuren, gehouden den 22 Eebruari van het vorige jaar, besloten had tot het stichten van een tweede openbare school in de kom der geineente. Was toen het plan, die school te plaatsen op grouden van het Rijk nabij de Oost—binnensluis, thans meldt men ons, dat de pogingen vail het gemeentebestuur met den betrokken Minister tot geen resultaat hebben geieid. Om echter uitvoering te geven aan het genomen besluit hebben Burg, en Weth. onderhandelingen aangeknoopt met den heer J. Douze Az. alhier om zijue weide in de Vlooswijksche straat voor dat doel aan te koopen en zullen binnen kort daaromtrent voorstellen aan den Raad worden aan- gebodeu. Zijn wij goed ingelicht, dan moet de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in deze pro- vincie, Dr. J. P. Dozy, heden bij een bezoek aan de gemeante, zijne goedkeuring aan het terrein hebben gegeven, mits het voldoende wordt op- gehoogd. Gedurende de eerste helft der maand April is door het postkantoor alhier de volgende onbe- stelbare brief verzonden, aau het adres van Alberts te Delft. Zuiddorpe, 10 Mei. Maandag in den vroegen morgen overleed alhier Livinus van Vooren. Hij was de oudste ingezetene dezer gemeente en bereikte den ouderdom van 90 jareu. In het jaar 1809 trok hij onder bevel van Keizer Napoleon I ten strijde en trad, na de ontbinding van diens leger te Hamburg, als vrijwilliger in dienst bij het le regiment kurassiers te 's Gravenhage. In den veldslag bij Waterloo werd hij aan de kin gekwetst. Ten jare 1865 werd hem te Leiden het zilveren kruis 1815 1865 uitgereikt, welk eereteeken sinds dien tijd steeds op zijne borst prijkte. Gedurende 45 jaren vervulde hij ijvervol de betrekking van veldwachter dezer gemeente en nadat hij in 1875 zijn eervol ontslag gevraagd en bekomen had werd hem een jaarlijks pensioen van f 100 toegekend. Zuiddorpe, 11 Mei. De klok onzer R. C. kerk heeft op eens hare stem verloren, zij is te gelijk met den oud-veldwachter grafwaarts gedaald. Op het adres van de gemeentebesturen uit Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, om zoodra mogelijk den postpakketdienst in die streek in te voeren, is door den Minister van Waterstaat enz. geant woord dat in het volgend jaar aan het verlangen voldaan zal worden. Uit Middelburg meldt menMr. W. C. Borsius, lid dor Eerste Kamer van de Staten-Ge- neraal en in verschillende betrekkingrn in ons midden hoog geacht, bevindt zich op dit oogenblik te Karlsbad, ten einde zijne in den Iaatsten tijd zwakke gezondheid zooveel mogelijk te herstellen. Thans is hier helaas het verontrustend bericht ont- vangen, dat hij aldaar door eenc bloedspuwiug is aangetast. Bij beschikking van den Minister van justitie dato 2 Mei jl. zijn met den 15 dezer verplaatst de rijksveldwachters der 3de klasse D. Buurman, van Hoedekenskerke naar Yerseke H. Jonkers, van Oosterland naar Yerseke, en A. J. K. Seijtfer, van Wolfaartsdijk naar Hoedekenskerkevoor de te Yerseke geplaatste rijksveldwachters is een vaartuig ter besehikking gesteld, om op de Ooster-Schelde en elders te surveilleeren. De heer G. Ruitenbeek te Middelburg is benoemd tot klerk bij den Provincialen Waterstaat van Zeeland. Woensdagavond is naar de gevar.genis te Middelburg overgebracht C. v. A., brievengaarder te Veere, die zich aan onregelinatigheden met post- wissels zou hebben scbuldig gemaakt. Naar wij vernsmen, heeft Z. D. H. de Vorst van Waldeck en Pyrmont den heer P. L. de Bruyne, vice-consul van Groot-Brittannie te Vlissingen, be noemd tot ridder der ordo van verdienste. De Vlissingsche sleeper H. B., die uit anti- pathie tegeu den stoomtram Middelburg-Vlissingen een voorwerp op de spoorstaven neerlegde, is door de Middelburgsche rechtbauk in hooger beroep tot zeven dagen gevangenisstraf en f 75 boete veroordeeld. De Miu. van Financien brengt ter kennis van de belanghebbenden dat in den loop van dit en het volgende jaar honderd commiesen der vierde klasse der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen kunnen worden aaugesteld op eene bezol- diging wegeus tractement en toelage van f 480 's jaaisnadera bizonderheden bevat de St. Ct. Bij de jl. Dinsdag gehouden verkiezing voor een lid van de Tweede Kamer in het hoofdkies- district Hilversum zijn uitgebraGht 1337 stemmeu,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1