No. 1772. Woensdag 10 Mei 1882. 22e Jaargang, AI g e m o e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch - Vlaander en- BINNEN LAND abonnement. per drie maandea binnen Ter Neuzen 1,—Door kel <eheele Bijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Meu abonneert zioh bij tile Boekhtndelatre, Poetdureo- teuren en Brievenbuskoudere. Bit tela* verjwhljnt Blaedaj' Vrljdagarond ADVERTENT!#^ Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel rneer f 0,lo. Grootere letters worden ntar plaateruimte berekend. Advertentien gelieve men tan den Uitgever in te render niterlijk Dinsdag en Vrijdag Eamlddag BRIE nre«. ItHONT te Ter Neazen. Sljl deze coarant beboort een bljyoegstl. EURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL maken bij dezen bekend, dat gedurende de maand Mei, telkens des Vrijdags, 's morgens ten 9 uren, ten raadhuize alhier gelegenheid zal worden aegeven tot kostelooze koepokiucnting. Axel, den 8 Mei 1882. F. OOSTER, Burgemeester. J. v. D. SCHOONAKKER, Secretaris. Polities Overzicht. Het moet gezegd worden, dat de giijze Gladstone durft. Hij zal bepaald een nieuwe staatkunde tegenover Ierland gaan yolgen en is begonnen met een wijziging in het hoogste bestuur. Niet alleen dat de onderkouing van Ierland door een ander ver- vangen is, doch ook de Minister voor Ierland Forster, heeft als zoodanig ontslag gevraagd en verkregen, en wel omdat hij da verantwoorde- lijkheid niet op zich wil nemen van de gevolgen, die de nieuwe staatkunde hebben zal. Hij heett dit zeer nadrukkelijk in 't Lagerhms verklaard. Reeds was er sprake van de. benocming van Cham berlain of Shaw, »het boofd der leren in t La- gerhuis," tot Minister voor Ierland. Zoover heett de regeering echter niet durven gaan, daar zij Lord Frederick Cavendish als zoodanig benoemde, deze heeft echter zijne benoeming niet lang over- leefd, daar bij Zaterdag jl. in het Phoenix Park te Dublin is vermoord (men zie daaromtrent nadere bizonderheden in de rubriek buitenland). De lersche afgevaardigden zijn echter door deze keus teleurgesteld, maar in elk geval is Forsters aftreding een groote voldoemng voorParnell s paitij en meenen dezen dat men door Ierland een gematigd zelf bestuur te geven, meer tot bevrediging der gemoederen doen zal dan door alle mogelijke maatregelen van geweld en dwang. In Frankrijk hebben de Kamers hare werkzaam- heden hervat zonder dat deze eerste zitting lets van algemeen belang opleverde. Oostenrijk schijnt den opstand in Dalmatie en in de bezette gewesten, Bosnie en de Herzegowina tengevolge der krijgsmaatregelen en der geschonken vergiffenis aan de opstandelingen, nagenoeg onder- drukt te hebben. Thans begint echter de naklucht. De gezamenlijke kosten bedragen reeds 220 millioen en 't laat zich aanzien dat bij uitvoering der regeeringsplannen spoedig opnieuw geld gevraagd zal worden. Alles draait nu om bet mlij- vingsvraagstuk, daar een der partijen den tegen- woordigen overgangstoestand niet langer houdbaar acbt, en daarbij staan de Hongaarsche en Weencr staatkunde scherp tegenover elkandcr. Een en ander heeft niet alleen in hoogere regeeringsknngen ernstige verdeeldheid gebracht, maar blijkbaar neemt ook bet misnoegen over het uitbreken van den opstand en over den toestand in 't bezette gebied elders toe. In Hongarije tracht men een betooging op groote schaal uit te lokken tegen de buiten- landsche staatkunde der regeering. In Eisenberg werd op een openbare bijeenkomst van 4000 personen een voorstel aangenomen om te verklaren, dat de kosten der bezetting van Bosnie en de Herzegowina oiidragelijk zijn en de buitenlandsche staatkunde der regeering ongrondwettig is en het bestaan van Hongarije bedreigt. In Duitschland verkeert men in gespannen ver- wachting over den afloop van de behandelmg van bet wetsontwerp op den tabaks-alleenbandel, dat in de volgende week in den Rijksdag aan de orde komt Intusschen heeft bet Pruisische Iluis van afgevaardigden de kerkelijke wet aangenomen in den vorm, waarin het Heerenhuis haar heeft gebracht. Uit Rusland komen steeds berichten over Joden- vervolging en nihilistische plannen omtrent aan- slagen op het leven van den Czaar. Toch zal de kroning van den Russischen Keizer 8 September te Moskou plaats hebben. Generaal Trecbow, j hoofd der Peterburgsche politie, is reeds naar de oude hoofdstad gezonden om haar van mhilisten te zuiveren. De Russische staatscourant maakt thans ook melding van Joden-onlu3ten, die m de omstreken van Warschau hebben plaats geliad In Turkije zijn de onderhandelingen met Rusland 'over de betaling der oorlogsschatting nog met voor goed afgebroken. De Russische gezant te Konstantinopel heeft althans zijn vertrek weder voor eenigen tijd uitgesteld. Over den steun, dien de Sultan bij Duitschland mcent te moeten zoeken, kan deze nog niet roemen. Bismarck heeft op een vraag van den Turkschen gezant verklaard, dat het eenige gevolg van een bezetting van jjaypte door Turkije een nuttelooze verwikkeling van den staatkundigen toestand van Egypte zijn zou. In Konstantinopel neemt namehjk de on- tevredenbeid der partij van den Sultan toe over de Egvptische partij onder Arabi-bey, dewiji deze onmeegaande is en zelfs het voornemen verraadt elke Turksche inmenging desnoods gewapender hand tegen te gaan. Ter Nauzea, 9 Mei.. Heden werden door ons onderstaande telegram - men uit 's Gravenhage ontvangen en aan onze lezers binnen deze gemeente per bulletin medegedeeld. Het eerste luidde: Tr In de zitting der Tweede Kamey, welke tot middernacht werd gehouden, is het Tractaat met Frankrijk verworpen met 43 tegen 37 stemmen. Het'tweede was van den volgenden inhoud: In de heden gehouden zitting der Eerste Kamer verklaarde de Minister-President, dat bet geheele Ministerie zijn ontslag aan Z. M. den Zoning hseft aangeboden, na het gevallen votnm der iweede Kamer omtrent het Traetaat met Frankrijk. De behandeling van alle ontwerpen is gescborst. Door Burgemeester en Wethouders alhier is aan 57 personen vergunning verleend tot den verkoop van sterken drank in het de brengst dier vergunnmgen bedraagt 1390. Het, bij art. 2 der wet bepaalde maximum is voor deze gemeente 19. In de gemeente Hoek is door het dagel.jksch bestuur aan 11 personen bet vergunmngsrecht toegewezen, waarvan de opbrengst is 172,50. Het maximum volgens de wet is in die &e meente 7. Door Gedeputeerde Staten zijn benoemd tot leden van de commissie voor de herziemng van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendom- men; in hetschattings district Middelburg onderdeel Axel, P. Mces te Ter Neuzen en P. de Kerf, te St. Jan Steen, en tot plaatsvervanger A. van Over- straten Kruijsse, te Axelin het onderdeel Hulst: P. F. Fruitier, te Ilontenisse en A. IJsebaart, te St. Jan Steen, en tot plaatsvervanger, C. van Es- broeck, te Hengstdijk. Door 's Konings Commissaris zijn tot leden be noemd in het schattingsdistrict Middelburg onder deel Axel, Joz. de Feijter Pz. te Ter Neuzen onderdeel Hulst: P. A. de Maat, te Hulst. Reeds gedeeltel'jk in een vorig nummer opgenomen. Maandag heeft te 's Gravenhage de ondertee- kening plaats gehad eener overeenkomst tusschen Nederland, BelgieGroot-Brittanie en Ierland Denemarken, Duitschland en Frankrijk, tot regeling van een internationaal toezicht op de visscherij in de Noordzee. Ilontenisse, 8 M«i. Zaterdag jl. had alhier de aanbesteding plaats van de onderhouds— en her- i stellingswerken, aan- en in de haven van Walsoorden. Hiervoor waren inschrijvingsbiljetten iDgekomen van de heeren: W. Ringhout, te Hontenisse, voor 595, A. Tholens, te Ter Neuzen, voor 589, J. van den Bergen, te Hontenisse, voor 562,20 en P. J. van Remortel Nz., te Hontenisse, voor 517, aan den minsten inschrijver is het werk gegund. Voor dan hoogen raad werd jl. Vrijdag in cassatie behandeld de vorderir.g van de wed. De F., tegen den Commissaris des Konings in Zeeland en° den burgemeester der gemeente Z. De zaak betreft, gelijk wij vroeger medegedeeld hebben, de vraag of een voetpad, loopende over grondan van de appellante, al dan niet tereeht op het algemeen tableau der voetpaden is gebracht. De reehtbank te Middelburg heeft ten nadeele der eischeres beslist en dit vonnis is dcor het gerechtshof te 's Gravenhage bekrachtigd. De uitspraak in cassatie deelen wij later mede- Voor de app. pleitte Mr. Vlielander Hein; voor de verweerders Mrs. Eijssell en Hinlopen. Door een aantal steenfabrikanten in Zuid- Holland is bij de regeering de klacht ingediend, dat voor den bouw eener school te Krabbendijke en den verbouw van de school te Hansweert met 1 aroot rijkssubsidie, het gebruik van Belgischen steen is voorgeschreven, ofschoon die veel minder sterk is dan de IJselsteen, welke laatste dan ook zelfs door de Belgische regeering bij de werken te Antwerpen gebruikt wordt. Gisteren deed het gerechtshof uitspraak in de zaak der curators van de Vlissingsche Handels- bank contra De M. v. S., te Goes. Het hof beval de overlegging der boeken, binnen vier weken, teneinde daarvan inzage te nemen voor zooveel betreft de geldelijke verhouding tusschen die bank en de firma Lens Bergsma, te Amsterdam. Het gerechtshof te's Gravenhage heeft jl. Za terdag uitspraak gedaan in de zaak van P. J. K., die zich te Goes bij C. van Immerzeel schuldig maakte aan diefstal van doozen met gouden en zilveren werkenhij werd veroordeeld tot 7 jaren tuchthuisstraf. Staatsblad no. 59 bevat het besluit van den 1 Mei 1882, waarbij met intrekking der Kon. be- TER NEUZENSCHE i i- ■'- J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1