No* 1771. Zaterdag 6 Mei 1882 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. SCHUTTER IJ. B1NN EN LAND abonniment. Per drie maandea binnen Ter Nenxen f 1,—Door kel reheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Poatdireo- teuren en Brievenbuskoudera. iDVIRTINTlSN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag OE1E area* Dlt bifid nln.d«i- en Vrljd^avond^j K. ft.' I) H O tt T te Ter Memos, Bij deze coorant behoort een bljpoegsel. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN herinneren de belanghebbenden dat zij zicb ter inschrijving voor de Schutter.j moeten vervoegen op de gemcente Secretarie, tusscben den 15e en 31e dezer, en dat zij, die in webreke blijven dit te doen, ambtshalve inge- schreven, zonder loting ingelijfd en bovendien tot geldboete moeten verwezen worden. Ter Neuzen, 5 Mei 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Politielz Overzicht. In Engeland blijft de Iersche kwestie nog steeds aan de orde. De Onderkoning van Ierland heeft voor de eer bedankt en is reeds door een ander vervangen. Gladstone heeft in het Lagerbuis daar- omtrent eer.e verklaring gedaan. Over wat er in Ierland gedaan moet worden ziju de gevoelens echter verdeeld, zoodat op verre na nog niet te berekenen vail, wat het einde van dezen lijdelijken opstand zal zijn. Over Rusland hangt steeds een geheimzinnigen sluier. Voortdurend wordt er, en voornamelijk te Berlijn, tegen Ignatieff gewerkt. In Duitsch- land en wel in de hofkringen is men van meening dat zoolang generaal Ignatieff het vertrouwen van den Czaar bezit, aan Ruslands verzakeringen eener vredelievende staatkunde geen geloof kan geslagen worden. Daarbij stelt de geheele pers hem ver- autwoordelijk voor de Jodenvervolging en verder.kt men hem, dat hij in stilte den haat tegen de Hennequin, te Sluis, 958,06; J. Vogelvanger, te Hulst, 957,43; C. V. van Oostenwijk Stern, te Aardenburg, f 693,35JJ. C. M. Blankert, te Sluis, 667,63; B. J. Thomaes, te Iloofdplaat, 637,06. Sas van Gent, 5 Mei. De toestand van den conductenr L. Meeusen, die jl. Zondagavond het ongeluk had van den spoortrein nabij Wondelghem te vallen is veel verergerd; gisteren kebben de geneesheeren moeten overgaan tot de amputatie van zijn rechter voet. Zijn toestand is naar omstandigheden bevredigend. Omtrent den terugtocht van de „Valk" uit Engeland naar Vlissingen wordt nog het volgende geineld: Maandagavond te 8 uren kwam Z. M. met de Koningin en gevolg te Queensboro aan boord en vertrok men te 8,20. De Theems af- stoomende, kwam men te 11 uren 32 min. in zee, terwijl men het vuurschip ,/the Tongue" passeerde, zette men direct koers naar den Westhinder. De wind was Z. bij helderlichte rnaan, en de zee stond zeer kalm. Te 2,15 kruiste de „Valk" nagenoeg tegelijk de beide mail-steamers der stoomvaart- maatschappij ^Zeeland," en wel de ;/Prinses Marie," van Vlissingen, en de „Prins Hendrik," van Queens boro komende. Te 3 uren 32 m. werd het vuur schip van den Westhinder gepasseerd en men kwam te 6 uren 42 m. aan het vuurschip voor de Wielingen. Kort daarna kwam Z. M. aan dek Frankrijks stelling in Europa in gevaar brengt. Eerstdaags zullen wij den weerklank van deze be- weging hooreu. Gambetta zal op een feestmaal ter eere van een machinist, die benoemd is tot ridder van 't Legioen van eer, te Sedan het woord voeren. Victor Hugo heeft 't voorzitteischap er van aangenomen en een aantal afgevaardigden en senatoren hebben beloofd er bij tegenwoordig to zullen zijn. ^Van Alkmaar begint de Victorie"; die zelfda kreet kan wel eens uitgaan van Sedan, want de beweging tegen do tegenwoordige regeering van de Freycinet neemt vooral in de uiterste rich- tingen scherpe afmetingen aan. Uit Algerie kwamen zeer verontrustende berichten. 8000 Arabieren hebben de Eranschen in Oran overvallen en ben met groot verlies verslagen. Uit Turkije sehrijft men, dat zich bij den Sultan meer en meer de overtuiging schijnt te vestigen, dat Rusland en Engeland als de grootste vijanden van zijn rijk moeten beschouwd worden en hij voornamelijk steun bij Duitschland moet zoeken. Wat Rusland betreft is er wel aanleiding voor twist, want de onzekerheid aangaande de regeling der oorlogsvergoeding houdt aan. Een sterke minderheid bij het Turksche bestuur bestrijdt de eischen van Novikoff, den Russischen gezaut, die den 4 dezer is vertrokken en tot nog toe geen bevelen tot voortzetting der onderbandelingen heeft. In het Engelsch Lagerbuis heeft de Minister Dilke verklaard, dat er niets bepaalds bekend is aangaande ecrgt brug, bleef daarna geruimen tijd de bedoelingen van den Sultan ter zake der her- het achterdek, tot kort bij Vlissingen, gedurende vormingen in Kleiu-Azie. Engeland is er tius wejjcen ^or M. alles met belangstelling niet in gekend. Het moet dan ook zeker als een gadeslagen. De Koningin was intusschen met tercchtwijzing gelden, dat de Minister er bijvoeg e, jer hofdames aan dek gekomen. dat de Koningin herhaaldehjk aan haar gezant te Konstantinopel het verlangen naar invoering van Na het vertrek der Koninklijke familie Duitschers aanstookt. Reeds heeft er een ver- afgedaukt en door een ander r-. i I..,.u.,i Tn P.crviite bliut naar luiu van Deri hervormin^en heeft te kennen gegeven. Volgens werden Dinsdag jte Vhssingen door kolnnel een later bericht is de groot-vrzier Said-pacha Binkes aan den Hollandschen aeeloods A. Adriaanse, een later oe s, namens Z. M. onder dankbetuiging voor zijn ver- volging van Duitscher3 plaats gehad. Zeer geheim zinnig is de reis naar Berlijn van den tegenvoeter van Ignatieff, den Russischen Prins Orloff. Met grooten haast en als een gewoon reiziger is hij uit Petersburg vertrokken. Te Berlijn had hij samenkomsten met den KciEer en Kroonprins en begat hij zich daarna op uitnoodiging van Bismarck naar Friederichsruhe. Men verdiept zich in gissingen hierover, maar dit is zeker dat Ignatieff's stelling voor het oogenblik verre van wankelend is. In Frankrijk maken de onthullingen van den welbekenden generaal Galifet veel beweging. Op een gastmaal heeft hij den minister Ereycinet aan- gevallen en medegedeeld, dat de Duitsche gezant te Parijs sedert weken moeite doet om genoemden minister te bewegen een verdrag to teekenen, waarbij Erankrijk onder de voogdij en besclierming van Bismarck wordt gesteld. Dat er werkelijk iets der- gelijks moet plaats hebben, is af te leiden uit het feit dat de Norddeutsche, Bismarck's blad, er een artikel aan wijdt waarin op Galifet's verleden wordt geschimpt en hij bespottelijk wordt gemaakt door hem te vergelijken bij Skobeleff, terwijl Gambetta daarin aangevallen wordt, omdat hij misbruik maakte van zijn vroegere hooge betrekking door Galifet in te lichten en Ereycinet to doen voorstellen als een van 't buitenland, en inzonderheid van Duitschland, afhankelijk minister van buitenlandsche zaken, die 't,l'J.n b»ichla„ uit le.nd.n M tan g.acli.nk. ..ngebod.u t.ea Alexandra tU.and aaa, hacUelijk. Ee beataat j mauchetknoopen met robijuen. Doo, k.tvarand.tde oneenigheid tusscben den Khedive en de Ministers. Het is een strijd, wie van beiden wijken zullen. Ter Neuzea, 5 Mei. Een treurige plicht vervulde heden namiddag het muziekgezelschap uApollo" alhier, door een zijner oudste en tevens verdienstelijkste leden, den heer C. de Smidt, onder het spelen van treurmuziek naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Een tal van ingezetenen voegden zich bij deze indrukvvek- kende begrafenis. Op de lijst der hoogstaangeslagenen in's Rijks directe belastingen in deze provincie voor het jaar 1882 komen 62 personen voor. De hoogste is de heer Mr. C. van der Lek de Clercq, te Zierikzee, met 4122,73, de iaagste de heer D. Rooze, te St. Laurens, met f 612,26. Uit Zeeuwsch-Vlaanderen komen luerop de volgende personen voor met het daarachter gevoegd bedrag: de heeren D. E. P. Seijdlitz, to Hulst, 3426,71; Jbr. C. de Maere, te Axel, 2111,48$ A. G. V. Ilombach, te Hulst, f 1240,72^; A. J. Risseeuw, to Zuidzande, f 1017,34; J. I. reisplan had de heer Kromwijk, kommandat der inaiiboot „Prins Hendrik," van da Stoomvaart- maatschappij ,/Zeeland," bij de terugreis op de Theems als looda gefungeerd. Z. M. de Koning heeft de kapiteins van de maatschappij „Zeeland,' Stasse en Kromwijk, die als loods dienst deden op de #Valk, benoemd tot ridder van do Eikenkroon. In de crimineele terechtzitting van het ge- rechtshof te 's Gravenhage werd gisteren behandeld de zaak van P. J. K., beschuldigd van onder verzwarende omstandigheden een groot aantal gouden en zilveren voorwerpen gestolen te hebben uit de woning van Immerzeel to Goes. De Adv.-Gen. mr. Gregory requireerde tegen dezen beschuldigde, die reeds vroeger tweemaal tot tuchthuisstraf ver- oordesld was, thans een tuchthuisstraf van 8 jaren. Uitspraak 11 Mei. Bij de Dinsdag in het district Tilburg ge- houden verkiezing voor een lid der Iweede Kamer- vacature, ontstaau door het ontslag nemen van den heer E. H. H. Borret, is de heer Borret op nieuw met 1383 van de 1747 geldige stemmen herkozen. Hot gerechtshof to 's Gravenhage heeft den predikant C. Reijers, van Nieuw-Helvoet, die jl. TER NEUZENSGHE COURANT. men new. aat 1111 in suite uou uao» 111^ YttU - 111

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1