No. 1770. Woensdae 3 Mei 1882 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch VIaanderen BINNEN L AND ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Tor Neuzen f 1,Door het gebeele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbuekoudera ADVERTENT!*^. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere lettera worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Ui jever in te tenden niterlijk Dinadag en Vrijdag etamalddaj DEliE earen. Uit blad venxshljut Bltandaf- en Vrljdagavoud bij A. B n R T te Ter Retuen, 35 j deze courant behoort ecu bijvocgsel. folitleli Overzicht. Te midden der slaapverwekkende kalmte, welke thans in 't open naar leven overal heerscht, is het een lust de voorbereidselen voor de hervatting der parlementaire werkzaamheden in Erankrijk gade te 1 slaan. Deze zijn thans in vollen gang. Dagelijks vergaderen de belangrijkste commissien uit de Kamer en den Senaat voor de begrooting voor bet leger en die voor de handelsverdragen. Men zou dus kunnen verwachten, dat het staatkundige leven j te Parijs met nieuwen ijver weder hervat zal worden. De zittingen der aigemeene raden, die reeds ten einde zijn gespoed, hebben echter aan 't licht gebracht, dat in geheel Prankrijk een groote onverschilligheid begint te heerschen omtrent de staatkunde der regeering, die door een Kamermeer- derheid wordt gesteuud, welke niet meer de uit-,! drukking is des lands. Uit Oostenrijk komt het bericht, dat in de ge- meenschappelijke zitling der beide delegation de gelden tot het detnpen van den opstand in Bosnie en de Herzegowina volgens het bcsluit der Hon- gaarsche delegatie met 59 tegen 45 stemmen zijn toegestaan. De regeering hseft dus ook in de vereenigde zitting een nederlaag geleden, daar slechts een gedeelte van de aangevraagde gelden verlcend werden. De Rijks-Minister der geldiniddaleu Szlavy, heeft zijn ontslag genomen. In Rusland blijft de vervolging tegen deJoden voortwoeden ondanks alle verzekeringen van de regeering, dat zij voldoende maatrcgelen voor hun veiligbeid neemt. Het schijnt gebeel stelselmatig te gaan. Te Balta hadden voor eenige dagen op- roeren plaats. Thans zijn te Kamenitz, dat niet ver van Balta ligt, een aantal huizen met winkels aan .Toden behoorende afgebrand. De schade wordt op een half millioen roebels gescbat. Van het ontslag van Ignatieff, het roode spook voor Europa en de man die beschuldigd wordt met een uitge- werkt plan van jodenverdrijving om te gaan, is nog niets nader bevestigd. Ook van't bezoek van den Grootvorst Wladirair bij Keizer Wilheim te Wiesbaden is niets te verwachten. In Engeland is in hat Lagerhuis medegedeeld, dat Duitschland aan de Europeesche mogendheden geen gemeenschappelijke nota betreffende de ver volging der Joden in Rusland heeft voorgeslageu en heeft de minister Gladstone de begrooting in- gediend. Er moeten weder nieuwe belastingen in- gevoerd worden om bet evenwicht te blijven be- houden. Toch komt er een tijd, dat er geen even wicht meer te bereiken zal zijn. Met de Iersche kwestia haspelt men steeds in en buiten 't Lager huis. Parnell is weder te Kilmainham. Turkije zal, mogelijk ter voorkoming van een aanleiding tot strijd, uitvoering gaan geven aan 't Berlijner verdrag wat betreft de hervormingen in Klein—Azie. Er zijn tal van bekwame mannen en zelfs een nieuwe minister met twee helpers belast met de overweging der middelen om daar- toe te geraken. Intusschen kwam te Konstan- tinopel bet ambtelijk bericht, dat op de Perzische grens de pest was uitgebroken. Ter Neuzen, 2 Mbi. Aan den heer L. Alfiirous aibier is door den Minister van waterslaat, handel en nijverheid coucessie verleend, lot bet aanleggen van oester- putten in de buitengronden langs de Oostzijde dezer gemeente, en wel vdor de Noordpolder. In de plaats van den heer L. W. Vollers, die met ingang 1 Mei werd benoemd tot Directeur van het post- en telegraafkantoor te Venraij, wordt met ingang 15 Mei a. s. van Middelburg naar hier overgeplaatst, da beer H. Willemsen, telegrafist der tweede klasse en postavnbtenaar aldaar. Gedurende het loopende jiar zijn aan den spoor- weg alhier de volgende zeeschepen ingekomen om aldaar te lossen of ta laden Jatiuari. Eebruari. Maart. April. 26 20 31 29 106 10 r.ij., 6s-, 5 k., 4 m., 11. 7 r. ij., 7 s., 3 m., 3 k. 11 r.ij ,9 s., 7 m., 3 k., lh. 10 m.,9 s., 5r. ij., 4 k., 1 h. 35665 27926 42496 38378 144465 Uitgevaren zijn: in Januari 24, Pebruari 17, Maart 32 en April 29 zeeschepen. Toen jl. Zondagavond de passagierstrein van Gent naar Ter Neuzen afkwam, werd te Lan- gerbrugge de conducleur L. Meeusen, wonende te Sas van Gent, vermist. Door onderzoek werd hij bij Wondelghem, aan den weg liggende, gevonden, alwaar hij van de loopplank was gevallen. Door den val in aanraking gekomen met een seinpaal, veroorzaakte deze hem eene nog al ernstigo wond in de zijde, terwijl de trein hem rakelings langs de beenen passeerde, werd hierdoor mede een zijner voeten gekwetst. Hij is onmiddelijk naar de ouder- lijke woning te Sas van Gent vervoerd, en zoo wij beden vernemen, is zijn toestand zeer bevredi- gend, met hoop op herstel. Ten gevolg8 van den jl. Zaterdag en Zondag gewoed hebbenden storm zijn te Vlissingen 5 zee schepen binnengeloopen, welke alien op die reede de ankers hadden verloren; ook te Hansweert is mede een zeeschip binnengeloopen met verlies van ankers op bovengenoemde reede. In het gebouw van bet provinciaal bestuur van Zeeland te Middelburg is jl. Vrijdag aanbesteed: het maken van werken aan bet hoofd op den oever van Ter Neuzen. Hiervoor is het minst ingeschre- ven door den beer D. Tholens, te Hoek, voor f 2520 de raming bedroeg f 2900. Sas van Gent, 1 Mei. De heer K. H. ter Winkel, predikant bij de Hervormde gemeente alhier, heeft tegen 1 Juli a. s. emeritaat aange- vraagd. In 1840 ving hij zijn dienstwerk alhier aan, als earste gemeente. De vreugde waarin de Koninklijke familie in Engeland zich verheugde, de feesten ter eere van onzen Koning en onze Koningin aangericht^ zijn plotseling in smart verkeerd. Zondagmorgen omstreeks half 7 nur is te Ludwigsburg, ten gevolge barer bevalling van een dood kind, overleden de Kroonprinses Georgine Henriette Maria van Wurtemberg, de tweede docbter van de Vorst en Vorstin van Waldeck, de zuster onzer Koningiu en van de jonggehuwde Prinses Helena, Hertogin van Albany. De ontslapen Prinses, op 23 Mei 1857 geboren, huwde den 15 Eebruari 1877 met den Wurtem- bergschen Kroonprins. Dit droevig sterfgeval heeft den verderen loop der feestelijkbeden, die ter eere van H.H. M.M. in Engclands hoofdstad werden voorbereid, gestuit. Alle feesten zijn daardoor afbesteld, o. a. ook het dejeuner in Guildhall. Ook het plan, om de gods- dienstoefening Zondagmorgen in het kerkgebouw van ds Hollandsche gemeente in Austin friars bij te wonen, is daardoor in duigen gevallen. D« predikant, Ds. Adama van Sclieltema, gaf daarvan aan de talrijk opgekomen leden der gemeente kennis door 't voorlezen van een brief, dien onze gezant, graaf van Bijlandt, die tegenwoordig was, op's Konings last ontvangen bad van graaf Schimmelpeuninck. De preek, die Ds. Scbeltema hield en waarin wel- sprekend de treurige gebeurtenis werd herdacht, waardoor de vreugde zoo plotseling in smart was verkeerd, maakte een diepen indruk. De Vorst en de Vorstin van Waldeck hebben reeds Zondag de terugreis naar Duitschland aanvaard. H.H. M.M. de Koning en de Koningin zijn gisteren- avond te 8 urer. uit Queensborough vertrokken met het stoomscbip Valk, en zijn beden morgen omstreeks 9 uren te Vlissingen aangekomen. De extra- trein stond gsreed en vertrok direct naar Het Loo. Met een enkel woord dient nog gewag te worden gemaakt van bet feestmaal, dat Zaterdagavond door Z. M. werd bij^ewoond in de Kunst-akadcmie. De heildronk, dien de voorzitter Sir Frederick Leighton, op Z. M. uitbracht, werd door den Koning beantwoord met een dankbetuiging voor de hulde, aan Nederland, zijn grootsch verleden en nationalen roem in zijn persoon gebracht. Hij verklaarde voort te zullen gaan de schoone kunsten te bevorderen. ,/Het volk van Nederland is niet ontaard van zijn groote voorvaderen." De Koning voegde er hj> dat hij de vriendelijkheid en achting, hem en der Koningin bewezen en de hartelijke ontvangst hem door H. M. Koningin Victoria en de Koninklijke familie betoond, niet toeschreof aan zijn eigen ver- diensten, rnaar aan het karakter van zijn doorluchtigen vader, den held van Qaatre-Bras, don wapenbroeder van den onsterfelijken Wellington. De Koning eindigde met een heildronk op de Akademie. Men sc'nrijft uit Borssele. Vrijdag jl. werd alhier aanbesteed: het herstel, de vernieuwing en het ouderboud tot 30 April 1883 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de water- keering van Ellewoutsdijk en Borssele, geraamd op 36807,68, Er is ingeschreven door de heeren J. Leijs te 's Ileer-Arcndskerke f 41600, J. Verkuijl Quakke- laar te Vlissingen f 40777, J. van Mala te Breskens f 39938, P. A. van de Velde te Ter Neuzen f 39996, M. de Vriend te Borssele TER NEEZENSCHE COMMIT i Maand. Getal. Geladen met: K. m.inhoud. In deze kolom beteakenen de letters: r. ij. raw ijzer, s. stnkgoederen, k. kalen, m. menerie, h. hont, 1. ledig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1