No i768- Woensdag 26 April 1882, Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor £eeuwsch Vlaanderan. BINNEN LAND 22e Jaargang, ABONNEMENT. per drie maandea binnen Ter Neuzen 1,Boor ket ^eheele Rijlt 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zick bij alle Boekhandelaara, Poatdireo- teuren en Brievenbuekouder*. Bit blad rerasMjat SJisaisdaj- eo VrlJdasaroBd advertentiEn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elite regel meer 0,10, Grootere letters worden naar plaateruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te ten dan uiterlijk Binsdag en Vrijdag namlddng BRIE area* it, fi. BH9HT te Ter Nenmen. JPolitieli Overzicht. Bij gebrek aan ander nieuws bouden de Euro- peescbe bladen zich bijna uitsluitend bezig met de liouding door Rusland aangenomen sedert de defi- nitieve benoeming van den beer Qiers tot minister van buitenlandsche zaken als opvolger van Gort- achakoff. Reeds sedert eenige dagen loopen er geruchten door de pers, dat graaf IgnatiefF als Ruslands minister van binnenlandsche zaken zal worden vervangen, 't zij door LobanolF, gezant te Londen, 't zij door graaf Adlerberg, 't z>j door Loris Melikcff, Jt zij door den bekenden graaf Schu- waluff. Volgens de Morning Post zijn Lobanofi en Melikoff daarvoor naar St. Petersburg ontboden en zou Adlerberg in aanmerking komen, omdat hij de mooie gelukwcnschen van den Czaar aan Keizer Wilhelm opstelde. Of Schuwaloff echter minister zal worden, betwijfelt men, daar men het in de omgeving van den Czaar altijd aan zijn invloed blijtt toeschrijven, dat Rusland op 't congres van Beilijn geen betere voorwaarden heeft weten te bedingen en hij zich heeft laten beetnemen door den ybelangloozen" Bismarck op hunne bijeenkom- sten te Friederichsriihe, welk feit eigenlijk de oorzaak is van de bestnande spanning en geheel de vrees voor oorlog beheerscht. In Oostenrijk trekt het eenigszins de aandacht, en hoogstwaarschijnlijk ook elders, dat in de dele gate door den ridder Von Schmerling gedoeld werd op een mogelijke definitieve inlijving van Bosnie en Herzegowina. De regeeringsgezinde bladen hadden liever gezien, dat de inlijvingsvraag was blijven rusten. De andere bladen, die niet van slinksche wegen houden, hebben met voldoening de opmerking gehoord, daar zij den tegeuwoordigeu toestand bepaald onmogelijk acbten. In Engeland schijnt men werkelijk tegenover de lersche volksleiders weder van houdiug te veran- deren en een aantal hunner, die indertijd krachtens de door het Parlement goedgekeurde uitzonderings- wetten in hechtenis werden genomen, wordt weder op vrije voeten gesteld, terwijl de regeering bevo- len heeft, dat het blad van het Landverbond United Ireland, vooreerst niet meer in beslag genomen zou worden. In het Lagerhuis, dat weder bijeeu is, wordt druk geredekaveld over verschillende binnen- en buitenlandsche vraagstukken, maar de gestelde vragen en de gegeven antwoorden werpen niet veel licht op den duisteren acbtergrond der tegenwoordige Europeesche staatkunde. Het is een doolhof, waarin spoedig niemand meer den draad van Ariadne zal kunuen vinden. Turkije heeft nog altijd kwestie over de betaling der oorlogsschatting aan Rusland. Beide regeerin- gen weigeren eenige verandering te brengen in de voorwaarden omtrent de te verleenen oorlogsvergoe- ding. Zoowel de Russische gezant Nowikoff als de Engelsche bemiddelaar Eorster hebben aan de Turkscbe regeering kennis gegeven, dat zij zullen vertrekken. Het is zeer waarschijnlijk, dat het op een afbreken der staatkundige betrekkingen met Rusland zal uitloopen. En wat dan Uit Egypte luiden de berichten onbevredigend. De krijgsraad heeft 13 der Circassische officieren, die betrokken waren in het komplot tegen Arabi- bey, tot verbanning veroordeeld. Ter Neuzen, 25 April. De heer C. J Waeijhaert, telegrafist der tweede klasse alhier, deed dezer dagen met gunstig ge- volg examen in den postdienst. - Z. M. heeft herbenoemd tot plaatsvervangende kantonrechtersin het kanton 'ler Neuzen, Mr. J. P. Dronkers en S. A. de Smidt; Hulst, C. C. P. Pierssens; Oostburg, C. le Nobel en W. C. de Smidt. Uit Middelburg schrijft men Z. Exc. de Commissans des Konings en de Engelsche consul hebben Zondag bun opwachting geinaakt bij den Vorst van Waldeck-Pyrmont. Na bij de Vorstin en de Pnnsessen in naar hotel een bezoek gebracbt te hebben, bezichtigde de Vorst onder meer de oudheidskamer op het raadhuis. De Vorstin en de Prinsessen hebben het hotel niet verlaten. De bruid van Prins Leopold maakt een allergunstigsten indruk. Gisteren is de vorsteiijke familie met de Victoria and Albert" naar Engeland vertrokken. Een eerewacht van 150 officieren en van soldatenvau de marine zal de Prinses heden bij haar aankomst te Queensborough opwachten. HH. MM. de Koniug en de Koningin zijn heden middag ten 2 u. 5 in. per extra-treiu laugs den Hollandschen spoorweg met bun gevolg van 's Hage vertrokken, oin zich naar Vlissingen te begeven, waar zij zich ten 5 ure aan boord van Zr. Ms. raderstoomschip Valk zouden embarqueeren om naar Engeland te vertrekken, en tegenwoordig te zijn bij de huwelijksplechtigheid van den Hertog van Albany en Prinses Helena van Waldeck— Pyrmont, zuster onzer Koningin. HH. MM. zullen, na het gebruik van een diner, ongeveer te 7 uren van Vlissingen ver trekken. Het stoomschip zal op de plaats van de mailboot aan de pouton liggen. De bal en ponton worden afgezet en geen publiek zal toe- gelaten worden. Stasse, commandant vau de mailboot ^Prinses Elisabeth," zal de reis naar Queensborough mede maken voor de vaart op de Theems. Het bericht in het Nieuws van den Dag, dat bij Z. M. plan bestaan zou om bij zijn terugkeer eenigen tijd te Middelburg te vertoeven is onjuist. HH. MM. worden den 4 Mei uit Engeland op het Loo terugverwacht. In den nackt van 19 op 20 dezer zijn te St. Jansteen op brutale wijze twee paarden gestolen. Het eene werd met bebulp van braak ontvreemd uit den sial van den heer A. T. Rottier, secretaris der gemeente, het andere uit den stal van den landbouwer Schuermans aldaar woonacbtig. Reeds vroeg in den morgen werd de diefstal ontdekt, en begaven zich de eigenaren met de politie ter opsporing op weg. 't Bleek weldra, dat men zich met de paarden op weg naar Belgie had begeven. Er werd in alle richtingen getelegrafeerd, en reeds in den voormiddag werden de daders Domien van de Voorde, van Lokereu, en Jan D Haese, van Zele, met bun buit onder Gent aangehouden. De Hooge Raad heeft bij een gisteren gewezen arrest verworpen de cassatie-voorziening, iugesteld door L. de F., landbouwerszoon te Ter Neuzen, tegea een arrest van het gerechtshof te 's Gravenhage, waarbij hij wegens het toebrengen van slagen, stootea en kwetsuren is veroordeeld tot 45 dagen celstraf en f 8. Bij deze uitspraak was ook toegewezea een vordering der beleedigde party, hoewel de bekl. minderjarig was. In strijd met de conclusio van bet Openb. Min. heeft het hoogste rechts- college thans beslist, dat dergerlijke vordering niet tegen den vader of den voogd van den bekl. be- hoeft te worden ingesteld, maar dat de minderjarige ook in zoover verantwoordelijk kan zijn. Bij Koninklijk besluit zijn subsidien voor het onderwijs toegestaan aan de gemetnten Herpen 400, Vlieland 2715, Westkapelle 1700, Hoofdplaat f 500 en Ambt Hardenberg f 10,300. Het laatste subsidie strekt om de kosten te helpem dekken van den aanbouw van 3 scliolen met on- derwijzerswoningen, met bet terrein ad f 540, f 36,036 kostende. De overige subsidien zijn ter voorziening in gewone kosten van bet onderwijs. Bij de examens voor het lager onderwijs, jl. Donderdag en Vrijdag te Middelburg gehouden, werden van de opgekomen 11 mannelijke en 1 vrouwelijke candidaten, vau eerstgenoemde 3 afge- wezen. Geslaagd zijnmejuffr. M. J. Martijn, van Middelburg, en de beeren A. Haringx, van Middelburg, C. P. Visser, van Kapelle, P. J. Vinck, van Ovezande, A. A. J. Weijens, van Vlissingen, E. J. van Wezemaal, van Hengstdijk, P. van de Velde, van Zierikzee, M. L. van Vessem, van Axel en M. Petri, van Zierikzee. Hiermede zijn de examens afgeloopen. In het geheel hadden zich aangegeven 43 mannelijke en 16 vrouwelijke candidaten. Van beiden trok er zich een terug. De provineie Zeeland telde op het einde van 1881: le 6 openbare bewaarscholen met 6 onder- wijzeressen, 20 helpsters en 714 leerlingen (367 jongens en 347 meisjes); 2e 57 bizondere be- waar- en kleinkindersckolen met 59 onder- wijzeressen, 79 helpsters en 3585 leerlingen (1929 meisjes en 1656 jongens). Het nieuwe handelstractaat met Frankrijk is aan de leden der Tweede Kamor rondgedeeld. De uitwisseling van de ratification moet voor 12 Mei e. k. hebben plaats gevonden. Het uitzet, van Prinses Helena is to Parijs gemaaktde kostumes van haar bruidsmeisjes worden in overleg met de Koningin en Prinses Beatrice door de hofmodemaakster van Londen ge- leverdde japonnen zullen van wit moird antique zijn, met wit satijn opgelegdde kapsels van viooltjes en madeliefjes. Het gemeentebesluur der Londensche City besloot onzen Koning tijdens zijn aanstaand bezoek te Londen een welkomst-adres in een gouden kistje aan te bieden. Ter eere van het Nederlandsche vorstenpaar zal er den 2 Mei in den Guildhall een feestelijkheid een banket plaats hebben, waarvan de kosten op 2000 worden geraamd. Bij die gelegenheid zal het bedoelde adres plechtig worden overhandigd. Onze Koning en onze Koningin hebben zich bereid verklaard die feestelijkheid bij te wonen. TER NEUZEIMSGHE COIMT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1