No 1767, Zaterdag 22 April 1882, 22e Jaargang, Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch Vlaanderen- .BINNEN LAND ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuien 1, jeheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgio f 1,40. Men abonncert zioh oij alle Boekhandelaars, »euren en Brievenbuskouders, Door het Postdireo- Oit biad veraehtjnt Biaedaj- en TrljdBjarond advertentiEn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elite regel meer f 0,10 Grootere letters worden n&ar plaatsruinate bcrekend. Advertentien gclieve men aan den Uitgever in te zend«n niterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE area. it. 6. »BONI te Ter Wesszeaa. Blj deze coarant bchoort een bljrocgael. Die wind zaait, zal storm oogsten. Dat onder- vindt ook Arabi-bey, die door de bekende samen- zwering der Egyptische kolonels het voiige ministerie ten val heeft gebracht en den Khedive genoodzaakt om een volksvertegenwoordiging in het leven te roepen. A1 die kolonels zijn sedert tot generaais bevorderd, met een 200 andere otficieren, die even- eens bevorderd en een grootere bezoldiging hebben gekregeu. Toch kan Arabi-bey thans ook als eerste minister het niet iedereen naar den zin maken. Het heet nu, dat er een samonzwering ontdekt is, die ten doel had hem en zijn invloed- rijke vrienden uit den weg te ruimen. Hoewel niemand gelooft, dat het militair komplot bestaat, worden er toch dagelijks per3onen in hechtenis genomen, waaronder vele Circassische officieren. Arabi-bey liet zelfs verscheideue Egyptische dames opsluiten niemand weet waar. Hij zelf overnacht in de kazerne, bewaakt door een sterke lijfwacht. Het getal der beschuldigden is thans reeds tot 31 geklommen en naar men verzekert, worden zij ge- pijnigd om hun bekentenissen af te persen. Ook moet Arabi-bey het voornemen hebben te kennen gegeven om enkelen te laten fusileeren en dat reeds zou hebben laten doen voor het front der troepen, als de Khedive ditmaal zijn gezag niet had doen gelden. In Oostenrijk zijn de afgevaardigden uit de Oos- tenrijksch-Hongaarsche landdagen te Weeuen bijeen gekomen. Onder levendige toejuichingen decide de voorzitter bij de opening der vergadering mede, dat de opstand onderdrukt is, dank zij de uitste- kende leiding en de militaire deugden der troepen. Verder hoopte hij de bezette gewesten te kunnen voorbereiden voor het tijdstip waarop deze bij 't Rijk kunnen worden ingelijfd. Het voorstel door de Rijksregeeiing ingediend strekt tot het verlee- nen van een krediet van 24 millioen florijnen. Daarmede hoopt men de kosten der bezetting tot October te kunnen bestrijden, want al stclt ook de regeering in de toelichling vast, dat de opstand in het algemeen onderdrukt is, zijn kracht ge- broken en nu nog slechts het karakter van roove- rijen draagt, acht zij het echter onvermijdelijk noodig, dat de troepenmacht aldaar, althans voor de naaste toekomst, nog op de tegenwoordige sterkte gchouden worde. Het is dus zeer waar- schijnlijk, dat men later nog meer van den opstand hoort en of Rusland en Engeland zich gereedelijk zullen nederleggen bij eene inlijviug in strijd met het Berlijner vcrdrag, dat steeds beetle ongeschon- den te zullen blijven, moet de tijd leeren. In Erankrijk is tot nog toe de tegenstand der kerkeiijken tegen de nieuwe wet op het verplicht en nsutraal onderwijs niet zoo heftig als eerst aan- gekondigd word. Dit is voor een gedeelte toe te schrijven aan het feit dat Msgr. Ereppel, de bisschop- afgevaardigde, die zich aan het hoofd der beweging heeft gesteld, zich daarbij op het terrein der wet zelf heeft geplaatst en den raad geeft om in de schoolcommissien vooral gelijkgezinden te kiezen en ook den pastoor, wat de wet toelaat; op deze wijze, zegt hij, is er althans gelegenheid om te zorgen, dat het kwaad tot de kleinste afmetingen beperkt blijft. ten aanzien van de van een zonderling In Duitschland zijn wij katholieke zaken getuigen schouwspel. Terwijl alle kerkelijke bladen met groote hcftigbeid de staatkunde van Bismarck bestrijden en hij thans reeds weet, dat Windthorst en zijn vrienden in den Rijksdag, die 27 dezer bijeenkomt, tegen den tabaks-alleenhaudel zullen stemmen, doet Bismarck van zijn kant al het mogelijke om te Rome op een vriendschappelijken voet te komen. Prins Heiurich, tweede zoon van den Kroonprins, heeft in gezelschap van den Koning van Wurtemburg en van den heer Von I Schlozer, de nieuwe gezant Lij het Vatikaan, een bezoek gebracht aan Leo XIII. Ook de Koning van Saksen zal dit eerstdaags doen. Men zegt, dat Bismarck er zijn redenen voor heeft, om alle I Duitsche gekioonde hoofden en Priusen den weg naar het Vatikaan te zien gaan. Evenwel zijn er lieden in Duitschland, die het goed met Bismarck meenen en die, ziende wat er omgaat, bedenkelijk 1 het hoofd schudden en zich afvragen: wat toch zal wel het einde zijn van dit alles? Intusschen heeft Bismarck nog niet willen zeggen of hij zic h met de dcor het Huis van Afgevaardigden aange- nomen kerkelijke staatkundige wetten vereenigt of niet. Ter Neuzee, 21 April. Ileden morgen heeft de gemeenteraad eene ver gadering gehouden, waarin de volgende punten ter behandeling waren gesteldAanbieding door Burg, en Weth. van het verslag van den toestand der gemeente in 1881. Rekening der brandweer over 1881. Regeling der gemeente finantien be- grooting 1881. Veikoop biandspuithuis. Ontwerpen legger en kaart volgens het reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland. Een voorstel om het tractement van den heer G. L. P. van Ham, hoofd der openbare lagere school te Sluiskil, met f 150 te verhoogen is verworpen, doch een auder voorstel om den heer Van Ham eene gratificatie over het loopende jaar te verleenen van f 150, onder voorwaarde, dat hij zich voor een jaar aan die school verbindt, is aangenomen. De commissie van enquete, betreffende de spoorweg-exploitatie te's Gravenhage, heeft gisteren o. m. gehoord de heer H. 0. E. van IJsseistein, expediteur alhier. Door Z. M. is bij den plaatselijken staf tot kapitein benoemd, de le luitenant P. Spronk, plaatselijk adjudaut te Wierickersehans. Bosdikapelle, 18 April. Alhier is ten geVolge van de drankwet het aantal tapperijen, waarin sterken drank in het klein wordt verkocht, met 6 verminderd. Er zijn 14 vergunningen verleend, zoodat deze gemeente nog genoegzaam boven het bij de wet gestelde cijfer is verheven. De vorstelijke familie van Waldeck-Pyrmont wordt Zaterdagavond te Middelburg verwacht. De prinsesmoeder,de prinses Helena, bruid van hertog van Albany, en de jonge prinses Elisabeth, met gevolg, zul len haar intrek nemen in het hotel de Nieuwe Doelen aldaar, terwijl voor den vo^st van Waldeck en den erfprins Erederik, benevens voor den erfprins van Bentheim-Steinfurt vertrekken in het hotel de ,(,Abdij" in gereedheid worden gebracht. Het ge- volg van den vorst, zal eveneens in de *Abdij" verblijf bouden. Het Kon. Engelsche stoomjacht Victoria and Albert" wordt Zondag te Vlissingen verwacht, om Maandag bovengenoemde vorstelijke personen naar Engeland over te brengen. Bij de terugkomst zullen zij ook een paar dagen te Middelburg verblijveu. Bij kon. besluit zijn, met iugang van 20 April 1882, benoemd tot directeur van het postkantoor te Wijk bij Duurstede L. H. Stolk, thans directeur van het postkantoor te Breskens tot directeur vaa het postkantoor te Breskens A. P. Kole, than# adsistent ten postkantore te Zeist. Bij de examens voor het lager onderwijs ge houden te Middelburg, werden van de opgekomen 15 vrouwelijke candidaten 3 afgewezen, een trok zich terug, terwijl 11 zijn toegelaten, nl. de dames E. C. Gronert, van Zienkzee, H. C. Hackenberg, M. P. van Hoogstraten, J. M. Jansen, H. M. A. Laan, A. P. Mallego, alien van Middelburg, 8. M. de Masier, van Breskens, A. P. J. Noest, van Sluis, II. A. Pervoost, van Middelburg, S. van da Sande, van Krabbeudijke, en C. M. de Wolf, va» Middelburg. In de Staats Courant van Dinsdag jl., wordt als samentrekking van de opgaven, die vroeger zijn opgenomen omtrent den loop der bevolking van iedere gemeente des Rijks, de bevolking va» het geheele rijk op 1 Januari 1882 opgegeven als 4,114,077, waarvan 2,034,790 mannen en 2,079,287 vrouwen. In den loop van 1881 is zij toegenomen met 22,730 m. en 25,755 vr., te zamen 53,485. Volgens den Haagschen correspondent van de Zutph. Ct. zijn de paleizen van Z. K. H. Prins Frederik in den Haag tcegewezen aan de Prinses Von Wied en heeft de Prinses haar voornemen le kennen gegeven om bij voortduring eenige maanden van het jaar met haar gezin in den Haag door te brengen. Daarom zal ook het paviljoen to Schevingen niet te gelde worden gemaakt. Uit Amsterdam bericht menHet bestuur der vereeniging voor den effectenhandel heeft heden bericht uit Konstantinopel ontvangen van Edgar Vincet, vertegenwoordiger der Nederlandsche hou- ders van Turksche fondson en lid vau den raad van administratie. Er is besloten, onmiddelijk te betalen 25 pCt. op de Turksche loten die in Februari en April zijn uitgetrokken en het saldo tegen het einde van het jaar te voldoen. Blijkens het pas verschenen jaarverslag van de maatschappij ffNederland" deden gedurende 1881 10 stoomschepen der maatschappij 25 uit- en thuis- reizen, waarmede ruim een millioen bruto winst werd behaald, f 70,000 meer dan in 1880. Na verschillende afschrijvingen op schepen voor reserve en andere fondsen, blijft een zuiver bedrag van f 481,219 over, waarvan aan de aandeelhouders 9 pCt. kan uitbetaald worden. De tiendaagsche vaart is in April 1882 aan- gevangen. Nog vier nieuwe mailbooten zijn in Engeland in aanbouw, namelijk Prins Frederik, Prinses Wilhelmina, Insulinde en Sumatra. Da LI—MlOfcOy TER IMEIJZEIVSCIIE C0ER4NT. MolltioU (Ivorzicht

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1