No. 1766. Woensdag 19 April 1882. 22e Jaargang, Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor ^eeuwsch Vlaandoren. HI NTN KN N I) WJITENLAND. I Door he! ABONNKMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1, feheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men ahouceert ziok bij alle Boekhandelaara, Poatdirec tturen en Brievenbuahoudera. 2>£t blsd vcroehtjnt Btoadaj. deze coaraut beboort ecu bljvoegsel. Pf»litiolr r rzicbt De gebeurtenissen in de afgeloopen week, wat de Europeesche staatkunde betreffen, zijn over 't algemeen niet bizonder belangwekkend. Over het groote feit van den dag, de aftreding van Gortscha- koff als Russisch minister van buitenlandsche zaken en zijne vervanging door den lieer Giers, wordt in alle dagbladen druk gescbreven. Het moet in de kringen, die er belang bij hebben, dat de tegen- wnordige orde van zaken niet verstoord wordt, een gunstigen indruk hebben gemaakt en als een waar- borg beschouwd worden voor het beboud van den vrede. Gortschakoff zelf was sedert jaren slecbts een schaduw van wat bij vroeger was, doch zoolang hij allhans in naam aan bet hoofd van bet buiten- landsch beleid stond, hield bij de plaats voor een ander open, en langen tijd vreesde men, dat Igua- tieff dit anders zijn zou, de sluwe Ignatieff, die in Duiiscbland en Oostenrijk in de hoogste mate wordt gewantrouwd, omdat hij nooit zal nalaten hen zooveel mogelijk in de kaart te zien. Van dezen angst is de wereld nu bevrijd, want al weet men, dat Ignatieif haakt naar den post van rijkskanselier en acbter de schermen tegen Duitschlaud en Oos tenrijk blijft woelen, zoo is toch de gewichtige portefeuille van buitenlandsche z iken nu „vooreerst" in goede handen. In Oostenrijk is men ook bezig een kruistocbt te prediken tegen de Joden. De minister Taaffe heeft echter per rondschrijven strenge bevelen ge- zonden aan de plaatselijke besturen om alle openbare samenkomstendie kennelijk een tegenjoodsch kaiakter dragen, onvoorwaardelijk te verbieden. In do voorsteden van Weenen hebben reeds sedert eenige weken arbeiders-vergaderingen plaats. Op een dezer sprak de afgevaardigde Von Schonerer, die om ziju volksdenkbeelden door zijn collega's in het Oostenrijksch Parlemeiit als een scburftachtig schaap gemeden wordt, en bracbt daar de bekende bescbuldigingen tegen bet Joodsche kapitaai te berde. Op de vergaderiug waren vele vrouwen, die zeer aandachtig luisterden naar de verschillende werk- lieden, die na Von Schonerer bet woord voerden, en heftig tegen de pas ingevoerde verbruiksbelas- tingen uitvoeren. De berichtgever, die onder meer deze bizonderheden mededeelt, meent echter dat de tegen-Joodsche beweging in Weenen geen opgang kail maken, omdat het geld en de pers bijkans geheel in handen der Joden zijn en deze een grooten invloed op het maatschappelijk leven oefenen. In Duitschland is de veld tocht tegtn den tabaks- alleenbandel in den Bondsraad geopend. Tevens zijn de outwerpen op de werkliedenverzekering en de wijziging der nijverheidswet aangekondigd. De drie ontwerpen zijn in handen van commissien gesteld. Men verwacht dat het alleenbandelplan met een kleine meerderheid door den Bondsraad aangenomen zal worden, maar door den Rijksdag met een groote meerderheid verworpen. Uit Turkije vertrekt eerstdaags naar Berlijn de broeder van den Sultan om Duitsch te leeren. De verstandkouding met Duitschland wil de Sultan bevorderlijk maken aan zijne groote plaunen of uimmer te verwezenlijken droomen. Iu Italie heeft de regeering aan baren consul- Vrijti.-uavoBsi adtesteniiSn, Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,t0 Gtrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeadar aiterlijk Dinsdag en Vrijdag Bnawalddag S8K1E urea. A. 44. 6. it n H 14 T te Ter Ne<uen( generaal in Egypte een krachtige ncta gezonden over de kwestie der baai van Assab in de Roode zee. De nota, die aan het Egyptisch ministerie is medegedeeld, heeft ten doel bet in dit opzicht tnsschen Italie en Egypte bestaande gescbii duidelijk te omschnjven. Ter Netueu, 18 April Het concert der zangveresniging Neuzens Man- nenkoor, albier op 11 dezer ten voordeele der nagelaten betrekkingen van wijlen P. van Vijven gegeven, heeft aan plaatikaarten f 76,50 en aan vrijwillige bijdragen de sorn van f 155,75 opge- bracht. Sanaen f 232,25. Axel, 18 April. De heer M. Verstraeten, die onlangs werd benoemd tol hoofd der Burgerschool te Weert, is nu tevens door den Minister van Binnenlaudsche Zaken benoemd tot leeraar aan de rijks-normaalschool aldaar. Door Z. M. zijn benoemd: tot dijkgrasf van bet waterschap Hoedekenskerke M. de Regt; tot dijkgraaf van den Willem III polder J. Scheele Jz. Bij de examens voor het lager onderwijs werden van de 16 candidaten, die zich hadden aaugemeld, 8 toegelaten, nl. de beeren: P. C. de Jonge, van Goes; M. J. Mazure, van Groede; P. Minderbout, van VrouwepolderJ. C. Nardten, van Zierikzee; P. J. Okkerse, van Bruinisse; A. M. Polderman, van Goes; J. de Ridder, vail Groede; en J. Smallegunge, van Nieuwerkerk. Een candidaat trok zich gedurende bet examen terug. Te Sluis hebben de houders van 3 tapperijen, waarvan de buurwaarde boven de f 100 is gescbat, hiertegen gereklameerd en een legenschatter aan gewezen. Volgeus de gemeenteverordening moet nu bovendieu een derde herschatter door den ontvanger der direkte belasliugen benoemd worden, waartoe deze ambtenaar, om de heilzame bedoeling van de drankwet zooveel mogelijk in de hand te werken, zichzelven heeft aangewezen, daar in de gemeeute moeielijk ietnand te vinden i3, onpartijdig genoeg om zonder aauzien des persoons te bandelen. De arr.-recbtbank te Middelburg heeft jl. Vrijdag uitspraak gedaan in de Dinsdag der vorige week behandelde zaak van Ph. Boudewijnse, oud 35 jaren, sigarenfabrikant aldaar, beklaagd van bet afleveren van labak in papieren zakken, waarop valschelijk als merk was gesteld een quaclraat met dubbele zwarte lijn, waarbimien voorkwam een anker in verticalen stand, door welk merk werd aange- bootst dat, hetwelk de Rotterdamsche handelsfirma A. Egeter Co. bezigt tot onderscheiding van de door liaar in den handel gebracbte tabak enz-, en welk merk is ingeschreven ter griffie van de Rot terdamsche recbtbank. Aangezien zij de schuld van den beklaagde als niet bewezen aannam, heeft de recbtbank den beklaagde vrijgesproken, met veroordeeling van den Staat in de kosten. De totale opbrengst der gisteren te Bergen op Zoom door bet dagelijks bestuur der visscberijeu op de Schelde en Zeeuwsche stroomen gehoudeu verpachting van 22 perceelen visscberij, gelegen in de Ooster-Schelde, het oude vaarwater, de Gtul, de Kraaierplaat, het Bergscb diep, op de Yersek# oesterbank en nabij Yerseke, bedroeg f 3111,50. Van de bescheiden betrelFende de geldmid- delen van den Nederl. Staat is thans een nieuw deel verschenen, bevattende een vijftigjarig overzicbt van de opbrengst der belastingen, nl. van 183® tot 1880. In 1831 was de opbrengst van alle middelen 38,002,000, in 1880 102,671,000. De opbrengst van den wijnaccijns steeg in dat tijd perk van f 1,101,000 tot 2,071,000die van bet gedistilleerd van f 1,113,800 tot y 22,512,000. Nota bene van 4 millioen tot 22 millioen! De Minister van Financien maakt bekend, dat op 1 April jl. aan schatkistbiljetten in beleening was geplaatst een bedrag van 4 millioen vijf hon- derd duizend gulden en aan scbatkistpromessen in omloop was een bedrag van zeven millioen gulden. De firma S. Sarluis en Zoon te's Gravenhage, antiquaiis van HH. MM. den Koning en de Ko- ningin, heeft verleden week bij Middelburg op een kasteel voor liaar principaal te Parijs aangekocht een zeldzaain oud-Saksiscb tafelservies, bestaande j uit 210 stuks, met voorstellingen van vele sleden in Duitschland en acbter ieder stuk de naam der stad dat bet voorstelt. Het fabrieksmerk was da twee zwaarden. De sauskommen stelden voor vaar- tuigen met mannen die ze stuurden. Borengemeld servies werd voor den belangrijken prijs van f 17000 aangekocht, wel een bewijs dat voor zeldzame oud- beden belangrijke booge prijzen worden besteed. Door dezelfde firma werd ook te Middelburg aangekocht eene zeer kleine, fraaie, oud gesreden eikeuhouten bedstede met beelden, die zeer zeld zaain is, uit het jaar 1610. Deze aankoop had oak plaats voor een zeer hoogen prijs. Alleen over Amsterdam zijn iu eene week 2700 personen naar Amerika vertrokken, met zich voerende f 50,000 aan geld, terwijl voor hunne passage f 170,000 was betaald. Ons land verloor de vorige week ongeveer 500 personen, die alleen aan boot- en spoorvracht meer dan f 50,000 uit- gaven en met plus minus f 20,000 in bet verre Westen zulleu aankomen. Het gerecbtsbof te Arnhem heeft den gewezen commies der posterijen, E. A. W. C., schuldig verklaard 1. aan het als agent van de hooge regee ring onderdrukken en verduisteren van akten en bescheiden, welke hem ter zake van ziju post over- gegeven en medegedeeld waren 2. het verduisteren van een geldstuk dat in een openbare bewaarplaats gelegd was. Hij is veroordeeld tot zeven jaar tuchthuisstraf. Op een deel der Groote Antillen heeischeu de pokken ouderwets. De lijders sterveu bij hon- derden. Vooral bet eiland St. Domingo of Haiti is de dupe van die pokken-epidemie. Over algemeen is da toepassing van Jenners vinding daar weinig in praktijk, vandaar ook bet voortwroeteu der vreeselijke ziekte en bare kwaad- aardigheid. In beschaafJe landen, waar de vaco uatie vol- BttVWf&W IWifln iWKMWWWflBW TER NEEZENSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1