Vertret ier liridTBOwl naar Oost-lai. No 5764. Woensdag 12 April 1882. 22e Jaargang, Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch VSaanderen. p» INN EN LAND Ter Neuzeu, 11 April. POSTER IJ EN. RECHTSZAKEN. Arrondissemeuts-rcclUbank te iTfidilelbarg. Kantongerecht te Hulst. RSKauaorwsBKi^ TER AIEUZENSCHE COE ABONNKMENT, Per dric maanden binnen Ter Nenzen f 1, jeheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abouneert rich by alle Boekiiaodalaara, veuren en Brievenbusfaonders Wit SjlatS veyschijat Door he) Pootdirec- VrijctiisavoniS ADVERT ENTIEN. Vac 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruinite berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te render uiterlijk Dinsdag en Vrijdag naeszid'dnig: EHRIE roc*en. I. KL. ft. ft H N T ts Ter Nenien. Politick Oi rzicht. Er is vrrroltiiig in den staat, zegt Hamlet, en als er weder een dichter als Siiakespeare zich zal nederzetten om den tegenwoordigen wereld-toestand te schetsen, zal het hem moeilijk valien oin een zachtere uitdrukking te kiezen. De gebeurtenissen in Eusland worden thans met meer aandaeht dan gowoonlijk gadegeslagen, omdat de teekenen daar stteds talrijker worden, die volgens den loop der geseluedenis op een geweldadige uitbarsting wijzen, en deze laatste als eens de Eransclie omwenteling, een geweldigen scliok aan de tegenwoordige Euro- peesche toestanden zal toebrengen, die onbereken- baar in zijn gevolgen zal zijn. Uit Petersburg wordt gemeld, dat er belangrijke knoeierijen ontdekt zijn in de afdeeling van geld- beleggingen der Keizerlijke Bank. De valsche boekingen strekken zicb over vele jaren uit en loopen over een belangrijke som. De pleger er van is de directeur der afdeeling, lid van den staatsraad. Ook heeft de politic daar wederom nihilistische plakkaten ontdekt, den Cziar bedreigende, indien liij onwillig blijfc een grondwet te verleenen. De nihilistso bouden dus woord. In Oostenrijk zuilen nauwlijks tengevolge van de verboogde belastingen op petroleum, koffie, enz., 15 millioen meer in de sckatkist vloeien, of de afgevaardigden uit de Oostenrijkseh—Hongaarsche landdagen zuilen bijeenkomen om op dezc som onmiddehjk beslag te leggen. Hoevele millioenen gevraagd zuilen worden is onzeker. Men sprsekt van 50 k 60, alleen voor het aanleggen van ver- sterkingswerken in Dalmatie en de Ilerzegowina, ongerekend de militaire bezetting. Deze gelden zuilen weder door een ieeuing verkregen moet.en worden, want de belastingen zijn reeds zoo hoog opgescbroefd, dat aan vermeerdering niet gedacbt kan worden. Uit Duitschland wordt bericht, dat de keizer weder bersteld is en Bismarck zicb in langen tijd niet zoo wel heeft bevonden als thans na eenige weken rust op Eriederichsruhe, zoodat men er stellig op rekenen kan, dat bij weldra naar Berlijn zal terug- keeren, om aan de werkzaamheden van den Bonds- raad en den Eijksdag deel te nemen. Misschien zal Bismarck den Eijksdag nog in deze maand op- roepeu. Alles hungt echter af van bet lot dat het ontwerp tot invoering van den tabaksalleenhandel in den Bondsraad treffen zal, want mocht het daar verworpen worden, en daar is volgens de laatste berichien veel kans op, dan zou de zitting van den li.jksdag bepaald onnoodig zijn. In Engeland heeft Gladstone in't Lagerbuis den toestand in Ierland beschreven als wel zorgelijk, maar tocb beterend. De Daily News ziet die ver- betering nog niet, en spoort de regeering nogmaals en driugend tot krachtiger optreden aan. Op de moorden en andere misdaden in Ierland kan men haast bet oog niet meer bouden, zoo talnjk zijn zij. A1 wat cr tot nog toe gedaan is, blijkt onvol- doende te zijn om er een einde aan te maken. Gladstone wil echter nog van verdere maatregeien niet weten. Volgens hem heeft men niet met een staatkundige maar met een maatschappelijke omwen teling te doen, en is liij overtuigd, dat achter die misdrijven een lioogero invloed scbuilt. In Egyj.te wordt thans werk gemaakt om den vroegeren Khedive weder op den troon te krijgen. Aan een prinses van zijn familie is niet vergund geworden zicb te Alexandria te ontscbepen. Een zijner agenten heeft bevel gekregen Egypte te ver- laten. Het is zeer waarschijnlijk dat de Sultan1 van Turkije zicb de zaak aantrekt, want bet ver- langen naar de vleeschpotten is groot. De zes groote mogendheden ziuden bet eens zijn geworden over de wijzigingen, welke de staatsbegrooting, zooals zij I door de Egyptische Kamer van afgevaardigden is aangenomen, zal moeten ondergaan. Turkije is echter niet over ds kwestie geraadpleegd, en men kan ook verwachten, dat de Egyptische regeering niet met deze bemoeiingen gedieud zal zijn. In de jl. Zaterdag gebouden zitting van den gemeenteraad te Yerseke is met a'.gemeene stemmed benoemd tot boofdonderwijzer der school op het dorp de heer Z. Bouwens, eerste onderwijzer te Katendrecht. In het jaar 1881 werden in de landen, welke tot het algemeene posterijenbond bebooren, 3 miliarden 866 millioen brieven verzonden. Daarbij komen 619 millioen briefkaarlen, 3 millioen brief- kaarten met antwoord betaald, een milliard 23 millioen drukwerken, 64 millioen monsters, 98 millioen pakketten. Het nieuwe reglement op den schoolbouw is reeds bij den Eaad van State aanhangig gemaakt en kan dus binnenkort worden afgekondigd. Naar men verneemt, zal het in bet algemeen zeer milde bepalingen bevatten en de regelen voor bet bizonder onderwijs tot een minimum beperken. Van het tapijt, dat in de koninklijke fabriek te Deventer besteld is door IIH. MM. onzen Koning en onzo Kouingin, om als bruidsgeschenk te dienen voor Harer Majesteits zuster, Prinses Helena van Waldeck-Pyrmont, bij gelegenheid van haar huwelijk met den Engelsche i rins Leopold, bevat de Katholieke Illustr.ifie in baar jongste nommer eeue beschrijving en af'oeelding. De grond van bet tapijt is een prachtig wijnrood, waarvan de gloed geteraperd en rustig gebouden wordt door een doorlopende donkerbruine ornamentatie. Dat eenigszins sobere fond wordt gereleveerd door een breeden rand, in do kleur van vieil or, bevallig en tevens stout van teekening. Naar bet patroou te oordeelen, zal het kostbare Smyrnascbe tapijt dat de Nederlandscbe fabriek onder handen heeft in den waren zin des woords een vorstelijk ge- scbeiik zijn. Het aloude gebruik ten plattelande in Drenthe, om bij openbare verkoopingen sterken drank koste- loos te verschaffsn, is de redon, dat vele landbouwers uit de gemeente Anlo, naar aanleiding van art. 17, al. 2 der Drank wet, voor de Rechtbank moesteu verschijnen. Hot O. M. eischte voor ieder een boete van f 50. De beklaagden gaven o. a. te kennen, dat, wanneer dat gebruik werd afgeschaft, men op de te verkoopen goederen bijna niet zou bieden. De reeblbank heeft niettemin beiden tot een boete van f 5 veroordeeld. In het cafe Vondel in de Vondelstraat te Am sterdam, had verleden week een gasontploffing plaats, door een lek, tusscben het plafond. De uitbarsting was verscbrikkelijk. Den directeur der nieuwe menage zijn beids beenen verbrijzdd; de onder- directeur, de buffeljuffrouw en een kellner zijn ernstig gewond naar bet gasthuis vervoerd Van het cafd zijn de vonr— en achterramen alien gebeel verbrijzeld, terwijl in de koffiekamer zelf alles aan splinters is geslagen; het buffet dat aan den muur bevestigd was, is geheel voorover geslagenvan het plafond is geen stuk meer heel ook in den kelder, die vlak onder de kamer is, werd de zoldering weggeslagen, terwijl boven de eerste verdieping de meubelen in de grootste wanorde door elkander liggen. De voormuur is over eeu groot gedeelte gescbeurd; van het zail, dat over de stoep, die als buitenzitplaats dienst deed, gespannen was, is boegenaamd niets ovcr- gebleveu. Het is thans beslist, dat mevr. Beersmans met 1 Sept. naar Antwerpen terugkeert. Zij zal daar optreden als actrice tegen een jaarwedde van 10,000 francs,, en als leerares aan de tooneelschool tegen een salaris van 8,000 francs, welke som baar voor haar leven verzekerd is. Via Napels, (Eransclie mail) 14 April 7,30 'savonds. Via Napels, (Maats. Nederl.) 17 April 7,30 'savonds. Vift Amsterdam, 18 April 5,35 'savonds. Vi5 Brindisi, 20 April 5,35 's avonds. De Eransclie pakketbooten doen Eiouw, Banka en Palembang niet aan. De rechtbank heeft in hare zitting van 8 April het volgende vonnis uitgesproken M. v. L., vrouw van J. d. L., herbergierster te Sas van Gent, is wegens beleediging met woorden aan een bevelhebber en een agent van de gewarende macht in de waarneming hunner bediening gedaan, veroord. tot een eelstraf van 3 dageu. Zitting van 6 April. 1. C. S., te St. Nicolaas, ter zake van openbare dronkensohap; veroordeeld tot eene goldboete van/3, subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. 2. J. H., te Hontenisse, ter zake als voren; verocrd. tot eene geldb. van 3, subs, govaug, van 1 dag en in de kosten. 3. J. S., to Hontenisse, ter zake als voren; veroord. tot eene geldb. van 6, subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. 4. A. W., le Kruiningen, ter zake als voren; bij verstek veroord. tot eene geldb. van f 3, subs gevang. van 1 dag en in de kosten. B. P. v. L., te Walsoorden, ter zake als voren bij verstek veroord. tot eeue geldb. van f 3, subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. 6. J. v. K., te Hontenisse, ter zake als voren veroord. tot eene geldb. van 6, subs, gevang. van 2 dagen en in de kosten. 7. F. B., ta Clinge, ter zake van het bevissehen der Schelde en Zeeuwsche stroomen, zonder het vsr-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1