No 1761. Zaterdag 1 April 1882, 22e Jaargang. Algemoen INieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Tor Nenzen 1,—. Door he) gekeele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men aboimeert zioh bij alle Baekhandelaars, Foatdireo- teuren en Brievenbuskouders. dit hltd vereehijnt jjlnidaj- en Trljdagavond advestentiLn. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te render uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DEI1E area. J. K. €1, DDOHT te Ter Keaaeis, Bij deze cwarant behoort ecu bijvoegsel. Politieli Overzicht, Eiudelijk is Berlijn verlost van hetgeen men de Wolkenslcin-legende kan noemen. De gezant Wolkenstein is naar Parijs vertrokken, alwaar hij evenals te Berlijn eene overeenkomst in de kwestie over de Donau-scheepvaart zal trachten te ver- krijgen. Nogmaals wordt verzekerd, dat dit de voornaauaste reden was van zijne komst. Dat hij te Berlijn veel langer is gebleven dan men had kunnen verwachten, lag eenvoudig aan het muzikaal genot, hetwelk hij vond in den gezelligen kring van zeker hooggeplaatst persoon. Maar te Parijs is men minder goed geloovig. Daar trekt de ge- heimzinnige reis van graaf Wolkenstein, Oostenrijk's gezanr, eerst naar Berlijn en daarna naar Parijs en mogelijk wel door naar Londen, vdor dat hij naar zijn post te Petersburg gaat, veel aandacht. Daar vraagt men, en niet zonder reden, komt een zoo hoog personage louter spreken over de regeling van de scheepvaart op de Donau. Komt hij niet veeleer om da volledige inlijving van Bosnie en de Herzegowina bij Oostenrijk voor te bereiden Wat hiervan ook zijn moge, zeker is het dat het denkbeeld van een congres tot regeling der Bosnisclie aangelegenhedeu nog niet opgebeven is, al wordt het ook door Oostenrijk niet gewild en ambtelijk bekend gemaakt dat het denkbeeld van een congres nergens is opgeworpen. Dit Weenen wordt thans bericht, dat de Donau—kwestie voor goed geregtld is. Wat graaf Wolkenstein nu doen zal? Men heeft in de laatste dagen meer dan eens de verzekering kunnen lezen, dat de opstand in Crivoscie en de Herzegowina nu voor goed uit is of nog slechts het werk van rooverbenden. De Oostenrijksche bladen echter moeten ontgoccheld en ontevreden zelf toeslemmen, dat de opstande- liugen door hun nederlaag niet zijn ontmoedigd en de beweging in uitgebreidheid gewonnen heeft, wat zij aan kracht vau verzet verloor. De benden zijn niet talrijk maar verplaatsen zicb gemakkelijk van bet eene punt naar het andere. De opstand mag dan ook voor't oogenblik zijn tegen gebouden juist de verliezen bebben, naar men opmerkt, den geest van verzet gesterkt. In Erankrijk is men geheel vervuld van de ne derlaag van Gambetta en zijne volgelingen bij de verkiezing der begrootings-commissie. Zijne dag- bladen leveren heftige bescbouwingen over het ergelijk verbond, dat republikeinen met behulp der niet-repubiikeinen de talrijkste groep der republi- keinsche meerderbeid uitsluiten. Erankrijk,"schrijft de Itepublique frangaise, „zal die wanorde niet lang toelaten." Een heftig tegenstander van Gambetta, de heer Wilson, schoonzoon van den president Jules Grevy, is tot voorzitter der commissie ge- kozen. Uit Tunis verneemt men, dat de strooptockten der opstandelingen voortduren en zij stoutmoediger dan ooit optreden. Er was zelfs sprake, dat zicb een bende van duizenden opstandelingen bad ver- toond bij Qabes, maar ambtelijk wordt dit geloo- chend en gezegd, dat men slechts eenige troepjes van 50 b 80 ruiters in 't uiterste Zuiden heeft bespeurd. Tevens melden vertrouwbare berichten uit Tripoli, dat in bet Tripolitaansche niet minder dan 13,000 man Turkscbe troepen staan, zoodat de Sultan van Turkije niet vreemd schijnt te zijn aan de nieuwe onlusten. Onder die troepen moet volgeus de Times groote ontevredenbeid heerschen wegens het niet ontvangen van soldij benevens een iukrimping der rautsoenen, zoodat er gevaar voor oproer dreigt. In Italie is de Kamer uiteengegaan, nadat de Minister van financien over millioenen had gespro- ken of het een kleinigheid was. De regeering heeft onlangs nog een leening van 400 millioen gesloten. 't Is dus geen wonder. Ook in Egypte is de Kamer der notabelen door den Minister-president gesloten. Spoedig zullen wij nu weder hooreu van Arabi-bey en zijn leger, want de Kamer heeft nog niet aan de verwachtingen van alien kunnen voldoeu. In Venezuela is Guzman Blanco gekozen tot president en vreest men voor een omwenteling. In Noord-Amerika is de wet tegen de Chinezen aangenomen. Deze uitslag is onverwackt, te meer oindat men in New-York zoo ijvert. tegen de Bus- j sische jodenvervolging en de vervolging der leren door Engelaud. TerNeuzea, 31 Maart. Z. M. heeft L. W.-Tollers Jr., thans tele graphist 2e kl. bij den Bijks-telegraaf te Ter Neuzen, benoemd tot directeur van een der Bijks-tele- graafkantoren. Met ingang van 1 April a. s. is cpgeheven de bevoegdheid om de inschrijving in ondertrouw in de huizen der particulieren te doen plaats hebben, zoodat van dat hjdstip af het „aanteekenen" ten stadhuize verplicbtend is gesteld beboudens de ge- j vallen, voorzien in het Burg. Wetboek. Aan den heer W. L. Kakebeeke is met ingang van 1 April, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester van Hoedekenskerke. Uit die gemeeute is een adres aan den Koning gezonden om den secretaris, de beer Welleman, tot burgemeester te benoemen. De Minister van waterstaat enz. heeft mede- gedeeld, dat den 1 April a. s. de dienst der pakketpost in het verkeer met bet buitenland in werking treedt. Met de voorwaarden waaraan de verzendingen moeten beantwoorden, is een tabel der porten, die geheven zullen worden, in bet nommer van heden, 30 Maart, opgenomen. Paus Leo XIII heeft een pracbtige carnmee, waarin zijn borstbeeld is uitgesneden en die met paarlen bezet is, geschonken voor een verloting door de B.-Kath. ziekenverpleging te Amsterdam te kouden ter uitbreiding van baar gesticbt. Aan 4 gevangenen in het tuchthuis te Leeuwarden is door Z. M. den Koning ontslag, aan 3 ieder 6 maanden afslag, aan 35 ieder 3 maanden afslag en aan 1 6 weken afslag van straf verleend, wegens vlijt en goedgedragin bet tuchthuis. Door de Belgische regeering is besloten tot den aanleg en exploitatie van een spoorweg van Antwerpen naar BaarleNassau; aan de Noord- BrabantDuitsche spoorwegmaatscbappij zal ver- moedelijk eoneessia worden verleend voor een spoor weg van BaarleNassau naar Boxtel. Naar aanlciding van een kennisgeving be- treffende een bijeenkomst, die gehcuden zal wordea ter bevordering van de landverhuizing van Hollanders naar of nederzetting in Transvaal, en waarin Trans vaal verre verkieslijk boven Amerika genoemd wordt, scbrijft de Amst. Ct.,/Wij geven aan ouze goede landgenooten, die werken kunnen en werken willen, den raad om, bij de keus tusschen Zuid-Afrika en Noord-AmerikaNeaerland te kiezen, en te blijven waar zij zijn. Er is hier voor hen even veel en even nuttig werk te verrichten als daarginder, en niet minder te verdienen tevens. Wat betreft degenen, die of niet werken kunnen, of niet werken willen, zij kunnen gaan naar Transvaal of naar Amerika, naar Aziii of naar Australie, het zal hun evenmin baten, als wanneer zij hier blijven. Iutusscheu zullen wij hen met genoegen zien vertrekken, docb aan goede krachten is Nederland waarlijk niet te rijk, en wij wenschen er niet toe mede te werken om deze het land uit en een ouzekere toekomst tegemoet te drijven. Men leest in de Arnh. CtWie geld door middel van een postwissel verzendt, zou meenen zeker te zijn, dat het was gestort, wanneer d« overbrenger er van met een regu van bet postkan- toor terugkeerde. Dit is echter niet juist, en hoe een geslepen persoon ook hier een gelegenheid kan vinden om zicb te bevoordeelen bleek onlangs. Een jongmensch, naar het postkantoor gezonden met een postwissel van vijftig gulden, ging eerst naar zijn kamer, nam daar een andere kaart, vulde de som van vijf gulden in, die bij voor zichzelf overma»kte, en voegde op het regu achter het cijfer 5 een nul, zoodat de afzender moest gelooven, dat de zaak in orde was. Ook andere sommen moet bij op die wijze zich toegeeigend hebben. Ijnndbouwberichten. Ter IVenzeil. Als eene bizonderheid wordt ons medegedeeld, dat bij den landbouwer J. P. Scheele alhier, gisteren een kalf is geboren het hooge gewicht van 59 kilo's hebbende. Gedurende de verledene week was de midden- prijs vau het vette vee op de voornaamste markten van Belgie als volgt Ossen 75 centimen tot fr. 1,03, stieren, koeien en randers 65 tot 85 centimen en kalveren 90 centimen tot fr. 1,45. Opslag 3 centimen. Vette varkens 90 centimen tot fr. 1,45. Alles per kilo levend gewicht. Afslag 1 centimen. Voor vlas werd besteed per 3 kilo te Aalst fr. 3,20 tot fr. 4,60, Mecheleu fr. 5,01 tot fr. 5,13, Waregem fr. 3,35 tot fr. 4,86. St. Nicolaas fr. 3,81, Deinse fr. 3,25 tot fr. 3,50, Zottegem fr. 4,00 tot fr. 5,00 en te Brugge fr. 4,95. Op de te Zwolle gehouden palmpaardenmarkt waren ruim 1000 stuks aan de lijn, waaronder vele beste jouge paarden. De handel was over bet gebeel lusteloos, doordien de prijzen dalende zijn en da verkoopers, vooral begin markt, niet tot afslaau konden besluiten. TER NEUZEIME COURAM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1