Mil der Srieveamail naar Oast-Mil No. 1760. Woensdag 29 Maart 1882. 22e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. B1NNENLAND rIchtszaken! ABONNEMENT. Poutieb Uverziciiu Ter Neuzen, 28 Maart. POSTER IJ EN. Arrondisseuients-rechtbank te Middelburg. TER IMEUZENSCHE COi RANT Per drie maandea binnen Ter Neuzen 1,—. Door bet geheele Bijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert rich by alle Boekhandelaars, Poatdireo- tearen en Brievenbuskouders. ADVERTENTI&N. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advartentien gelieve men aan den Uitgever in te sendee uiterlijk Dinsdag en Vrijdag esBMiSddiag ISK JE nree. Oil Mad versebljist ftinsdaf- en Vr!jdu««»otsd bij J. K, it SI tf M y te' 'ires' Weazen. We zagen liet reeds ten vorige male. Dcr raadselen is nog geen eind. Toen men verleden week vernam, dat de Keizer van Rusland zich uit zijn afzondering te Gatschina naar St. Petersburg had begeven, dacht men dat dit was om daar weder zijn residentie te vestigen. Het blijkt ecbter, dat liet alleen de lijkmis gold, welke op den sterfdag van zijn vader in de hoofdstad zou ge- vierd worden. Denzelfden dag is de Czaar weder naar Gatschina teruggekeerd. Alle redeueeringen en beschouwingen waartoe deze koene daad van den Czaar aanlsiding gaf, bekooren dus weder tot het verleden. Het thans uitgevoerde reisplan is evenals de laatste tocht naar Moskou niets dan een behendige staatkundige zet van den even be- kwamen als haudigen Minister Ignntieff, die met alle opvattingen en berekeningen der Westerlingen spot en voor de toekomstige staatkuude van ltusland geheel in zijn rol is. Bij gelegenheid van den vijf en tachtigsten verjaardag van Keizer Wilhelm van Duitschland heeft er te Gatschina een grooten maaltijd plaats gehad, waartoe de leden der Keizer- lijke fainilie, de leden van het Duitscke gezantschap en de hoogwaardigheidsbekleeders uitgenoodigd waren. Voor de ecrste maal sedert den dood van Alexander II heeft de muziek weder bij de Keizer- lijke tafel gespeeld. De Russische bladen bevatten de telegrammen door den Czaar aan Keizer Wilhelm gezonden, die overvloeicn van hartelijke betuigingen voor het welzijn van Duitschland, voor het behoud van Europa's vrede en voor de bevestigiug der vriendschapsbanden tusschen beide, rijken. Aan tafel heeft de Czaar een dronk gewijd aau Keizer Wilhelm „zijn doorluchtigen vriend en boudgeuoot." De Keizer moet dus blijkbaar goed rnaken wat Skobeleff bedorven heeft, maar ook op de bijeen- komst te Dantzig zoende de Russische Keizer zijn Duitschen broeder, om, zooals later bleek, den Oosteurijkschen broer beter te kunnen slaan, als het in liet Oosten tot een strijd mocht komen. In Engeland is het thans zoover gekomeu, dat het Ministene Gladstone in het Lagerhuis gedreigd heeft met af te treden. Het voorstel van Lord Redesdale tot het weren van Godloochenaars uit het parleinent zal niet in behandeling komen. Uit Italie wordt gemeld, dat de Koning den Eranschen gezant bij zijn afscheid zeer hartelijk en voorkomend ontvangen en tot hem gesproken heeft in de voor Erankrijk meest vleiende termen. De Koning voegde er bij, dat hij geen zwarte stippen aan den gezichteinder bespeurde en verklaarde, dat Italie vurig het behoud van den vrede weuscht. In Erankrijk is men alles behalve tevreden over den loop der zaken in Tunis. Men heeft mede- desling ontvangen dat 800 Tunesiers, die naar Tripolis gevlucht waren, zich hebben aangesloten bij een groot aantal Arabieren uit de woestijn en thans op het punt staan om de grenzeu weder te overschrijden. Ofschoon het niet zoo bepaald aan- gewezen kan wordsn als dit met Turkije het geval is, tocli verdenkt men Italie van niet-rechtstreeksche pogingen om de opstandelingen tegen Erankrijk te ondersteunen. Twee Eransche koionues zijn naar de liipolitaansche grenzen gezonden en men vreest dat het noodig zijn zal om weder versche troepen uit Irankrijk te doen komen om de bevolking op verschillende punten van Tunis zelf in bedwang te houden. In Turkije zal een nieuw ministerie optreden. Tevens wordt gemeld, dat de regeering het plan om 't Turksche leger op voet van oorlog te brengen heeft opgegeven wegens geldgebrek, en thans enkel versterking van de zuid westelijke vestiugen beoogt. Tusschen Araerika en China dreigen verwikke- lingen te ontstaan naar aanleiding van een wet, die het verblijf en binnenkomen der Chineezen in Ainerika beperkt. Als de wet wordt aangenomen zal de Chineescke gezant vertrekken en China zijne havens voor de Amerikaansche schepen sluiten en de Amerikaansche zendeliugen wegjagen. Naar aanleiding van zekere onthullingen omtrent knoeie- rijen van ambtenaren, die het onderzoek in de Peru Guano zaak aan 't licht heeft gebracht, gaf de Amerikaansche regeering aan haar gezant te Lima bevel om verdere pogingen ter bemiddeling tus schen Chili en Peru te staken, waaruit blijkt dat Amerika het opgestelde vredesverdrag niet meer erkent. Het gaat in de nieuwe wereld al in Vele opzichten als in de oude. Toch leenen de jongere toestanden zich daar beter tot een geleide- lijke en spoedige oplossing. De alhier tehuis behoorende scliippersknecht P. van Vijven, viel jl. Vrijdag nabij de Willemstad uit eeu roeiboot in het water en verdronk. Hij laat eene hulpbehoevende weduwe met zes jeugdige kinderen na. Zeven ingezetenen uit deze gemeenta hebben eene commissie gcvormd, om te trachten gelden bijeen te verzamelen, ten einde eenige hulp aan de zwaar beproefde weduwe te verstrekkeu. Ook Neuzens Mannenkoor zal op Dinsdag 11 April a. s. een concert geven, waarvan de ge- heele op'orengst zal strekken ten voordeeie van dat hulpbehoevend huisgezin. Op Zaterdag jl. heeft ter correctioneele te- rechtzitting van de arrondissements-rechfbank te Middelburg tereehtgestaan D. V., 30 jaar, arbeider te Clinge, beklaagd van hoon als zou hij aan Ch. L. P., 26 jaar, klompenmaker te Clinge (Zeeland), hebben toegevoegd, dat hij een brandstichter was. Uit het te dier terechtzitting door genoemden beklaagden V. ter zijner verdediging bijgebrachte, word aanleiding verkregen, dat tegen den getuige Ch. L. Pauweis, te Clinge, een nader onderzoek werd ingesield, hetgoen tengevolge heeft gehad, dat laatstgenoemde voorloopig werd aaugehouden, terwijl gisteren door de rechtbank die aanhouding is be- vestigd met bevel dat P. ter nadere beschikking zal worden gehouden, zijude hij verdacht van in October 1881 opzettelijk den brand to hebben gestoken in de schuur van zijn vader E. P., te Clinge (Zeeland). Het stoomschip Prinses Marie, van de maat- schappij ,/Zeeland," is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag op de Theems in aanvaring gekoinen met den Engelschen schoener Woodland, De Prinses Marie heeft weinig schads bekomen en kwam op tijd te Vlissingen aau. De schoener Woodland is letterlijk in den grond geloopenj de bemsnning heeft zich met een boot gered en is door de Prinses Marie te Vlissingen aan land gebracht. Het Staatsblad no. 43 bevat een besluit vaa den 16 Maart 1882, tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente Vlissingen, dd. 23 September 1881, waarbij is bepaald, dat de tot hoofd der school D in dis gemeente te benoemen onderwijzeres bij het aangaan van een huwelijk geacht wordt haar ontslag uit die betrekking te nemen. Lit Middelburg meldt men: In de Staats- Courant van 15 April 1881 is melding gemaakt van de iuschrijving in het daartoe bestemde register ter griffie van de rechtbank te Rotterdam van een handelsinerk, gebezigd door de firma A Egeter Co. aldaar, ter onderscheiding van door haar in den handel gebrachte tabak, sigaren, snuif enz., welk merk op de verpakking wordt afgedrukt. Een onzer stadgenooten, de sigarenfabrikant B., is dezer dagen voor den rechter gedagvaard. Hem wordt namelijk ten laste gelegd, dat hy bovenbedoeld fabrieksmerk valschelijk zou hebben nagebootst, op zakken, waarin hij tabak verpakt en afgeleverd heeft aan een winkelier in Noord-Beveland. Door de eerlang te ondernemen bedijking van schorren onder Maire en Rilland, waarvan d« aanbesteding reeds geannonceerd is, zal Zuid- Beveland opnieuw een gedeelte van de aronden berwinnen, welke in het oostelijke gedeelte, ter ter grootte van ruim 32000 gemeten, en daaronder van Maire en Rilland 4050 gemeten, door den noodlottigen watervloed van 5 November 1530 en deD daarop gevolgden van 2 November 1532 destijds verloren zijn gegaan. Tengevolge van de opnieuw gevoerde onder- handelingen is het tractaat van liandel en scheep- vaart tusschen Erankrijk en Nederland Vrijdag geteekeDd. Bij het tractaat wordt geene wijziging gebracht in de tarieven van het vorige tractaat, maar door de aangenomen redactie is tot zekere iiougte aan de wenschen van Nederland te gernoet gekomeu. Via Napels, (Eransche mail) 31 Maart 7,30 'savonds. Via Napels, (Maats. Nederl.) 3 April 7,30 'savouds. V iS, Brindisi, 6 April 5,35 's avouds. Via Amsterdam, 7 April 5,35 'savonds. De Fransche pakketbooteu doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. De rechtbank heeft in hare zitting van 25 Maart de volgende vounissen nitgesproken J. V., oud 19 j., boereuknecht te Patrijshoek (Stoppel- dijk), ter zake van moedwillige mishandeling veroor- deeld tot 15 dagen cell, gevang. en f 8 boete of 1 dag cell, gevang. J. S., oud 19 j., ea C. P., oud 21 j., landbouwen te Zaamslag, ter zake van mishandeling veroord. de le tot f 8 en 3 boete voor den 2e, of den le 3 en de 2e 1 dag gevang. M. L. P. vrouw van A. G., oud 46 j., te Clinge, j ter zake van hoon veroord. tot 8 boete of 3 dagen gevang. 1 XT'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1