No. 1759. Zaterda*? 25 Maart 1882. 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND ADVERTENTIEN. ABONNKMENT. Per drie maanden binnen Ter Neusen 1,—. Door het geheele Eijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaare, Pootdirec- (euren en Brievenbuikoudew. ADYERTENTliN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10; Ghrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DtllE area. Mil i»lad rembljat Bin .dag- en Trl|dagavond bij J. b. fi. BBONI te Ter Nensen. Bij deze coarant beboort een bljvocgsel. Holiiteli i>v«>rzic«u In den chaos der Europeesche staatkunde neernt de verwarring voortdurend nog toe. Steeds duiken nieuwe vraagslukkou op en vermenigvuldigeu de aanleidingen tot nieuwe verwikkelingen met den dag. De tegenstrijdigheid der berichten, waarvan wij bij den aanhef der laatste overzichten moesten gewagen, houdt gelijken tred met de struisvogel- staatkunde, die aanvankelijk gevolgd in boogere staatkundige kringen, nu meer en meer het gemeene goed schijnt te zullen worden der gewone beurs- en handelskringen. Het blijft dan ook een opmer- kelijk verschijnsel hoeveel moeite men in den laat- sten tijd doet om den ernst der tijden die wij beleven te loochenen en om bij de groote verscheidenheid van verontrustende berichten daarover in omloop de meaning icgang te doen vatten, dat zij onge- grond zijit of althans veel onwaars moeten bevatten. Nog steeds wordt over een mogelijken oorlog tus- schen de Slaven en Germanen druk gesproken. Terwijl Engelsche bladen volhouden, dat in de span ning tussclien Duitschland en Rusland geen veran- dering is gekomen, en melden, dat Bismarck besloten heeft om den Rijksdag na Paschen toch tot een zitting bijeen te roepen, teneinde daarin gewichtige mededeelingen te doen over de buitenlaudsche staat kunde, deelen Oostenrijksche bladen mede dat deze berichten geen geloof verdienen en de verstandhou- ding met Rusland niets te wenschen overlaat. Uit Rusland wordt gemeld dat le Odessa weder verscheidene personen gevangen zijn genomen ver- dacht van nihilisme. Tevens is er beslag gelegd op een geheime drukpeis met eenige werktuigen en afschriften eener proclamatie, waariu bet laatste staatkundig proces te St. Petersburg tegen 21 nihiiisten ontleeden afgekeurd wordt. Van 11 dezerni- hilisten zal de Keizer tot viering van zijn troonbestij- gingsfeest de doodstraf veranderen in dwangarbeid en van de overige 10 de straf verminderen. Tevens moet bij voor de zooveelste maal een paar Ministers gelast hebben tot het opmaken van een overzicht omtrent de woelingen der nihiiisten en de genomen maatregelen ter bestrijding. Na ontvangst daarvan wil de Czaar de zaak nu eens krachtig en zelf ter band te nemen. Hij moet voornemens wezen om de omwenteling tot elken prijs te verbinderen. In Oostenrijk is de verwacbting, dat door de verovering van bet fort Dragalj eeu eindo aan den opstand in Crivoscie zou gemaakt zijn, niet ver- vuld. Het bevestigt zich, dat de opstandelingen op bet eene punt over de grenzen van Montenegro trekken om, na versterkt, uitgerust en van nieuwe wapens voorzien te zijn, den strijd op een ander punt te hervatten. In Servie heeft de volksvertegenwoordiging het werk gestaakt. 58 leden hebben bun mandaat neergelegd, orndat de regeeriug weigerde te zeggen waarom de Minister van finaucien bet antwoord was schuldig gebleven op de tot hem gericbte vragen welke verliezeu Servie had geleden bij de instorting der Union generale en hoe bet nu stond met den spoorweg-aanleg. Er zijn nu nieuwe verkiezingen uitgeschreven, maar men gelooft dat alien herkozen zullen worden, orndat de oorzaak dieper ligt. In Frankrijk is de wet tot invoering van den leerplicbt door den Senaat aangenomeu. In de Kamer ontmoeten de plannen van den Minister van finaucien tegenstand. Het is zeer wel mogelijk dat de strijd op een Kamerontbinding of op een nieuw Ministerie Gambetta uitloopt. In Tunis hebben de Franschen een Zuid-Tunesiscb veldtochts- plan vastgesteld, welks uitvoering op 40 dagen geraamd is. Uit Tripoli worden de geweren in- gevoerd waarmede de in opstand geraakte stammen gewapend zijn. Ook in vele andere opzicbten wordt door de Turksche regeering ia Tripoli gewerktom het den Franschen in Tunis lastig te maken. In Duitschland wil Bismarck door voorstellen tot afschaffing van belastingen aanhangers werven voor zijna groote plannen. Maar, zeggen de bladen, alles wat men den belastiugplichtigen met de eene hand schenkcn wil, moet men hun eerst met de andere ontnemen en dus maken al zulke beloften weinig indruk, terwijl het daarenboven twijfelacbtig is of er ooit iets van zal kunnen komen. In Engeland is in bet Lagerbuis de Borneo- inlijving afgehaudeld en goedgekeurd. Spanje zal daar verzet tegen aauteekenen. In de thans geopende cortes zal het voornamelijk over deze zaak en over de mislukte geldmakerij van Camacho loopen. Wat zullen wij van al deze dingen zeggen. Der raadselen is nog geen einde. Ter Neuzen, 24 Maart. De losplaats aan het spoor wegstation alhier geeft aan veler handen werk; rneuig huisgezin is er dezen winter mede gebaat, zoodat geen buitengewone inzameling van gelden heeft plaats gehad, nocb van •enig armbestuur, noch van de Nieuwjaars-commissie. Wil men alhier volop werk verschatfen, dan licbt het in den aard der zaak, dat door de ont- vangers en verzenders der goederen belangrijke geldelijke concession moeten gedaan worden om tegen andere havens te kunnen concurreeren. Werken nu de twee krachten, die van den werk - gever en van den workman, samen, dan worden beider belangeu bevorderd, en die van de plaats onzer inwoning niet minder. Wauneer wij bovenstaaude scbrijven, dan hebben wij op het oog, wat beden weder is gescnied bij het lossen van ijzererts. Twee groote stoombooten, den inhoudende 1200 de andere 1500 ton, liggen in lossingnog 3 stoom booten worden deze week verwacht, zoodat do werk- krachten, die daarvoor gewoonlijk gebruikt worden, te kort schisten om de booten op tijd te lossen, zoodat door auderen daarin moet votrzien worden. Deze zijn aanwezig, docli verlangen voor het loon, 23£ cent per uur, niet le werken, zoodat de werk- gever, de heer Schalk, zich verplicht heeft gezien werkvolk uit Belgie te doeu komen. Hebben wij een woord van lof over voor de flinke wijze, waarop de gewone werklui in bet ijzererts weteu te werken en bunne belangen aan die van den beer Schalk weten te paren, hoogelijk betreureu wij bet dat anderen, door te hooge eischen te stellen, hun eigen belangen, die van hun huisgezin en den bloei onzer plaats tegen werken. De beste straf voor hen was, dat zo van de losplaats werden geweerd, en door geen armbestuur nu of later meer werden bedeeld. Wat minder aan Bachus offeren en wat meer voor het huisgezin zorgen, dat zou velen tot eer en voordeel slrekken. Z. M. heeft benoemd lot dijkgraaf van den Kruispolder A. van Damme. De heer J. C. Peelers, oud-kapitein der Koninklijke marechaussee, te Sas van Gent, mocht Dinsdag jl. het voorrecht genieten zijn' 75n ge- boortedag te vieren. ZijnEd. werd bij die gelegen- heid, door eene commissie, van wege de hier be- staande loge der vrijmetselaren, een geschenk aangeboden, bestaande uit een prachtig zilveren inktstel met toepasselijke inscriptie, vervaardigd in de fabriek van Van Kempen, te Schoonhoven. Axel, 21 Maart. De heer M. Verstraeten, la onderwijzer alhier, is benoemd tot boofd der Stads- Burgerschool te Weert. Van de 33 sollicitanten naar die betrekking, stonden met den benoemden op de voordracht de heereu Huizinga te Gaastmeer, (Friesland), Ousters te Roermond, Meijst te Amster dam en Heijnens te Maastricht. Sas van Gent, 23 Maart. De werkstaking is geeindigd en alien zijn weder tegen eene kleine loonsverhooging aan het werk gegaan togen de twee grootste opruiers is proces-verbaal opgemaakt. Stoppeldijk, 18 Maart. Gisterenmorgen kwam ons per telegraaf bet bericbt, dat de heer J. F. Vereecken alhier, benoemd was tot Burge- meester dezer gemeente, alsook der gemecnte Bosch- kapelle. Spoedig wapperde van bijna alle buizen de driekleur, en mocht de heer Veteecken gedu- rende den dag de meeste bewijzen van belangstel* ling in deze benoeming van den kaut der ingezetenen ontvangen. Des avonds kwameu de leden van den Gemeenteraad ZEA. met de benoeming feliciteeren, en bracht onze Harmonie ZEA. eene serenade. Bij da Nederd. her v. gemeente te Amsterdam is beroepen de heer A. J. Westhoff, predikant te j Gorinchein, bevorens te Axel. Oadertronwd FREDERIC RAUH, weduwnaar van Femmigje Gort, en ANNA MARIA M ARCELLA van IJSSELSTEIJN. Amersfoort ao 10q0 =j=23 Maart 1882. ler Neuzeu Recbptie, Maandag 10 April. Algemeene kenuisgeving. Voorspoedig bevallen van eene flocllter M. C. VAN DE SANDE—Pothoven. Ter Neuzen, 24 Maart 1882. Heden overleed tot onze diepe droef- heid onze geliefde zuster en behuwdzuster CHRISTINA PIETERNELLA VAN SPRANG, in den ouderdom van ruim 41 jaren. Ter Neuzen, Uit aller naam, 24 Maart 1882. J. C. VAN SPRANG. Voor de talrijke bewijzen van deelneming, ondervonden gedurende de ziekte en bij het over- lijden van onzeu geliefden zoon en broeder JOHAN NES, betuigen wij onzen hirtelljken dank. Hontenisse, Wed. P. J. VISSER, 23 Maart 1882. kinderon en behuwdkinderen. TER NEUZENSGHE COIJRANT. Lteraar aan de lloogere Burgerschoolte Amersfoort

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1