laws- ONTYANGEN: m ssnssi i0»ii: Il!81i, VET E L DO EKEi\ voor Gordijnen. J. DE SMIDT—POTHOVEN, W A A R SCHliW I N G. CHI IJ SALPETER PERU-GUANO, CHI LI-SAL PETER PUIKE GUANO KLAVER GUANO KL&V1R aUABffO R< D> f fc I? Koi.Bcli PDststoomvaart recklstreeks tossdien Antwerpsn-Kew-Yort Antwerpen-PMlaflelpliia. E e n e S m e d e r iij, 11511 BUIjHIjI SORTllB.INe ALSMEDE EEl\E GROOTE COLLECTIE TER NED ZEN. Cemeente-Geneesheer Ls van Waesberghe-Janssens te llnlst. Te koop: TE BE MO HEN BIJ bericht de ontvangst DAMES Z0MERMANTELS, stoffen voor Heeren- en Eames-coslnfflos, Fransche IVIerinossen en Bit zijden Boerinnendoeken, ZWARTE en GEKLELRDE ZIJDEiV voor Schorten, TH.EESOOATEJt, STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. Mr. J. P. Dronkers, Notaris te Ter \euzen, Zal ten verzoeke van J. BUTLER, meester sraid te Axel, op Dondcrdag den 30 Maart 1882, des voor- middags om 10 ure, ten huize van de weduwe Rolff te Axel, in „'t Gulden Vlies," in ket openbaar pre8enteeren te verkoopen Mmet al wat daartoe volgens bestcm- ming behoort, annex WOONHUI8, SCHUUR en ERF, staande en gelegen te Axel, op den kadastralen legger dier ge- meente aangewrzen in seetie G, nommer 828, op eene grootte van 4 aren 17 centiaren. Oua daarvan in het gebruik te komen wat betreft de smederij op den 12 April 1882, wat aangaat het huis op den 1 Mei 1882. En onmiddelijk na afloop daarvan in gemelde smederij en woonhuis: Eene partij STEENKOLEN, SMEE- en ander I.JZER en eenig HUISRAAD. De Gemeente-Ontvanger van TER NEUZEN, waarschuwt de achterstalligen in de voldoening van den Hoofdelijkeu omslag, Belasting op de lionden en weger.s reclit van erfpackt over 1881, om, ter voorkoming van vervolging, hun verschuldigde onverwijld te zijnen kantore te voldoen. SULLICITA\TE\ MAR DE BETREKM'G VA\ te Hoek (Zeeland), waaraan verbonden is eene jaarwedde van f 1000, benevens vrije ivouing en tuln, (personele belasting en onderhoud voor rekening van den bewoner), worden verzocbt zich aantemelden bij den Burgeineester dier gemeente. gehalte 96 zuiver, k f 19 per 100 kilo, ver- knjgbaar mits vooruit besteld bij J. E. ADRIAANSENS te Walsoorden. Tevens voorhanden EERSTE KWALITEIT OPGELOSTE merk Ohlekdorff, k f 16.25 per 100 kilo. aan 19,50 per 100 kilo bij voor Aardappelen, Ylas en Suikerbeeten en voor alle Vruchten a f 14,10 per 100 kilo en a f 6,50 per 100 kilo, alles a contant en geeft coupons bij de betaling. Axel (Sassing). A. DIELEMAN. TEGEN CIVIELE PRIJS J. A. DE JONGE te Ter Neuzen. Direcle Biljellen naar alle Plaalsen der Yereenigde Slalen Gewone reis 11 a 13 dagen. EENER RUIMS SORTEERING Alsmede versckillende soorfea echte- en dichte Kanten enz. S.S. Waesland 25 Maart naar New-York. S.S. Nederland 1 April H New-York S.S. Belgenland 8 S.S. Rhynland 15 Si* S.S. Vaderland 19 S S. Pennland 22 S.S.Switserland29 S.S. Waesland 6 n Mei New-York. ,z New-York. //Philadelphia. New-York. New-York. New-York. en voorts iedere Zaterdag. Alle inlichtingen voor den overtocht, alsmede voor de landreis naar meer dan 1500 verschillende plaatsen in Amerika, worden door den ondergeteekende alle dagen zonder uitzondering gratis gegeven en ontvangen brieven van verscheidene vertrokkene passagiers over de goede behandeling aan boord liggen ter inzage. Passagiers 3e klasse worden verzocbt hunne plaatsen voor de aanstaande afvaarten minstens 14 dagen vooruit te bespreken. De Agent van de heeren Von der Becke Marsely, J, T. DE SMIDT te Ter Neuzen, en bij den On der—Agent, J. DE BREE te Hoek. Dagelijks. Uren van vertrek in Maart, April tot en met 14 Mei 1882. Van Vlissingen naar Bresksns, voorm. 6,nam. *1,en 3,30. h Breskens naar Vlissingen, 6,30 1,30 4, Zoo noodig zal de stooinboot wachten tot uiterlijk 2 uur op den trein welke ten 12,37 moet aankoraen. ZondagMaandag, Woensdag en Vrijdag. DiusdagDondcrdag en Zaterdag. Van n n u j Vlissingen naar Borssele Bomsele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Iloedekenskerke Hopdekenskerke naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen voorm. u 7,30 nam. 2,20 2,50 6,voorin. 10,30 6,30 11,— voorm. n ii v 7,30 8,- 10,36 11,— 10,30 11,-r n A an de onderstaande en verder bekende DepSthou- ders is verzonden eene sienwe bezending van alie ait bet Magazijn van V°N HOUWKNINGE V1SSER, welke zich zoowel door g ede kwaliteit alslagen prij9, bijzonder aanbevslen. fgew ogen in verzegelde pakjes vao 5, 2!'a en 1 ons, waarop het nuramcr en de prijs, loopende van »f 90 Cents tot/" '6 per 5 ons, zijn vermeld. Bij hoeveelheden ven min9tens 1.5 Ned. pond, worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgelcverd. Prijscour ant en zijn gratis te bekomen Ter Neuzen, J. C. van Sprang; Axel, wed. JohVeenhutzen HoBtenisse C» FassaertSluis, J. J. C. j4. Met*Middel- burg, Mej M, L J. Goethalsen J P. van den Ileuve.1 Vlissingen, Josephus Broek\ Brouwershaven, J. W. van Braband\ Zierikzee. Jb. Ochtman Jz. u H t I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 4