mKmnm&Kim. BEKEN03AKING No 1758. Woensdag 22 Maart 1882. LAGER ONDERWIJS. BINNENLAND Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. 22e Jaargang. ABONNKMENT. Per drie mnandea binnen Tor Neuzen 1,Door bet geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij tile Bcekbindeliart, Poetdirec- teuren en Brievenbuetondere ADVERTENT!^. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letter* worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieye men aan den Uitgever in te ten dan uiterlijk Dinedag en Vrijdag namlddag DRIE urea. Sit bSftd verwbijut Maadaj- en Trljdagaroud l)lj J. H. fi. RDONT te Ter NeueB, Tot het doen van aanvragen om toelating van kinderen op de openbare scholen dezer gemeente, zal gelegenheid bestaan op Dinsdag, 28 dezer, des namiddags van 34 ure, op het gemeentehuis. Ter Neuzen, 20 Maart 1882. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL, maken bij dezen bekend, dat op Maandag den 27 Maart aanstaande, des voormiddags van 1011 uur, ten raadhuize alhier ZITTING zal worden gehouden tot het afgeven der bewijzen van toelating van kinderen van 612 jaren op de openbare lagere school alhier. Axel, den 22 Maart 1882. E. OOSTER, Burgemeester. J. v. D. SCHOONAKKER, Secretaris. Uverziciit. Er is in de geschiedenis van den dag, bij veel wat men ziet, altijd nog meer wat men niet ziet. Wat achter de schermen voorvalt, is dikwijls het belangrijkste, rnaar juist dit blijft niet zelden voor den tijdgenoot geheel verborgen. Wij zouden dan ook ditmaal ons overzicht met dezelfde woorden hcbben kunnen aanvangen als 't vorige, daar de reeks der te vermelden gebeurteuissen weder leiden moet tot dezelfde beschouwingen en uitkomsten. Het reeds vermelde bezoek van den Duitschen Keizer aan Bismarck keeft aanleiding gegeven tot vele gissingen omtrent hetgeen daar verhandeld is geworden. Men meende, dat het Keizerlijk vraagstuk duarbij een punt van overweging had uitgemaakt, omdat het vrij dnistere antwoord van den Paus, aan den Pruisischen gevolmachtigde ge geven bij zijn ontvangst op't Vaticaan, dat wanneer het alleen van hem afbing, de overcenstemming met de Pruisische regeering reeds op alio punten zou zijn volbracht, de opvatting wettigt, volgens welke de zending van den beer Schlozer zou zijn mislukt en hij zich zelfs reeds gereed maakte om naar Pruisen terug te keeren. De Kreuz Ztg. bericht echter, dat het bezoek strekte ter bespreking van het Russiscbe vraagstuk, dat nu de plaals beeft ingenomen van de Skobeleffscha g schiedenis welke men als afgedaan bescbouwt, dair SkobelefF ongehinderd bleef. Montenegro heeft, evenals Rumenie en Servie, zijn leger slagvaardig gemaakt en de versehillende lichtingen bereids onder de wapenen geroepen. Tevens beeft de vorst bevolen de Montenegrijnen die thans elders vechtende zijn huiswaarts te doen ontbieden. In Turkije blijft men gelooven aan bet spoedig uitbreken van een oorlog tusschen Oostenrijk en Rusland. Daarom gelast de Turksche regeering omvangrijke militaire toebereidsslen, en heeft zij voorloopig de stortingen der geinde belastingen uitgesteld, die overeenkomstig de sckuldregeling van December aan den raad der fondshouders moe3- ten geschieden. Als reden voor dit uitstel wordt opgegeven een geschii met de bankiers van Galata aangaande de inning der belastingen, waaromtrent eerst een volledig accoord moet getroffen worden. Hiermede in verband staat het bericht, dat de Russische gezant Novikoff te Konstautinopel aan de Turksche regeering een nota heeft overbandigd, waarin gezegd wordt, dat de Russische onderkan- delaars voor de krijgsschatting herhaaldelijk er hare aandacht op hebbun gevestigd, dat zekere bepalin- gen der overeenkomst met de fondsenbouders geheel in strijd zijn met de beginselen, door 't congres var. Berlljn ten opzichte de afbetaling der Russische krijgsschatting aangenomen. Rusland kan over deze inbreuk op zijn rechten niet zwijgeu. De Russische ouderhandelaars twijfelen wel is waar niet aan de verzekering der Turksche regeering, dat zij de Rus sische belangen ontzieu zal, maar zij achten het uiettemin hun plicht, uitdrukkelijk hun voorbehoud te maken ter wille van Ruslands rechten. Rusland is nu weder een nieuw tijdperk inge- treden, door dat de Keizer op den sterfdag zijns vaders naar St. Petersburg kwam, om daar aan het graf van den vermoorden Czaar te bidden en de treurmissen bij te wonen, die er eerst in de St. I Pauls vestingkerk ea daarna iu de Zoenkapel aan T Katharinakanaal voor de rust zijner ziel gelezen werden. Het keizerlijke paar reed in een open rijtuig door de straten. lgnatieff is dus wel zeker van zijn genoinen maatregelen en zsl gewis daar- door in Keizers gunst stijgen. In Griekenland heeft de Koning de samenstel- ling van 't nieuwe ministerie gosdgekeurd met Tricoupis als minister-president. Deze zal nu de meerdere eischen van 't volk inzake de Turksch- Grieksche grensregeling moeten vervullen. Volgens hem moet men zich op veranderingen in't Oosten voorbereiden en wil hij vermeerderiug der leger- sterkte om zoo voor alle gebeurlijkheden gereed te zijn. In Egypte verwacht men, dat door de verwijde- ring van den Franschen geldbeheerder de moeilijk- lieden verminderd zullen worden, omdat deze een stokebrand en voorstander was van een krachtig optreden tegen de handelingen van 't tegenwoor- dige bestuur. Uit een mededeeling van den minister Freycinet in de Fransche Kamer van afgevaardigden blijkt, dat de mogendked.en, die 't meest bij de Egyptische kwestie betrokken waren, met groote voorzichtigheid te werk gaanhij was overtuigd dat Frankrijk en Engeland dezelfde staatkunde zouden voorstaan, omdat beider belangen daar dezelfde zijn. In Tunis waren op de grenzen van Tripoli weder onluslen uitgebroken. Er waren troepen been gestuurd en men hoopte de beweging gemak- kelijk te zullen onderdrukken. Ter Neuzen, 21 Maart. Tot buitengewoon opzichter bij den Rijks- waterstuat is beuoemd, ter standplaats S\s van Gent, de heer P. de Vriend, te Borssele. Sus van Gent, 20 Maart. Heden had alhier eene werkstaking plaats van de werklieden van de heeren Wiegerink en Van Ilaaren, aannemers der grondwerken voor de werken tot verbetering van bet kanaal van Ter Neuzen naar Gent; eenige vechtpartijen en oploopen van het werkvolk bleven ook ditmaal niet achterwege, een tweetal der op- roermakers werden gearresteerd. Door gepaste maat regelen, welke door den luitenant der mareckaussee alhier, den heer W. de Rooij, genomen werden, liep alles nog al op vreedzame wijze af. De oorzaak der werkstaking tnoet gelegen zijn in de karige wijze, waarop de werklieden beloond worden, men zegt 90 cent daags, terwijl aan de werklieden van de heeren Poiry en gebr. Simon, aannemers der schutsluis en ijzeren draaibrug, 15 cent per uur wordt uitbetaald. Door het dagelijksch bestuur van het water- schap Schouwen is op 16 dezer aanbesteed het leveren en verwerken van 2800 scheepston stort- steen, aan de districten Zuidhoek, Borrendamme, Flaauwers, Scharendijke en Langendijk. Hiervoor was het minst ingeschreven door den heer D. de Jong Az., te Ter Neuzen, voor f 7924. De heer A. Erasmus is op zijn verzoek door Z. M. eervol ontslagen als burgemeester van Cad- zand door den raad is, op zijn verzoek, wegens ongesteldheid eervol ontslagen als secretaris, de heer H. G. Fokker. Naar wij vernemen, wordt de invoering van den postpakkettendienst in Zeeuwsch-Vlaanderen tegen 1 Juli te gemoet gezien. Naar men verneemt, is het voorstel van den heer De Savornin Lohman, tot wijziging van art. 4 der Lager Onderwijswet, door de meerderheid der leden, die aan het afdeelingsonderzoek hebben deelgenomen, iu beginsel gunstig ontvangen. Ged. Staten van Zeeland hebben het besluit van den Gemeenteraad van Goes, waarbij de heer Risseeuw als geagreeerde ten kantore van den ge- meante-ontvanger aldaar niet toegelaten is als lid van dien Raad, gehandhaafd. De heer Risseeuw is van die beslissing in hooger beroep gekomen. De beer mr. A. J. Th. Van der Hoop van Slochteren, lid der Tweede Kamer voor het district Steenwijk, is gisteren overleden. Door 114 fabrikanten in wollen goederen te Til burg is aan de Tweede Kamer verzocht, aan geen handelsverdrag met Frankrijk hare goedkeu- ring te hechten, dan aan een in den vorm, waarin Engeland zijn traktaat sloot, nl. waarin eenvoudig behandeling ,/op den voet der meest begunstigde natie" bedongen wordt. Zij dringen verder aan op bescherming van de bukskin-industrie, om door hoogere invocrrechten de nationale markt van dat produkt aan den nationalen producent te verzekereu. Koffiehuishouders worden door hun beroep van vele ambten en waardigheden uitgesloten. De officiersrang bij de schutterij is echter voor hen bereikbaar gebleven. De heer H. K. Smit, koffie- iiuishouder en 2e luitenant der schutterij te Steen wijk, heeft zich en zijn mede-koffiehuishouders daaromtrent zekerheid verschaft. Op zijn verzoek, aan Z. M. den koning ingediend om vrijstelling van het verbod, vervat in art. 3 no. 9 der wet vau 28 Juni 1831, is hem door den Minister van jus- TER NEIZENSCHE COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1