TER KEUZEISCHE COURANT. Algemeea IVieuws- en Advertenlieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BTJXTENLAND. BURGERLIJKE STAND. BIJ V" OEGSEL Zaterdag 18 Maart 1882. No. 1757. Te Ostende is de candidaat der liberalen, Charles Janssen, tot lid der Kamer gekozen. Hij behaaide slechts 68 stemmen boven de volstrekte uieerderbeid. Antwerpen wordt, te midden van de agitatie over de zaak Bernays, ook nog in beroering ge- bracht door een financieele ramp, het faillissement namelijk van een groot huis in wol, dat van de lirma Louis Falcon, met een passief van tusschen de 5 en 8 millioen. De firrna dreef een uit^e- breiden handel op Zuid-Amerika. Te Brussel is verleden week gearresteerd zekere Williamson (Wellens), die een som van 600,000 fr. van zijn patroon te Parijs gestolen heeft. Bij een huiszoeking gedaan bij zijn vrouw, die te Gent woont, heeft men een groot aantal brieven in beslag genomen, waardoor wellicht een groot ge- deelte der gestolen somrnen zullen terug'gevonden worden. Het parket heeft ook in dit huis eeu groot getal juweelen, meest alle nieuwe in beslag genomen. Williamson bezat het voile vertrouwen vau zijn meester en verdiende jaarlijks 15000 fr. In de zaak van het spoorwegonheil te Charen- ton (Frankrijk), in het begin van September 11. voorgevallen, waarbij 19 personen op de plaats dood bleven en 80 anderen min of meer zwasr gekwetst werden, hebben de deswege verantwoorde- lijke personen thans voor de correctioneele rechtbank der Seine torechtgestaan. De stationchef Gras is tot acht maanden, de seinwachter Genneves tot een half jaar en de seinwachter Mussie tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Elk hunner is boveudien tot 300 fr. boete verwezen en zij zijn solidair met de betrokken maatschappij in de kosten veroordeeld. Door de spoorwegmaatschappij is 1^ millioen vergoeding uitgekeerd aan de nagelaten betrekkiugeu van de slachtoffers bij het spoorwegongeluk. Te Berlijn werd dezer dagen de marionetten- kunstenaar Liude, bij oud en jong bekend, be- graven. In groote scharen was de menigte bijeen- gestroomd, doch voornamelijk was de jeugd talrijk vertegenwoordigd. Bijna elk der aanwezige kinderen was met kransen of bloemen verscheueu om die op de lijkkist van hun vriond Linde te leggen; ook de berbergiers van Berlijn, in wier etablisse- ment Linde zoo vaak zijn kunsttempel had opge- slagenhadden een talrijk contingent geleverd. Toen de kist in het graf was geplaatst bleek de ruimte te klein om al de liefdegaven kransen, bloemen en guirlandes te bevatten, die door een lentezonuetje vriendelijk beschenen werden. Een ergerlijk scliandaal wordt uit Doornik gemeld. Het betreft nl. een diefstal in het bis- schoppelijk paleis. Zekere abbe Beernaert, kort nadat rnsgr. Durous- seaux den bisschoppelijken zetel van msgr. Dumont had ingeuomen tot kanunnik verheven, heeft zijn dankbaarheid voor deze gunst getoond door in de maand Juni van het vorige jaar zich met een bedrag van, naar men zegt, omstreeks 2 millioen frs. in waardepapieren aan toonder en in comptanten, uit de voeten te makeu. Toen zijn verloftijd ver- streken was zonder dat hij terugkeerde, kwam men op het denkbeeld de kas van zekere kerkelijke fondsen te verifieereu en tot zijn schrik ontwaarde men dat die geheel geledigd was. De bisscnop geloofde dat hij, zonder de hulp der justitie, het verdoolde schaap en de verloren som wel weder zou kunnen doen terugkeeren; de zaak werd daarora zorgvuldig geheim gebouden en de kanunnik Dubois naar Amerika gezonden, om zoo al niet den on- trouwen dieuaar, dan toch bet verduisterde geld terug te halen. Maar deze slaagdc noch in het een noch in het ancer en onverrichter zake ketsrde hij terug, zonder dat bij zelfs den voortvluchtigen ambtgenoot te zien had kunnen krijgen. Hoe de justitie thans, na verloop van ruirn 9 maanden, lucht van de zaak gekregen heeft, weet men niet, maar een feit is 't, dat de bisschop, zij« vicares- generaal en eenige kanunniken door haar gehoord zijn en zij den gepleegden diefstal erkend hebben. Men begint nu in Ierland strenger straffen dan gevangenis toe te passen. Dezer dagen is te Dublin voor bet eerst een onruststoker met geesel- slagen gestraft. Uit Noord-Amerika wordt gemeld dat in 't Missisippidal de overstroomingen nog steeds toe- nemen en zich reeds uitstrekkeu over dertig mijlen aan weerskanten van het stroombed. Allerwege komeu nieuwe dijkbreuken voor; er heerscht een schrikbarende ellende. QEMENGDE BERICHTEN. De kamst vau HIl. MM. den Koning en de Kouingin in de hoofdstad moet bepaald zijn op 11 April a. s. Tegen eenige bakkers te Zierikzee is proces-verbaal opgeinaakt wegens het in hun win- kel voorhandeu hebben van te lickt brood. De vrouw te Amsterdam, die door haar waanzinuigen man bijna is vermoord, is in bet gastbuis oulijdig maar voorspoedig van eeu dochter bevallen. Men veiwacht, dat de vrouw in bet leven zal blijven. Een timmermansknecht te Weerdiiigermoud is van het dak eener in aanbouw zijnde woning ge- vallen eu een uur daarna overledenbij laat eeu vrouw eu twee kinderen na. De turfschipper I. de R., van Gorredijk, is, terwijl bij alleen op 't dek van zijn sckip was, overboord geslagen eu verdronken. Te Assen is eene dienstmaagd ten gevolge van een schrik eensklaps kiankzinuig ge- wordeu. -— De vrouw van een oppasseud workman te Oosterwierum is van drie welgeschapen meisjes bevallen. Zij zijn genoeind naar 11. M. de Ko uingin Emma, Wilhelmina en Theresia. De geineenteraad vau Thorn in Limburg heeft besloteu, teueinde het schoolbezoek te bevorderen, aan elk kind, dat gedurende drie maanden geregeld de school bezoekt, een rijks-postspaarbank-boekje vau 50 cent toe te kennen. - Te Koog aan de Zaau is de stoomrijstpellerij van de keereu Vau Waveren Dek- ker tot den grond toe afgebrandalles was verze- kerd. Te Rijsel is bij den aanvaug der voor- stelliug van Twee Weezen iemand in den scbouw- burg uit de vierde galerij naar beneden gevallen. De man viel juist tusschen twee banken in, op een plek waar geen menschen zaten. Hij had zicli niet in het minst bezeerd, maar ging onder geleide terstond naar huis. Dezer dagen heeft er te Dieppe een diefstal van ongeveer een millioen franc iu actieu plaats gehad. De gestolen waardea zijn meest aandeelen van Russiscbe obligation, aandeelen vau Oostenrijk, Parijs, enz. De politie van alle landen is gewaarschuwd. Wegens de Joden- vervolging te Warschau zijn 149 personen tot hooge geldboeteu, 848 tot hechtenis van ten boogste 14 dagen en 77 tot meer of minder langdurige gevan genisstraf veroordeeld. Een meisje van ongeveer 14 jaren werd te Utrecht door bare moeder buiten het huis gezet, omdat zij weigerde sterken drank te halen, waaraan de vrouw zich steeds te buiteu ging. Niet we- tende wat te doen, heeft bet kind, na den nacht to hebben rondgezworven, zich in den Singel nabij het Storrebosch verdronken. Haar klompjes en breiwerk, die zij op een bank gelegd had, werden door voorbijgaugers gevonden en brachten bet eerst op het vermoeden van een zelfmoord. De veront- waardigiug tegen de moeder is groot en uit zich in hare buurt op luidruchtige wijze. Woensdag avond, toen de goederentrein van Emmerik naar Holland te Elten ophield, inspec- teerde de Pruisische ontvanger aldaar de wagens. Bij een paar ijzerwagens gekomen zijnde, klom hij met een ladder daarbij om er in te zien. Eensklaps sprongen er twee kerels af, die terstond in de duis- ternis verdwenen; bij nader onderzoek vond men versckeidene blazen met spiritus, die door den ontvanger werden iu beslag genomen. Deze week hadden op het Oetgenspad te Amsterdam twee buurvrouwen een nog al bevigen twist. Aan het slot besloot een zich te wreken, maakte een ketel kokend water klaar, ten eiud9 haar tegenpartij daarinede te woord te staan. De gelegenhtid liet zich niet lang wackten en toen de andere partij de woning harer wraakgierige buurvrouw voorbijkwam, werd zij met bet kokeude water begroet, dat baar over koofd en bals stroomde, zoodat zij deerlijke brandwonden bekwam. Heel Munchen verkeerde in de laatste dagen iu angst en vreeze. Uit bet aquarium was een brilslang verdwenen en nergens was het mogelijk baar terug te viuden. De eenige hoop was nog dat zij het aquarium niet zou verlaten hebben eu bier of daar in een hoek een schuilplaats zou hebben gezocht. Dit bleek dan ook waar te zijn, want na bet geheele aquarium te hebben omgewoeld, vond men haar eindelijk dood terug achter de tusschenwanden van het parterre. Waarschijnlijk is het dier gestikt tengevolge van den zwaveldamp, welken men had ontwikkeld om het uit zijn schuil- hoek te lokken. Toen door biljetten aan den wand van het aquarium de vondst werd bekend geinaakt, verzamelde er zicli een groote menschenmassa, welke bierover luide haar vreugde te kennen gaf. Alweer is een diamautendief in handen der politie gevallen, en wel de man, die eenigen tijd geleden op den Noordeispoorweg, uit een trein naar Luik, de diamanten van graviu Brauicka stal. Het is een gewezen spoorweg-beambte, Bauduin genaamd. Hij leefde een poosje te Parijs als een groot beer van bet gestolene, totdat hij nu werd ingepakt. Onderweg deed hij nog een poging ora uit den spoorwegwagon, waarin hij vervoerd werd, te ontsnappen, maar men verijdelde zijn opzet nog juist intijds. Te Lyon en in de omstreken dier stad wordt er veel gesproken over de verdwijning van den uotaris van Villeurbanne, die met zijn ecbtgenoote en zijue scboonmoeder zijn woning verlaten heeft. Het huis werd onderzocht en alles werd er in de beste orde bevonden. In eene kast vond men ongeveer 25,000 franc. Welke kan nu de reden dier plotselinge verdwijning zijn? Niemand weet het te zeggen. Men veronderstelt dat de notaris bij de laatste beurscrisis groote verliezen heeft on- dergaan en de vlucht zal genomen hebben. Van 1 tot 15 Maart 1882. TER NEUZEN. Huwelijks-voltrekkiugeu. 2 Maart. Petrus van Praaijeuhove, oud 27 j., jm. en Johanna Dees, oud 23 j., jd. Geboorten. 2 Maart. Jan Pieter, z. van Cijta Joukman. 4 Maart. Janna Neeltje, d. van Beinier Scheele en vau Maria Willemsen. 5 Maart. Johanna Constantia, d. van Jannis de Smidt eu van Johanna Cornelia Pothoven. 7 Maart. Mariuus Pieter, z. van Grille# Zegers en van Engeltje Bakker. 10 Maart. Jan Willem, z. van Cornells Lensen en vau Helena Johanna Joris. Cornelia, z. van Pieter Willem Erke- lens en van Cornelia Jacoba Hendrika Maria Kalishoek. 12 Maart. Licia, d. van Jacobus de Fouw en van Maria Bakker. 13 Maart. Christiaau, z. van Daniel Ollebek en van Elisabeth van der Peijl. Overlijden. 1 Maart. Janneke Jacoba Wisse, oud 3 w., d. vau Minicus en van Wilhelmina Maria van Maelsaeke. 2 Maart. Geertruida Maria de Koeijer, oud 2 m., d. van Pieter en van Geertruida Maria 1 leijiisdijk. 3 Maart. Pieter Johannes Visser, oud 22 j., z. van Pieter Johannes en van Elizabeth Beerens. 4 Maart. Adriaan Dammes Versluijs, oud 3 m., z. van Pieter Jacobus sn Anuigje Neeltje de Jong. Jacoba Pot, oud 65 j., echtg. van Jacobus Dommisse. 8 Maart. Maria Cornelia Klaassen, oud 6 m., d. vau Andries eu van Cornelia Wisse. 12 Maart. Abraham Januis van Dale, oud 2 j., z. van Abraham en vau Jacomiua Suzauna Christiaansen. 13 Maart. Jozias de Kraker, oud 10 in., z. vau Kriju en vau Janna Openneer. Egbert Verbrugge, oud 26 j., echtg. vau Frangoise de Jonge. H U L S T. Huwelijks-aangiften2 Maart. Abraham de Wolf, oud 27 j., jm. (van Houtenisse) eu Cornelia Borgh- stijn, oud 22 j., jd. 15 Maart. Johannes Pranciescus de Schrijver, oud 51 j., weduwn. vau Juliana de Mast en Anna Catharina de Meijer, oud 30 j., jd. Geboorten. 4 Maart. Mathilda Petrouella, d. vau Matthijs Coruelis Vollemau en van Anna Maria vau den Broek. 6 Maart. Jacobus Ludovicus, z. van Johannes Jacobus Brevet en van Philomena Daelman. Leo, z. van Jan Prancies Maas eu van Rosalia van Sikkeleris. Overlijden. 1 Maart. Pieter Verslijckeu (van Clinge), oud 31 j., echtg. van Philomena Varewijok. 2 Maart. Johanna Prancisca vau Ylierberghe, oud 61 j., wed. van JohanneR Jacobus Burm, echtg. van Josephus SponselOe. 3 Maart. Petrus Jacobus Moors, oud 77 VAN DK

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 5