JED STAR \m: SPOORMDEN. SSrorais Naar Amerika! R 0 0 P D A G Puik BIJSTMEEL, Fljii Maidenweit, Hontwert enz. ABSHAUBBINS PUIRE GUANO R}SVS(kB)Q)SKin« URBANUS-PILLEN AKTWERPEN—SEW-YORK Laatst model, ruime keuze. KLAVER GUANO benefit de ontvangst DAMES ZOMERMANTELS, stoffen voor Heeren- en Daraes-costnffles, Fransche (VSerinossen en zijden Boerinnendoekcn, ZWARTE en GEKLEURDE Z1JDEA voor Scliorten, Een volledigen Landbouwhalm, de Wed. Kuenen Zoon TE KOOP: Nieuw Suikerbietenzaad, of Anti-Rhumatische VVatten, kortste zeereis. A fvaart iederen Zatcrdag. Adr. BATENBURG Te koop: GEREGELDE DIEXST Prins Zwanenburg '"'em-He* STOOMBOOTDIENST OP DE "WESTER SCHELDE. EENER RUIMS SORTEERING Alsmi'de verschilleudc soortea echte- en dichte Kanten enz, Assenede (Staak), in den Bakkerspolder. De Notaris Vericeerscli, le Ertrelde, zal ten verzoeke van de wed. JACOBUS VAN LAERE, landbouwster, op de door haar bewoonde hofstede, op Dlnsdsig 25 April 1883, oin 9 uren 'a morgens, openbaar verkoopen- Meubilair, 4 Paarden, 6 Melkkoeien, 2 Runders, 2 Stieren, Kalvers, Zeugen, Hoenders en Haan. bereid volgens het ccllte recept van Geregelde wckclijksche rechtstreeksche Koninklijke Post-Stoora vaart (zonder tusschenhavcns aan te doen). Met de volgende nieuwe expresselijk voor Passa- giers ingerichte Post-Stooirschepen zijn zeer nuttig tegen ongcsteldkeden der maag, heilzaam voor de spijsvertering, uit- muntend tegen de gal, scherpte in 't bloed en huiduitslag, zacht laxereud en slijinaf- drijveiid. 37£ cent de doos, verkrijgbaar te en in de bekende depots in andere plaalsen. Men wachte zich voor nainaaksels! Waisland 4500 Ton. Vaderland 3000 Rhijnland 4000 Switzerland 3000 Pennland 4000 Nederland 3000 Ton. Zeeland 5000 Belgenland 4000 Ruhland 5000 Westerland 5500 Elk doosje is gelakt en gestempeld met de kaudteekening van de vervaardigers: Wed. KUENEN ZOON, Chemisten. bij den molenaar W. LEENHOUTS te Zaamslag, aan f 3,25 per 50 kilo. Ter Neuzen. J. DE BRUIJNE. EXTRA KWALITEIT, te verkrijgen bij C. PIERSSENS te Hulst, 5/1 per kilogr. of aan bet magazijn bij J. DEN TENTER; alsmede eckt RIGA ZYUMJYZUi), REVELAAR, en GUANO'S onder Controle. genezen ontwijfelbaar alia lijders aan maagkramp, lioofd-, sckouderpijn of welko kwalen meer van Rhumatischen aard zijn, en door koude ontstaan. Prijs 30 CtS. per pakje met gebruiksaanwijzing. Hoofddepot te Delft bij A. BBEETVELT Az. en verder verkrijgbaar bij: Ter Neuzen. Deze beroemde Post-Stoomsebepen bebooren tot de grootste van den Oceaan, en kunnen wegens hunnen kolosalen omvang riiet van Rotterdam of Amsterdam afvaren, waarotn zij om alle oponthoud op die rivieren te vermijden rcdltstreeks van Aotwerpen varen, waardoor Voor doorloopende Plaatskaarten en kostelooze in- lichtingen, wende men zich aan K. L. E. VAN 1IEERRE, Generaal-Passage-Agent voor Nederland, Kantoor Nieuwehaven 132 ROTTERDAM of zijne Agenten. Nederlandsch Logement. Agent te TER NEUZEN. voor Aardappelen, Vlas en Suikerbeeten en voor alle Vruchten a f 14,10 per 100 kilo en a f 6,50 per 100 kilo, alles a contant en geeft coupons bij de betaling. Axel (Sassing). A. DIELEMAN. met de snelvarende, uilstekend voor Passagiers ingcrichle Slooiusclicpcn der NEDERLANDSCH-AMERIKAANSCHE STOOMVAART-MAATSCflAPPIJ. SS. W. A. SCHOLTEN 4000 ton 500 p.k. P. CALAND4000 500 AMSTERDAM 4000 500 SCHIEDAM 4000 500 H Z A AN DAM 4000 500 h EDAM4000 500 MAAS3000 400 ROTTERDAM 3000 400 Afvaart: Elken Zaterdag, beartelings van Rotterdam en Amsterdam. Biljetten naar New-York en alle plaatsen der Vereenigde Staten worden tot billijke prijzen afge- geven door de Generaal-Agenten voor Zeeland, DE BRUIJNE Co., Middelbubg, en door de Agenten J. WISKERKE, Ter Neuzen. M. DE JONGE, Zaamslag. W. J. VAN DOESELAAR, Axjel. A. DE GROOTE, Groede. G. CONTANT, Schoondijke. J. DE PUYT, Breskens. J. L. HEMMEKAM, IJzekdijke. J. F. CAUWELS, Aardenburg. Surrey, Kapt. Mallinckrodt, 1 April. Jlitsoai, Kapt. Hinlopen, 8 April. MtcSIa, Kapt. Harmssen, 19 April. Casior, Kapt. Visser, 29 April. Pollux, Kapt. Mallinckrodt, 10 Mei. Laagste Paesageprijzen!! - Geene logieskostcn te Amsterdam!! Ter Neuzen C. NOUSEN. >7 Uren van vertrek in Maart, April tot en met 14 Mei 1882. Dno-cliihM ^an ^iss'nSen naar Breskens, voorm. 6,nam. *1,en 3,30. n Breskens naar Vlissingen, H 6,30 u 1,30 4, Zoo noodis zal de stoomboot wachteu tot uiterlyk 2 uur op den trein weike ten 12,37 mott aankomen, «,OUh ,S' Woensda* Diuidag, itonderdiig Van Vlissingen naar Borssele h Borssele naar Ter Neczen u ler Neuzen naar lloedekenskerke u lloedekenskerke naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen en Zaterdag. Woensda; en Vrijdag. voorm. v 7,30 8,- nam. 2,20 2,50 6,voorm. 10,30 6,30 11,— voorm. 7,30 8,— 10,3# 11,— 10,30 11,- TE Hoek, A. Scherpenisse. Hoofdplaat, P. J. W. Ego. Hulst, J. Borghstein. St. Jsnsteen, v. d. Pluijm Az. IJzeudyke, C. F. van Itooij G. W. HOUTKAGEE, P. Luletjn Biervliet, WedA. van Fraijenhoven Zaamslag. Wed. HarinckAxel. Mej. Pde Witte Janssen, Hulst. C. Fassaeri, Honteuisse. A.9. d. Pluijm Rz. St. Jan Steen. W. A. Noestbluis; B. de l)ie, Oostburg. J. M. BevinUzendijke. C. de GrooteAardenburg. G. Cornells, Groede. W, WemelsJelderBreskens. W. Faginger Auer% Middelburg J, DelvoijeVlissingen. DIJildernisseGoes. W. Visscher, Kruinicgen. P. Prim, Kloetinge. J. IlaringmanCoiijosplaat. J.Sndts Zicrikzee. J. W van Braband, Brouwers haven. C. Bouterse Bruinisse. S Westenoeel St..M»artensdij P. M. van Da lev Tholen. I. Dominionst Heioken?zasd. TUSSCHEN DIRECT, Per speciaei voor pawagiersvervcer ingerichte scelvaranda t' KJasae Stoomschepen Nadere informaties adres: k Amsterdam. Rotterdam, Groningen, Harlingen, Hambnrg of hunne bekende Agenten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 4