w& ONTVANGEN: 1» EMMS I#Hl»ll&SI*lSSs MTELDOEKEN voor Gordijnen. Adr H. DONZE-POTHOVEN. BOEREN-IMPAN, Z0MER-MANTELS. N Seen engelukken meer ^uiAiuur/iriumj J. I)E SM1DT—POTHOVEN, Verlegenwoordiger voor het huis DELBECQ iV Co., EENEN BOEREN-INSPAN, OPENBARE VERKOOPING. <0 13 S 23 S31 NBTBEDOEKEN VOOR GOR1IJNEM. REAVER GUANO Polder XATHAUINA." Raiei en ScSoorsteenstalten, SMIRNA-, SCH0TSCHE-, CLE0NNELLA- EN C0C0STAPIJTEN EE;HI RU IfflE SORTEER.f.MC- ALSMEDE BENE GROOTE COLLECTIE TER IV E U Z E St. MEUW3TRAAT, TER NEUZESf. AU BON MARCHfi, GENT. Openbare Verkooping. Magazijn van GEMAAKTE KLEEDEltEA en op maat voor Manncn en Kinderen UAIFORIIEX en LIVGEIElX. LOOPERS, KARPETTEN. RING-, E1V FAMTAISIE GOR DUN EN. aar hulp zoekend TE BEKOMEN BIJ GEEN BRANDEN MEER!II De ware onontplofbare lamp van „LIETAR." Opnieuw ontvangen: IJ Da Notaris C. J. A. Fercfeen te Ter fieuzen, zal ten verzoeke van J. J. MOL, landbouwer, wonende te Axel, op Dinsdag dea 4 April 1883, des middags ten 12 ure, op de alsnog door hem bewoond wordende hofstede, nabij de Axelsche Sassing, in het openbaar verkoopen: bestaande in: 2 Werkpaarden (oud 2 en 6 iaar), 4 Melkkoeien, WrrT/" kA 3 Runders, 2 Kalveren, EMSSfc 2 Yarkens, Hoenders en Hanen; 1 Beversche Kar op ressorts, 1 Menwagen, 1 Kar, 1 Ploeg, 2 bouten Eggen, 1 ijzeren Eggentje, 1 Rolblok, 1 Windmolen, GeesseRteen, Ziften, Graanmaat, 1 Bascule met gewichten, 1 Ladder, 1 Kruiwagen, 1 Kiekenhok, 1 Kooktoestel van Joseph Cie, inlioud 200 liters, Snij molen, Peenkak met stamper, 1 Beerbak, Mest, Stroo, eenige Houtwaren, als: Schelf- balken, Deklatten, Yerraaaksparren, Planken, het Kaarngerief, alsmede eenig Huisraad, als Tafels, Stoelen, 2 Kackels en hetgeen meer zal worden aaugeboden. Koopen tot en met J 3 kontant. De Notaris C. J. A. Fercben, te Ter \euzen, zal ten verzoeke van den heer H. ONGHENA te Zuiddorpe en in voordeel van de wed. WUIJ l'ACK, landbouwster te Koewacht op de alsnog door haar g bewoond wordende hofstede in den polder Oud Beoostenbleij, gemeente Koewacht op Bonderdag den 13 April 1883, des morgens ten 10 ure, in het openbaar verko open EENEN VOLLEDIGEN bestaande hoofdzakelijk in: 7 Werkpaarden, 2 twee- jarige Paarden, 1 Jaar- ling, 1 Veulen, 10 Melk koeien, 4 bekalfde Vaarzen, 7 Runders, 4 Kal- veren, 1 Zeug met en 1 dito dik van biggen, 3 Loopers, 1 Schaap, 100 Hoenders en Hanen, 3 Kalkoenen, 2 Bandhonden; voorts:5Men- wagens, 2 Karren, 4 Vlaamsche en 1 Waalsche ploeg, 2 ijzeren en 11 houten Eggen, 4 Sleden, 2 llolblokken, 1 Molbord, 1 IJsslede, 2 Slepers, 1 Beerbak, 1 Chais, 1 Snijmolen, 1 Dorschmachine (systeem Stout), 1 Raap- moleu, 1 Windmolen, 1 Bascule, 2 Snijbakken met messen, 1 Zaadzeil, 60 Graanzakken, 2 Vlasreepen, 1 Vlasbraak, ongeveer 300 voer Mest, 1000 bossen Stroo, 1500 eiken Mutsaard, 300 eiken Latten en 500 dito Bandkodden, alsmede eenig als: 4 Tafels, Stoelen,6 Kasten, 2 pluimen Bedden en al hetgeen verder zal worden aangeboden. Koopen tot en met f 3,— kontant. Orgeldraaiers en Licdjeszangers worden niet toegelaten. Bovengenoemde beeft de eer zijne geacbte clienteele bekend te lpaken van de ontvangst der nieuwste modellen HEEREN KLEEDEREN en de bizonder schoone collectie STALEN. Yoor mooie snede, elegant en sterk werk sta ik in. Alle bestellingen zullen binnen de acbt, de Rouwbestellingen binnen de drie dagen, franco in liuis afgeleverd worden, aan dezelfde lage prijzen als van het huis DELBECQ Co. te Gent. Eiken MAANDAG zal een der eerste Coupeurs van het huis AU BON MAltCHE bij mij te spreken of te ontbieden zijn. Alles wat niet volkomen aan de verwachting voldoet blijft voor mijne rekening. EEN ZEER GROOTE SORTEERING worden op maat geleverd. doorloopt menige zieke de dagbladen, terwijl hij zicb afvraagt, welke der vele genees- middelen, die geadrerteerd worden, kan men vertrouwen? Deze of gene advertentie maakt iudruk door haar grootte; hij kiest en in de meeste govalle juist bet verkeerde! Wie zulke teleurstellingen verraijdeu en zijn geld niet on nut uitgeven wil, dien raden wij aan, van Richter's Boekhandel te Rotterdam de brochure te ontbieden: ,/Geneeskundige oor- deelvellingen," want in dit geschrift worden door geneesheeren de beproefdste geneesmiddelen uit- voerig en zakelijk besprokeu, zoodat elke zieke op zijn gemak onderzoeken en het beste kiezen kan. De toezending heeft in het belang der zieken gratis en franco pleats; de besteller heeft dus geen andere onkosten dan 3 cents voor zijn brief kaart. TEGEN CIVIELE PRIJS J. A, DE JONGE te Ter Neuzen. Deze lamp mag men brandende omkeeren, om- stooten enz. zonder voor bet minste gevaar te moeten vreezen. Gebreveteerde Uitvinding. Yerkrijgbaar bij: II. D. IJSEBAERT—YERREECK, Handelaar te Koewacht, provincie Zeeland. VERGADERING van stembevoegde ingelanden op Vrijdag, 34 Maart e. k., voormiddag 9£ ure, ten huize van de Wed. L. Rolff, te Axel. Het Bestuur, B. L. IJSEBAERT, U Dijkgraaf. D. SEIJDLITZ, Ontv.-Griffier. Te bevragen aan Chs. L. van Daelst tc Bosclikapelle STEEN-, LUZERN- en gewoon KLAYER- ZAAD, CHEMISCHE MESTSTOFFEN en ZAAI- LIJNZAAD; alles in bet volste vertrouwen en „oncurreerende prijzen. EEN RUIME SORTEERING bij H. HOEB£ te Axel. L

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 3