HOFSTEDE EN LANDIN APVERTENTIM. Openbare Ver hooping. CHlLi-SALPETER EENE VOORHAME HOFSTEDE Uit de hand te pachten: CHILI SALPETER PERU-GUAiyO. Buitenland. Te pachten: Een Hofsteedje, 2, Een kavel Land en Weide, HUISRAAD, Ls. van Waesberghe-Janssens le UulsL Eene partij Meubilair, als: Eene partij Manuiacturen, als: goede Bouw- en Weilanden, middags 3 uren tot den volgenden morgen gegeven, waagde zich geen der schippers van wal. Ook een belangrijke geldsom, door den burge- meester van het eiland, en een fliuk bedrag, door een paar ingezetenen uitgeloofd, als men de scfcip- breukelingen redde, hadden geenerlei uitwerking. De Enkhuizer visscher W. de Jong redde de uitge- putte mannen. Een broodbakker, die op verzoek van den Jandbouwer J. Mees, te Kloosterburen, diens roeren- de bezittingen in het openbaar, tegen eontant geld met 5 pCt. opgeld, aan de meestbiedenden verkocht, en na afloop van de veiling de gelden in ontvangst nam, is aangeklaagd en vervolgd wegens bet zonder recht verrichten van eene daad tot een openbaar ambt behoorende. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft hem ecbter in hooger beroep van alio rechtsvervolging ontslagen, op grond dat, ofscboon hij noch notaris, nocli griffier, noch deurwaarder is, toch niets is gebleken van fraudu- lense intentie bij het verrichten van deze handeling. Een paar jaar geleden gaf Armand Peltzer te Antwerpen een conferentie over een plan tot op- richting van een stoomvaartmaatschappij tusschen Antwerpen en Australiadit plan komt overeen met dat, lietwelk Vaughan in zijn brieven aan Bernays uiteenzette. Dr. Lavise heeft een tweeden dreigbrief ontvan- gen, geteekend Henri Vaughan hij is evenals de eerste naar het parket gezonden. De vier standbeelden die de vier hoeken van den koepel van het nieuw paleis van justitie te Brussel zullen versieren, stellen voor de macht, de Koninklijke goedertierenheid, het gerecht en de wet. Zij worden in brons gegoten en alhoewel in zittende houding, zullen zij 6 meters hoogte hebben. Zij worden geplaatst op eene hoogte van 80 meters. Binnen een jaar zullen zij zich reeds op hunne plaats bevinden. Het Belgiscbe publiek begint in de zaak Vaughan een kalmer houding aan te nemen, niettegenstaande de bladen nog steeds elken dag de dolzinnigste berichten aan hunne lezers omtrent deze geschiedenis opdisschen. Te Keulen evenwel zijn de kellners en kellnerinnen in rep en roer over de premie van 25000 fr., welke door de Belgische justitie ■was uitgeloofd. Drie lieden reclameeeren de premie verdiend te hebben, nl. de kellner, de kellnerin en de portier van het station. Zij hebben reeds ge- tracht tot een ininnelijke schikking te komen, doch kunnen onderling niet slagen. De kellner heeft zich thans tot eon advocaat te Brussel gewend om zijn rechten op de uitgeloofde premie te doen gelden. Leon Peltzer is nog altijd op de infirmerie der gevangenis, doch daar hij volstrekt geen geld heeft, zal hij aan het gewoon regime der andere ge- vangenen onderworpen worden. Twee wachters be- waken hem dag en nacht om alle poging tot zelf- moord te voorkomen on alle gemeenschap met hem te beletten. Armand geniet nog altijd de voordeelen der pistolehij betaalt 50 centimen per dag voor zijn onderhoud; zijn eten, dat hem door eene restauratie der stad wordt geleverd, wordt met zorg onderzocht. Men heeft voor hem dezelfde maatregelen van toezicht genomen als voor zijn broeder. Armand Peltzer ziet er veel bedrukter uit dan Ldon; bij Spreekt niemand aan en zijne antwoorden zijn altijd kort en bits. Leon doarentegen spreekt zeer gemeenzaam met zijne gevangenbewaarders. Het onderhoud tusschen L6on en zijn moeder moet zeer treffend zijn geweest. De beschuldigde, die haar voor het eerst weerzag, wierp zich snikkend aan haar voeten en smeekte haar om vergiffenis. Eergisteren des namiddags hebben twee geuees- heeren op een lijk in het hosuitaal Saint-Jean met behnlp van den geweermaker Van Maele proeven genomen om na te gaan op welken afstand het schot, dat Bernays doodde, werd gelost. Leon moet er zeer slecht uilzien. De //Pr^cur- seut" zegt, dat hij wel 20 jaar ouder schijnt te zijn geworden. Hij slaapt niet en heeft zenuw- trekkingeu. De twee paar schoenen, die in het huis van de rue de la Loi werden gevonden, waren te Brussel gekocht bij Gilet, rue de Loxum, in December. Gilet herinnert zich zeer goed, dat zekere Henri Vaughan die kwam bestellen; Vaughan had schoenen aan met vierkante puntan, zooals men die in Zuid- Amenka drnagt. Hij rond, dat Vaughan niets had, dat bizonder de aandacht trok. Vaughan had de geleverde schoenen dadelijk betaald. Men zegt, dat] L6on na den moord eerst naar Parijs ging, toen naar Londen, toen weer naar Parijs, toen andermaal naar Louden en vaudaar over Parijs naar Straatsburg, waar hij den 16 Januari was; hij vertrok dienzelfden dag naar Bazel, van waar hij den te Straatsburg geschreven brief aan den /coroner" verzond. Van Bazel ging hij naar Bordeaux, bleef daar oen paar dagen en ging toen naar Marseille- Daarna ging hij naar Duitsch- land, bleef 12 dagen te Weenen en ging vandaar naar Bremen en Keulen. Bijna de geheele maand na den moord bracht Leon in een //sleeping car" door. lieden overleed na een laugdurig en smartelijk lijden mijn geliefden cchtgenoot E. VERBRUGGE, in den ouderdom van 26 jaar en bijna 2 maanden, mij nalatende een kind. Een kartclijken (lank wordt toegezegd, aan alle vrienden en bekenden te Sluiskil, voor de weldsdigheid aan hem bewezen. De Wed. VERBRUGGE—De Jonge. Sluiskil, den 13 Maart 1882. De ondergeteekenden betuigen hunnen kartelijken dank voor de talrijke be- wijzen van deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van hun eenig geliefd kind. J. SCHEELE. J. E. SCHEELE—Leunis. Ter Neuzen, 17 Maart 1882. Bij ons vertrek naar Amerika roepen wij aan familie, vrienden en bekenden een laatst en hartclijk vaarwel toe. Axel, JACOBUS van de WEGE en Echtgenoote, De Notaris C. J. A. Fercken te Ter ft'euzeu, zal ten verzoeke van Mejnffrouw de weduwe L. J. DE MUNCK, landbouwster, wonende te West- dorpe, op M&andag den 24 April 1882, des morgcns ten 9 ure, op de alsnog door haar be- woonde hofstede te Westdorpe, in het openbaar verkoopen Eenen volledigen ongeveer groot 20 hektaren, staande en gelegen in den Ser Pauluspolder, ge- meente Stoppcldijk. TSians bewoond door Cornelis van Dixhoorn. genaamd Magaret, groot ongeveer 21 hektaren, gelegen als voren. Te bevragen bij denheer A. HOMBACH te Hulst. bestaande hoofdzakelijk in: 6 Werkpaarden, 2 twee- jarige Ruinpaarden, 2 eenjarige Merriepaarden, 6 Melkkoeien, 5 Vaarzen dik van kalf, 2 jaar- ling Runders, 1 Hokkeling, 6 Varkens waarvan 5 dik van biggen, 90 Hoenders en Hanen, 10 Eenden; voorts 3 Menwagens met toebe- hooren, 6 Mestplanken, 1 Kar, 1 Chais, 2 Wale- en 3 kleine Ploegen, 2 Sleden, 1 Sleper, 1 Rol- blok, 1 ijzeren en 7 houten ^SHAiEr Eggen, 2 Ladders, 1 Krui- wagen, 2 Geesselsteenen met ramcn, 1 Wind- molen, 1 Snijmolen, 1 Snijbak, 5 Ziften, 1 Graanmaat, 5 Graanzakken, 50 Balen, 1 Bascule, 1 Balans en gewichten, 1 Wa<ch- machine, 1 Vleeschblok, 1 Graankist, 1 Men- gelbak, 1 Waterbak, Rieken, Vorken, Spaden, Mesthaken, Schaafbank met toebehooren, eenig Hooi en Stroo, eenig Bouwgerief, eene partij Brandbout, alsmede eenig en hetgeen meer zal worden geveild. Koopen tot en met f 3,kontant. aan f 19,50 per 100 kilo bij ASSENEDE (Staak.) De Notaris E. Vermeersch, te Ertveidc, zal op Dinsdag 4 Aprii 1882, om 3 uren 's namiddags, in de herberg ,/het Hert" bij Jan Buijsse te Assenede fdorp), beslissend toewijzen „de Duivenkeet," met rondliggende LANDEN te Assenede (Staak), in den Bakkerspolder, sectie B, nos. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 494, 499, 562; te zamen groot 7 H. 38 A. 80 C. Gebruikt door de weduwe Jacobus van Laerj. Onmiddelijke aanvaarding. Mr. J. P.* Dronkers, Notaris te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van zijn principaal op Woensdag 22 Maart 1882, des namiddags om 1 ure, ten huize van mejutf. de wed. Th. Meskes te Ter Neuzen, in het openbaar presenteeren te verkoopen 2 pluimen Bedden met hoofdpeluw waaronder een nieuw bed, 2 Ledikanten waaronder een met ressort, eenige Tafels en Lampen1 Trap-naamachine, 17 opgezette Vogels, 1 Tafel- servies, geleierd- en ongeleierd Aardewerk, kopercn Ketels en ander Koper- en IJzer- werk en eene partij Flesschen. Kleedjesstof, Broekstof, Karpetten, Loopers, Tapijtgoed, geel- en wit Katoen, Schortengoed, Bevertins en meer andere Manufacturen. Eene partij BOEKEN waaronder verschil- lende voorname werken voorkomen. Alles daags te voren te bezichtigen. Koopen beneden de f 3,— kontant. EENE GOED BEBOUWDE op en met 27 hektaren staande en gelegen in de gemeente Boschkapelle en aldaar in den Stoppeldijke polder, thans be woond door D. IJsebaert. Te bevragen ten kantore van den Notaris DE SMIDT te Axel. ZEGT HET VOORT. gehalte 96 zuiver, h 19 per 100 kilo, ver- krijgbaar mits vooruit besteld bij J. E. ADRIAANSENS te Walsoorden. Tevens voorlmnden EERSTE KWALITEIT OPGELOSTE merk Ohlendobit, h 16,25 per 100 kilo. TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 2