No 1757. Zaterdag 18 Maart 1882, 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-VIaanderen. BINNEN LAND ABONNKMENT. Per drie msandsa binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Bijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh bij alie Boekhandelaars, Postdireo- tenren en Brievenbuskouders, adybrtentiBn. Van 1 tot 4 regols f 0,40. Voor elke regel meer 0,10, Grootere letters worden naar plnatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden niterlijk Dinsdag en Yrijdag nnmiddeg DBIE Bjrea. ©£t folad vemyjot Binedaj- cn Yrljdagavond bij J. K. 6. BOOST te Ter Semen. Bij deze conraut beboort ecu bljwgsel. Politiek Overzicht, Er loopen nu allerlei tegenstrijdige geruchten omtrent den staatkundigen toestand van Europa. Volgens het eene zijn de betrekkingen tusschen de mogendheden verre van innig en bestaat er weinig vooruitzicht op het behoud des viedes. Volgens het andere laat die verstandhouding niets te wen- schen over en is het eenaklaps twijfelachtig gewor- den of er wel eenigen grond tot vrees voor bui- tenlandsche verwikkelingen bestaat. Vcigens een derde bestaat die grond wel, maar hebben de mo gendheden met hunne binnenlandsche zaken de handen zoo vol, dat zij vooreerst aan geen afleiding naar buiten denken kuunen. De gunstige en on- gunstigc berichten over wrat men dacht en wat men hoopt, volgen elkander dan ook met verbazende snelbeid op, zoodat wat men heden voor waarheid mededeelt, morgen wordt tegengesproken of ver- dacht gemaakt, om ten slotte toch nog weder onder een anderen vorm bevestigd te worden. Het geheel is de letterlijke herhaling van hetgeen alle oorlogen gewoonlijk is voorafgegaan. In Oostenrijk beeft de regeering naar aanleiding der oniustwekkende geruchten van wege het depar- tement van buitenlandsche zaken laten verzekeren, dat er geen grond tot vrees voor buitenlandsche verwikkelingen bestaat, en de berichten over eene door Gladstone beraamde bijeenkomst ter zake van Bosnie en de Herzegowina verzonnen zijn, zoodat ook geen enkele mogendbeid op eenigerlei wijze over dit onderwerp is gepolst. In Duitscbland blijft men evenals in Oostenrijk steeds bezorgde blikken op Rusland slaan. Uit Rusland antwoordt men thans op die veront- rustende berichten met de rneest geruststollende verzekeringen. In strijd met vorige berichten wordt uit St. Petersburg nu gemeld, dat Skobeleff alles bohalve vriendschappelijk door den Czaar is ont- Vangen. Sommige bladen deelen zelfs de bewoor- dingen mede, die de Czaar gebruikte om de nadeelige gevolgen te schetsen, welke Skobeleff's oorlogzuch- tige taal voor Rusland bad teweeggebracht. Turkije en Rusland wisselen in de laatstc dagen vinnige nota's omdat Rusland zonder vergunning der Turksche regeering, in strijd met de verdragen, twee schepen met troepen door de Dardanellen naar Siberie zond. Rusland beweert, dat het niet noodig was verlof te vragen, maar Turkije koudt vol van wel. In Griekenland hebben de ministers toch huu ontslag ingediend. Tricoupis is bij den Koning ge- weest en is met de vorming van een nieuw minis- terie belast. Engeland heeft Erankrijk doen weten, dat de Engelsche regeering, na eene gedachtenwisseling met de andere mogendheden, zich met Duitschlands voorstel betreffende een gebeurlijke bezetting van Egypte door Turksche troepen vereenigd heeft. In 't Lagerhuis is het Noord-BorneS'Charter der En gelsche handelsvereeniging ter sprake geweest en deelde de minister mede, dat Nederland en Spanje daaromtrent bevredigd zijn of zullen worden. Om trent de Transvaal werden ook geruststellende berichten gegeven. De Boerenregeering slaagde er in de rustyerstoring op de westelijke grenzen der Transvaal te doen eindigen. Omtrent Egjpte wordt nog gemeld, dat de Fran- sche beheerder der Egyptische geldmiddelen zijn ontslag heeft gevraagd en verkregen. Men beschouwt dit ontslag als een bewijs, dat men Egypte aan zijn lot overlaat en verwacht dat de Engelsche beheer der het voorbeeld van zijn collega zal volgen, daar ook bij den tegenwoordigen toestand in Egypte onhoudbaar acht. Het laatste dienstjaar wijst nog een overschot in de geldmiddelen aan, maar dit zal voor het vervolg onmogelijk zijn wegens het hoog opvoeren der militaire uitgaven Intusschen hebben Arabi-bey en zes andere hoofden der militaire ba- weging zich laten benoeraen tot brigade-generaals met den rang van pacha en zijn twintig anderen benoemd tot kolonel. Voortdurend moeten er echter twisten in 't leger zijn en de vijandige stemming tegen Arabi-bey steeds aanhouden, omdat bij zijn belofte niet houdt omtrent verhooging van soldij. Inwendige beroeringen en een botsing met Turkije zullen niet kunnen uitbhjven. Ter Neuzen, 17 Maart. De heer Dr. C. Stsketee r.lhier is door Z. M. benoemd tot reserve-officier 2e klasse bij bet per- soneel van den geneeskundigen dienst der landmacht. Door Z. M. is benoemd tot burgemeester der gemeenten Stoppeldijk en Boschkapelle, de heer J. E. Vereecken. Gistcren heeft alhier de aanbesteding plaats gehad van Het Oenjarig onderhoud van de werken en gcbouwen enz. fe Ter Neuzen en te Ellewouts- dijk, onder het beheer der Genie te Dordrecht. Hiervoor werd het minst ingeschreven door den heer R. Walraven, te Ter Neuzen, voor f 1215. De begrooting bedroeg f 1675. Nog waren inschrijvingsbiljetten ingekomen van de heeren C. de Srnidt f 1335, D. van den Ouden f 1400, H. van de Yelden f 1409, A. Tholens f 1650 en A Klaassen f 1650, alien te Ter Neuzen. Het bij de Tweede Kamer ingediend wetsontwerp tot wijziging van de vestingwet strekt om het vestingstelsel te voltooien in meer geconcentreerden zin, er. alle vestingwerken te doen vervallea, die er geen rechtstreeksch ver- band mede houden en daardoor, tegenover een uitgaaf van 3 millioen meer, tevens 10 millioen te besparen, dus saldo 7 millioen. De regeering stelt mitsdien voor, o. a. de werken aan de Wester- Schelde, die geheel buiten het stelsel liggen, van geen nut en eer na- dan voordeelig zijn, op te heffen. Door een en ander zal nog 17 millioen aan het vestingstelsel moeten worden besteed. De regeering stelt voor, den termijn daarvan met zes faren te verlengen. Ztiamslag, 16 Maart. Onze predikant bij de Herv. gemeente alhier, de heer L. D. G. Krol, heeft een beroep ontvangen bij die gemeente te Groede. In de Tweede Kamer i3 jl. Dinsdag nog behandeld het wetsontwerp tot onteigening voor verbeterde waterloozing in den Willem-Hendrik- polder. Bij de behandeling betoogde de beer Van Eck, dat de noodzakelijkheid van deze onteigening volstrekt niet op voldoende wijze is aangetoond. Ofschoon geen vijand van onteigeningen, waar die noodig zijn, was spr. tegen deze onteigening, zoolaug niet het bewijs van noodzakelijkheid was gegeven. De Min. van Waterstaat antwoorde daarop, dat die noodzakelijkheid wel degelijk bestaat, doch deed overigens uitkomen, dat het hier een zeer onbe- duidende zaak geld. Na repliek van den heer Van Eck, die niet kon toegeven, dat het een onbeduidende zaak kon zijn, waar het't recht geld om zich te verdedigen tegen een onnoodige onteigening, werd het wetsontwerp aangenomen met 47 tegen 2 stemmen. De postpakketdienst is 15 dezer in werking getreden. Ter inlichting van het publiek vermelden wij nog eens dat het port bedraagt (onverscbillig naar welke der voor den dienst hier te lande aan- gewezen plaatsen) voor elk pakket beneden 1 kilogram 15 cent, van 1-3 kilogram 20 cent en van 3-5 kilogram 25 cent. Die port moet voor- uitbetaald worden door het opplakken van gewone postzegels op een roode kaart, die 1 o s bij het pakket moet gevoegd worden en welke kaarten op alle postkantoren tegen den prijs van 4 voor een cent te verkrijgen zijn. Bovendien moet op die kaart nog eens geschreven worden, wat op het adres op het pakket voorkomt, nl. adres, plaats van bestem- ming, enz. Men kan de waarde der pakketten aangeven (10 cent per yiOO waarde) en er ook spoedbestelling voor eischen (25 cent extra kosten.) Drukwerken mogen met den postpakketdienst ver- zonden wordenbrieven niet. De insluiting van open schriftelijke mededeeliugen de pakketten be treffende is eehter toegestaan. Zooals wij in ons vorig nummer mededeelden heeft de Tweede Kamer jl. Dinsdag behandeld en aangenomen het wetsontwerp op het #recht van zegel." Dit ontwerp hangt sarnen met het pas aangenomen wetsontwerp tot wijziging der regis- tratiebelastiug en strekt om ten deele tegemoet te komen in de mindere ontvangst der schatkist door de verlaging der registratierechten. De regeering verwacht van het zegelrecht op kwitantien een opbrengst van f 500,000, van bet zegelrecht op handelspapier f 150,000 en van de verhooging der opcenten van 38 op 50, f 125,000. Volgens dit nieuwe ontwerp zullen alle kwitantien, wissels, assignation enz. boven de f 10 onderworpen worden aan een vast zegelrecht van 5 cents voor iedere f 100, met uitzondering van de kwitantien voor betaalde rijks-provinciale of plaatselijke be- lastingen, polderlasten en andere waterschapslasten, die aan bet bestaand zegelrecht onderworpen blijven. Het zegelrecht komt, zoo niet het tegendeel be- dongen is, ten laste van den schuldenaarte beloopen boete wegens niet-zegeling van kwitantien daarentegen ten laste van den scbuldeischer. De boete beloopt hondordinaal bet niet betaalde recht, doch minstens vijf en twintig gulden. Bij de stranding van het tjalkschip van den te Tes^el tekuis behoorende sckipper Joh. de Waard, nabij Wieriugen, hebben de varenslieden van dat eiland zich bizonder onmenschlievend gedragen. Ofschoon het vaartuig in groolen nood verkeerde en niet ver van de kust op een zandbank zat en in weerwil van de herhaalde noodseiuen, van's na- TER IVEUZEIMSGME COiJRANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1