Tertrek der Irievemail naar Oast-Mie. No. 1756. Woensdag 15 Maart 4882. 22e Jaargang. s Algemoan Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch Vlaanderen BINNEN LAND ABONNBMENT. Per drie maandea binnen Ter Neasen f 1,—. Door Met jeheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert rick by alle Boekhaudelaara, Pootdireo- tenren en Brievenbuskouder*. ADVERIENIIiN. Van 1 tot 4 regale f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend, Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeudac niterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag B»B1E urea. mt blsd vcrsrbljnt Binedag- en Trijdagavoiid blj JI. K. 6. JBONT te Ter Henscn. Ir* olitielt Overziclit. Voortdurend blijft de toestand in 't Oosten niet zonder gevaar. Als „voorzorgsmaatregel" zullen, naar Eugelsche bladen uit Kalro vernemen, te Suez en Port-Said verdedigingswerken worden opgericht; de nationale partij acht dit noodig voor bescherming van Etrypte's ouafhankelijkheid Of deze voorzorgs maatregel tegen de Westerscke mogendheden of tegen Turkije genomen wordt, weet men niet. De genoemde bladen schijnen aan te nemen, dat bet tegen Turkije is, want zij voegen er bij, dat aldaar in de tuighuizen thans een gebeel buitengewone ijver ontwikkeld wordt. Turkije geeft echter voor, dat de opstand in de Herzegowina bij de regeering de gewettigde vrees wekt, dat de onlusten zicb ook op Turksch grondgebied kunnen voortplanten. Uit Rumenie wordt verder gemeld, dat een nieuwe legerinricbting wordt gereed gemaakt, waarbij be- paald is, dat het leger zal bestaan uit vier legerkorp- seu met gezamenlijk acht divisien of zestien brigaden hetgeen, de brigade op 600U man stellende, een werkelijkesterkte uitmaakt van 96000 man. Tevens zijn voor dit leger geweren besteld bij Werndl te Steijer (het Oustenrijksch Birmingham) en kanonnen bij Krupp. Tot dekkiug der eerste kosten heeft de regeering voorloopig vier millioen bij de kamer van afgevaardigden aangevraagd. De regeering heeft echter aan de dagbladen een mededeeling doen toe- komen, dat al wat van Rumeensche oorlogstoebe- reidseleu gezegd wordt volkomen ongegrond is. Men weet echter welke waarde die ambtelijke te- genspraken gewoonlijk hebben. Servie is als koninkrijk door nagenoeg alle mo gendheden reeds erkend. Vooral de Russische regeering heeft dit in zeer hartelijke bewoordiugen gedaan. Dit laatste is zeer opmerkelijk, omdat de nieuwe koning Milan Obrenovics I, dit is de titel dien de vorst van Servie voortaan voeren zal, de koningskroon voornamelijk aan da bescherming en invloed van Oostenrijk te dauken heeft. Koning Milan is op 't oogenblik dan ook een goed vriend van Oostenrijk, maar of hij dit blijyeu zal en of de strijd, welke tusschen Oostenrijks belangen en die van alle Balkan-rijken bestaat, ook hem niet naar het vijaudelijk leger zal doen overloopen, moot de tijd leeren. In Griekenlaud heeft de Koning het Ministerie Komoundouros verzocht zich voorloopig nog met de leiding der zaken te blijven belasten. De on- gesteldheid van Koning George heet aan dit besluit niet geheel vreemd te zijn. Het is ook mogelijk, dat de Koning midden in de rivier niel van paarden wil verwisselen, nu men ernstige verwikkelingen in het Oosten ducht. In Oostenrijk meent men, althans in militaire kringen, dat de kracht van den opstand in het zuiden gebrokeu is, al mochten er ook in sommige gedeelten van Bosnie nog nieuwe uitbarstingen voorkomen. Volgens hen zijn de opstandelingen ontmoedigd. Een ambtelijk bericht maakt verder melding, dat de troepen Vratlo en Ubli hebben bezet, de opstandelingen vluchtten op alle punten zonder weerstand te bieden en tien hunner gevangen werden genomen. Intussclien verneemt men, dat de opstandelingen op Montenegrijiisch gebied weder nieuwe beuden verzamelen. In Duitschland is door het Pruisische Iluis van afgevaardigden de begrootingspost voor het weder instellen van een gezantschap bij den Paus goed- gekeurd. In weerwil dezer be.krachtiging blijft de toestand op kerkelijk-staatkundig gebied nog even onzeker. Dit is opnieuw gebleken uit het feit, dat de commissie van onderzoek het geheele re- geerings-ontwerp tot aanvulling en wijziging der Meiwetten heeft verworpen. Deze uitslag heeft nergens verwondering gebaard, en men kan er zich op voorbereid houden, dat de verdere onder- handelingen met Rome ook ten slotte op niets uitloopen. Non possumus. Nadat het Lagerhuis in Engeland, zij het ook slechts met eene meerderheid van 10 stemmen, het voorstel had verworpen, om den leden bij het zitting nemen de keus vrij te laten tusschen een eed en een belofte of verklaring, heeft Lord Redesdale in het Hoogerhuis een wetsontwerp ingediend tegen toelating van Godloochenaars in het Parlement en bepalende, dat elk lid van een der beide Huizen bij het aanvaarden van zijn lidmaatschap plechtig zijn geloof in den almachtigen God zal moeteu verkondigen. Dit ontwerj) is in eerste lezing aan- genomen en heeft allerwege tot spotternijen aan- leiding gegeven. Uit Transvaal wordt bericht, dat de Boeren tot tweemaal een aanval op de Kraal van Montsiva, het hoofd der Basutoes, deden met een afdeeling inlanders en drie stukken geschut, en beide keeren 15 paarden, 34 koeien en 21 varkens. De uitgeloofde prijzen werden toegekendlo. voor het grootste getal paarden Augustinus van Putte te Koewacht 5,00. 2o. Voor het grootste getal runderen L. W. d'Hooge te St. Jansteen 5,00. 3o. Voor het grootste getal varkens A. de Wilde te St. Gillis f 4,00. 4o. Voor het schoonste werk- paard P. J. van Dorsselaer te St. Jansteen f 5,00. 5o. Voor de schoonste en baatgevende of kalfdra- gende koe of vaars L. W. d'Hooge te St. Jan steen f 5,00. Gedurende de eerste helft der maand Februari is door het hulppostkantoor te Axel de volgende onbestelbare brief verzonden, aan het adres van: C. Boert, te Koewacht. Bij kon. be9luit is het besluit van 23 Juli 1876, houdende instelling van een korps van vaste opzichters van den waterstaat, in dier voege gewij- zigd, dat de jaarwedde van de opzichters der le klasse, te rekenen van 1 Jan. jl., is bepaald op 1800 en die van de opzichters 2e klasse op 1500. Naar wij vernemen, zullen de hooge erfgena- men van wijlen Z. K. H. prins Frederik der Ne- derlanden dezer dagen hunne medewerking verleenen voor den terugkeer van de goederen der bekende dotatie naar het rijk, en worden die dan, zooals trouwens vanzelf is aangewezen, onder de adminis- tratie gebracht der respectieve ontvangers van de Ter Nenzen, 14 Maart. Omtrent het ongeluk den eersten stuurman, Thomas Speed, der Engelsche stoomboot Jutland overkomen en waarvan wij in een voorlaatste nummer melding maakten, kunnen wij thans mededeelen, dat zijn toestand tot heden zeer bevredigend is te noemen. Het gebroken been is verleden week door Dr. C. Steketee alhier met goed gevolg ingezet. llonteilisse, 12 Maart. Gisteren had alhier te Kloosterzande de definitieve verkooping plaats der meestoof Eendracht en Goede Hoop te Kuitaart, welke voor afbraak verkocht werd. Dit gebouw met erf, ter grootte van 46 aren 90 centiaren of ruim 1 Gentsch gemet grond, dat ingesteld was op f 1310, is toegewezen vcor f 1920. Dienzelfden dag werd er eene vergadering gehou- dea van de aandeelhouders in de meestoof Oranje te Walsoorden, ter bespreking van den bestaanden toestand hiervan, waarin werd besloten met 13 tegen 3 stemmen, om nog niet te amoveeren, doch, dewijl het gebouw steeds aan verschillende personen ver- huurd wordt, integendeel nogmaals de hoogst noo- dige reparation er aan te laten verrichten. Zuiddorpe, Ter vervanging van den heer F. C Moerdijk, overleden den 4 Maart jl. is door den raad dezer gemeente met algemeene stemmen tot secretaris en ontvanger benoemd de heer Alpli. Moerdijk. St, Jansteen, 7 Maart. Op de heden alhier met groot verlieswaaronder 38 Boeren, hun registratie en domeinen, onder wier ambtskring zij aanvoerder en al hun vee, geslagen werden. Ook ressorteeren. met het Kaapland zullen de Basutoes den oorlog j)e vereeniging van en voor Nederlandsche hervatten. industrieele n, te's Hage, heeft besloten de regeering te verzoeken, wat het nieuwe handelstractaat met Frankrijk betreft, het voorbeeld van Engeland te vol gen en te volstaan met eene overeenkomst, die wederkeerige behandeling op den voet der meest begunstigde natie verzekert. Ten gevolge der vele branden, die in de jongste dagen te Rothem hebben plaats gehad, wordt daar geregeld 's nachts door de marechaussee uit Maas tricht wacht gehouden. Nauwelijks echter waren eergisterenmorgen ten 6 ure de wachthebbende man- schappen vertrokken, of er brak op twee plaatsen brand uit. Bij vonnis der arrondissements-rechtbank te Haarlem, is W. Salomon, koopman te Amsterdam, veroordeeld tot eene geldboete van f 5, of subsidiair een dag gevangenisstraf, wegens het schenken van sterken drank om niet, bij gelegenheid eener open- bare verkooping in de gemeente Landsmeer. P O S T E R IJ E N~ Via Napels, (Fransche mail) 17 Maart 7,30 'savonds. Via Napels, (Maats. Nederl.) 20 Maart 7,30 'savonds. Viit Brindisi, 23 Maart 5,35 's avonds. Via Amsterdam, 24 Maart 5,35 's avonds. De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. Lnndbonwberichten. De regeering van Oldenburg heeft bekend ge maakt, dat op de havenkade te Bremershaven een gehouden jaarlijksche veemarkt werden aangebracht |coloradokever levend is gevonden. Vermits de v - -'AMmen TER NGUZEIMSGHE COIJRANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1