No 1755 Zaterdag 11 Maart 1882 Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderesi B1NNENLAND 22e Jaargang, ABONNEMSNT. Per drie maandea binnen Ter Neuzen 1,—. Door bet geheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert ziek bij alle BoekkandelMrs, Poatdirec- tenren en Brievenbuskouders, 2?it Mad vensebijot s>J~edas- en Vrijdajaroad ADVEB.TENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men ean den Uitgever in te sender uiterlijk Dinsdtig en Yrijdag tsamlddag BSEStE area. a«j tieze conrant behoort eeia bljroe^wl. Poi»ti«>u >v»»rzicOT, De grondregel der staatkunde van de verachillende Europeesche staten, gezond of niet gezond, is nu eenmaal//er moet goud gemaakt!" goud, om de verwerkelijkiug van zekere staats-illusien te be- talen. Daaroin zijn de staten overal op den uitkijk of er ook wat te verdienen valt. En, kijk, als er goud is, dan vraagt men niet naar de stof waaruit de alchyuiie het saamstelde. Zoo leeft de alchymist lang; maar wij zagen het reeds in Oostenrijk en Busland, in Spanje en Turkije en elders het einde van dit regeerstelsel zal den last dragen. Steeds grooter worden de geldelijke lasten, die hand aan hand gaan met de uitbreiding en be- wapening der steeds slagvaardige legermachten om den gewapenden vrede te bewaren en het eind van deze diugen, wij ontwaren het dagelijks, is nog niet te zien. In Duitschland zijn de gemoederen erg in be- weging over het plan van Bismarck om den staat als alleenhandelaar in tabak te doen optreden. De rijksregeering rekent daarbij eeri netto winst van ruim 165 millioen te behalen, welke winst echter volgens anderen te hoog is berekend en daarbij slechts schijnbaar is, omdat met de invoering van den tabaks-alieenhandel een aantal steden en vlekken, waar thans de tabaks-nijverheid het voornaamste bedrijf is, bunne tabaks- en sigaren- fabrieken verliezen, waardoor voor de gemeentekas en de bnrgerij vele voordeelen zullen verloren gaan. Ook Rusland beeft, zooals wij reeds mededeelden, plan om even als in Oostenrijk en Duitschland is geschied, een nieuw invoertarief vast te stellen, om daardoor zijne inkomsten te vermeerderen. In Frankrijk is de binnenlandsche slaatkunde in een toestand van kalmte en btvrediging, zooals men lang daar niet beleefd heeft. De groote staatkun- In Engeland beeft het Lagerhuis besloten Brad- laugb niet toe te laten tot bet afleggen van den eed, nadat eerst een voorstel was verworpen, dat Gladstone ondersteunde, dat een afgevaardigde naar goedvinden den eed of een verklaring zou kuunen afleggen. Verder hebben beide Huizen zieh ver- eenigd met een adres aan de Koningin, waarin beide vergaderingen hare verontwaardiging over den mod laanslag te kennen geven en haar geluk wen- schin met den gelukkigen afloop. Turkije heette de kwestie der ltussische oorlogs- schatting geregeld te kebben, behalve wat betreft bet te betalen bedrag en de belasliugen die zullen worden afgezonderd. Uit dit merkwaardig bericht blijkt dus, dat er eigenlijk ongeveer liiets geregeld is. Alleen is een persoon aangewezen te Konstan- tinopel, die bet geld zal kunueu ontvangen. In Zuid-Arabie moet 't Turksche leger een overwin- ning hebben behaald op de opstandelingen. Zoo meldt de bevelhebber althans. dige beweging die men na de verkiezingcn ver- wac'nt bad, is uitgsbleven en de anders zoo onstui- inige zittingen der Kamer zijn thans zonder beteekenis. De regeering heeft de begrootiug ingediend, die door do kamerleden goed is ontvangen en heeft bevredigende verklaringen gegeven omtrent het weder verwijderen der geeslelijke orden, die naar bunne vrije verblijfplaatsen en kloosters teruggekeerd waren. Overigens zullen de zaken bliiven zooals zij waren. De berichten uit Tunis zijn gunstig en in Algiers hebben de Franschen een paar troepen Arabieren overvallen en geslagen, en daarbij 18000 scbapen en 500 kameelen buit gemaakt. Uit Oostenrijk geen gunstig nieuws. De opstan delingen, die uit het dal der Narenta verdre7en waren, hebben gelegenheid gehad zich op andere punten te hereenigeu. De verslaggevers der dag- bladen, die kennis gaven van dezen ongunstigeu toestand, zijn in kecbtenis genomen. De regeering kan nu voortgaan met guustige berichten mede te deelen. Ssrvie beeft zicbzelf tot een koninkrijk verheven. In weerwil van de vele geldelijke ver liezen, in den laatsten tijd geleden, schijnt bet die weelde te kunnen betalen. Men hoopt dat de mogeudbeden bet zullen goedvinden. Oostenrijk zag bet liever niet, maar legt er zich bij neer. Er ontbreekt nu nog maar een koning van Montenegro om de drie koningen uit bet Oosteu bij elkander te hebben. 'ler JNeuzen, 10 Maart. Hsden morgen heeft alliier eene zitting van den gemeenteraad plaats gehad de punten van bekandeling waren: 1. Kobier hoofdelijken omslag. 2. Idem belasting op de honden. 3. Benoeming leden commissie grintweg Ter NeuzenHoek. 4. Verzoek van J. de Smidt, om aankoop gedeelte van bet brandspuitliuis; alsmede roedeaeeling van den voorzitter der ingekomene stukken. Met 15 dezer beeft in de vertrekuren van den spoortrein MechelenTer Neuzen eene wijzi- ging plaats. De trein welke thans van bier des avonds ten 4 uur 45 miu. vertrekt is op boven- genoemde datum bepaald vanTer Neuzen 6 uur, Axel 6 uur 20 min., llulst 6 uur 88 miu., St. Nicolaas 7 uur 30 rain., aaukomst te Mechelen 9 uur 40 min. De trein, welke des avonds ten 6 uur 10 min. van Mechelen vertrekt wordt met 15 dezer van St. Nicolaas 7 uur 20 min., Hulst 8 uur, Axel 8 uur 18 min., aankoinst te Ter Neuzen 8 uur 35 miu. Door Gedeputeerde Staten onzer provincie is bet aaudeel in de iichting voor de nationale militie vocr 1882 bepaald, dat dit aandeel, te dragen door de gemeenteu, is vastgesteld als volgt Aardenburg 5, Axel 9, Biervliet 5, Bosclikapelle 5, Breskens 3, Gadzaud 4, Ciinge 6, Eede 4, Graauw 5, Groede 10, Hengstdijk 2, Hoek 3, Hontenisse 13, Hoofdplaat 4, Hulst 8, Koewackt 6, Nieuwvliet 4, Oostburg 4, Ossenisse 3, Overslag 1, Philippine 2, Retranchement 2, Sas van Gent 4, Sckoondijke 5, St. Jansteen 7, St. Kruis 3, Sluis 5, Stoppel- dijk 6, Ter Neuzen 13, Waterlandkerkje 1, West- dorpe 3, IJzendijke 10, Zaamslag 11, Zuiddorpe 1 en Zuidzande 3. Men schrijft uit VlissingeuIn Augustus a. s. zal albier, dank zij de betnoeiingen van den bur- gemeester dezer geineeute, een Internationale roci- en zeilwedstrijd worden gekouden. De roeiwedstrijd zal in het kanaal cn de zeilwedstrijd op de rivier van Vlissingeu naar Ter Neuzen gehouden worden. De clubs uit Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Gent hebben hunne medewerking beloofd. De heer Cb. de Grooff, scheepsmakelaar alhier, begint een vaart op Engeland en de Oostzee met 2 barken en 2 driemastschoeners. llet Noorweegsche barkschip /Prima," in het afgeloopen jaar bij Zoutelande gestrand en masteloos alhier binnengebracht, zal aanstaande week publiek verkocht worden. Het schip is afgekeurd bet is 69 jaar oud en zal dus waarschijnlijk wel gesloopt worden. De Middelburgscbe rechtbank deed Dinsdag jl. uitspraak in de de vorige week door haar b8- handelde zaak van de twee apothekers aldaar, die een vergif bevattend geheim middel, Pate Dr. Zed, hadden verkocht zonder de bij de wet voorgeschreven formaliteiten te hebben inachtgenomen. Overeen- komstig den eiscb van het O. M. weiden beide apothekers veroordeeld tot vier boeten van f 10 elk. In de Rijks-postspaarbank is gedurende de maand Januari jl. ingebracht f 195,552,05^ en terugbetaald f 59,860,66; alzoo over de maand Januari meer ingebracht f 135,691,394en sedert de invoering tot 31 Januari 1882 f 994,314,33. Met intrekking van de reglementaire veror- deningen en instruction van 5 Maart 1849, heeft de Minister van waterstaat, handel en nijverbeid voor den dienst en bet personeel van den Rijks waterstaat voorloopig eene gewijzigde instruetie vastgesteld, die met 15 Maart e. k. in werking zal treden. Te Groningen is overladen Mr. J. J. Gremers, lid der Eerste Kamer, lid van den gemeenteraad van Groningen en ridder van den Nederlandschen Leeuw en de Willemsordede beer Cremers was pas drie dagen ziek. De maatscbappij van het stoomschip ,/Earl of Rosebery," dat in October den loodskotter no. 3 in het Engelsche kanaal in den grond liep, bij welk ongeluk 2 loodsen verdronken, heeft voor de eene weduwe f 6000 en voor de andere f 2500 beschikbaar gesteld. Naar men verneemt, zal Dr. A. Kuyper den Franschen zendeling Coillard vergezellen op zijn tocbt naar de Zambesi, teneinde uit te rusten van zijn vermoeienden polemischen arbeid enookzijnen tegen- standers cenige rust te verscbafl'en. Hij zou op zijn doortocbt de Transvaal bezoeken, om studenten te winnen voor de vrije uuiversiteit. Yoor de rechtbank te Amsterdam is weder behandeld de zaak van den heer Van der Gant (firms Wamsteker) contra Mej. J. C. Struik. De eerste werd vertegenwoordigd door Mr. Van Lier, Mej. Struik door Mr. William ten Iloet, advocaat en procureur te Amsterdam. Namens de gedaagde werd verzocht en toegestaan een uitstel van de be- handeling der zaak tot over 4 weken, om ininiddels de te dezer zake noodige maatregeleu te nemen. Als een bewijs voor de levensvatbaarheid der zoilvaart vermeldt de Amst. Ct. de reis van de Three Brothers. Dit Noord-Amerikaansche klipperschip, van 4000 ton, beeft oulangs eene voile lading graneu uit Kalifornie naar bet Engel sche kanaal overgebracht en te Antwerpen gelcst. De lading wordt op eene waarde van een millioen franks gescbat. Dat bet reederijvak met zulke schepen eene winslgevende zaak kan zijn, blijkt wel eerstens daaruit, dat de Tree Brothers de reis TER NE11ZENSCHE COIMT. Si. RDQilT £2 1-<ss> Kea^S®., j,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1