BONZE-POTHOVEN. - Niemvstraat. - Tar Neman, BEDDEN. - DEKENS. - MATRASSEN. KARPETTEN EN LOOPERS, i BOEREN-1NSPAN Onder Controle BEBDEN. '0 I! VEDEREN Echte Fransche Merinossen, JaponslolTen, Corsetten en meer andere Modewaren, MATRASSEN. KAPOK. SLUM- EM RAAGPiLLEM. Men en SctorsteenMlra, f i§i CHIL1-SALPETER ROTTEBDAMSCHK SCHOBWBDRG Nienw Motel. 0MTVA1GFJ: IT Openbare Verkooping EENEN BOEREN-INSPAN, TA.PI.JTEML00PERS EN K.A.B.PE;T TEB J. 1)15 SM1DT—POTUOVKSI, ]\B. Stalen worden op aanvraag franco verzonden. ONTVANGEN BEHANGSELPAPIEREN, Te bekomen bij T E iEROMEN: Ls. van \V'aesher(|he-Janssens te Hulst. Leening groot 1,000,000. STOOMBOOTD1EN ST OP DE WESTER-SC HELD To w? jl- m df T v w i Smirna-, Schotsche-, Manilla- en Cocostapijten worden op maat gemaakt geleverd, alsmede Ring- en Fantaisie overgordijneo. ®33©S!S)33^ van eenen te Zaamslaff. Da Notarissen C. J. A. Fcrcken en Mr. J. P. Dronkers te Ter Sieazen, zullen ten verzoeke van GILLES DE BOKX, landbouwer, wonende te Zaamslag, op »onderda£ dan 9 Maart 18S2, des middags ten 12 ure, op de door hem bewoond wordende hofstede, in den Zaamslagpolder, gemeente Zaamslag, in het openbaar verkoopen: bestaande hoofdzakelijk in 6 Werkpaarden, 3 Koeien, 1 Rund dik JyjgtfJ1*® van kalf, 2 Jaarling- runders, 1 Stierkalf, 2 Varkens, Hoenders en Hanen, 1 Chais, 3 Menwagens, 3 Ploegen, 6 Eggen, Rolblok, Slede, 3 Slepers, 1 Snij- bak1 GeesselsteenYorken, Rieken en Mesthaken, Zakken, Schoppen, Kaarngereed- schap; 150 voer Mest, Erwtenstroo, Boonen- en Tarwestroo, 3 voer Klaver- en Withooi, alsmede eenig Huisraad en wat meer zal worden geveild. Koopen tot en met f 3 kontant. van het Rijksproefstation te Wageningen. 7,— 7,50. EENE RUIME SORTEERING TER NEIJZEN. Superphosphaat 14% f 15 16% Kunstguano bevattende 8 ammouiakale stikstof, 7 oplosbaar phosphorzuur en 5 zuivere kali. n 17,30. Yolmaakte Mest No. 2 voor Bieten14,20. n 3 Aardappelen,t 13,75. n 2 mineraaP'* voor vlas 13,90. Chili Salpeter, 15% stikstof jV.0. Onvolm. mest voor voorjaarsoverbetnesting 14,45. enz. enz. alles p. kg. franco op voertuig. J. A. PATEER Ez. Hontenisse. (SCHREUDER'S PILLEN) zijn maagverstcrkendzaeht laxerend, bij- zonder goed tegen siijm en bevorderen de spijsverteriHg. 32^ cent per doos, verkrijg- baar te en in de bekende depots in andere plaalsen. Itlcn wachte zicb voor nainaafescls Elk doosje is gcwikkeld in een biljet met de naamteekeiiing van den vervaardiger. J. J. SCHREUDER, Apothekcr. bij J. VAN 't HOFP te Hoek, eene fraaie sorteering welke tegen de laagst mogelijke prrjzen worden verkoeht. Hoek, 27 Pebruari 1882. te TLVr Neuzen: Klaver Guano k f 6,50 per 100 kilo. GliailO vooral voor Koren en Aardappelen 5 f 10. Guano met veel stikstof oin slraf aan te jagen h f 15,50. GELDELIJKE VOOIiSCHOTTEN tegen go- matigde interesten; informatien bij den heer S. van der Hart, Boulevard du Hainout 56 Bruxelles. aan 19,50 per 100 kilo bij VEREENIGING Vcrdecld in 400,009 Obligation a 2,50, itflosbaar in 7 I Jlaren met 3,00 elk, benevens Premien tot een bedrag van 1,312,555. Inschriivingen worden aangenomen ten kantore van L. VAN W AESBERGHE-J AN S8EN S te Hulst, tot en met 3 Maart a. s. Prospectussen dezer leening zijn bij hem ver- krijgbaar. EEN GROOTE KEUZE Groote en klcine kapitalen zijn w beschikbaar als Hypotheek op Land en op Gebouwen ten kantore van A. HOMBACH, Agent van de Rotterdamsclie Hypotheekbank. met koperen Hengsels, Slootjes en fijne ledenn Riemen, beslageu sluiting voor Rouw en dergel1 x gebruik; alsmede NAAI-, BREI—RUCHT— BLOEM-, KINDER- en MESSENMANDJES achtkante KLEPMANDEN, Eransch- en Duitsch IIOUTWERK enz. Ter Neuzen. J» BE BRUIJSE, Mandenmaker, in Rotting an Ieenen, alsmede Lsverancier in Band voor zinkwerk. Uren van vertrek in Maart, April tot en met 14 Mei 1882. j Van Ylissingen naar Breskens, voorm. 6,—- nam. *1,— en 3,30. t, Dngelijks. Breskens naar Ylissingen, 6,30 1.30 4, m Zoo noodig zal de stoomboot wachten tot uitcrlijk 3 unr op den trein welketen 12,37 mott aaakomen., Zostdng, Blitandaa, Kiusdag, nonderdag en Yan Vlissingen naar Borssele u Borssele naar Ter Neuzen u Ter Neuzen naar Iloedekenskerke Iloedekenskerke naar Ter Neuzen i/ Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Ylissingen ZaterJag. tVoensdag en Vrijdag. - X vcorm. 7,30 8,- nam. 2,20 2,50 6,voorm. 10,30 6,30 11,— voorm. 7,30 10,80" 11,- 10,30 11,- i 8 mm) u:is is iiEiHkii; r Hoek A. Scherpenisse

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 4