mm Eon Woonlinis, ScMirtje, Erf en lestnin, puike KLAVER GUANO, KLAVER GUANO A DVERTKNTI liN. zuivere Plantaardappels OPENBARE VERSOOP1MG. TE KOOP: TE BEKOMEN BIJ J. A, DE JONGE te Ter Neuzen. T e k o o p HANDELSBERICHTEN. Gent. 17 Febr. 24 Febr. 2i,'oo DE DUBBELE TEGEN CIVIELE PRIJS W A T J E S). Zonen van het tooneel! We wisten niet, dat die mooie naam ook aan liefhebbers van het tooceel ge- geven werd. Lust om op de planken te treden, hebbeu we veil, doch behoefte Waarin zou die, aan- gezien 't niet em den broode is, kuunen bestaan? Van waar hebi ge het recht, ofliever de verwaand- heid om te durven beweren, dat we onze rollen niet bestudeeren, dat we niet trachten die te begrijpen, dat we niet vele malen repeteeren? We kunnen u de verzekering geven van het tegen- overgestelde. Als ge lust hebt om eens van het be gin der repetities af, een kijkje te komen nemen en toehoorder te wezen, we zullen u telkens ontvangen. 8. „Neem iemand in den arm, die bij zulke reps- titieg tegenwoordig wil zijn, die u lceren kan en die uwe tekortkomingen kan aanwijzcn." Mooie raad!! Naar uwBchryvente oordeelen zijt ge beter op de hoogte dan wijwelnu, weest gij de man, aan wien we behoefte zouden hebben, we zuilen ons gaarne aan uwe leiding onderwerpen, mits ge wcr- kend lid wordt! Doch bedoelde man zijt gemis- schien niet en ook 't laatste verkiest ge niet, omdat ge een bediller zijt en niet altijd doer ons in het gelijk zoudt kunnen worden gesteid. 9. #Staak uwe liefhebberij, dan zult ge ook geen stof tot ergerais geven." Omdat gij die staking zoudt willen? Dankje well Neen, met lust en ijver ons toegelegd om vooruit te komen. Stof tot ergernis, alleeu u getuigen de vele per- sonen, die telkens onze vergaderingen bezoeken. Een woordje ten slotte. Ook naar het oordeel van vele aanwezigen op onze laatste vergadering, is uwe critiek niets dan eene scheeve voorstellingwas ze op waarheid gegrond, we zouden er u hoogst daukbaar voor zijn, want scherpe reeensien zijn leerzaam, vooral wanneer iemand de tuchtroede zwaait, voor wien men hooge achting kan koesteren. Tot ons leedwezen kunnen we 't laatste ook niet, omdat ge, zooals we gezegd hebben, veroordeelt zonder redenen uit een te zetten, eu omdat ge u achter 't masker der anonymiteit verbergt. Voor het gevsl ge de navolgende woorden van den dichter Muskeyn niet kent, nemen wij de vrijheid u daarop te wyzen. We maken ze gaarne tot de onze; ze luiden „'k Acht den vijand die op me aankomt In het helder middagnnr; Maar 'k veraobt den lagen gluiper 1 Schuilend achter heg of muur 1" Wat ons betreft, geen geschrijf meer, of gij tegen- spreekt of niet; dcch we verzoeken u plaats, dag en uur vast te stellen, waarop en wanneer ge ons zoudt willen ontmoeten gij kunt dan, daartoe in staat zijnde, uwe grieven motiveeren; wjj behouden ons het recht voor die te wederlegger.. In 8fwachting, Namens de Rederijkerskamer voornoemd, Het bestuur: P. VAN LAERE, Voorzitter. DUMEZ, Secretaris. Voor de afgestar.e ruimte wordt der redactie harte lijk dank gezegd, door voormelde Kamer. Het bestuur: Als boven. Bovenstaand stuk zonden wij aan onzen correspon dent en ontvingen daarop het volgende antwoord Dat myn schrijven, betreffende de Rederijkerskamer alhier, zou beantwoord worden, heb ik wel gedacht. Niet eveuwel, dat bedoelde kamer zelve, met steenen zou gooien, zooals in bovenstaand epistel, geschiedt. Van haar toch, die zich, blijkens haar reglement, ten doel stelt hare leden te ontwikkelen op het gebied van Nederlandsche letterkunde, zou men mogen ver- wachten, dat zij in goed gekozen Hollandsche zinnen tegen ingebrachte beschuldigingen eene verautwoording kan schrijven, zonder boos te worden. Ik hoop toch voor haar, dat ze de spreuk kent: ;/wie boos wordt, heeft ongelijk." En hoe kan het ook anders. Het beste bewijs voor mijn afkeurend oordeel is de uitvoering zelve* Aan taal, gebaren en manieren is duidelijk te bespeuren, dat de acteurs zich niet kunnen verplaatsen in den toestand dien hunne rollen voorstellen. Claqueurs, die om alles lachen, vindt men overal, en de meer ontwikkelden uwer medeburgers, die aehter- eenvolgens voor hun lidmaatschap bedankten, dedeu dit, omdat de opvoeringeu steeds verre beneden het middelmatige bleven. Wenscht ge nu de bijvalsbetuigingen van boven- genoemden als maatstaf aan te nemen voor de goede uitvoering der stukken, dan ziet ge uw uil te veel voor een valk aan, terwijl de breed.uitgemeten punts- gewjjze weerlegging mijner beschuldiging, geheel wordt te met gedaan, wanneer ik zeg, dat alien die schater- lachen en de uitvoering prijzen even zoovele bewijzen tegen uw degelijk spel zijn. Uw raadsman kan ik niet worden. A1 kan ik zien of een schilderij natuurlijk is of onwaar, daarom ben ik nog geen schilder. Ppnt 1, punt 2 en „behoefte hebben" van punt 7 bewijst, dat mijn schrijven niet eens duidelijk begrepen is, ge zult daarvoor nog wat in de Nederlandsche letterkunde moeten studeeren. Als ik mijn naam genoemd had, waart ge als een storm op mij afgekomen; nu werpt ge slechts met steenen, dan hadt ge misschisn drek genomen en mij vvellicht ten slotte uit uwe vereeniging gebanuen. En dit ware zeer tegen mijn wensch. De bedoeling van mijn schrijven was, u uwe gebreken onder het oog te brengen en u aan te sporen beter uwe rollen te bestudeeren. Zoodra ik daarvan het bewijs zie, zal ik ook niet nalaten daarvan melding te maken. Punctum. Een lid, dat het goed met u meent. Zeetijdingen. 24 tot en met 27 Febr. zijn in deze haven binnengekomen bestemd voor Gent: 24 Febr. Eng. stoomb. Resolute, kap. Holliday, van Londeu met stukg. Eng. stoomb. India, kap. Powell, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Ri chard Moxon, kap. King, van Goole met stukg. 26 Febr. Eng. sloep Edith Mary, kap. Smith, van Louden met lijnkoeken. 27 Febr. Eng. stoomb. ictory, kap. Lumley, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Bittern, kap. Cotter, van Liverpool met stukg. Eng. stoomb. Norma, kap. Atkington, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Romeo, kap. Drurey, van Goole met stukg. Van 24 tot en met 27 Febr. zijn uit deze haven verlrokken komende van Gent: 25 Febr. Eng. stoomb. Resolute, kap. Holliday, naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. King, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. India, kap. Powell, naar Goole met stukg. In deze haven zijn binnengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 24 Febr. Eng. stoomb. St. Petersburg, kap. Leighton, van Londen met stukg. 25 Febr. Eng. stoomb. John Bladworth, kap. Ritfort, van Goole met kolen. Eng. stoomb. City of Hamburg, kap. Lamont, van Marryport met raw ijzer. 26 Eebr. Eng. stoomb. Lizzie Stewart, kap. Madey, van Bilbao met menerie. Eng. stoomb. Earl of Rose- berry, kap. Smith, van Bilbao met menerie. 27 Febr. Eng. stoomb. Jutland, kap. Fisk, van Londen met stukg. Eng. stoomb. City of o Porto, kap. Scott, van Workington met raw ijzer. Uit deze haven zijn vertrokken na aan den spoor weg te hebben gelost en geladen: 24 Febr. Eng. stoomb. Saga, kap. Warden, naar Midalesbro ledig. Eng. stoomb. Mona, kap Grand, naar Londen met stukg. 27 Febr. Eng. stoomb. John Bladworth, kap. Ritfort, naar Goole ledig. Van 24 tot en met 27 Febr. werden langs de Oost- sluizen alhier 47 binnenvaartuigen op en 38 afgesehut. Rotterdam, 27 Februari. Er was wederom eene goede toevoer ter markt, doch de kooplust was flauw, zoodat Tarwe opnieuw 25 cent lager moest worden afgegeven. Rogge 10 cent lager. Puike Zeeuwsche en Viaamsche Tarwe f 10,75 a f 12,00 beste f 9,00 a 10.50, mindere f 7,00 a 8,75. Rogge f 7,60 a f 8,10, mindere f 6,20 a J 7,50. Geret, winter 6,80 a f 7,50, mindere f 5,00 a f 6,60 tomer dito f 5,80 a f 6,50 mindere f 5,00 a J 5,70. Haver korte f 3,20a 5,20, lange f 2,50 a f 4,60. Paardenboor.en f 7,10 a f 7,50 mindere f 6,00 a f 7,00. Duivenboonen J 8,00 a f 8,60 mindere f 7,25 a f 7,90. Bruineboonen f 10,25 a f 11,25 mindere f 8,25 a f 10,00. Witteboonen Walchersche f 12,00 a 13,00. Zeeuwsche f 10,50 a f 11,75 mindere f 7,00 a f 10,00. Erwten f 9,50 a f 10,60, Zeeuw sche f 8,75 a f 9,25. Kanariezaad beste J 9,75 a f 10,50, mindere 8,50 a f 9,50. Koolzaad a Lijnzaad f 10,50 a f 11,25. Eieren f 3,50 a f 3,60 per 100 stuks. Aardappelen Zeeuwsche f 2,30 a J 2,50. Vlas. Hollandsch 34 tot 60 stuivers, Zeeuwsch 30 tot 45 stuivers per steen. Tarwe, witte, 100 k., id. Roode Rogge Gerst, Haver, Boekweit, p. hect. Duirenboonen, Paardenboonen, Koolzaad, 100 k. Lijnzaad, Kempzaad Lijnkeeken, Koo'-zaadkoeken Kempzaadkoeken, fiieren per 26, 26,00 27,00 20,00 14,00 2,40 2,50 26,00 27,00 20,00 16,00 2,20 2.30 Londen, 27 Februari. Tarwe 6 at. a 1 sch. lager. Haver en Gerst onveranderd. Heden «verleed na een langdurig en smartelijk lijden in den ouderdom van bijna 5 jaar ons eenig geliefd kind FRAN^OISE SUZANNA MARIA. J. SCHEELE. J. E. SCHEELE—Leunis. Ter Neuzen, 26 Februari 1882. Heden overlecd tot onze diepe droefbeid ons innig geliefde dochtertje ANNA MARIA in de aanvalligen leeftijd van twee jareu en tien maanden. Gorinchem, 24 Februari 1882. B. DE GRAAFF, M. W. DE GRAAFF, geb. De Regt. Op den 2 Maart hoopt JAN JAN8EN zijn 50jarigen dienst te herdenken als arbeider op een en dezelfde hofstede, waarvan bij mijn vader 34 en mij 16 jaren trouw en eerlijk heeft gediend. Zaamslag 1882. D. DEKKER. De Nieuwjaars-Com missie te Teb Neuzen zegt bij deze dank aan alien, die haar door hunne giften in staat stelden sedert 31 December jl., gedurendo 7 weken, buitengewonen onderstand te verleenen aan een groot getal armen. Ter Neuzen, 28 Februari 1882. A. C. N. GRENU, Voorzitter. J. SCHEELE Dz., J. DE FEIJT3R Jacz., A. THOLENS, I. POPPE W. DEES, G. VERBRUGGE, T. ACKE, And. KLAAS8EN Jz., F. WALRAVEN, Secretaris. De Notarissen C. J. A. Ferckcn en Mr. J. P, Drunkers, beide te Ter .Neuzen, zullen ten ver- zoeke van GILLES DE BOKX, landbouwer, wonende te Zaamslag, in het logement „den Appel" bij J. de Vissee aldaar, op Maandag den 13 Maart 1882, des namiddags ten 2 ure, in het openbaar verkoopen te Zaamslag, aan de noordzijde van het dorpsplein, kadastraal sectie F nummers 816, 817 en 818, groot 1 are 88 centiaren. Te aanvaarden met 1 Mei 1882. ft. 30,00 a fr. 28,50 a 29,00 2li00 2L50 24,50 24,00 19 00 20,00 16,75 17,00 19,75 19,75 17,00 17,00 31,00 81,00 82,00 84,00 31,00 33,00 24,00 -- 24,00 (Rhenania), verkrijgbaar b coutant voor 30 gulden bij J. C. SLIJPEN, Kleermaker te Axel. h /6,50 per 100 kilo a contant, heeft coupons bij de betaling, bij A. DIELEMAN te Axel (Sassing). bij A. J. Hamerlinck te Ter Neuzen (Scbuttershof).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 3