I p voor BINNEN LAUD No, 1752. Woensdap; 1 Maart 1882 22e Jaargang. Algemoen Mieuws- en AdvertentiebSad Zeeawsch-Vfaanderen -*s p ABONNEMENT, Per drie maandsn binnen Ter Neasen 1,—. Door he; geheele Eijk 1,10. Dcor gebeel Belgig f 1,40. Men abonneert rieh by aile Boekhandolaars, Pootdirec- teuren en Brievenbuekondet j Bfi blad vcrsehljut Oleadag. en Politieli Ovorzicbt, Vrijda&avond ADVEETENTI&N. Van 1 tot 4 regels f 0,40, Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsroimte berekend. ^-^N®identieii gelieve men aan den Uitgever in te zee dec uiterlijk Dinsdag en Yrijdag namSddng DE5EE uvea. W n O W T te Tes» Wcisxshi, ®Dyp',e wenden en bedoelden daarmede niets dan het belang en den voorspoed van Esypte. Er was reeds bericht, dat alio mogendheden het jongste schrijven van Engeland en Erankrijk, waarin deze hunne plannen ten opzichte van Eaypte blootleg- den gunstig opgenomen haddeu. Uit Konstantinopel wordt nu weer gemeld, dat de Turksche regeering vernomen heeft, dat Duitschland, Oostenrijk, Italie en Rusland voornemens zijn te antwoorden, dat zij krachtig het recnt betwisten van eenige mogend- beid of mogendheden om afzonderlijk in Egypte op te treden. Tweeerlei opvatting over Europa's staatkundigen tcestand heerscht thans in de verschillende rijken van Europa. Het zijn zij, die de toekorcst donker inzien en rekening houden met de teekenen der tijden, en zij, die onverstoorbaar in hunne rustige rust, trots aller ervaring alles van de toekomst hopen en niet vreezen. Beiden zien een dreigende wolk, inaar terwijl de eene hagel en onweer daaruit spelt, roept de anderefiet is een wolkjehet zal overdrijven. Zoo wordt thans weder al het moge- lijke van verschillende zijden gedaan om den kwaden indruk, door Skobeleffs redevoering gemaakt, weg te nemen. In Oostenrijk heeft de tegenwoordige staatkunde, die steeds het onderhouden van een slagvaardige Ter NeUZQB 28 Fphriiari legermacht noodzakelijK maakt, reeds het gevolg, iTpi 07 TiVhrn V "ri l i iu- dat de regeering de belastingen moet gaan verhoogen. d. H.rt ~K it Vtgiiagavond Irad alhier in a sal een nieu. tarief van inaoeneehten wo.den 1^"™ Wiit °C, d' "T Pi J' A tngeaoerd, dat reeds door een con,mono nit de i uttgenoodigd doo, het Kame, aangenoreon is. Aan die eoreinissie heeft S" w Id d' E®"e sc!,00> de Minister van Eiuancien verklaard dat het aan- verdediging van zijiie drie stelhngen, geboden ontwerp een vergelijk met Hon-arl is "sfV" f X? *e8nn°DCeerd- en dat voor het herstel van het evenwicht der A aCl °lJ "luaw te toonen, hoe geldmiddelen van den staat een spoedicre en aan- li 'f f door 1 Staaf' in baar zienlijke vermeerdering van inkomsten noodig is. Ltij dw S fx Jevoorfeld ,word3n boveu de Om die vermeerdering te verkriren zal de be- j- f, volgens horn zouden, zoo lasting op een half kilo koflie voortaan 36 cent """i onresht vaardiglieid werd tegemoetgekomen, op sen half kilo chichorei 15 17, op "to SE* ™ds °»s »d«i»"d bmtenlandsch spck 15 cent, op een kilo ineel 3 t?!„! u i i cent en op een liter petroleum 8 cent bedrage.n. toonde S "m W° f g b'J 611 Doch het nieuwe tarief belast niet alleen de levens- a an d* il voldaan oyer bet gesprokene. middelen en dranken, maar treft evenzeer de metalen, nielna.^ °a f »ekSenheid tot debaL werd door de kleedingstoffen, de verschillende nijverheids-- T deelS™«- artikelen en het handelsverkeer. ^aanisia£f 24 Februari. Bij de verkooping op In Engeland hebben in het Lagerhuis de be- beden albier van eeIie bofstede enz., in drie^per- raadslagingen over de Bradlaughs eedskwestie, over Ceelen' te zameu ter van 42 hektaren 69 de lersche zaken en de andere ontwerpen, die .aren centiaren, alsmede van een hofsteedje enz., aan de orde waren, tot beft.ige tooneelen aanleiding een Perceel» ter grootte van 6 hektaren 82 aren gegeven tusschen Gladstone en den leider ziiner 90 ceiltlareIb alles gelegen in den Zaamslagpolder, tegenstanders Sir Stafford Northcote. Het laat is bet eerste perceel, zijude de hofstede, vereenigd zich aanzieu dat de houding der laatsten wel eens met bet tB'eede en d®fde perceel, beide bouwland, aanleiding kon geven, dat'Gladstone voor de eer ^ocht v«or /57°.l,er 44 af3n 56 centiaren btuankte. Het ojitreden van een andere rejjeerinsr in iliiigeland onder de tegenwoordige omstandigheden zou zeer zeker ernstige gevolgen kunnen hebben en grooten invloed oefenen op den loop der dingen in en buiten Europa. In het Lagerhuis zeide de Minister iJiiKe, dat de regeering geen vredebreuk tusschen Ituslancl, lJuitschland en Oostenrijk vreest en zij er met van weet, dat Rusland officieren verlof geelt, om naar de Herzegowina te gaan. in I'rankrijk bescliouwen de bladen na de uitspraak der liussische regeering de zaak Skobeleff als afge- daan. Alleen de Temps bevat een attikel waarin ptewcuen viordt op het gevaar waarmede Europa door het Panslavisme bedreigd wordt. Ook de bekende Paul de Cassagnac is niet ingeno men met Skobeleff s oorlogskrtten. Lit luikije s hoofdstad wordt ook melding ge- maast van een wisseling van nota's dcor de gezanten van rrankrijk en Engeland ter beantwoording der jongste lurksche nota naar aanleiding van het Eransch-Liigelsche schrijven aan den Khedive. bultai1 wordt dasrin gerust gesteld wat zijn recnten op Egypte betreffen. De mogendheden hand- haven echter hun recht om zich reehtstreeks tot (oud gemet), of in het gelieel ter som van 54,618,68, en het vierde perceel, het hofsteedje, voor 650, of in het geheel ter som van 9961,51. Advocaat-Generaal Mr. Smits heeft in de gistereu gehouden zitting van den Hoogen Raad zijn conclusie voorgedragen in de zaak van L. T. A. B., te Philippine, met bevestiging van een vonnisder rechtbank te Middelburg, door het gerechtshof te 'a Gravenhage veroordeeld tot een cellulaire ge- vangenisstraf van 45 dagen wegens vijf eenvoudige diefstallen. De ambtenaar van het openbaar mi- nisterie kon niet toegcven dat het bewijs van ontoerekenbaarheid niet door de beklaagde had moeten zijn geleverd, daar reeds in eersten aanleg door de benoeming van een deskundige van de zijde van het openbaar ministerie was aaugetoond dat de beklaagde niet aan cleptomanie lijdende was. De conclusie strekte mitsdien tot verwerping van het beroep. De uitspraak is bepaald on 27 Maart. 1 1 Bij beschikking van den Minister van water- staat, haudel en uijverheid is, met ingang van 1 Maart o. m. benoemd: tot opzickter van den waterstaat 4e klasse L. W. van der Made, opzickter 2e klasse van den provir.cialen waterstaat in Zeeland, te Zierikzee. Vrijdagavond kwam te IJzendijke een groot decl der^ burgerij ten huize van den kastelein P. de itte te zamen, en werd besloten op Zondag 13 Augustus een festival te houden. Staande die bijeenkomst werd door uitsluitend neringdoenden, als herbergiers, slachters, bakkers enz., op eena lijst voor de aanzienlijke som van f 209,50 ingeschreven. In de gisteren gehouden zitting van de Tweede Earner heeft de Minister van buitenlandsche zaken medegedeeld, dat het bestaande tractaat met Erankrijk verlengd is tot uiterlijk 15 Mei aanstaande. Er zijn drie imerpellatien aangekondigddoor den heer Sckimmelpcnninck van der Oije over de groote kunstwerken in verband met eene vaste brug over den IJsel beneden Deventer; door den heer Vermeulen over de uitsluiting van Limburg en Noord-Brabant van de voordeelen van de post- pakketten—wet en door den heer Gratama over de plannen der regeering met het Zwolsche diep. De prokureurs-generaal bij de gerechtshoven zijn door den Minister van justitie aangeschreven, de notarissen in hun ressort uit te noodigen, in het vervolg bij het afdrukken van het ambtszegel zoodanige inktsoort en zoodanigen stempel te ge- bruiken, dat de afdruk zoo lang mogelijk duidelijk zichtbaar blijve. Blijkens het 15e jaarverslag der handelingen en bevindingen van het geneeskundig staalstoezicht was^ het cijfer^der geneeskundigen in 1867 in ons lana 2335. Sedert is dat aantal jaarlijks afgenomen en bedroeg het in 1879 1917. Derhalve in den tijd van 12 jaren een vermindering van het aantal geneeskunstoefenaren met 418! Wat die nieuwe geneeskundige wetten toch uit- muntend werken, zegt het ,/Weekblad van het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde." Te Biggekerke (Walclieren) isZondagnaraiddag brand ontstaan op de hofstede van den landbouwer 11. De schuur en de sanwezige landbouw-gereed- schappen, benevens granen enz. zijn verbrand. Van het vee warden de paarden en varkens geredj de koeien, vijf in getal, werden een prooi der vlauimen. Do oorzaak is onbekend en alles was geassuresrd. De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft met 11 tegen 3 stemmen de met het rijk ontworpen overeenkomst over de verdere ontmanteling der vesting, goedgekeurd. Te Bergen op Zoom en te Breda is bij politie- verordening bskend gemaakt, dat met eene boete van 3 tot f 5 gestraft zal worden een ieder, die Belgische ceuten in omloop brengt of ontvangt. Zaterdagmorgen vertrok de /Conrad" vau Amsterdam. Het was er zwart van de menschen, en ook op den dijk en op de handelskade stonden vele belangstellendeu, die wisten, dat kapt. Bruijns als commandant weder naar zee ging. Schisr al de geredde passagiers van de ,/Koning der Neder- landen' waren van heinde en ver overgekomen, om den kloeken gezagvoerder tot IJmuiden uitgeleide te doen. Het departement Amsterdam van de Nederl. IMEUZENSCHE COURANT •vwwrwiaaw*"' iji i o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1