LANDER IJ EN? MEESTOOF EEMACHT El GOEDE HOOP No 1781. Zaterdag 25 Februari 1882. 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch Vlaanderen BINNENLAND, ADVERTBN,rlM. Fublieke Verkooping De Meestoof Eenilraclit en (Joede hoop ABONNEMENT. drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Door het Per jeheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men alxmr.eert ziok bij alle Boekkandelaari, tenren en Brievenbuahouders, Postdiree- ADVERTENTlEN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden nasr plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men san den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag ei»KnJdd«g; DRIE even. SIS bind Temhtjnl Sissdag- en VrljdagaToail big A K. G. St IIO N T is fer Neaxen. Bl| deze eoarant beboart ecu bijroegsel. F*o!itiol£ Ovprzicht. Het is steeds een opmerkelijk verschijnsel, dat men in dc wereld over het algeineen met een blijvenden rustigen toestand geen vrede kan hebben. Altijd baakt men naar verandering en verbetering. Is dit in vele opzichten met gewone zaken, het dagelijkscbe leven betreffende, reeds bet geval, vooral komt dit voor op het gebied der staatkunde. Wijst bet staatkundig weerglas op vrede, dan ver- neemt men voortdurend allerlei berichten, die de mogelijkheid van een vredebreuk in bet verschiet stellen en men roert zoolang de krijgstrompet tot de oorlog werkelijk met al zijne verschrikkingen een feit is geworden. Op het papier is die dan echter reeds uitgevochten, want reeds na bet eerste bloedige treffen is men dadelijk in de weer om alle kansen op vrede en wel langdurigen vrede na te gaan en te verzamelen. Dan is het reeds voldoende dat een hooggeplaatst persoon eene reis onderneemt, eenige vriendelijke woorden wisselt of een opgeruimd gelaat toont, om den vredepalm boog te verheffen en den moorddadigsten oorlog te doen eindigen. lets dergelijks kan men in den tegenwoordigen toestand van ons werelddeel weder waarnemen. De vrede noch kortelings te Berlijn verzekerd dreigt op nieuw verbroken te worden. De belangen van Rusland en Oostenrijk zijn in het Oosten in botsing gekomen. Rusland krijgt meer en meer de zekerheid, dat toen men te Berlijn het verdrag van Stefano verscheurde, het te groot vertrouwen heeft gesteld in de belang- loosheid van Duitschland en zicb heeft laten beetnemen door Bismarck, die toenmaals als onbaatzuchtig vredestichter door geheel Europa werd toegejuicht. Als elk vredesverdrag droeg het Berlijner verdrag toen reeds den kiem in zich van den oorlog, die thaus als zeker in het verschiet wordt gesteld. Ambtelijk blijven de betrekkingen tusscken Rusland en Oostenrijk zoo vriendschappelijk mogelijk, daar geen der beide rijken de verantwoordelijkheid wil hebben van den noch onbloedigen oorlog uitgelokt te hebben, die tbans in de Duitscb-Oostenrijksche en Russiscke bladen gestreden wordt over de toekomst der slaven en het overwickt in het Oosten. Zoowel van Oostenrijksche als van Russische zijde wordt dan ook om het zeerst beweerd, dat alle oorlogzucbtige gerucliten die de bladen medegedeeld hebben, ge heel uit de lucht gegrepen waren en er geen enkele reden tot ongerustheid bestaat. Oostenrijk is voorts ambtelijk ook zeer tevreden over de houding van Montenegro en Ssrvie en heeft de ovortuigende bewijzen, dat Rusland zoowel te Belgrado als te Cettinje verklaard heeft, dat de vorstendoinmen de strengste onzijdigheid behoorden in acht te nemen en dat de Czaar onder geen enkel voor- wendsel den opstand in Zuid-Dalmatie wenscbte te zien ondersteunen. 'l'erwijl deze berichten uit hun aard zichzelf tegenspreken, of wel de mede- gedeelde oorlogzuchtige geruchten zijdelings be- vestigen, heeft de bekende Russische generaal Skobelelf als een enfant terrible van bet pansla- visme, bij de ontvangst van een aantal Serviscbe atudenten te Parijs, de beftigste uitvallen gedaan tegen Duitschland in een toespraak, waarin bij dit land als de gevaarlijke vijand van Russen en Slavonen aanduidde, die Oostenrijk had aangespoord om zijn zwaartepunt in bet oosten te gaau zoeken, Volgens hem is de strijd tusscben Slavonen en Teutonen oaverraijdelijk; bij zal lang, bloedig en vreeselijk worden, doch de Slavoon zal zegepralen. Uit Oostenrijk wisselen de ambtelijke berichten over den opstand dagelijks af. Heette bet voor eenige dagen nog, dat de opstand geen terrein won en, voorloopig althans, tot staan was gebracbt, de laatste berichten zijn nu bepaald ongunstige regee- ringsbericbten en inelden, dat in de Herzegowina nog veelvuldige roovers—aanvallen plaats hebben. Voorts blijkt uit de verdere bizonderbeden, dat er dagelijks moorddadig gevochten en gebrand wordt. De opstandelingen hebben verder in een open schrijven verklaard dat zij tot het uiterste zullen volhauden en op Ruslands hulp rekenen ter ver- dediging van hun goed recht. In Engeland is tegen den zin der regeering door het Hoogerhuis een commissie benoemd out on- derzosk te doen naar de werking der lerscbe landwet. Gladstone zal nu in bet Lsgerhuis een voorstel indienen, waarin verklaard wordt, dat dit onderzoek tbans belemmerd voor die wet en na- deelig voor een goed bestuur in Ierland moet geacbt hebben. In Frankrijk zal de eerstvolgende zitting geheel aan buitenlandsche kwestien zijn gewijd. Behalve de Egyptische aangelegenheden komt er ook een vraag aan de orde over de voorgenomen hervor- mingen in Tunis, nu de terugkeer van het expedi te—korps uit Tunis weldra verwacht wordt. In Duitschland heeft bet huis van afgevaardigden na langdurige beraadslagingen bet geheime fonds voor algemeene staatkundige doeleinden, ter be- schikking van bet Staata-Ministerie, toegestaan. Van Bismarck's kerkelijk-staatkundige voorstellen in het Pruisische buis van afgevaardigden zal wel niets terecht kornen, zoodat de onderbandelingen met den Paus wel eenige vertraging zullen on- dergaan. Ter Neuzen 24 Februari. Naar wij vernemen is dezer dagen. de goed- keuring verleend voor de werkeu voor de verbetering van bet kanaal van Ter Neuzen naar Gout, be- staande in: bet bouwen van een schutsluis in bet zij kanaal beoosten Sas van Gent, het bouwen van een ijzeren draaibrug met vast gedeelte over bet zijkanaal naar de Passluis en bet maken van een zijkanaal beoosten Sas van Gent, bet verbreeden en verdiepen van het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Ter Neuzen. Maandag a. s. zal met de werkzaamheden een aanvang worden ge- nornen; reeds zijn verschillende arbeiders te Sas van Gent aangekomen. Gedurende de tweede belft der maand Januari zijn door het postkantoor alhier de volgende oube- stelbare brieveu verzonden, aan bet adres vanJ van Goethem, te Sas van Gent, J. Benier, te Ylissingen. Door bet hulppostkantoor te Axel, aau het adres van: L. Baart, te Heinkenszand. Monseign. H. van Beek, bisschop van Breda, heeft benoemd tot pastoor te Heerle den zeereerw. hear J. W. Smeur, en tot kapelaan te Roosendaal den weleerw. heer A. Huijbregts; te Westdorpe den weleerw. beer P. C. Pransec en te Klundert den weleerw. heer E. van Acker. Z. M. heeft benoemd tot 2n luitenant bij het 5e bataljon rustende scbutterij in Zeeland, J. A. van Yessem, thans sergeant. De familie KROL betuigt haren dank voor de attention, haar op 13, 15 en 21 Februari 11. bewezen. voor afbraak en bijbehoorende TE HONTENISSE. De Notaris Itousclier zal publiek verkoopenr Eerste Koop. te Kuitaart. Te ruimen binnen een jaar. Tweede Koop. Het ERE van gemelde Meestoof, kadastraal bekend sectie E no. 556, ter grootte van 46 areu 90 centiaren. Derde Koop. EEN PERCEEL WEILAND aldaar, kadastraal bekend sectie E no. 555, ter grootte van 3 hektaren 54 aren 70 centiaren. Dit perceel zal in drio koopen en in massa worden geveild als: Eerste Perceel. 98 areu 77 centiaren, palende tegen den Pro« vincialen weg. Tweede Perceel. 94 aren 67 centiaren, palende tegen het vorige perceel. Derde Perceel. 1 hektare 48 aren 43 centiaren, palende tegen bet vorige perceel. Alles zooals is afgepaald. De INSTEL zal plaats hebben ten huize van Theoph. Weema.es op Zaterdag' den 25 Februari 1882en Het VERBLIJF ten huize vau de Wed. Ver- bist op Zaterdag den 11 JIaart 1882. Telkens des namiddags om 3 uren. Information te bekomen bij den Notaris ROU« SCHER voornoemd. ZEGT HET VOORT. y - mxacawnsmtwimwvK* TER NEUZENSCHE COERANT. DEE j/

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1