Ko. mo. Woensdag 22 Februari $882, 22e Jaargang. AI g e m o e n Miouws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VSaanderen BINNEN LAND ABONNMMENT, Per drie maandsn binnen Ter Near,en f 1,Door ket ijeheele Ky'k 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhsisdalaars, Postdirec- tearen en Brievenbushouders, A D V E B T E N T I N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berckend, Advcrtentien gelieve men aan den Uitgever in te sen den uiterlijk Dinsdag en Vrijdag naiOGiSddag DRIE ores. teiart vercwitljnt BSiKisdasg- ®a Vrljdagavond bij Si. Cu W U fl) w T te Ter Neiuei< Poli ti«ii Overzicht. Steeds blijven de woorden vrede, vrede in liet Europeesche concert den boventoon voerenal dreigen ook ergelijke wanklanken, bepaaldelijk uit 't Oosten de gewenschte harinonie te verstoreu. Uit Oo'stenrijk blijven de ambtelijke berichten van 't tooneel des opstands ,/Zeer bevredigend" luiden dezer dagen zouden de opstandelingen iu een ge- vecht weder 100 man aan dooden en gewonden bebben verloren. Het bergacbtige terrein biedt echter aan de troepen bijkans onoverkomelijke moeie- lijkheden aan, zoodat de opstandelingen wel is waar steeds uiteengedreven worden, maar tot dusver al- tijd gelegenheid vinden om zich op audere punten te herzamelen en opnieuw op te treden. Het einde is dus nog niet te voorzien, hoe langer de vlam des oproers woedt, des te grooter wordt het gevaar dat de vorsten van Servie en Montenegro de volks- beweging in hunne landen niet langer kunnen weerhouden om de gelederen der opstandelingen te versterken. En mocht Oostenrijk, teneinde dit te vermijden, zich gedwongen zien om in een der landen binnen ie rukken, dan bebben wij weder hetOoster- sche vraagstuk met al de aankleve van dien op 't tapijt. In Griekenland is het nog niet gebeel zuiver. Volgens de Koln. Ztg. neemt het streven naar de republiek in bedenkeiijke mate toe. De troon- rede, die bij de opening der Kamer door koning George in persoon werd voorgelezen, werd met ijzige koelheid aangehoord; geen kreet, zelfs niet bet minste bewijs van ingenomenheid werd verno- men of opgemerkt. Buiten ontving men den be- leedigden vorst met gesis. Het is dus niet alles daar koning te zijn. Turkije heeft intusschen groole plannen voor de toekoinst. Steeds grooter wordt het getal Duit- schers die in Turkschen staatsdienst treden en als zoodanig zeer liooge betrekkingen waarnemen, op geldelijk gebied niet alleen, ook in militaire en andere aangelegenheden van nlgemeen bestuur. Zoo heeft de sultan nu weder aan de Duitscbe re- geering verzocht hem een generaal te zenden, die het bevel over het leger zal aanvaarden, en zesofficie- ren van een niet lageren rang dan majoor, om alles te hervormen wat op 't leger betrekking heeft, alsmede twee liooge ambtenaren voor de afdeelin- gen openbare werken en van landbouw en koop- handel. Of het den sultan op die wijze gelukken zal Turkije nog uit zijn verval op te richten om het weder een nieuw leven te laten beginnen en of Duitschlands bemoeiingen in dezen zoo geheel belangeloos zijn, zal de verdere ontwikkeliug der gebeurtenissen op 't Balkan Schiereiland moeten uitwijzen. In Erankrijk hebben de oad-ministers onder Gam- betta alle wetsontwerpen bij de kamer ingediend, die zij gedurende bun kortstondig bestuur in ge- reedheid gebracbt of waarvan zij grondslagen vast- gesteld hadden. Een dezer ontwerpen regelt de verantwoordelijkheid der werkgevers voor de ongc- lukken, die de arbeiders in hunnen dieust overkomen en een auder de oprichting van een verzekerings- kas onder den waarborg van den staat, tegen de geldelijke verantwoordelijkheid der werkgevers jegens hunne arbeiders, voor de gevallen bedoeld bij eerst- genoemd outwerp. Alle werklieden en beambten van een nijverkeidsinrichting moeten bunnerzijds voor een tijd van drie jaar gezamenlijk aan die verzekering deelnemen. Da door hen te storten bijdrage zal berekend worden naar het loon dat zij ontvangen. Ook in Duitschland zal de Rijkskanselier weldra gelegenheid bebben zijn wetsontwerpen tot invoe- ring van het tabaksmonopolie en tot verzekering van werklieden tegen ongevallen aan bet oordeel van den bondsraad te onderwerpen, daar de voor- bereidende maatregelen thans afgeloopen zijn. Ver- selieidene bondsstaten, zooals Beijeren, Saksen, Ba den en Wurteuberg zijn tegen het tabaksmonopolie, doch Pruisen en de kleinere staten bescbikken over genoeg-aam stemmen om de aanneming door den bondsraad met geriuge meerderheid te kunnen door- drijren. In Engeland heeft het Lagerhuis het adres van antwoord op de troonrede met groote meerderheid aangenomen, nadat de ministers verscheidene vragers over de buitenlandsche betrekkingen en vraagstukken gerust gesteld hadden. Het getal leden, dat zich van de stemming onthield, was echter zeer aanzienlijk, wat als geen bewijs van groot vertrouwen aan te merken is. Ter Neuzen 21 Februari. De 65ste verjaardag van Z. M. den Koning werd bier Zondag jl. berdacht door het uitsteken der Vaderlandsche driekleur, van openbare en een paar particuliere gebouwen. In de R. K. kerk werd des morgans een Te-Deum gezongen. Bij Koninklijk besluit is tot kantonrechter— plaatsvervanger te Hulst benoemd de beer C. Bergsmaontvanger der registratie en domei- nen aldaar. j IJzendijkc, 20 Eebruari. 's Konings jaardag zag bier van weiuige gebouwen het dundoek wapperen. Ik geloof niet, dat het was uit onverschilligheid, maar de meeste inwoners hadden hunne vlaggen afgegeven ter versiering van het schoollokaal, waar eene eigenaardige festiviteit plaats had. Reeds in December van 't vorig jaar, had zich hier een dames-eomite gevormd, om te trachten eene loterij samen te stellen, waarvan de opbrengst zou strekken tot leniging der armoede in deze gemeente. Dat plan is zoo wel geslaagd, dat het veler verwachling heeft overtroffen. ltuim 1200 loten a 25 cents werden geplaatst terwijl ongeveer 200 prijzen als vrijwillige giften waren bijeengebracbt. Die ver- loting nu had plaats Zondag 19 dezer en begon met eene tentoonstelling der prijzen, voor ieder die een of meer loten had gratis toegankelijk of voor niet bezitters van loten tegen betaling van 10 cents. Het schoollokaal was smsakvol versierd, vlaggen groengemaakte bloemen enz. maskeerden de wanden, terwijl tegen de glazen middenschotten estrades waren opgericht waarop de prijzen uitge- stald lagen. Twee buffetten mede netjes versierd verschaften de gelegenheid om eenige ververschingen te gebruiken, die tegen een matig tarief goeden aftrek vonden. De recette bedroeg ruim f 60, waarvan de winst mede ten bate der armen zal worden aangewend. De jonge meisjes met haar witte scbortjes en blozende gezichtjes namen d« bediening volijverig waar en zeker is het dat haar vriendelijken aandrang om wat te gebruiken veel tot dat succes heeft bijgedragen. Tafeltjes waar luidruchtige vroolijkheid voorzat, moeders en vaders, wier kroost hen met een hegeerig oog gedurig wees op bet fraais dat er te zien was, en een stroom van wandeleiide bezoekers die langi de estrades defileerden waren volop te aanschouwen en voor velen naderde het sluitingsuur met te rassclie schreden. De dames hebben succes op haar streven gehad en vonden daarin ruime voldoening voor de vele werkzaamheden, die ze zich hebben opgelegd. Ongestoord mocht deze avond niet eindigen. Half negen bsngelde de brandklok en noodzaakte enkelen der feestvierenden hunne plichlen bij do spuiten te gaan vervullen. Ean schuur buiten de kom der gemeente stond in vlam. Naar ik beden verneem zijn daarbij zes koeien, een paard en een varken omgekomen. Alles was verzekerd, oorzaak onbekend (als gewoonlijk.) De scliooljeugd, die in het versierde schoollokaal, weinig ooren zou hebben gehad voor de lessen van wijsheid en deugd kreeg heden vacantie en zal die vieren met bet ontsteken van een vreugde- vuur, waartoe ze van huis tot huis om ,/stooksel" gaat vragen. Een gevaarte, eenige meters boog, bestaande uit kisteii, manden teertonnen enz. zal ons heden avond op bet marktplein eene illumiuatie bezorgen. Dit dan mede ter eere van den verjaardag van onzen Koning. Voor de behoorlijke inrichting van het lager onderwijs is aan Clinge een rijks subsidie van f 1300 en aan Westdorpe van f 600 verleend. De dijkraad der waterkeering van den cala- miteusen Suzannapolder heeft met algemeene stem- men tot waterbouwkundig ambtenaar bij dien polder benoemd den beer II. van der Dussen, te 's Gravendeel. De Vorst van Waldeck-Pyrmont, die Zondag te 's Gravenhage aankwam, om het vorstelijk paar geluk te wenschen met den jaardag van Z. M. den Koning, is gisteren naar Vlissingen vertrokken om te Breda zijne dochter Prinses Helena, btuid van Prins Leopold van Engeland, te ontmoeten. Volgens bericht uit Middelburg zou zijn gemalin, die, zooals men weet, zeer ongelukkig is en steeds op een stoel moet vervoerd worden, gisterenavond te half elf met gevolg aldaar aangekomen en voor dien nacht haar intrek nemen in bet hotel de vNieuwe Doelen." Het huis De Steenrotse op de Dwarskade te Middelburg is aangekocht door den heer A. L. Dyserinck te Haarlem, wiens voorzaten, in vroegere dagen te Middelburg wonande, eigenaars en be- woners van het huis waren. De pieteit voor een oud familiebezit, die den beer Dyserinck bewoog tot den aankoop, waarborgt ook, zegt de Midd. Ct., het voortbestaan van een der merkwaardigste oude gevels in die stad." De i/Steenrotse" is met de ,/Gouden Zon" afge- beeld en bescbreven in het laatste liommsr van Eigen Haard. Men schrijft uit Heinkenszaud: Met eenige TER NEUZENSCHE COuitANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1