Wei Her Irievemail naar OosMa®. No, 1748. Woensdag 15 Februari 1882 BINNENLAND 22e Jaargang, Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VSaanderen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Door bet jelieelc Kijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich by alle Bockhandeliart, Postdireo- teuren en Brievenbushoudera. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regeh f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar pl&atsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sendee uiterlijk Dinsdag cn Yrijdag raamlddag B211E ores, bind verBehlJnt Bludej. en Vrljdagavimd bij J. S. BH K T is Tea- Heaaen. JPolitieli Overzicbt. In Oostenrijk ziet men echter de toekomst met zorg te gemoet, want de verklaring yan den Mi nister in de Kamer, dat de regeering volkomen in het duister verkecrt omtrent den aard en het doel der beweging is weinig geschikt urn angstige gemoederen kalm te stemmen. De berichten, die de regeering aan de dagbladen mededeelt over de vooryallen op het tooneel yan den opstand zijn dan ook weinig betrouwbaar en missen elke belang- i rijkheid. Alle ontmoetingen eindigen geregeld met geheele verstrooiing der opstandelingen, zoodat de geheele opstand thans reeds lang onderdrukt moest zijn, terwijl het integendeel blijkt, dat het tooneel er van zich hoe langer hoe meer uitbreidt en in Weenen het gerucht gaat, dat de regeering er aan denkt om het leger op groote schaal mobiel te maken. Van den vorst van Montenegro wordt gezegd, dat hij machteloos is tegenover zijne onder- danen, die zich bij troepen bij de opstandelingen aansluiten. Hij is persoonlijk welgezind jegens Oostenrijk en heeft daarvan in tegenwoordigheid van den Ocstenrijkschen Minister-resident teCettinje en ten aankoore van een aantal militairen openlijk blijk gegeven. Ofschoon het staatkundig is van den vorst, zoo te handelen, maakt het hem echter onbemind bij het volk, zoodat plannen om den vorst af te zetten, openlijk worden geopperd. In Rusland zal naar aanleiding van de joden- kwestie een mededeeling der regeering verschijnen, waarin zij te kennen zal geven, dat door haar in deze zaak geen vreemde inmenging of raadgevingen van welken a&rd ook geduld zal worden. Zij zal dit doen omdat onlangs gerucliten in omloop waren, dat Engeland op het punt stond ten gunste van de joden tusschenbeide te komen en zulk een zonderlinge inbreuk op Rusland's rechten zou zij vooral niet gedoogen omdat daardoor nog grootere ontevredenheid gewekt zou worden onder do be- volking. In Engeland heeft Gladstone in het Lagerhuis de berichten der consuls overgelegd over de joden- vervolging in Rusland. Hij verklaarde, dat zij een ieder met gevoelens van leedwezen en afschuw moesten vervullen, maar dat een binnenlandsche aangelegeuheid eener andere regeering geen onder- werp van gedachtenwisseling en onderzoek kan zijn. Vriendschappelijke opmerkingen zouden bij gelegenheid mogelijk kunnen wezen, doch andere stappen zouden het doel niet bevorderen, maar het tegendeel uitwerken. De minister Dilke ver klaarde, dat Ruslands handelwijze in midden-Azie en het Russisch-Perzische grensverdrag cen onder- werp van bespreking uitmaakt der regeering met Rusland. In Erankrijk zijn in de Kamer de Egyptische aangelegenheden ook besproken, op verzoek van den minister is de behandeling echter verdaagd, daar deze kweste nog hangende is. In Duitschland zijn in den Pruisischen Land- dag de Mei-wetten aan de orde gesteld. Over het algemeen waren de sprekers het niet eens over de te verleenen volmacht aan de regeering en over de oprichting van een gezantschap bij den Paus. 21 leden zullen de regeerings-voordracht nu onder zoeken. In Turkije is men altijd nog aan 't haspelen over de Grieksche grensregeling. De gezanten hebben nu antwoord gekregen op hun nota van 30 November jl. en zijn nu nog even ver, daar de Turksche regeering de door haar voorgestelde grenslijn blijft haudhaven en hoopt dat de mo- gendheden haar daarbij ondersteunen zullen. In Egypte tobt men nog steeds over 't begroo- tingsrecht. Onder de plechtigste verzekeringen alle verbintenissen na te komen en geen verkregen rechten te zullen aantasten, gaan Mahmoud Ba- roudi en Arabi-bey door met de zaken naar hun wijze van zien te verklaren en te vervormen. In Afghanistan is tusschen Kaboel en Herat op nieuw een strijd uitgebrokeu. Herat is in opstand gekomen tegen den Einir Abdurrahman. Ook in de Transvaal heeft een afdeeling Boeren het Kaf- ferhoofd Montesima in zijn gebied aangetast. Waar- over het verschil loopt is niet bekend. Ter Neuzen 14 Februari. Op het postkantoor alhier werd van af de oprichting der rijks—postspaarbank tot het einde van 'tjaar 1881, aan inlagen ontvangen eene som van 1577,terugbetaald werd eene som van 431,45, terwijl in 1882 reeds aan inlagen is ontvangen een bedrag van f 1678,en geen terugbetalingen plaats hadden. Yan 1 December 1880 tot ultimo November 1881 werden aan het rijks-telegraafkantoor alhier 17426 telegrammen behandeld, gesplitst in: 8172 verzonden, 5959 ontvangen, 3221 opgenomen en verder gaseinde en 74 diensttelegrammen; de ontvangst bedroeg f 5391,90. Over hetzelfde tijdvak van 18791880 werden slechts behandeld 15141 telegrammen met cen ontvangst van f 4289,984. In eerstgenoemd tijdvak z:in dus meer behandeld 2285 telegrammen terwijl de ontvangst mede 1101,91^ meer bedraagt. Sas van Gent, 13 Februari. Bij den instel op 6 dezer, van de suikerfabriek alhier, werd die als- toen, met de werktuigen, losse goederen enz., ingezet op ongeveer 51,500. Bij de veiling op heden is de inzet verhoogd tot ruim f 67,000. De toewijzing is alsnu, bij een derden zitdag, bepaald op den 23 dezer. Bij Kon. besluit is benoemd tot betaalmeester te Sas van Gent de beer M. L. de Balbian van Doorn, surnumerair bij den dienst van 'a rijks schatkist. In onze proviucie zullen 15 Maart e. k. de volgende post- en hulpkantoren voor den post- pakettendienst worden opengesteld: Aagtekerke, Arnemuiden, Bath, Biggekerke, Borssele, Domburg, Ellewoutsdijk, Gapinge, Goes, 'sGravenpolder, Grijps- kerke, Hansweert, 's Heer-Arendskerke, 's Heeren- hoek, 's Heer-IIendrikskinderen, Heinkenszaud, Hoedekenskerke, Kloetinge, Koudekerke, Krabben- dijke, Kruiniugen, St. Laurens, Meliskerke, Middel- burg, Nieuwdorp, Nieuw- en St. Joosland, Nisse, Oostkapelle, Oost-Souburg, Ovezande, Rilland, Schore, Serooskerke (W), Veere, Vlissingen, Vrouwe- polder, Waarde, Wemeldinge, Westkapelle, Wilhel- ininadorp, Yerseke, Zoutelande. De opbrengst van 's Rijks middelen over de maand Januari bedroeg f 6,346,250,644, tegan f 5,937,129,534, over dezelfde maand van het vorig jaar. De raming voor een maand bedraagt 8,435,975,35. Het huwelijk van Prins Leopold, hertog van Albany, met Prinses Helena van Waldeck-Pyrmont zal nu, naar Daily News verneemt, in de vierde week van April voltrokken worden. De genezing van den Prins, die zich te Arolsen de knie verstuikte, gaat goed vooruit. De New—York Herald van 28 Januari meldt: Eergister in den vroegen ochtend kwam het welkom bericht, dat de Edam van dc Nederl.- Amer. lijn in zicht was, gesleept door de stoomboot Napier, komende van North Shields. De Napier bracht het ontredderd vaartuig behouden in het nieuwe dok. De 208 passagiers zijn alien wel, evenals drie kinderen, die tijdens de reis geboren werden. Zes matrozen waren echter bedlederig wegens kneuzingen en bevroren ledematen. Yolgens de verklaring van den scheepsdocter, Dr. Gramberg, zullen ze alien weldra hersteld zijn, behalve een, wiens handen zoo deerlijk bevroren zijn, dat men vreest, dat hij eenige vingertoppen zal moeten missen. Kapitein Taat ziet er goed en flink uit ofschoon hij een tijd van vreeselijke angst heeft doorleefd. POSTER IJ EN. Vist Napels, (Eransche mail) 17 Eebr. 7,30 'savonds. Via Napels, (Maats. Nederl.) 20 Febr. 7,30'savonds. ViA Brindisi, 23 Febr. 5,35 's avouds. ViA Amsterdam, 24 Febr. 5,35 's avonds. De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. Kantougerecht te Ter Neuzen. Zitting van 10 Februari 1882. VeroordccldW. B herbergierater te Ter Neu zen, ter zake van het open houden barer herberg na het uur van sluiting; in eene boete van/ 7, subsidiair 2 dsgea gevangenisstrsf. D. V., sergeant, M. d. W., soldaat, J. H., werkman, P. v. d. O., werkman, J. de M., schipperskneoht, alien te Ter Neuzen en C. S., gezagvoerder zonder bekende verblijfplaats, ter zake van het zich bevinden in esne herberg na het uur van sluiting; ieder in eene boete van 3, eub3. 1 dag gevang. L. B., koopman te Koewacht, ter zake van bet ge- leiden van een kar bespanneu met een, niet van een muilkorf voorzienen bond door de gemeente Axel; in eene boete van 2, suba. 1 dag gevang. A. O., werkman te Axel, ter zake van het zich be vinden in kennelijken ataat van dronkenachap op den openbaren weg; in eene boete van 10 en in eene van 6, sub3. 2 dagen gevang. voor elke boete. A. V., werkman te Axel, ter zake ala voren, in twee boeten elk van 5, suba. 2 dagen gevang. voor iedere boete. B. v. K., kleermaker te Ter NeuzeD, ter zake als voren; in eene boete van 10, suba. 3 dagen gevang. P. M., koopman te Stekene, ter zake ah voren in drie boeten elk van 7, sub3. 2 dagen gevang. voor elke boete. D. F., voerman te Ter Neuzen, ter zake ah voren in eene boete van 3, subs. 1 dag gevang. C. L. H., koopman en herbergier te Ter Neuzen, K3SS TER NEUZENSGHE COIMT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1