iTericht Prosper rem, Jeoepmscl ras," Bara swart, „pwoon ras," aan MI. Landbouwers! Koninklijke i\ed. Stoomb.-Maalschappij. Per SS. JASON 15 Februari. CASTOR 1 Maart. POL1.UX 18 STELLA 29 Amsterdam, Prins Hendrikkade 161. Uotterdam. Groningen. Harlingen. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE HANDELS8ER1CHTEN. FEBRUAHI. Zoo noodig zal de stootubnot wachtcn lot uiteriyk 1,30 op dcu treiu tvelke ten 12,37 wott aaakoiaen. talingen gestaakt heeft en door de rechfbank te Heerenveen verklaard is in kennelijken staat van onvermogen. Men vreest, dat menigeen onder den kleinen burger daardoor ongelukkig zal worden, daar die notaris het algemeen en volledige ver- trouwen bezat en steeds uitgebreide zaken deed. Volgens een bericht in de Zwolsche Ct. zou het passief 250,000 bedragen en het actief nog onbekend zijn. Bij herhaling worden fac-simile's openbaar gemaakt van brieven des moordenaars Henry Vau- ghan, evenals zulks indertijd bij ons te lande ter ontdekking van De Jongh geschiedde. De heer Castan, directeur van het Brusselsche Panopticum, heeft onder leiding en op de gegevens van een Zuid-Amerikaanschen vriend van een correspondent van het HbL den eenige, die te Brussel met Vaughan op min of meer vertrouwe- lijken voet gestaan heeft, het hoofd van den voort- vluchtige in was vervaardigd. De gelijkenis moet trefFend wezen en gttuigen van de buitengewone bekwaamheid van den vervaardiger, die schier aileen op de wenken en gegevens van derden is afgegaan. Vaughan bezit een fijne keurig gemodelleerde hand, als die eener vrouw; hij is een man van de be- schaatdste vormen, blijkbaar gewoon in de groote wereld om te gaan. Zijne bekwaamheden zijn evenals zijne taalkennis verwonderlijk uitgebreid. Behalve het signalement van den moordensar, maakts, zooals men weet, de justitie openbaar, dat er eene som van 25,000 fr. zal uitbetaald worden aan hem die Vaughan aan het gerecht overlevert. Tot wat a] dwaze en ongerijmde aanwijzingen en beschuldigingen het lokaas dier premie aanleiding gegeven heeft, is schier ongelooflijktal van per8onen°, aan de zaak geheel vreemd, worden er door in opspraak en groote onaangenaamheid gebracht. De ,Courrier de Bruxeiles" zegt, dat de Brussel sche justitie in het bezit is gekomen van een brief, waarvan het schrift volkomen gelijk is aan dat van Vaughan, maar geteekend door een bekend persoon in Belgie, op wien vermoedens rusten. Deze zou aan de Zwitsersche meid, die bij bem adient, verlof hebben gegeven naar haar vaderland te gaan en het zou die meid zijn, die den 16 Jan. te Bazel den bekenden brief op de post deed. Men heeft thans de vooronderstelling gemaakt dat Vaughan, de moordenaar van Bernays, een vrouw is. Waarom? Om *zijn" kleine hand, fijne vingers en nagels, en wijl ook het handschrift dat van een vrouw zou kunnen zijn. Kraehtige bewijzen inderdaad Zf etijdingen. Van 7 tot en met 9 Pebr. zyn uit deze haven ver- trokken komende van Gent: 8 Febr. Eng. stoomb. Victory, kap. Lumley, naar Louden met stukg. Eng. stoomb. Wkimbrel, kap. Booth, naar Liverpool met stukg. Eng. stoomb. John Bladworth, kap. Ritfort, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Norma, kap. Atkington, naar Goole met stukg. 9 Febr. Eng. sloep Lily, kap. Hills, naar Londen met leien. Iu deze haven is binnengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden: 9 Febr. Eng. stoomb. St. Petersburg, kap. Leighton, van Londen met stukg. Uit deze haven is vcrtrokken na aan den spoor weg te hebben geiost en geladen 7 Febr. Belg. stoomb. Ferdinand Corvilain, kap. Falck, naar Santander met rails. Van 7 tot en met 9 Febr. werden langs do Oost- sluizeu alhier 22 binnenvaartuigen op-en 27 afgeschut. Vkdkklamd SsLais FeAMRRUM, AusLAMD. frysteu der hdlvcieti. Amsterdam, 9 Februari. Certifie. Werkelijke ichuld 2} dito dito dito 3 dito dito dito 4 Aandeel Handelmaataehappy 5 dito exploitatia Ned. ataatsspoorw, Ccrtificatcn bij Rotaehild 2} Inschrijvicgen 3 Obligation 1798/1815 5 dito Hope Co. 1855 6e aerie 5 dito 1000 1864 5 dito L. 100 1872 5 dito L. 100 1878 5 I/otea 1866. 5 Oblig. Hope k Co, Loeniag 1860 4} Certifie. dito .4 Inaeript. Stieglitx k Co. 2* a 4e L. 1 Obligation 1867—1869 4 pet. 66J 80| 101J 1141 116 98 79 96* 84 83} 132} 84 76} PolEK. OoSTKKRIJR. CertiCeaten Aandeel epoorweg Gr. Maatach. Oblig. dito. Aand. Baltisehe apoorweg dito dito Jelei Orel dito apoorweg TotiTiflia dito dito Charkow Aaow Zuid Weat spoorweg-maatacbappy. Schatkist obligation Oblig. mets.ll. in xilver Jan./Jnli. Hongakiji. Italic. Spanjr. TUERI/R. Vgtptb. Portugal. VMKRiKA. SRAXILIR, 6 5 *1 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 5 4 3 4 124} 50} 88} 89} 58} 62} 82} 61} 27 10} 83^ 52} 147} 185} 100 dito xilver dito diio April/Oct. dito in papier Mei/Nttv. dito dito Feb./Aug. Schatkistbilletten Certifio. Am terdara Obligation Huitenl. dito Binnenlandache Inachrijving Alg. achuld Obi. Leening 1876 Obligation Obligation (1877) dito (1876) TUinoia certificaten van aandeel Union Pacific hoofdl. dito 6 Obiig. 18655 dito 18755 PrSjaen vea Conpans Amsterdam 8 Februari. Me tall.- 21,10 ^';10 l Div- per 11,72}. Eng. Portugal per f 12,02}; Spaanacbe piaatera 47,60; Amerikaanache doilaia (in goud) 2,45. Amsterdam 9 Februari. Metall. 21,10dito xnver ?M2.' ®'T" En8- Per 1L87}; Eng. Russia per 11,97}: Eng. Portugal per 12,02}; Frana. 47 65 Belg. 47,65; Pruis. 58,75; Harr.b. Kusaen Ruaaen in Z. R. f 1,20}; Poolache per fl Poolache per Z. Rf Spaanache piaatera f 47,65; Spaanache binnenlandiche f 2 26 Amerik. dollars f 2,45 papier Dordrecht, 9 Februari. Iledcn was de aanvoer van granen ieta nitgebreider als vorige weken. Puike Zeeuwsche en Vlaamache Tsrwe 10,50 a 11,70 mmdere f 8,00 a J 9,30. Roggo nier.we Zeenwache en Vlaamache 8,40 a 8,80. Overmaaaache 8,00 a J 8.30. Gerat Zeeuwsche en Vlaamache winter 6,50 a 7,30. Overmaaaache 5,50 a 6,70. Zeeuwsche en Vlaamache zomer f 6,00 a f 6,30. Overmaaaache 5,20 a 8,00. Haver dunne 2,50 a 5,80. Dikke f 3,50 a 4,80. Paardenboenen f 6,50 a f 7,50. Duivenboonen f 7,00 a 8,10. Witteboonen 7,00 a 13,00. Brnineboouen 6,00 a 10,50. Erwten 8,00. a 8,60. Voeder 7,00 a 8.00. Koolxaad 12,00 a 12,60. Limaaad 11,50 at. a 12,50 at. Lokeren, 1 Febr. 8 Febr. Tarwa, R08g«, Gerat, Havar, p. 106 p. uk fr. 24,75 15,50 15,75 12,50 i 26,75 16,50 17,00 14,50 24.50 a 26,50 15.50 16,50 15,75 17,00 14,00 16,00 3 Het kind v u oudergeteckeuiieu, 4 jaar oud, is door het gebruik vau eenige flesscben RIJNLAND- 8CHEN DRUIVEN-BORST-HONIG, volkomen her- •teld van eene zeer ernstige borst-aandoening. Utrecht, Mei 1876. W. MUNGERT. Alleen echt veikrijgbaar in flesschen van 2 Gulden, 1 Gulden en 65 Cent, voorzien van nevcustaand fabriek- stempel te Tor Neuzen, J. Donze Az.; Axel, J. Wieland; llreakeni.W. Wemelsfelder Groede, J. Serle Holleatelle; Hulat, 1. Borgh- etijnOoatburg, B. de Die; Philippine, J. B. d'Hooghe; gehoondijke, J. Schijve; 8aa van Gent, wed. 1. P. Pauwels; Sluia, J. P. Leijsaenaar Noeat; Zaamslag, wed. A. van Fraaijen- hoveZuiddorpe, A. Moerdyk. Ondergeteekende geeft kennis, dat gedurende den dektijd zijne Hengsten gestald zullen worden op het steedje van A. MAESSCHALK, nabij het huisje Drie kwart, waarvan een de gewone ronde doen zal, terwijl den anderen ten alle tijde aldaar beschikbaar wezen zal. Het content bij elke dekking is 1 gulden, en later als gewoonte 5 gulden per rciilen. Hij beveelt zich minzaam in ieders guust. Philippine, 7 Febr. 1882. J. F. VAN HAELST. >2 ff TOT COXCURBEEREXDE PASSAGEPRIJZEX. De Oeneraal Passage-Agenien, mm UEEN VAN VERTREK GEDURENDE DE MA AND f Van Vlissingen naar Breskens, voorm. 6,30 nam 1,en 3, Ungelijks. u Bfe skens naar Vlissingen, 7,1,30 3,30. Zoutlag, Mnandas, Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Iloedekenskerke Iloedekenskerke naar Ter Neuzen K Ter Neuzen naar Borssele. Borssele naar Vlissingen Dlnsdng, UuaJertlii; en Zalei'dns;. voorm. 7,43 nam. 2,20 8,15 2,50 6,30 voorm. 10,30 IHIOK II,— Woensdnf eu Vrijdag. voorm. 7,45 8,15 10,30 11,— g 10,30 if 11,— iJl/IOoblu iitai.1 v nou.ujvti

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 6