Turirtl to trimiiail naar OasMai. 1ER KEUZEHSCHE COURAHT. A!gemeen \ieuws- en Advertenliehlad voor Zeeuwsch-VJaaaderen. BIJ V OEGSBL Zaterdag 11 Februari 1H82. No. 1747. Kantongerecht te Hulst. GEMENGDE BERICHTEN. P OSTER IJ EN. Kantongerecht te Ter Neuzen. VAU DB Zittiug van 9 Februari 1882. 1. J. de M., te Hnlat, ter zake van diefstal van veldvruchtenveroordeeld in eene geldboete van 1, subsidiair gevangenisstraf van 1 dag eu in de kosten. 2. C. de P. wed. E. de B., te Koewacht, ter zake van hst gaan over eens antlers bezaaiden grond zonder daartoe gerechtigd te zijn op twee verschillende tyd- stippen; veroord. in 2 geldb. ieder van 0,50, subs, gevang. van 1 dag voor iedere boete en in de kosten. 3. M. de W., te Koewacht, ter zake als voreu veroord. in eene geldb. van 1, subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. 4. G. A., te Koewacht, ter zake van overtreding der wet op het ijkwezen; veroord. in 6 geldb. ieder van f 0,50, subs. 6 dagen gevang. en in de kosten. 5. P. d. H., te Graauw, ter zake als voren, veroord. in eene geldb. van 3, subs, gevang. van 1 dag eu in de kosten. No. 4 en 5 met verbeurdverklariug der in beslag genomen maten en gewichteu. 0. A. v. H., te Hulst, ter zake vau het laten loopen van schapen op eens anders grond; veroord. in eene geldb. van 3, subs, gevang. vau 1 dag en in de kosten. 7. F. M te Clinge, ter zake van bet niet voorzien van een muilkorf van een hond die een voertuig trekt; by verstek veroord. in eene geldb. van f 3, subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. 8. P. J. C., te CliDge, ter zake als voren; by verstek veroord. in eene geldb. van 3, subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. 9. Ch. L. V., to Koewacht, ter zake als voren; by verstek veroord. in eene geldb. van 3, subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. 10. J. B., te Koewacht, ter zake als voren; bij verstek veroord. in eene geldb. van 8, subs, gevang. van 1 dag eu in de kosten. 11. H. B., te Koewacht, ter zake van het in ken- lijkett staat van dronkenschap verkeerende verstoren der orde op eene openbare plaats; veroord. in eene boete van 5, subs, gevang. vau 2 dagen en in de kosten. 12. C. L. de B., te Koewacht, ter zake van het zich in kennelijken staat vau dronkenschap beviuden op den openbaren weg; bij verstek veroord. in eene geldb. van 7, subs, gevang. van 2 dagen en in de kosten. 13. A. de P., te Boschkapelle, ter zake als voren by verstek veroord. in eene geldb. van 5, subs, gevang. van 2 dagen en in de kosten. 14. J. B. de C., te Hulst, ter zake als voren veroord. in eene geldb. van f 7, subs, gevang. van 2 dagen en iu de kosten. 15. A. de C., te Hulst, ter zake als voren; veroord. in eene geldb. van f 7, subs, gevang. van 2 dagen en in de kosten. 16. P. K., te Boschkapelle. 17. Z. D., te Boschkapelle. 18. A. L., te Boschkapelle. No. 16 tot ea met 18 alien ter zake als voren; by verstek veroord ieder in eene boete van f 3, subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. 19. P. V., te Stoppeldijk, ter zake van het stellen van wildstrikkenbij verstek veroord. in eene geldb. van 20, subs, gevang. van 7 dagen en in de kosten. 20. W. P., te Boschkapelle, ter zake sis voren; veroord. in eene geldb. van 20, subs, gevang. van 5 dagen en in de kosten. 21. C. de N., te Clinge, en J. B., te St. Jansteen, ter zake van overtreding van het herberg reglement ts St. Jansteen; veroord. de eerste bij verstek, ieder in eene geldb. van 2, subs, gevang. van 1 dag en iu de kosten. 22. V. V., te Clinge, ter zake van overtreding van het politie reglement aldaar; veroord. in eene geldb. van f 0,50, sub3. gevang. van 1 dag en in de kosten. 23. P. de B., te Clinge. 24. J. v. d. H., te Clinge. No. 23 en 24 beiden ter zake van overtreden van het reglement op het bevisschan der Scheide en Zeeuw- sche atroomenbij verstek veroord. ieder in eene boete van f 10, subs, gevang. van 3 dagen en in de kosten. 25. J. F. da B., te Stoppeldijk, ter zake van overtreding van de verordeningen op het voerwezen; bij verstek veroord. in eene boete van 3, subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. Te Middelburg is een vergadering gehouden van belangstellenden in het tot stand komen van cen tram weg in westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. De voorbereiding der zaak werd aan een comite van vijf leden opgedragen. Met zekerbeid wordt thans geraeld, dat de werkzaaraheden voor de stoointram Bergen op ZoomTholen spoedig eeo aanvang zal nemen. In Augustus zal het geheele werk voltooid zijn. De strafzaak betreffende het liotterdamsche spoorwegongeluk zal den 21 dezer voor de rechtbank aldaar behandeld worden. Te Liuschoten zijn weder drie gevallen van pokken voorgekomen in een woning; nl. bij een moeder met twee kinderen. Te Gouda zijn zij verklaard epidemisch te heerscben. Een bijna 70jarige grijsaard te Lsxmond, wiens vrouw onlangs stierf, zal eerlang zich in Noord-Amerika gaan vestigen. Met dat doe! heeft hij reeds zijn vast goed ver- kocht. Te 's Ilage zijn twee koperslagurs van beroep, die zich bezig hielden met bet vervaardigen en in omloop brengen van valsche mutit, gearres- teerd. De vrouw te Nieuwe-Pekela, die vdor een 14 dagen door een der wieken van een water- molon getroffen werd, is aan de daarbij bekomen v.-onden overleden. In den zoologischeu tuin van het Regentspark te Londen wordt de geboorte van een jongen olifant verwacht. Het Engelsche tijdscbrift Land and Water maakt de opcaerking, dat, voor zoover bekend is, nooit, althans zeker niet in de laatste eeuwen, een olifant in Europa geboren is. Op een der boulevards te Parijs werd deze week iemand gearresteerd, omdat een koffiehuisbedieide, die hem ijlings achtervolgde, hem als 't ware aanwees als Vaughan. Het was echter een misverstandde man had zijn kand- scboenen in het cafe laten liggen en de wJau" l'iep hem na: //vos gants, vos gants!" Da Londen- sche politie heeft bet gebruik van gas in schouw- burgen verboden en electrisch licbt voorgeschreven. met het oog op brandgevaar. Uit Gorredijk meldt men, dat cen der beide notarissen aldaar, de beer Douma, zijn* be- onbemind bij het volk, zoodat plannen om don vorst af te zetten, openlijk worden geopperd. In Rusland zal naar aanleiding van de joden- kwestie een mededeeling der regeering verschijnen, waarin zij te kennen zal geven, dat door haar in deze zaak geen vreemde inmenging of raadgevingen van welken aard ook geduld zal worden. Zij zal dit doen omdat onlangs geruchten in omloop waren, dat Eugeland op het punt stond ten gunste van de joden tusschenbeide te komen en zulk een zonderlinge inbreuk op Rusland's rechten zou zij vooral niet gedoogen omdat daardoor nog grootere ontevredenheid gewekt zou worden onder de be- volking. In Engeland heeft Gladstone in het Lagerhuis de berichten der consuls overgelegd over de joden- vervolging in Rusland. Hij verklaarde, dat zij een ieder met gevoelens van leed'.vezen en afsckuw moesten vervullen, maar dat een binnenlandsche aangelegenheid eener andere regeering geen onder- werp van gedachtenwisseling en onderzoek kan zijn. Vriendschappelijke opmerkingen zouden bij gelegenheid mogelijk kunnen wezen, doch andere stappen zouden het doel niet bevorderen, maar bet tegendeel uitwerken. De minister Dilke ver klaarde, dat Ruslands handelwijze in midden-Azie en het Russisch-Perzische grensverdrag een onder- werp van bespreking uitmaakt der regeering met Rusland. In Frankrijk zijn in de Kamer de Egyptische aangelegenheden ook besproken, op verzoek van den minister is de behandeling echter verdaagd, daar deze kweste nog hangende is. In Duitschland zijn in den Pruisiscben Land- dag de Mei-wetten aan de orde gesteld. Over het algemeen waren de sprekers het niet eens over de te verleenen volmacht aan de regeering en over de oprickting van een gezap.tschap bij den Paus. 21 leden zullen de regeerings-voordracht nu onder zoeken. In Turkije is men altijd nog aan 't haspelen J -0 431,45, terwijl in 1882 reeds aan inlagen is ontvangen een bedrag van f 1678,en geen terugbetalingen plaats hadden. Van 1 December 1880 tot ultimo November 1881 werden aan het rijks-telegraafkantoor alhier 17426 telegrammen behandeld, gesplitst in: 8172 verzonden, 5959 ontvangen, 3221 opgenoinen en verder geseinde en 74 diensttelegrammen; de ontvangst bedroeg f 5391,90. Over betzelfde tijdvak van 18791880 werden slechts behandeld 15141 telegrammen met cen ontvangst van f 4289,98^. In eerstgenoemd tijdvak z:jn dus meer behandeld 2285 telegrammen terwijl de ontvangst mede f 1101,91 meer bedraagt. Sas VUli Gent, 13 Februari. Bij den instel op 6 dezer, van de suikerfabriek alhier, werd die als- toen, met de werktuigen, losse goederen enz., ingezet op ongeveer f 51,500. Bij de veiling op heden is de inzet verhrogd tot ruior f 67,000. De toewijzing is alsnu, bij een derden zitdag, bepaald op den 23 dezer. Bij Kon. besluit is benoemd tot betaalmaester te Sas van Gent de beer M. L. de Balbian van Doom, surnumerair bij den dienst van 's rijks sshatkist. In onze provincie zullen 15 Maart e. k. de volgende post- en hulpkantoren voor den post- pakettendienst worden opengesteld: Aagtekerke, Arnemuiden, Bath, Biggekerke, Borssele, Dumburg, Ellewoutsdijk, Gapinge, Goes, 's Graven polder, Grijps- kerke, Hansweert, 's Heer-Arendskerke, 's Hteren- hoek, 's Heer-IIendrikskinderen, Ileinkenszand, Hoedekenskerke, Kloetinge, Koudekerke, Krabben- dijke, Kruiniugen, St. Laurens, Meliskerke, Middel burg, Nieuwdorp, Nieuw- en St. Joosland, Nisse, Oostkapelle, Oost-Souburg, Ovezande, Rilland, Schore, Scrooskerke (W), Veere, Vlissingen, Vrouwe- polder, Waarde, Wemeldinge, Westkapelle, Wilhel- ininadorp, Yerseke, Zoutelande. mat 6ICI Cl gUCU eu UlIlK lilt oiscaoon hij een tijd van vreeselijke angst heeft doorleefd. Via Napels, (Fransche mail) 17 Febr. 7,30 'savonds. Via Napels, (Maats. Nederl.) 20 Febr. 7,30'savonds. Via, Brindisi, 23 Febr. 5,35 's avouds. Vift Amsterdam, 24 Febr. 5,35 's avonds. De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. Zitting van 10 Februari 1882. VeroorrlccldW. B herbergierster te Ter Neu zen, ter zake van het open houden harer herberg na het usir vau sluitingin eene boete van/ 7, subsidiair 2 dagen gevangenisstraf. D. V., sergeant, M. d. W., soldaut, J. H., werkman, P. v. d. O., werkman, J. de M., schippersknecht, alien te Ter Neuzen en C. 8., gezagvoerder zonder bekende verblijt'plaats, ter zake van het zich beviuden ia eene herberg na het uur van sluiting; ieder in eene boete van 3, sub3. 1 dag gevang. L. B., koopman te Koewacht, ter zake van bet ge- leiden van een kar bespanuen met een, niet van een muilkorf voorzienen bond door de gemeente Axel; in eene boete van 2, subs. 1 dag gevang. A. O., werkman te Axel, ter zake van het zich be- vinden in kennelijken staat van dronkenschap op den openbaren weg; ia eene boete van 10 en ia eene van 6, subs. 2 dagen gevang. voor elke boete. A. V., werkman te Axel, ter zake als voren, in twee boeten elk van 5, subs. 2 dageu gevang. voor iedere boete. B. v. K., kleermaker te Ter Neuzen, ter zake als vorenin eene boete van 10, su"b3. 3 dagen gevang. PM., koopman te Stekene, ter zake als voreu in drie boeten elk van 7, subs. 2 dagen gevang. voor elke boete. D. F., voerman te Ter Neuzen, ter zake als voren in eene boete van 3, subs. 1 dag gevang. C. L. H., koopman en herbergier te Ter Neuzen,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 5