DOXZE—POTHOVESf. Nieinvslraal. Ter Neuien. (iiillOTE SHIS IN lilJlllkTIi IIBMSTUB, BEDDEN. - DEKENS. - MATRASSEN. KARPETIEN EN LOOPERS, N iji: r i csi I i: AM 111, s ZPS&330© ®3B©3J©33o RANOEN EN SCHOORSTEEilSTUKKEN aan Htl. Lan Prosper retail, Jenapwsci ras." Bara zwart, „poon ras," J. K. G. I) 110NT te TER NEUZEN. C. P. GAST, tineraan te AM KALKBLUSSCHERIJ DIEN ST RODE. EEN BIEN8TB0DS pi Koninklijke Ned. Stoomb.-Maalschappij. GEBLUSCHTE KALK 8T00MB00TDIENST OP DB WESTER-SCHELDE a a r h u I p zoe k e n d j MAGAZIJ N VAN BEHAN GSELPAP1EREN, Voor lloesten, Verkoudlieid, Borstamdoeningen enz. Per SS. JASON 18 Februari. CASTOR 1 Maart. POIAUX 18 STELLA 29 Amsterdam, Prins Hendrikkade 161. Rotterdam. Groningen. Harlingen. Smirna-, Schotscbe-, Manilla- en Cocostapijten worden op maat gemaakt geleverd, alsmede Ring- en Fantaisie Overgordijnen. doorloopt menige zieke de dagbladen, terwijl hij zich afvraagt, welke der vcle genees- iniddelen, die geadverteerd worden, kan men vertrouwen? Deze of gene advertentie maakt iudruk door haar grootte; hij kiest en in de meeste gevalle juist het verkeerde! Wie zulke teleurstellingen vermijden en ziju geld niet onnut uitgeven wil, dien raden wij aan, van Richter's Boekliandel te Rotterdam de brochure te ontbieden: ffGenee9kundige oor- deelvellingen," want in dit geschrift worden door geneesheeren de beproefdste geneesmiddelen uit- Toerig en zakelijk besproken, zoodat elke zieke op zijn geinak onderzoeken en het beste kiezen kan. De toezending heeft in het belang der zieken gratis en franco plaats; de besteller heeft dus geen andere onkosten dan 3 cents voor zijn briefkaart. Het kind r u oudergetedltenden, 4 jaar oud, is door het gebruik van eenige flesscben RIJNLAND- 8CHEN DRUIVEN-BORST-HONIG, volkomen her- steld van eene zeer ernstige borst-aandoening. Utrecht, Mei 1876. W. MUNGERT. Alleen ecbt verkrijgbaar in flesschen van 2 Gulden, 1 Gulden en 65 Cent, ▼oorzien van nevcu9tnand fabriek- stempel te Ter Neuzen, J. Donze Az.Axel, J. Witland; Breskeni,W. WemeUfelder j Groede, J. Serlc Hollettelle; Hulat, J. Borgh- etyii; Ooetburg, B. de Die; Philippine, J. B. d'Hooghe; gehoondijke, J. Schijvo; Sal van Gent, wed. J. P. Pauwela; Slnis, J. P. Leijaaenaar Noeat; Zaamalag, wed. A. van Fraaijen- hove; Zuiddorpe. A. Xloerdyk Ondergeteekende geeft kennis, dat gedurende den dektijd zijne Hengsten gestald zullen worden op het steedje van A. MAESSCHALK, nabij het huisje Drie kwarl, waarvan een de gewone ronde doen zal, terwijl den anderen ten alle tijde aldaar beschikbaar wezen zal. Het contant bij elke dekking is 1 gulden, en later als gewoonte 5 gulden per veiilcn. Hij beveelt zich minzaatn in ieders gunst. Philippine, 7 Febr. 1882. J. F. VAN HAELST. VAN ONTVANGEN direct uit fabrieken van Engeland, Duitschland en Belgie eene fraaie sorteering behangselpapierenranden en schoorsteenstukken welke tot zeer lage prijzen worden verkocht. Stalen met prijsopgaven worden op aanvraag ter bezichtiging gezonden. Voordeelige inkoopen kunnen door uitverkoopers worden gedaan. EENE daargesteld hebbende, beveelt zich aan om tegen concurreerende prijzen, Men vraagt tegen 1 Mei die flink kan werken, tegen hoog loon en verval. Zonder goede getuigschriften behoeft men zich niet aan te melden. Tot nadere inlichting vervoegt men zich tot den uitgever dezes. te leveren. ii TOT COACURREEREVOE PASSAGEl'RIJZE.V. De Generaal Passage-Agenten, UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE 31A AND FEBRUARI. f Vau Vlissingeu naar Breskens, voorm. 6,30 nam 1,en 3,—. nge J B Bre8ken8 naar Vlissingeu, 7,1,30 n 3,30. Zoada;, Maandns, iriusdag, Ituudcrdag cn Zaterdng. Van Vlissingcn naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Hoedekenskerke i Hoedekenskerke naar Ter Neuzen n Ter Neuzen naar Borssele. Borssele naar Vlissingen voorm. n 7,43 8,15 nam. H 2,20 2,50 6,30 voorm. 10,30 DOOR 11,— Woeiwdag eu Vrijdag. voorm. 7,45 8,15 10,30 11,— h 10,30 v 11,— Zoo noodig zttl de stoomboot wachtcn lot uiterlyk 1,30 op den treiu ivelke ten 12,37 mot t aunkomen. S CA, t3 3 ft ft ft ft ft ft \i\m

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 4