INSTEL. yroopii (iIwaai. PAR I I.I SPAR REN, SUIT EN LAND. X-V KRTKN'5'! F.N. OPENBAKE VERKUUPIISG VERK00PING Wilgen en ander Gewaai, Z. M. de Koning heeft aan den inspeeteur der posterijen te Breda vergunning verleend tot het houden eener verloting van eeno tot dat doel ten geschenke gegeven schilderij, waarvan de opbrengst zal strekken ten vourdoele van de weduwen en weezen van de postbeambten en schippers, die op den 17.December 11. bij het overbrengen der postpakketten van Woudrichem naar Gorinchein in de golven hun graf hebben gevondeu. 1 inndbonwberichten, De cursus voor den landbouw, die te Oost- burg gehouden wordt, telt thans 38 leerlingen, waarvan er 20 in de laagste en 18 in de hoogste klassen zitten. Wanneer een varken dat alleen in een hok is, niet vreten wil, raadt een bekende landhuishoud kundige autoriteit het volgende uitstekende middel aan: Men neme een zuivere spiegel van fijn ge- s'lepen glas en bevestige dien naast den trog van het varken. Dit laatste acht zich nu door zija tegenover hem ontstaand evenbeeld in zijne rechten verkort en vreet uit pure gulzigheid den geheelen trog leeg. Door langdurige toepassing van dit hoogst eenvoudige middel moet men reeds vette varkens van buitengewone zwaarlijvigheid gemest hebben. Tot heden toe zijn nit de gemeente St. Maar- tensdijk, meest naar Rotterdam, verscheept, 40,000 hectoliters uien, die opgebracht hebben f 97,000. Indien de nog aanwezige voorraad, die op 1000 a 1500 hectoliters geschat wordt, verkocht is (heden is de prijs f 2,90 per 60 kilogram), dan zal ce oogst van dit gewas ruim Gen ton gouds voor deze gemeente opgebracht hebben. Omtrent de gevolgen, welke het failisseraent van de Union Generale na zich sleept, wordt nog het een en ander medegedeeld; onder tlegenen die hun kapitaal aan die bank toevertrouwden behoort ook het Oostenrijksche Hof, dat 30 millioen fr. bij de bank zou hebben belegd. Dit gedeelte van het vermogen der Keizerlijke familie werd aan Bontoux toevertrouwd, toen hij als president der bank op- trad. Niemand kan voorspellen, hoeveel er van die 30 millioen nog terecht zal komen. Gansch Berlijn is onder den indruk eener ontzettende gebenrtenis, die aldaar Maandag heeft plaats gehad. Een drietal knapen ging de Invali- denzuil voorbij en vroegen plagend aan den soldaat, die daar op post stolid, of hij bij dag ziju geweer mocht afschieten; toen hij wja" antwoorde, lachten zij hem uit en zeiden, dat ze er niets van geloofden. Zij begingen allerlei plagerijen, liepen op het groen om de zuil, wat verboden is, en jouwden den soldaat voortdurend uit. Deze deed nu alsof hij zijn geweer laadde en om hen angstig te rnaken, deed hij er werkelijk een patroon in. Ze riepen hem toen echter toe, dat hij er water en zand in had en toch niet durfde schieten. Op 150 pas afstand roept ten siotte een der jongetjes: Leg aan, vuur!.... en de soldaat gehoorzaamt. De kogel drong eerst een der kindcren door rug en borst heen, vervolgde zijn loop en doorboorde ook den tweeden knaap, terwijl de derde nog aan den arm werd gewond. De eerste stierf na weinig oogen- blikken, de tweede denzelfden avond; de derde wordt bcter. Het hof te Washington heeft Guileau's ver- zoek om eene nieuwe behandeling zijner zaak van de hand gewezen en hem ter dood veroordeeld. Eerst den 30 Juni zal dit vonnis aan hem worden voltrokken. Deze late termijn is een gevolg van eene reeks bestaands bepalingen en formaliteiten, van dezelfde soort als die eene meer waardige behandeling deze zaak in het algemeen schijnen belet te hebben. Oflicieel is door den Gouvernenr van de Goudkust aan lord Kimberley, den Engelschen Minister van kolonien, gemeld, dat het bericbt, volgens hetwelk de Koning der Ashantijnen 200 jonge meisjes had doen ombrengen, om haar bloed met het cement van een nieuw paleis te vermengen, geheel ongegrond is. Gemengde Berichten. Dinsdagavondten omstreeks 10 ure, ver- voegde zich aan het bureau van politie te Dordt zekere N. H. H., woneude te Drimmelen, die ver- klaarde dat hij een uur te voren te Oud-Alblas, zijn zwager De B., veearts aldaar, door middel van twee revolverschoten het leven had benomen. Yolgens zijne verklaring was H. tot deze daad geleid, door medelijden met zijne zuster, die door haren man, De B., zeer slecht behandeld werd. In de overtuiging, dat hij zoowel zijne zuster als zijne familie eene weldaad zou bewijzen door De B. het leven te benemen, begaf hij zich, na zijne zaken in orde to hebben gebracht, des avonds ten 7 uur naar Oud-Alblas, wachtte ziju zwager op en loste, toen deze de dorpsherberg verliet, twee revolverschoten op hem. Vervolgens gaf hij bij een kennis eenige brieven af, met verzoek die op den post te bezorgen cn vluchtte daarna naar Dordrecht, waar hij ter beschikking van den officier van justitie is gesteld. De B., die door een kogel aan de linkerhand en linkerlies verwond werd, is in eene nabijzijude woning gevluclit, waar hij ge- neeskundig werd behandeld. De toenebracnte wonden moeten, naar men zegt, niet doodelijk zijn. Woensdagmiddag had een juffrouw ta Arn- hem bij het nuttigen van het middagmaal eene hevige prikkeling in de keel gekregen, tengevolge waarvan de hulp van een geneesheer noodzakelijk was. Dr. van Wicheren slaagde er in haar van een naald, die achter in de keel was blijven zitten te bevrijden. Een boerenknecht te Oostwedde wilde wel etns weten wat de lui gevoelen, die zich opknoopeu. In tegenwoordigheid van de meid, die zat te melken, maakte hij een strop gereed en ging hij „eveu" hangen. Gelukkig voor hem had de meid, toen zij niets meer hoorde, dan eenig gescliuilfel met de klompen de tegenwoordigheid van geesfc een raes te grijpen en hem af te snijden, waarna hij bewusteloos op den grorid neerplofte. Door die spoedige hulp werd hij gered. Een mwoner van Villers le-Bouillet heeft dezer dagen ongeveer 4350 zilveren muntstukken ontdekt, ter grootte van de Belgische stukken van 50 centimes. Deze stukken zijn goed geconserveerd gebleven. Zij bohooren, naar men zegt, tot de lie eeuw en dragen debeeltenis der prius—aartsbischoppen van Keulen. Uit Duitschland worden tegenwoordig bouw- steenen naar New-Tork uitgevoerd. Eene firma in laast genoemde plaatst heeft 300 ton van den beroeraden rooden zandsteen uit de steengroeven van Wertheim a. d. Main langs de rivier naar Rotterdam laten brengen, waar deze lading tegen geriiige vergoeding als ballast door Nedtrlandsche stoomschepen aan boord is genomen om naar de Vereenigde Staten to worden overgebrac.ht. Voor Engelsche rekening worden opnieuw pogingen aangewend om het Duitschc stoomschip Kouig Wilheim, v<5or omstreeks zeven jaren bij Huisduineu geslrandengezonken, te lichteu; slechts is edn mast, en bij laag water cen der davids zichtbaar. Uit de Russiche plaats Groushan, in het gouve.nement Grodno, wordt gescbreven, dat in het nabijgelegen dorp Novodvor een geheel Joodsch geziu vermoord is door boeren. De slachtoffers zijnde vader, 70 jaar, de moeder, twee volwassen zonen, eene dochter van 20 en eene van twaalf jaar. Een meisje van 8 jaren werd gespaard, na- dat zij had moeten beloven, de namen der moor- denaais niet te noemen. Men zegt dat de politie de schuldigen op het spoor is, maar de geheele Joodsche bevolking verktert in angst. De lokale autoriteiten hebben de Joden gewaarschawd op hun hoede te zijn. Ilet getal slachtoffers, omgekomen in den brand te New-York, waarvan wij in de vorigc week gewaagden,.beloopt ongeveer twintig. Er wer- den reeds vijf of zes lijken uit het pum opgedol- ven. Men vermist nog een vijftiental personen boveudien bekwaraen 8 perspnen min of meer ern- stige wonden; de schade bedraagt 2,000,000 dollars. SOSite Staatsloterlj. Voorspoedig bevallen van een welgescha- pen zoon S. ROELSE-O verb eke. Eindhoven, 7 Februari 1882. De vereeniging DORCAS/' te Axel, maakt bekenl, dat de ter uitdeeling gereed zijnde kleedingstukken te bezichtigen zijn op Maaadag 13 Febrnari 1882, des avonds van vijf tot negen uren bij Mejuffrouw P. VAN VESSEM, op de Markt. 01,<lergeteekende betuigt ook namens zijne moeder en verdere familie zijn wflraeenentlea (lnnk voor de vele be wijzen van deelneming, ondervonden bij list over- lijden van hun echtgenoot, vader en grootvader, den heer JOOS KLAASSEN op den 19 Januari jl. Ter Neuzen, 9 Februari. A. KLAASSEN Jz. Mil. J. P. DRONKERS, Nolaris te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van zijn principaal, op WOENS- DAG den 15 FEBRUARI 1882, des namiddags om 1 nre, nabij do Axelsche brug te Ter Neuzen, in het openbaar presenteeren te verkoopen: EENE GROOTE van verschillende lengte en zwaarte, waar- onder ook geschikt voor Boonkodden. ZEGT HET VOORT. De onroerende goederen, van wijlen Josephos Dominicus de Beule en zijne huisvrouw Johanna IJsebaert, zijn op Donderdag den 9 Februari 1882 ingesteld als volgt perceel 1 op 430 per 44 a. 56 c.a. 2 - 605 3 - 300 4 - 475 5 - 360 6 - 385 7 - 420 8 - 450 9 - 450 10 - 450 11 - 430 12 - 480 zijnde het verblijf daarvan bepaald op Donderdag den 23 Februari 1882, des namiddags ten 2 ure, ten herberge van Eduard de Vleeschouwer op het Zand te Koewacht. NOTARIS FERCKEN. Op ISaandag 14 Febrnari 1882, des voormid- dags ten 10 uren, aan den Buthpolder, gemeente Axel; tevergaderen aan het Buthstraatje. Notaris DE SMIDT, Axel. 4de Klaese. Trekking van 7 Febrnari. Prijzen van f 100 en daarbaven. 2000 no. 8609. 1500 7520 12137. 1000 1254 9906 11153 13586. 400 11339 14048. 100 516 6840 7156 11293 14115 14134. Trekking van 8 Febrnari. 25000 no. 12830. 1000 17719. 400 16100. 200 2061 17809. 100 3831 13259. Trekking van 9 Febrnari. 400 no. 1919. 200 5181 11897. 100 14390 14058. VAN n If ft n If n n U u 11 n V VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 2